Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 107/2012 účinný od 01.04.2012

Platnosť od: 20.03.2012
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Orgány ochrany práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov 107/2012 účinný od 01.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 107/2012 s účinnosťou od 01.04.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 písm. a) až e) zákona č. 327/2005 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 544/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. d) sa slová „banky alebo Sociálnej poisťovne“ nahrádzajú slovami „banky, ...

2.

V § 3 ods. 1 písm. e) sa slovo „z“ nahrádza slovami „zo starobného dôchodkového sporenia“. ...

3.

V § 3 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) dávky a príspevkov v hmotnej núdzi právoplatné rozhodnutie o priznaní dávky a príspevkov ...

Doterajšie písmená h) až o) sa označujú ako písmená i) až p).

4.

V § 3 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti, nájmu a podnájmu čestné vyhlásenie žiadateľa ...

5.

V § 3 ods. 1 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:

„n) príjmov z účasti v obchodnej spoločnosti čestné vyhlásenie žiadatela a kópia posledného ...

Doterajšie písmená n) až p) sa označujú ako písmená p) až s).

6.

V § 3 ods. 1 písm. l), p) až s) sa vypúšťajú slová „s osvedčeným podpisom podľa osobitných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

7.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Dokladmi preukazujúcimi skutočnosti uvedené v žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v azylovej ...

8.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k vyhláške č. 544/2005 Z. z. Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci Prevziať ...

9.

V prílohách č. 2 a 3 sa v časti D. 1 vypúšťajú slová „(s osvedčeným podpisom, prípadne ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.

Lucia Žitňanská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore