Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) 11/1975 účinný od 20.05.2008

Platnosť od: 26.02.1975
Účinnosť od: 20.05.2008
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) 11/1975 účinný od 20.05.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 11/1975 s účinnosťou od 20.05.2008 na základe 163/2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)

Prílohy

  KAPITOLA I

  Článok 1

  1.

  Tento Dohovor sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave zásielok za odplatu cestným vozidlom, ak miesto ...

  2.

  Na účely tohto Dohovoru sa pod pojmom „vozidlá“ rozumejú motorové vozidlá, návesové súpravy, ...

  3.

  Tento Dohovor platí aj vtedy, ak prepravy, na ktoré sa vzťahuje, uskutočňujú priamo štáty alebo ...

  4.

  Dohovor sa nevzťahuje

  a)

  na prepravy uskutočňované v rámci medzinárodných poštových dohovorov,

  b)

  na prepravy mŕtvol,

  c)

  na prepravy sťahovaných zvrškov.

  5.

  Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú medzi sebou uzavierať osobitné dvojstranné alebo viacstranné ...

  Článok 2

  1.

  Ak sa naložené vozidlo prepravuje v niektorom úseku dopravnej cesty po mori, železnici, po vnútrozemskej ...

  2.

  Ak je cestný dopravca zároveň aj dopravcom iného druhu dopravy, zodpovedá tiež podľa odseku 1, ...

  KAPITOLA II

  Článok 3

  Pri použití tohto Dohovoru zodpovedá dopravca za konanie a opomenutie svojich zástupcov a pracovníkov ...

  KAPITOLA III

  Článok 4

  Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy je nákladný list. Ak nákladný list chýba, ak má nedostatky ...

  Článok 5

  1.

  Nákladný list sa vystavuje v troch pôvodných vyhotoveniach podpísaných odosielateľom a dopravcom. ...

  2.

  Ak treba zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ak ide o rôzne druhy alebo samostatné časti ...

  Článok 6

  1.

  Nákladný list musí obsahovať tieto údaje:

  a)

  miesto a dátum vystavenia,

  b)

  meno a adresu odosielateľa,

  c)

  meno a adresu dopravcu,

  d)

  miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia,

  e)

  meno a adresu príjemcu,

  f)

  obvyklé pomenovanie povahy prepravovanej veci a druh obalu; pri veciach nebezpečnej povahy ich všeobecne ...

  g)

  počet kusov, ich zvláštne značky a čísla,

  h)

  hrubú váhu zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru,

  i)

  náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky, clá a ostatné výdavky vznikajúce ...

  j)

  pokyny potrebné pre colné a iné úradné konania,

  k)

  údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej doložke podlieha ustanoveniam tohto Dohovoru. ...

  2.

  Nákladný list musí obsahovať prípadne ešte tieto údaje:

  a)

  zákaz prekládky,

  b)

  výdavky, ktoré preberá na seba odosielateľ,

  c)

  výšku dobierky, ktorá sa má vyberať pri dodaní zásielky,

  d)

  cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný záujem na dodaní,

  e)

  pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky,

  f)

  dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskutočniť,

  g)

  zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi.

  3.

  Strany môžu zapísať do nákladného listu ešte aj iné údaje, ktoré pokladajú za užitočné. ...

  Článok 7

  1.

  Odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody, ktoré vzniknú dopravcovi v dôsledku nepresnosti ...

  a)

  údajov uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b), d), e), f), g), h) a j),

  b)

  údajov uvedených v článku 6 ods. 2,

  c)

  všetkých ostatných údajov alebo pokynov, ktoré dal pre vystavenie nákladného listu alebo za účelom ...

  2.

  Ak dopravca zapíše na žiadosť odosielateľa do nákladného listu údaje uvedené v odseku 1 toho ...

  3.

  Ak nákladný list neobsahuje údaj uvedený v článku 6 ods. 1 písm. k), zodpovedá dopravca oprávnenému ...

  Článok 8

  1.

  Pri prevzatí zásielky na prepravu dopravca preskúma

  a)

  správnosť údajov v nákladnom liste o počte kusov a o ich značkách a číslach,

  b)

  zjavný stav zásielky a jej obalu.

  2.

  Ak dopravca nemá vhodné prostriedky, aby mohol preskúmať správnosť údajov uvedených v odseku ...

  3.

  Odosielateľ má právo žiadať od dopravcu preskúšanie hrubej váhy zásielky alebo jej množstva ...

  Článok 9

  1.

  Nákladný list je, pokiaľ sa nedokáže opak, vierohodným dokladom o uzavretí a obsahu prepravnej ...

  2.

  Ak nákladný list neobsahuje výhrady dopravcu s ich odôvodnením, platí právna domnienka, že zásielka ...

  Článok 10

  Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody spôsobené osobám, na prevádzkových prostriedkoch alebo ...

  Článok 11

  1.

  Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícii doklady ...

  2.

  Dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielateľ ...

  3.

  Dopravca zodpovedá ako komisionár za následky straty alebo nesprávneho použitia dokladov v nákladnom ...

  Článok 12

  1.

  Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie ...

  2.

  Toto právo však zaniká, len čo sa druhý exemplár nákladného listu odovzdá príjemcovi alebo ...

  3.

  Dispozičné právo patrí však príjemcovi od okamihu vystavenia nákladného listu v tom prípade, ...

  4.

  Ak pri výkone svojho dispozičného práva dá príjemca príkaz na vydanie zásielky ďalšej osobe, ...

  5.

  Výkon dispozičného práva sa viaže na tieto podmienky:

  a)

  odosielateľ alebo v prípade uvedenom v odseku 3 toho článku príjemca, ktorý chce uplatniť svoje ...

  b)

  vykonanie príkazov musí byť možné v čase, keď prídu osobe, ktorá ich má vykonať, a nesmie ...

  c)

  príkazy nesmú viesť k rozdeleniu zásielky.

  6.

  Ak dopravca nemôže z dôvodov uvedených v odseku 5 písm. b) tohto článku vykonať udelené príkazy, ...

  7.

  Dopravca, ktorý nevykoná príkazy dané mu podľa ustanovení tohto článku alebo ktorý ich vykoná ...

  Článok 13

  1.

  Len čo dôjde zásielka na miesto určené na jej vydanie, má príjemca právo žiadať od dopravcu, ...

  2.

  Príjemca, ktorý uplatňuje práva patriace mu podľa odseku 1 tohto článku, je povinný zaplatiť ...

  Článok 14

  1.

  Ak plnenie prepravnej zmluvy podľa podmienok určených v nákladnom liste je alebo sa stane ešte ...

  2.

  Ak však okolnosti dovoľujú uskutočniť prepravu za podmienok odchyľujúcich sa od podmienok určených ...

  Článok 15

  1.

  Ak sa po tom, čo zásielka došla na miesto dodania, vyskytnú prekážky v dodaní, vyžiada si dopravca ...

  2.

  Aj keď príjemca zásielku odmietol, môže žiadať o jej vydanie do tých čias, kým dopravca nedostane ...

  3.

  Ak vzniknú okolnosti brániace dodaniu zásielky po tom, čo príjemca už dal na základe svojho oprávnenia ...

  Článok 16

  1.

  Dopravca má právo na náhradu výdavkov vzniknuvších mu vyžiadaním alebo uskutočnením pokynov, ...

  2.

  V prípadoch uvedených v článku 14 ods. 1 a v článku 15 môže dopravca ihneď zložiť zásielku ...

  3.

  Dopravca môže pristúpiť k predaju zásielky bez toho, že vyčká na pokyny oprávneného, ak ide ...

  4.

  Ak podľa ustanovení tohto článku bola zásielka predaná, výťažok predaja po odpočítaní súm ...

  5.

  Postup pri predaji sa spravuje právnym poriadkom alebo zvyklosťami miesta, kde sa zásielka nachádza. ...

  KAPITOLA IV

  Článok 17

  1.

  Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré ...

  2.

  Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak stratu zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie ...

  3.

  Dopravca sa nemôže dovolávať v snahe zbaviť sa svojej zodpovednosti ani chýb vozidla použitého ...

  4.

  Dopravca je s prihliadnutím na ustanovenia článku 18 ods. 2 až 5 oslobodený od zodpovednosti, ak ...

  a)

  použitie otvorených vozidiel bez plachiet, ak také použitie vozidiel bolo výslovne dojednané a ...

  b)

  chýbajúci obal alebo chybný obal zásielky, ktorá je pre svoju povahu, ak nie je riadne balená ...

  c)

  manipulácia, naloženie, uloženie alebo vyloženie zásielky odosielateľom, príjemcom alebo osobami ...

  d)

  prirodzená povaha určitého tovaru, pre ktorú podlieha úplnej alebo čiastočnej strate alebo poškodeniu, ...

  e)

  nedostatočné alebo chybné značky alebo čísla jednotlivých kusov zásielky;

  f)

  preprava živých zvierat.

  5.

  Ak dopravca nezodpovedá podľa tohto článku za niektoré z okolností, ktoré spôsobili škodu, ...

  Článok 18

  1.

  Dôkaz o tom, že strata zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty vznikli niektorou ...

  2.

  Ak dopravca osvedčí, že podľa okolností prípadu mohla strata alebo poškodenie zásielky vzniknúť ...

  3.

  Právna domnienka podľa odseku 2 neplatí v prípade uvedenom v článku 17 ods. 4 písm. a), ak ide ...

  4.

  Ak sa preprava uskutočňuje vozidlom vybaveným takým zariadením, že zásielka je chránená pred ...

  5.

  Dopravca sa môže dovolávať článku 17 ods. 4 písm. f) len vtedy, ak preukáže, že urobil všetky ...

  Článok 19

  Prekročenie dodacej lehoty nastane vtedy, keď zásielka nebola vydaná v dojednanej lehote, a pokiaľ ...

  Článok 20

  1.

  Oprávnený môže zásielku bez ďalších dôkazov považovať za stratenú, ak nebola vydaná do ...

  2.

  Oprávnený môže pri prijatí náhrady za stratenú zásielku písomne požiadať, aby bol bezodkladne ...

  3.

  Do 30 dní po tom, čo dostal správu o nájdení zásielky, môže oprávnený žiadať, aby mu zásielka ...

  4.

  Ak oprávnený nepodal žiadosť podľa odseku 2 alebo ak nedal v lehote 30 dní pokyny podľa odseku ...

  Článok 21

  Ak sa zásielka vydá príjemcovi bez toho, že by sa v zmysle podmienok prepravnej zmluvy vybrala dobierka, ...

  Článok 22

  1.

  Ak odosielateľ odovzdáva na prepravu nebezpečnú zásielku, je povinný upozorniť dopravcu na presnú ...

  2.

  Dopravca môže nebezpečné zásielky, o nebezpečnej povahe ktorých v zmysle odseku 1 tohto článku ...

  Článok 23

  1.

  Ak dopravca má podľa ustanovení tohto Dohovoru povinnosť nahradiť škodu za úplnú alebo čiastočnú ...

  2.

  Hodnota zásielky sa určuje podľa burzovej ceny, a ak nie je burzová cena, podľa bežnej trhovej ...

  3.

  Náhrada škody nesmie presahovať 8,33 číselných jednotiek za kilogram chýbajúcej hrubej hmotnosti. ...

  4.

  Okrem toho sa uhrádza dovozné, clo a iné výdavky vzniknuvšie v súvislosti s prepravou zásielky, ...

  5.

  Ak sa prekročí dodacia lehota a oprávnený preukáže, že škoda vznikla z tohto dôvodu, dopravca ...

  6.

  Vyššiu náhradu možno požadovať iba vtedy, ak bola podľa článku 24 a 26 udaná cena zásielky ...

  7.

  Číselná jednotka uvedená v tomto dohovore je Special Drawing Right (osobitné právo čerpania), ...

  8.

  Napriek tomu štát, ktorý nie je členom Medzinárodného menového fondu a ktorého vnútroštátne ...

  9.

  Prepočet uvedený v poslednej vete odseku 7 tohto článku aj premena uvedená v odseku 8 tohto článku ...

  Článok 24

  Odosielateľ môže, ak zaplatí dohodnutý príplatok k prepravnému, udať v nákladnom liste cenu ...

  Článok 25

  1.

  Pri poškodení zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú sa jej hodnota znížila; suma sa vypočítava ...

  2.

  Náhrada škody nesmie však presahovať:

  a)

  ak je poškodením znehodnotená celá zásielka, sumu, ktorá by sa vyplatila pri jej úplnej strate; ...

  b)

  ak je poškodením znehodnotená len časť zásielky, sumu, ktorá by sa vyplatila pri strate znehodnotenej ...

  Článok 26

  1.

  Odosielateľ môže, ak zaplatí dohodnutý príplatok k prepravnému, udať v nákladnom liste sumu ...

  2.

  Ak bol udaný osobitný záujem na dodaní, môže sa nezávisle od náhrad škôd určených v článkoch ...

  Článok 27

  1.

  Oprávnený môže požadovať úroky z náhrady škody. Tieto úroky vo výške 5 % ročne sa počítajú ...

  2.

  Ak sumy, podľa ktorých sa náhrada škody vypočítava, nie sú vyjadrené v mene štátu, v ktorom ...

  Článok 28

  1.

  Ak strata zásielky, jej poškodenie alebo prekročenie dodacej lehoty pri preprave, na ktorú sa vzťahuje ...

  2.

  Ak sa pri strate zásielky, pri jej poškodení alebo pri prekročení dodacej lehoty uplatnia nároky ...

  Článok 29

  1.

  Dopravca sa nemôže odvolávať na tie ustanovenia tejto kapitoly, ktoré vylučujú alebo obmedzujú ...

  2.

  To isté platí aj vtedy, ak sa úmyselného konania alebo zavinenia dopustili zástupcovia alebo pracovníci ...

  KAPITOLA V

  Článok 30

  1.

  Ak príjemca prevzal zásielku bez toho, že spolu s dopravcom náležite zistil jej stav alebo oznámil ...

  2.

  Ak stav zásielky náležite zistil príjemca a dopravca, je proti výsledku takého zistenia prípustný ...

  3.

  Nárok na náhradu za prekročenie dodacej lehoty možno uplatniť len vtedy, ak sa dopravcovi zaslala ...

  4.

  Deň vydania zásielky, alebo podľa okolností deň zistenia stavu zásielky, alebo deň, keď sa zásielka ...

  5.

  Dopravca a príjemca sú povinní v primeranej miere si uľahčiť potrebné zisťovanie a vyšetrovania. ...

  Článok 31

  1.

  Spory vzniknuvšie z prepráv podliehajúcich tomuto Dohovoru môže žalobca viesť, pokiaľ ich nevedie ...

  a)

  má žalovaný trvalé bydlisko, hlavné sídlo podniku alebo pobočku alebo zastupiteľstvo, ktorých ...

  b)

  leží miesto, kde sa zásielka prevzala na prepravu alebo miesto určené na jej vydanie;

  2.

  Ak sa v spore uvedenom v odseku 1 tohto článku prejednáva žaloba pred súdom príslušným podľa ...

  3.

  Ak sa stal v spore uvedenom v odseku 1 tohto článku rozsudok vynesený súdom niektorého zo zmluvných ...

  4.

  Ustanovenia odseku 3 tohto článku sa vzťahujú na rozsudky vydané v spornom konaní, na rozsudky ...

  5.

  Od občanov zmluvných štátov, ktorí majú bydlisko alebo sídlo podniku v jednom z týchto štátov, ...

  Článok 32

  1.

  Nároky z prepráv, na ktoré sa vzťahuje tento Dohovor, sa premlčujú za jeden rok. V prípade úmyslu ...

  a)

  pri čiastočnej strate zásielky, pri jej poškodení alebo pri prekročení dodacej lehoty dňom vydania ...

  b)

  pri úplnej strate tridsiatym dňom po uplynutí dohodnutej dodacej lehoty, a ak nebola dodacia lehota ...

  c)

  vo všetkých ostatných prípadoch uplynutím troch mesiacov odo dňa uzavretia prepravnej zmluvy.

  2.

  Písomná reklamácia zastavuje plynutie premlčacej lehoty až do dňa, keď dopravca reklamáciu písomne ...

  3.

  S výnimkou ustanovení odseku 2 spravuje sa zastavenie premlčacej lehoty právom platným na súde, ...

  4.

  Premlčané nároky sa už nemôžu uplatňovať ani vzájomnou žalobou ani námietkami.

  Článok 33

  Prepravná zmluva môže obsahovať doložku zakladajúcu príslušnosť rozhodcovského súdu, ale ...

  KAPITOLA VI

  Článok 34

  Ak na základe jedinej prepravnej zmluvy vykonávajú prepravu postupne niekoľkí cestní dopravcovia, ...

  Článok 35

  1.

  Dopravca, ktorý preberá zásielku od predchádzajúceho dopravcu, odovzdá mu dátumované a podpísané ...

  2.

  Pre vzájomné vzťahy medzi dopravcami vykonávajúcimi prepravu postupne platia ustanovenia článku ...

  Článok 36

  Nároky zo zodpovednosti za stratu zásielky, za jej poškodenie alebo za prekročenie dodacej lehoty ...

  Článok 37

  Dopravca, ktorý podľa ustanovení tohto Dohovoru zaplatil náhradu škody, má, pokiaľ ide o zaplatenú ...

  a)

  dopravca, ktorého konaním bola spôsobená škoda, je povinný niesť sám jej náhradu, či už ju ...

  b)

  ak škoda bola spôsobená konaním dvoch alebo viacerých dopravcov, musí každý z nich zaplatiť ...

  c)

  ak sa nedá zistiť, ktorý z dopravcov má zodpovednosť, rozdelí sa náhrada v pomere uvedenom pod ...

  Článok 38

  Ak je niektorý z dopravcov neschopný platiť, rozdelí sa suma, ktorá na neho pripadla a ktorú nezaplatil, ...

  Článok 39

  1.

  Dopravca, proti ktorému sa uplatňuje postih uvedený v článkoch 37 a 38, nemá právo popierať ...

  2.

  Dopravca, ktorý chce uplatniť postih na súde, môže tak urobiť pred príslušným súdom štátu, ...

  3.

  Ustanovenia článku 31 ods. 3 a 4 sa vzťahujú aj na rozsudky o postihu uplatnenom podľa článku ...

  4.

  Ustanovenia článku 32 platia aj pre postih medzi dopravcami. Premlčacia lehota začína však plynúť ...

  Článok 40

  Dopravcovia sa môžu medzi sebou dohodnúť na ustanoveniach odchylných od článku 37 a 38.

  KAPITOLA VII

  Článok 41

  1.

  Všetky dojednania, ktoré sa priamo alebo nepriamo odchyľujú od ustanovení tohto Dohovoru, sú, ...

  2.

  Neplatné sú najmä všetky doložky, ktorými by sa dopravcovi postúpili nároky z poistenia zásielky ...

  KAPITOLA VIII

  Článok 42

  1.

  Tento Dohovor môžu podpísať alebo k nemu pristúpiť členské štáty Európskej hospodárskej ...

  2.

  Štáty oprávnené zúčastniť sa podľa odseku 11 mandátu Európskej hospodárskej komisie na niektorých ...

  3.

  Dohovor možno podpísať do 31.augusta 1956 včítane. Po tomto dni možno k Dohovoru pristúpiť.

  4.

  Dohovor podlieha ratifikácii.

  5.

  Ratifikácia alebo prístup k Dohovoru sa uskutoční uložením príslušnej listiny u generálneho ...

  Článok 43

  1.

  Tento Dohovor nadobúda účinnosť deväťdesiateho dňa po tom, keď päť štátov uvedených v článku ...

  2.

  Pre každý štát, ktorý ratifikuje Dohovor alebo k nemu pristúpi po uložení ratifikačných listín ...

  Článok 44

  1.

  Každá zmluvná strana môže tento Dohovor vypovedať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi ...

  2.

  Výpoveď nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po dni, keď generálny tajomník dostane oznámenie ...

  Článok 45

  Ak po nadobudnutí účinnosti tohto Dohovoru klesne v dôsledku výpovedi počet zmluvných strán ...

  Článok 46

  1.

  Každý štát môže pri uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe alebo kedykoľvek ...

  2.

  Každý štát, ktorý podľa predchádzajúceho odseku urobí vyhlásenie, že tento Dohovor platí ...

  Článok 47

  Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami o výklad alebo použitie tohto Dohovoru, ...

  Článok 48

  1.

  Každá zmluvná strana môže pri podpise alebo ratifikácii tohto Dohovoru alebo pri prístupe k nemu ...

  2.

  Zmluvná strana, ktorá urobila výhradu podľa odseku 1, môže túto výhradu kedykoľvek odvolať ...

  3.

  Žiadna iná výhrada k tomuto Dohovoru nie je prípustná.

  Článok 49

  1.

  Po uplynutí trojročnej platnosti tohto Dohovoru môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať oznámením ...

  2.

  Ak je konferencia podľa predchádzajúceho odseku zvolaná, generálny tajomník upovedomí všetky ...

  3.

  Generálny tajomník pozve na každú konferenciu zvolanú podľa tohto článku všetky štáty uvedené ...

  Článok 50

  Okrem oznámení uvedených v článku 49 upovedomuje generálny tajomník Organizácie Spojených národov ...

  a)

  o ratifikáciách a prístupoch podľa článku 42,

  b)

  o dátumoch, kedy tento Dohovor nadobudne účinnosť podľa článku 43,

  c)

  o výpovediach podľa článku 44,

  d)

  o strate účinnosti tohto Dohovoru podľa článku 45,

  e)

  o oznámeniach, ktoré dostal podľa článku 46,

  f)

  o výhradách a oznámeniach, ktoré dostal podľa článku 48 ods. 1 a 2.

  Článok 51

  Po 31.auguste 1956 bude originál tohto Dohovoru uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených ...

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore