Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hodpodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín 105/1964 účinný od 01.01.1973 do 31.12.1975


Platnosť od: 15.06.1964
Účinnosť od: 01.01.1973
Účinnosť do: 31.12.1975
Autor: Štátny úrad sociálneho zabezpečenia
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Zmluvné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hodpodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín 105/1964 účinný od 01.01.1973 do 31.12.1975
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 105/1964 s účinnosťou od 01.01.1973 na základe 100/1972

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia

o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hodpodáriacich osôb ...

Štátny úrad sociálneho zabezpečenia po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného ...

PRVÁ ČASŤ

Dôchodkové poistenie jednotlivo hospodáriacich roľníkov

§ 1
Osobný rozsah
(1)

Jednotlivo hospodáriaci roľníci a spolupracujúci členovia ich rodín sú poistení na dávky dôchodkového ...

(2)

Jednotlivo hospodáriacim roľníkom je roľník, ktorý je v poľnohospodárskom závode osobne zárobkovo ...

(3)

Spolupracujúcimi členmi rodiny sú rodičia, svokor, svokra, tesť, testiná, zať, ovdovená nevesta, ...

a)

žijú s jednotlivo hospodáriacim roľníkom v spoločnej domácnosti,

b)

trvale sa účastnia na jeho zárobkovej činnosti a ich práca je pre závod nevyhnutná a zaberá ...

c)

nie sú sami inak dôchodkove zabezpečení.

§ 2
Vznik poistenia
(1)

Poistenie jednotlivo hospodáriacich roľníkov vzniká

a)

dňom, od ktorého sú osobne zárobkove činní na vlastný vrub,

b)

ak ide o jednotlivo hospodáriaceho roľníka, ktorý bol zároveň v trvalom pracovnom pomere, prvým ...

c)

dňom, ktorým jednotlivo hospodáriacemu roľníkovi zanikol nárok na invalidný dôchodok z dôchodkového ...

(2)

Poistenie spolupracujúcich členov rodiny vzniká dňom, ku ktorému sa splnili všetky podmienky pre ...

§ 3
Zánik poistenia
a)

dňom, ktorým prestali natrvalo vykonávať činnosť zakladajúci poistenie,

b)

dňom, ktorým sa im priznal starobný alebo invalidný dôchodok z dôchodkového zabezpečenia (poistenia), ...

c)

dňom, ktorým vzniklo ich nemocenské poistenie ako pracovníkov v trvalom pracovnom pomere (§ 1 ods. ...

§ 4
Prihlášky do poistenia a odhlášky z poistenia
(1)

Jednotlivo hospodáriaci roľníci sú povinní podať na okresnom národnom výbore na predpísanom ...

(2)

Ak jednotlivo hospodáriaci roľník zavinil nesplnením alebo nesprávnym splnením ohlasovacej povinnosti, ...

§ 5
Druhy dávok

Z dôchodkového poistenia jednotlivo hospodáriacich roľníkov sa poskytujú:

1.

dôchodkový

a)

starobný,

b)

invalidný,

c)

vdovský,

d)

sirotský;

2.

dávky pri pracovnom úraze;

3.

výchovné k dôchodkom;

4.

zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť;

5.

zabezpečenie dôchodkov v chorobe.

§ 6
Všeobecná podmienka nároku na dávku

Dávka dôchodkového poistenia patrí, ak sú splnené podmienky pre nárok na ňu a ak je zaplatené ...

§ 7
Starobný dôchodok
§ 8
Invalidný dôchodok
(1)

Invalidný dôchodok patrí jednotlivo hospodáriacemu roľníkovi, ktorý získal potrebnú dobu poistenia, ...

(2)

Jednotlivo hospodáriaci roľník je úplne invalidný, ak sa pre dlhodobý nepriaznivý zdravotný ...

§ 9
Výška dôchodku
(1)

Starobný (invalidný) dôchodok jednotlivo hospodáriaceho roľníka je:

pri priemernom ročnom vymeriavacom základeKčs do 6 rokov poistenia mesačneKčs po 6 rokoch poistenia ...

(2)

Priemerný ročný vymeriavací základ sa určuje priemerom vymeriavacích základov za posledných ...

(3)

Ak starobný (invalidný) dôchodok je jediným zdrojom príjmu dôchodcu, môže sa zvýšiť na sumu ...

(4)

Dôchodok podľa predchádzajúceho odseku možno zvýšiť, len ak si dôchodca (rodinný príslušník) ...

(5)

Najnižšia výmera dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcu, ustanovená v odseku ...

§ 10
Vymeriavací základ
(1)

Vymeriavací základ určený pre prevádzateľa poľnohospodárskeho závodu k 30. júna 1964 podľa ...

(2)

Ak vymeriavací základ nebol určený do 30. júna 1964, určí ho po tomto dni okresný národný ...

§ 11
Dôchodky pozostalých
(1)

Vdovký a sirotský dôchodok patria pozostalým po jednotlivo hospodáriacom roľníkovi za podmienok ...

(2)

Vdovský dôchodok sa vymeriava zo starobného (invalidného) dôchodku jednotlivo hospodáriaceho roľníka, ...

(3)

Vdovský dôchodok je 60 % starobného (invalidného) dôchodku; ustanovenia § 66 ods. 4 a 5 zákona ...

(4)

Sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa je 30 % starobného (invalidného) dôchodku jednotlivo ...

(5)

Najnižšia výmera dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcu, ustanovená v odseku ...

§ 12
Dávky pri pracovnom úraze
(1)

Jednotlivo hospodáriacemu roľníkovi, ktorý sa stal úplne invalidným následkom pracovného úrazu, ...

(2)

Jednotlivo hospodáriacemu roľníkovi, ktorý sa stal následkom pracovného úrazu čiastočne invalidným, ...

(3)

Jednotlivo hospodáriaci roľník je čiastočne invalidný, ak pre dlhodobý nepriaznivý zdravotný ...

(4)

Ak jednotlivo hospodáriaci roľník zomrel následkom pracovného úrazu, môže sa pozostalým (§ ...

(5)

Pracovným úrazom je úraz utrpený v súvislosti s prevádzkou vlastného poľnohospodárskeho závodu. ...

a)

pri vzájomnom vypomáhaní pri poľnohospodárskych prácach,

b)

pri melioračných prácach,

c)

pri zvoze dreva,

d)

pri činnej účasti na opatreniach proti živelným pohromám a pri odstraňovaní následkov živelných ...

e)

pri výkone verejnej funkcie.

Pracovným úrazom sa kladú na roveň choroby z povolania, ktorými sa rozumejú choroby uvedené v ...

§ 13
Výchovné
(1)

Výchovné patrí na každé dieťa požívateľa starobného alebo invalidného dôchodku, ktoré by ...

(2)

Výchovné mesačne je

na jedno dieťa Kčs na dve deti Kčs na tri deti Kčs na štyri deti Kčs k invalidnému dôchodku ...

a zvyšuje sa za každé ďalšie dieťa o 240 Kčs mesačne.

(3)

Ak ide o nezaopatrené dieťa, ktoré je podľa posudku orgánov sociálneho zabezpečenia invalidné ...

(4)

Inak platí o výchovnom ustanovenie § 73 zákona.

§ 14
Zvýšenie dôchodku a výchovného pre bezvládnosť

Dôchodky jednotlivo hospodáriacich roľníkov môžu byť zvýšené pre bezvládnosť dôchodcu o ...

§ 15
Zhodnotenie dôb dôchodkového zabezpečenia získaných podľa iných predpisov
(1)

Ak prestúpi do dôchodkového poistenia jednotlivo hospodáriaci roľník člen jednotného roľníckeho ...

(2)

Ak získal jednotlivo hospodáriaci roľník,ktorý bol bezprostredne pred začatím samostatnej zárobkovej ...

§ 16
Poistné
(1)

Poistné za poistenie jednotlivo hospodáriaceho roľníka je 10,8 % jeho vymeriavacieho základu a ...

(2)

Jednotlivo hospodáriaci roľník platí poistné za seba a za spolupracujúceho člena rodiny okresnému ...

(3)

Poistné za uplynulý mesiac je splatné do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Ak nebolo splatné poistné ...

(4)

Manželka (manžel) bývajúci s platcom poistného v spoločnej domácnosti ručí za poistné, ktoré ...

§ 17
Dôchodkové poistenie spolupracujúcich členov rodiny jednotlivo hospodáriaceho roľníka
(1)

Predchádzajúce ustanovenie o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov platia obdobne ...

(2)

Ak ide o spolupracujúceho člena rodiny vo veku

do 18 rokov je - vymeriavací základ 1 200 Kčs ročne, - poistné 11,40 Kčs mesačne, nad 18 rokov ...

(3)

Ak by vymeriavací základ spolupracujúceho člena rodiny bol podľa predchádzajúceho odseku vyšší ...

Dávky rodinných príslušníkov jednotlivo hospodáriacich roľníkov a rodiných príslušníkov spolupracujúcich členov ich rodín pri pracovnom úraze

§ 18
Invalidný (čiastočný invalidný) dôchodok
(1)

Rodinným príslušníkom jednotlivo hosodáriacich roľníkov a rodinných príslušníkom spolupracujúcich ...

(2)

Za rodinných príslušníkov sa považujú osoby uvedené v § 36 ods 1 a 2 zákona, ak samy nie sú ...

(3)

Invalidita (čiastočná invalidita) rodinného príslušníka sa posudzuje obdobne ako invalidita (čiastočná ...

§ 19
Výška invalidného (čiastočného invalidného) dôchodku
(1)

Invalidný dôchodok rodinného príslušníka jednotlivo hospodáriaceho roľníka je 210 Kčs mesačne ...

(2)

Čiastočný invalidný dôchodok rodinného príslušníka jednotlivo hospodáriaceho roľníka je ...

(3)

Rodinným príslušníkom, ktorí majú povinnosť školskej dochádzky, môže sa poskytnúť až do ...

(4)

Výchovné k dôchodkom rodinných príslušníkov nepatrí.

§ 20
Pohrebné

Ak zomrel rodinný príslušník jednotlivo hospodáriaceho roľníka alebo spolupracujúceho člena ...

DRUHÁ ČASŤ

Dôchodkové poistenie samostatne hospodáriacich osôb, ktoré nie sú jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi <span class="shorten">...</span>

§ 21
(1)

Ustanovenia prvej časti o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov platia s výnimkou ...

(2)

Vymeriavací základ samostatne hospodáriacich osôb, ktoré nie sú jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi, ...

a)

ak sa zárobková činnosť vykonáva bez spolupracovníkov ................... 800 Kčs mesačne,

b)

ak sa zárobková činnosť vykonáva s jedným alebo niekoľkými spolupracovníkmi ...................... ...

(3)

Vymeriavací základ samostatne hospodáriacich osôb, ktoré vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť ...

(4)

Za spolupracovníkov samostatne hospodáriacich osôb považujú sa pre účely vymeriavacieho základu ...

(5)

Za vymeriavací základ spolupracujúceho člena rodiny samostatne hospodáriacej osoby sa považuje ...

(6)

Poistné samostatne hospodáriacej osoby je 10 % jej vymeriavacieho základu a poistné spolupracujúceho ...

TRETIA ČASŤ

Zabezpečenie členov rodín jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hodpodáriacich <span class="shorten">...</span>

§ 22
(1)

O zabezpečení členov rodín jednotlivo hospodáriacich osôb vykonávajúcich službu v ozbrojených ...

(2)

Zaopatrovací príspevok je

a)

pre nezaopatrené dieťa 170 Kčs mesačne,

b)

pre manželku, družku vojaka, jeho plnoletú príbuznú a manžela vojačky 400 Kčs mesačne,

c)

pre manželku vojaka, ktorá s ním nežije v spoločnej domácnosti, rozvedenú manželku a matku dieťaťa ...

d)

pre ostatné osoby, ktorým sa poskytuje zaopatrovací príspevok, 150 Kčs mesačne, zaopatrovací ...

(3)

Úhrn zaopatovacích príspevkov priznaných členom rodiny toho istého vojaka nesmie presahovať sumu ...

(4)

Ak vykonáva spolupracujúci člen rodiny jednotlivo hospodáriaceho roľníka alebo inej samostatne ...

(5)

Zaopatrovací príspevok podľa tejto vyhlášky nepatrí, ak sú splnené podmienky nároku na tento ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

Dôchodkové poistenie účastníkov odboja a pozostalých po nich

§ 22a
Úvodné ustanovenie

Pre dôchodkové poistenie jednotlivo hospodáriaceho roľníka (§ 1) a iné samostatne hospodáriace ...

§ 22b
Vek potrebný pre nárok na starobný dôchodok
(1)

Vek potrebný pre nárok na starobný dôchodok účastníka odboja I. a II. skupiny sa určí tak, ...

(2)

Vek potrebný pre nárok na starobný dôchodok účastníka odboja III. skupiny, ktorý bol aspoň ...

§ 22c
Zvýšenie starobného a invalidného dôchodku

Za každý začatý rok odbojovej činnosti dôchodok účastníka odboja sa zvyšuje

PIATA ČASŤ

§ 23
Zabezpečenie dôchodcov v chorobe
(1)

Ustanovenia zákona platné pre zabezpečenie dôchodcov v chorobe, ktorým patria dôchodky podľa ...

(2)

Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na dôchodcov a ich rodinných príslušníkov, ...

ŠIESTA ČASŤ

Zabezpečenie matky a dieťaťa

§ 23a
Podpora pri narodení dieťaťa
(1)

Ak porodí jednotlivo hospodáriaca roľníčka, iná samostatne hospodáriaca osoba alebo spolupracujúca ...

(2)

Ustanovenie § 37 zákona o ochrannej lehote platí obdobne.

§ 23b
Prídavky na deti
(1)

Prídavky na deti patria jednotlivo hospodáriacemu roľníkovi, inej samostatne hospodáriacej osobe ...

(2)

Prídavky na deti mesačne sú

na jedno dieťa 90 Kčs na dve deti 430 Kčs na tri deti 880 Kčs na štyri deti 1 280 Kčs a zvyšujú ...

(3)

Ak ide o nezaopatrené dieťa, ktoré je podľa posudku orgánov sociálneho zabezpečenia invalidné ...

(4)

Jednotlivo hospodáriacemu roľníkovi, inej samostatne hospodáriacej osobe alebo spolupracujúcemu ...

§ 23c
Všeobecná podmienka nároku na dávky zo zabezpečenia matky a dieťaťa

Podpora pri narodení dieťaťa a prídavky na deti patria len vtedy, ak sa riadne platí poistné.

SIEDMA ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 24

Prechodné ustanovenia § 124, 136 až 138, § 139 ods. 1 písm a), b), c), e) a f) a ods. 3 a 4, § ...

§ 24a
Manželke jednotlivo hospodáriaceho roľníka a spolupracujúceho člena rodiny sa účasť na zárobkovej <span class="shorten">...</span>
a)

spĺňala v tomto období podmienky ustanovené v § 1 ods. 3,

b)

doba, o zhodnotenie ktorej požiadala, je z celkovej doby jej účasti na zárobkovej činnosti manžela ...

c)

poistné za dobu, o zhodnotenie ktorej ide, bolo riadne doplatené.

§ 24b

Invalidné (čiastočne invalidné) dôchodky manželiek (manželov) jednotlivo hospodáriacich roľníkov ...

§ 25
Pokiaľ nie je v tejto vyhláške ustanovené inak, platia pre veci upravené touto vyhláškou obdobne <span class="shorten">...</span>
1.

o rodinných príslušníkoch,

2.

o nezaopatrených deťoch,

3.

o vylúčení nároku na prídavky na deti,

4.

o súbehu prídavkov na deti a ich výplate,

5.

o náhradných dobách,

6.

o prerušení pracovnej činnosti,

7.

o dobe pracovnej činnosti potrebnej pre nárok na invalidný dôchodok,

8.

o súbehu vdovského dôchodku s príjmom zo zárobkovej činnosti,

9.

o dôchodkovom zabezpečení družstevných roľníkov vykonávajúcich službu v ozbrojených silách, ...

10.

o povinnostiach oprávnených osôb,

11.

o zmene dávky a jej vrátení,

12.

o obmedzení výplaty dávok,

13.

o výplate dávok inej osobe,

14.

o súbehu nárokov na dôchodky,

15.

o prechode nároku pri úmrtí oprávneného,

16.

o výplate dávok,

17.

o postúpení dávok a ich postihnutí výkonom rozhodnutia,

18.

o premlčaní,

19.

o osobitnej dani z dôchodku,

20.

o skupinách účastníkov odboja, o invalidnom (čiastočnom invalidnom) dôchodku účastníkov odboja, ...

21.

o službách sociálneho zabezpečenia,

22.

o organizácii a konaní,

23.

o odstraňovaní tvrdostí

a predpisy vydané na vykonanie týchto ustanovení.

§ 26

Vyhláška č. 67/1957 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa určujú podrobností o dôchodkovom poistení jednotlivo ...

§ 27

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.

Čl. II

Ustanovenie § 9 ods. 1 v znení tejto vyhlášky platí aj pre nároky na starobný a invalidný dôchodok, ...

Čl. II

Zvýšenie dôchodku podľa tejto vyhlášky možno poskytnúť na žiadosť najskôr počínajúc mesačnou ...

Čl. III

(1)

Starobné, invalidné a vdovské dôchodky vymerané v najnižšej výmere podľa predpisov platných ...

(2)

V ustanovenej najnižšej výmere dôchodkov uvedených v predchádzajúcom odseku a vo výmere dôchodkov ...

Predseda:

Štanceľ v. r.

Poznámky

  • *)  § 33 a 34 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 ...
  • *)  § 118 ods. 2 zákona č. 103/1964 Zb.
  • *)  Vyhláška č. 67/1957 Ú. l. ( Ú. v. ), ktorou sa určujú podrobnosti o dôchodkovom poistení jednotlivo ...
  • *)  Príloha vyhlášky č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.
  • **)  § 8 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení.
  • *)  Ide o dôchodky priznané podľa § 18 tejto vyhlášky.
  • *)  § 9 ods. 3 a 4 a § 11 ods. 3 vyhlášky č. 105/1964 Zb. v doterajšom znení.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore