Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71014
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) 108/1976 účinný od 03.08.1983


Platnosť od: 22.09.1976
Účinnosť od: 03.08.1983
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Cestná doprava, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) 108/1976 účinný od 03.08.1983
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 108/1976 s účinnosťou od 03.08.1983 na základe 82/1984

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministra zahraničných vecí

o Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)

Dňa 1. júla 1970 bola v Ženeve dojednaná Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej ...

Minister:Ing. Chňoupek v. r.

Prílohy

  EURÓPSKA DOHODA o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)

  Zmluvné strany,

  prajúc si podporiť rozvoj a zlepšenie medzinárodnej osobnej a nákladnej cestnej dopravy,

  presvedčené o potrebe zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, upraviť niektoré podmienky práce ...

  sa dohodli takto:

  Článok 1

  V zmysle tejto dohodyPremávkový poriadok alebo nahrádzajúce ho dokumenty schválené príslušnými ...

  a)

  „vozidlo“ znamená každé motorové vozidlo alebo príves; tento výraz zahŕňa aj každú súpravu ...

  b)

  „motorové vozidlo“ znamená každé cestné vozidlo poháňané vlastným motorom a spravidla používané ...

  c)

  „príves“ znamená každé vozidlo, ktoré sa pripája za motorové vozidlo; tento výraz zahŕňa ...

  d)

  „náves“ znamená každý príves, ktorý sa s motorovým vozidlom spája tak, že čiastočne na ...

  e)

  „súprava vozidiel“ znamená spojené vozidlá, ktoré jazdia po ceste ako jednotka;

  f)

  „prípustná celková hmotnosť“ znamená celkovú hmotnosť naloženého vozidla, ktorú vyhlási ...

  g)

  „cestná preprava“ znamená

  i)

  každú jazdu prázdneho alebo naloženého vozidla po ceste určeného na prepravu osôb a majúceho ...

  ii)

  každú jazdu prázdneho alebo naloženého vozidla po ceste určeného na prepravu nákladov;

  iii)

  každú jazdu, ktorá zahŕňa tak jazdu uvedenú v i) alebo v ii), ako aj prepravu vozidla uskutočnenú ...

  h)

  „medzinárodná cestná preprava“ znamená každú cestnú prepravu, ktorá zahŕňa aspoň jedno ...

  i)

  „pravidelná preprava cestujúcich“ znamená prepravu cestujúcich uskutočnenú v určených intervaloch ...

  j)

  „vodič“ znamená každú osobu dostávajúcu alebo nedostávajúcu mzdu, ktorá vedie vozidlo hoci ...

  k)

  „člen osádky“ znamená vodiča alebo niektorú z nižšie uvedených osôb, pričom nezáleží ...

  i)

  pomocníka vodiča, t.j. každú osobu, ktorá sprevádza vodiča, aby mu mohla pri niektorých úkonoch ...

  ii)

  sprievodcu, t.j. každú osobu, ktorá sprevádza vodiča vozidla prepravujúceho osoby a je poverená ...

  l)

  „týždeň“ znamená každé obdobie siedmich po sebe nasledujúcich dní;

  m)

  „denný odpočinok“ znamená každý neprerušený čas v súlade s ustanoveniami článku 6 tejto ...

  n)

  „mimopracovný čas“ znamená každý neprerušený čas najmenej 15 minút mimo času denného ...

  o)

  „výkony povolania“ znamenajú činnosti uvedené pod značkami rubrík 6, 7 a 7a v dennom výkaze ...

  Článok 2

  1.

  Táto dohoda platí na území každej zmluvnej strany pre všetku medzinárodnú cestnú dopravu vykonávanú ...

  2.

  Jednako,

  a)

  ak počas niektorej medzinárodnej cestnej prepravy jeden alebo niekoľko členov osádky neopustí ...

  b)

  pokiaľ sa zmluvné strany, na území ktorých sa preprava vykonáva, nedohodnú inak, nevzťahuje ...

  c)

  dve zmluvné strany, ktorých územie spolu susedí, sa môžu dohodnúť, že pre medzinárodnú cestnú ...

  d)

  zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že pre určité medzinárodné cestné prepravy, ktoré sú obmedzené ...

  Článok 3

  1.

  Žiadna zmluvná strana nebude na medzinárodnú cestnú prepravu vykonávanú vozidlom evidovaným ...

  2.

  Žiadna zmluvná strana však nemusí ustanovenie odseku 1 tohto článku vzťahovať

  a)

  na medzinárodnú nákladnú cestnú prepravu vykonávanú vozidlom, ktorého prípustná celková hmotnosť ...

  b)

  na medzinárodnú cestnú prepravu obmedzenú na jej územie a na územie susedného štátu, ktorý ...

  Článok 4

  1.

  Pri každej medzinárodnej cestnej preprave, na ktorú sa táto dohoda vzťahuje, sú podnik a členovia ...

  2.

  Ak medzi zmluvnými stranami nie je osobitná dohoda alebo ak sa nebudú podľa článku 2 ods. 2 tejto ...

  Článok 5

  1.

  Vodiči zamestnaní v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave musia dovŕšiť

  a)

  pre vozidlá s prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 7,5 tony najmenej 18. rok veku;

  b)

  pre ostatné vozidlá:

  i)

  najmenej 21. rok veku alebo

  ii)

  najmenej 18. rok veku, ak dotyčná osoba má osvedčenie o spôsobilosti na výkon povolania uznávané ...

  - zakázať im viesť tieto vozidlá na svojom území, i keď majú uvedené osvedčenie, alebo

  - dovoliť viesť tieto vozidlá iba majiteľom osvedčenia, ktoré uznáva za osvedčenie o absolvovaní ...

  2.

  Ak sa podľa ustanovenia článku 10 tejto dohody požaduje, aby vo vozidle boli dvaja vodiči, musí ...

  3.

  Vodiči zamestnaní v medzinárodnej cestnej osobnej doprave musia mať dovŕšený 21. rok svojho veku. ...

  4.

  Vodiči vozidiel musia byť seriózni a dôveryhodní. Musia mať dostatočnú skúsenosť a potrebnú ...

  Článok 6

  1.

  a)

  S výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto článku musí mať každý člen osádky pridelený ...

  b)

  Denný odpočinok uvedený pod písmenom a) tohto odseku možno skrátiť až na deväť nepretržitých ...

  2.

  a)

  S výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto článku musí mať každý člen osádky pridelený ...

  i)

  nepretržitý denný odpočinok počas najmenej desiatich hodín bez toho, že možno tento čas v priebehu ...

  ii)

  nepretržitý denný odpočinok počas najmenej jedenástich hodín; tento čas možno skrátiť dva ...

  b)

  Osobná kontrolná knižka uvedená v článku 12 tejto dohody musí obsahovať údaje umožňujúce ...

  3.

  Ak sú vo vozidle dvaja vodiči a ak vozidlo nemá ležadlo umožňujúce členom osádky pohodlne si ...

  4.

  Ak sú vo vozidle dvaja vodiči a ak vozidlo má ležadlo umožňujúce členom osádky pohodlne si ...

  5.

  Časy odpočinku uvedené v tomto článku sa musia stráviť mimo vozidla; ak však vozidlo má ležadlo ...

  Článok 6-bis

  V prípadoch, keď člen osádky sprevádza vozidlo určené na prepravu vecí alebo osôb, ktoré sa ...

  a)

  časť denného odpočinku strávená na súši sa môže využiť pred časťou denného odpočinku ...

  b)

  čas prerušenia denného odpočinku musí byť čo najkratší a v žiadnom prípade nesmie k prerušeniu ...

  c)

  počas oboch častí odpočinku musí mať člen osádky možnosť odpočívať na lôžku alebo na ...

  e)

  čas strávený na palube lode alebo vo vlaku, ktorý sa nezapočítava do časti denného odpočinku, ...

  Článok 7

  1.

  Celkový čas vedenia medzi dvoma po sebe nasledujúcimi časmi denného odpočinku podľa ustanovení ...

  2.

  U vodičov iných vozidiel, než ktoré sú uvedené v článku 10 tejto dohody, sa môže odchylne ...

  3.

  Dĺžka času vedenia nesmie prekročiť štyridsaťosem hodín za týždeň alebo deväťdesiatdva ...

  Článok 8

  1.

  a)

  Nepretržitý čas vedenia nesmie byť nikdy dlhší ako štyri hodiny okrem prípadov, keď vodič ...

  b)

  Za nepretržitý sa považuje čas vedenia, ktorý sa preruší iba na časy kratšie, než sú určené ...

  2.

  a)

  Vodiči vozidiel uvedených v článku 10 tejto dohody musia prerušiť vedenie aspoň na hodinu po ...

  b)

  Toto prerušenie sa môže nahradiť dvoma aspoň tridsaťminútovými prestávkami vsunutými do denného ...

  3.

  a)

  Ak ide o vodiča iných vozidiel, než ktoré sú uvedené v článku 10 tejto dohody, a ak denný čas ...

  b)

  Toto prerušenie sa môže nahradiť dvoma prestávkami, z ktorých každá trvá nepretržite aspoň ...

  c)

  Ak denný čas vedenia je dlhší ako osem hodín, je vodič povinný urobiť vo vedení najmenej dve ...

  4.

  Cez prestávky uvedené v odsekoch 2 alebo 3 tohto článku nesmie vodič vykonávať žiadnu činnosť ...

  Článok 9

  1.

  Okrem denných odpočinkov ustanovených v článku 6 tejto dohody musí mať každý člen osádky ...

  2.

  a)

  V období od 1. apríla do 30. septembra týždňový odpočinok ustanovený v odseku 1 tohto článku ...

  b)

  Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na členov osádok vozidiel používaných na pravidelnú prepravu ...

  Článok 10

  S prihliadnutím na ustanovenie článku 12 bis ods. 2 tejto dohody, ak idemusí vodiča sprevádzať ...

  a)

  o súpravu vozidiel, ktorá má viac ako jeden príves alebo náves,

  b)

  o súpravu vozidiel použitú na prepravu cestujúcich, ak prípustná celková hmotnosť prívesu alebo ...

  c)

  o súpravu vozidiel použitú na prepravu nákladov, ak prípustná celková hmotnosť súpravy vozidiel ...

  Článok 11

  Za podmienky, že sa tým neohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, sa vodič smie odchýliť od ustanovení ...

  Článok 12

  1.

  Každý vodič alebo pomocník vodiča je povinný zapisovať do osobnej kontrolnej knižky postupne ...

  2.

  Podrobné ustanovenia o úprave knižky a predpisy o jej vypĺňaní sú v prílohe tejto dohody.

  3.

  Zmluvné strany urobia všetky opatrenia potrebné na vydanie a kontrolu osobných kontrolných knižiek ...

  4.

  Každý podnik vedie register osobných kontrolných knižiek, ktoré používa; v tomto registri sa ...

  5.

  Podniky uschovávajú upotrebené knižky počas najmenej dvanástich mesiacov odo dňa posledného ...

  6.

  Pri začatí každej medzinárodnej cestnej prepravy musí každý vodič alebo pomocník vodiča mať ...

  7.

  Každá zmluvná strana môže, ak ide o vozidlo evidované v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou ...

  Článok 12-bis

  (1)

  Ak jedna zo zmluvných strán ukladá alebo dovoľuje zabudovanie a používanie mechanických kontrolných ...

  a)

  typ daného kontrolného zariadenia musí byť schválený alebo uznaný jednou zo zmluvných strán; ...

  b)

  ak sa osádka skladá z viacej ako jednej osoby a záznam sa nerobí v jednotlivých výkazoch, ale ...

  c)

  ak zariadenie zabezpečuje registráciu času, po ktorý členovia osádky vedú vozidlo, času stráveného ...

  d)

  ak zariadenie zabezpečuje len registráciu času vedenia, času státia vozidla, rýchlosti jazdy a ...

  e)

  ak normálne a náležité používanie kontrolného zariadenia zabudovaného na vozidle nie je možné, ...

  f)

  v prípadoch, keď sú členovia osádky mimo vozidla a nemôžu používať toto zariadenie, musia ...

  g)

  je nevyhnutné, aby členovia osádky mali pri sebe registračné výkazy alebo iné kontrolné doklady ...

  h)

  členovia osádky musia zabezpečiť včasné zapnutie a riadny chod kontrolného zariadenia a v prípade ...

  (2)

  Ak kontrolné zariadenie zodpovedajúce definícii obsiahnutej v bode 1 je zabudované a používané ...

  (3)

  Organizácie musia náležitým spôsobom uchovávať registračné výkazy alebo iné kontrolné doklady ...

  Článok 13

  1.

  Podnik je povinný organizovať službu v cestnej doprave tak, aby členovia osádok mohli dodržiavať ...

  2.

  Podnik je povinný pravidelne kontrolovať časy vedenia a iných prác, ako aj hodiny odpočinku s ...

  Článok 14

  1.

  Každá zmluvná strana urobí všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečila dodržiavanie ustanovení ...

  2.

  Zmluvné strany si budú navzájom poskytovať pomoc na zabezpečenie správneho vykonávania tejto ...

  3.

  Ak niektorá zmluvná strana zistí, že ustanovenia tejto dohody vážne porušila osoba bývajúca ...

  Článok 15

  Pre prípad, že podľa článku 16 ods. 4 táto dohoda nadobudne platnosť pred 31. decembrom 1973, ...

  a)

  odchylne od ustanovení článku 7 ods. 1 a 2 tejto dohody nesmie byť celkový čas vedenia (denný ...

  Článok 16

  1.

  Táto dohoda je otvorená na podpis do 31. marca 1971 1) a po tomto dátume na prístup členských ...

  2.

  Táto dohoda sa bude ratifikovať.

  3.

  Ratifikačné listiny a listiny o prístupe sa uložia u generálneho tajomníka Organizácie Spojených ...

  4.

  Táto dohoda nadobudne platnosť stoosemdesiateho dňa po tom, čo bude uložená ôsma listina o ratifikácii ...

  5.

  Pre každý štát, ktorý ratifikuje túto dohodu alebo k nej pristúpi po uložení ôsmej ratifikačnej ...

  Článok 17

  1.

  Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi ...

  2.

  Výpoveď nadobudne účinnosť šesť mesiacov po dni, keď generálny tajomník dostane oznámenie ...

  Článok 18

  Táto dohoda stratí účinnosť, ak po jej nadobudnutí platnosti bude počet zmluvných strán počas ...

  Článok 19

  1.

  Každý štát môže pri podpise tejto dohody alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny alebo ...

  2.

  Každý štát, ktorý podľa predchádzajúceho odseku urobí vyhlásenie, že dohoda platí na niektorom ...

  Článok 20

  1.

  Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami vo veci výkladu alebo vykonávania tejto ...

  2.

  Každý spor, ktorý sa neurovná rokovaním, sa podrobí rozhodcovskému konaniu, ak o to požiada ...

  3.

  Výrok rozhodcu alebo rozhodcov určených podľa predchádzajúceho odseku bude pre sporné zmluvné ...

  Článok 21

  1.

  Každý štát môže pri podpise alebo ratifikácii tejto dohody alebo pri prístupe k nej vyhlásiť, ...

  2.

  Ak niektorý štát pri uložení svojej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe urobí inú ...

  3.

  Každá zmluvná strana, ktorej výhrada bola prijatá v podpisovom protokole tejto dohody alebo ktorá ...

  Článok 22

  1.

  Po uplynutí troch rokov platnosti tejto dohody môže každá zmluvná strana požiadať oznámením ...

  2.

  Ak je konferencia podľa predchádzajúceho odseku zvolaná, upovedomí o tom generálny tajomník všetky ...

  3.

  Na každú konferenciu zvolanú podľa tohto článku pozve generálny tajomník všetky štáty uvedené ...

  Článok 23

  1.

  Každá zmluvná strana môže navrhnúť jednu alebo viacej zmien tejto dohody. Znenie každého pozmeňovacieho ...

  2.

  Do šiestich mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník oznámil pozmeňovací návrh, môže každá ...

  a)

  že má námietku proti navrhovanej zmene alebo

  b)

  že, hoci má v úmysle návrh prijať, nie sú dosiaľ v jej štáte splnené podmienky potrebné na ...

  3.

  Pokiaľ zmluvná strana, ktorá zaslala oznámenie uvedené v odseku 2 písm. b) tohto článku, neoznámi ...

  4.

  Ak bude proti pozmeňovaciemu návrhu podaná námietka za podmienok určených v odsekoch 2 a 3 tohto ...

  5.

  Ak nebola proti pozmeňovaciemu návrhu podaná námietka za podmienok určených v odsekoch 2 a 3 tohto ...

  a)

  ak žiadna zmluvná strana nezaslala oznámenie podľa odseku 2 písm. b) tohto článku, po uplynutí ...

  b)

  ak aspoň jedna zmluvná strana zaslala oznámenie podľa odseku 2 písm. b) tohto článku, od skoršieho ...

  6.

  Každá zmena považovaná za prijatú nadobudne platnosť tri mesiace odo dňa, keď sa považovala ...

  7.

  Generálny tajomník všetkým zmluvným stranám čo najskôr oznámi, či bola proti pozmeňovaciemu ...

  8.

  Nezávisle od postupu prerokúvania pozmeňovacích návrhov, ustanoveného v odsekoch 1 až 6 tohto ...

  Článok 24

  Okrem oznámení uvedených v článkoch 22 a 23 tejto dohody generálny tajomník Organizácie Spojených ...

  a)

  o ratifikáciách a prístupoch podľa článku 16 tejto dohody,

  b)

  o dátumoch, keď táto dohoda nadobudne platnosť podľa článku 16 tejto dohody,

  c)

  o výpovediach podľa článku 17 tejto dohody,

  d)

  o zrušení tejto dohody podľa článku 18 tejto dohody,

  e)

  o oznámeniach, ktoré dostal podľa článku 19 tejto dohody,

  f)

  o vyhláseniach a oznámeniach, ktoré dostal podľa článku 21 tejto dohody,

  g)

  o nadobudnutí platnosti každej zmeny podľa článku 23 tejto dohody.

  Článok 25

  Podpisový protokol tejto dohody bude mať rovnakú platnosť, účinnosť a čas trvania ako táto ...

  Článok 26

  na dôkaz čoho podpísaní, riadne na to splnomocnení, túto dohodu podpísali.

  Dané v Ženeve prvého júla tisíc deväťsto sedemdesiat v jedinom vyhotovení v anglickom a francúzskom ...

  OSOBNÁ KONTROLNÁ KNIŽKA

  Prevziať prílohu - Vzor 01
  PODPISOVÝ PROTOKOL

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
 • *)  Použitá alternatíva bude závisieť od voľby, ktorú zmluvná strana urobí podľa odseku 6 všeobecných ...
 • 1)  Podľa rozhodnutia urobeného Pracovnou skupinou pre cestnú dopravu na jej 44. zasadaní, ktorým sa ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore