Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov 107/2015 účinný od 01.06.2015


Platnosť od: 28.05.2015
Účinnosť od: 01.06.2015
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov 107/2015 účinný od 01.06.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 107/2015 s účinnosťou od 01.06.2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ...

§ 1

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

elektronickou komunikáciou prenos elektronických správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi ...

b)

súborom postupnosť údajov v elektronickej forme, ktorá je označená názvom, informáciou o kapacite ...

c)

webovou službou elektronická služba komunikujúca prostredníctvom Extensible Markup Language (XML) ...

d)

povinnou osobou osoba, ktorej osobitný predpis1) ukladá povinnosť poskytovať vybrané údaje Národnému ...

§ 2
(1)

Štandardy zdravotníckej informatiky zahŕňajú

a)

štandard pre identifikáciu a autentifikáciu informačného systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ...

b)

štandard pre integritu údajov informačného systému,

c)

štandard pre identifikátor zdravotníckeho zariadenia,2)

d)

štandardy zabezpečenia prenosu a ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho ...

e)

štandardy pre poskytovanie a ochranu údajov do údajovej základne podľa § 3 zákona,

f)

štandard pre elektronickú komunikáciu s elektronickými formulármi údajovej základne,

g)

štandard pre elektronickú komunikáciu s webovými službami národného zdravotníckeho informačného ...

h)

číselníky zdravotníckej informatiky.

(2)

Za štandardy zdravotníckej informatiky sa považujú aj tieto štandardy pre informačné systémy ...

a)

štandard pre sieťové protokoly,3)

b)

štandard pre prenos dát,4)

c)

štandard pre aplikačné protokoly elektronických služieb,5)

d)

štandard pre webové služby,6)

e)

štandard pre popisný jazyk pre dátové prvky,7)

f)

štandard pre prenos dátových prvkov.8)

§ 3

Štandardom pre identifikáciu a autentifikáciu informačného systému je

a)

identifikácia informačného systému prostredníctvom jednoznačného identifikátora informačného ...

b)

jednoznačná identifikácia a autentifikácia prijímateľa zdravotnej starostlivosti na základe preukazu ...

c)

jednoznačná identifikácia a autentifikácia zdravotníckeho pracovníka na základe elektronického ...

d)

jednoznačná identifikácia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na základe číselného kódu ...

§ 4

Štandardom pre integritu údajov informačného systému je zabezpečenie obsahovej totožnosti spracúvaných ...

§ 5

Štandardom pre identifikátor zdravotníckeho zariadenia je kód, ktorý sa skladá z

a)

dvojznakového kódu orgánu príslušného na vydanie povolenia alebo Štátnej kúpeľnej komisie ...

b)

identifikačného čísla držiteľa príslušného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ...

c)

jedinečného bezvýznamového päťznakového alfanumerického reťazca s jedným alfabetickým znakom ...

d)

vložených pomlčiek bez medzier medzi jednotlivými zložkami identifikátora.

§ 6
(1)

Štandardom zabezpečenia prenosu údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného ...

a)

v textových súboroch s maximálnou veľkosťou 2 GB pred komprimovaním,

b)

v komprimovanej podobe každý súbor osobitne vo formáte ZIP s použitím algoritmu DEFLATE bez hesla, ...

c)

zašifrovaných s využitím verejného kľúča VKNZIS tak, aby k dešifrovaniu mohlo prísť len použitím ...

d)

podpísaných privátnym kľúčom KPsign_insur,

e)

prostredníctvom zabezpečeného pripojenia Transport Layer Security (TLS) a Secure File Transfer Protocol ...

(2)

Štandardom zabezpečenia ochrany údajov z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného ...

a)

podpisového kľúčového páru KPKPsign_insur vrátane certifikátu podpísaného národným centrom, ...

b)

autentizačného kľúčového páru KPKPauth_insur vrátane certifikátu podpísaného národným centrom, ...

c)

šifrovacieho kľúčového páru KPKPenc_insur vrátane certifikátu podpísaného národným centrom, ...

d)

certifikátu s verejným kľúčom šifrovacieho kľúčového páru komponentu VKNCZI národného zdravotníckeho ...

§ 7
(1)

Štandardom pre ochranu údajov do údajovej základne je

a)

poskytnutie certifikátu s VKNZIS,

b)

poskytnutie certifikátu s verejným kľúčom podpisového kľúčového páru komponentu povinnej ...

(2)

Štandardom pre poskytovanie údajov do údajovej základne je poskytovanie údajov

a)

v samostatných súboroch s maximálnou veľkosťou 150 MB pred komprimovaním,

b)

v komprimovanej podobe vo formáte ZIP s použitím algoritmu DEFLATE bez hesla, pričom sa komprimuje ...

c)

zašifrovaných verejným kľúčom VKNZIS,

d)

podpísaných privátnym kľúčom podpisového kľúčového páru KPorganizácie,

e)

prostredníctvom Secure File Transfer Protocol (sFTP).

§ 8

Štandardom pre elektronickú komunikáciu s elektronickými formulármi údajovej základne je

a)

používanie protokolu Hypertext Transfer Protocol over Secure Sockets Layer (HTTPs) a cookies medzi ...

b)

formát súboru elektronického formulára XML správy bez komprimácie a šifrovania.

§ 9

Štandardom pre elektronickú komunikáciu s webovými službami národného zdravotníckeho informačného ...

§ 10
(1)

Zoznam číselníkov zdravotníckej informatiky je uvedený v prílohe č. 1.

(2)

V rámci zdravotníckej informatiky sa používajú aj základné číselníky podľa osobitného predpisu9) ...

§ 11
(1)

Údaje sa do údajovej základne poskytujú denne pri zaevidovaní akejkoľvek zmeny.

(2)

Údaje z účtu poistenca do národného zdravotníckeho informačného systému10) sa poskytujú najneskôr ...

§ 12

Počas výpadku pripojenia s národným zdravotníckym informačným systémom sa poskytujú národnému ...

§ 13

Údaje z účtu poistenca je možné poskytovať prostredníctvom dátového nosiča CD, DVD alebo USB ...

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2015.

Viliam Čislák v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 107/2015 Z. z.

  ČÍSELNÍKY ZDRAVOTNÍCKEJ INFORMATIKY

  Číselný identifikátorčíselníka (OID) Názov číselníka Gestor číselníka 1.3.158.00165387.100.10.3 ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 107/2015 Z. z.

  PREBERANÉ ČÍSELNÍKY

  Kód číselníka Číselný identifikátor číselníka (OID) Názov CL000056 1.3.158.00165387.100.10.42 ...

Poznámky

 • 1)  § 26a ods. 5, § 64 ods. 3, § 78a ods. 4 a § 79 ods. 1 písm. zc) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch ...
 • 2)  § 25 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.§ 7 ods. 5 písm. i) a ...
 • 3)  § 3 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné ...
 • 4)  § 4 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.
 • 5)  § 9 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.
 • 6)  § 11 písm. a) až d) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.
 • 7)  § 12 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.
 • 8)  § 13 písm. a) až c) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z.
 • 9)  Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. v znení výnosu č. 276/2014 Z. ...
 • 10)  § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 153/2013 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore