Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky 102/2004 účinný od 15.03.2012 do 31.05.2013

Platnosť od: 28.02.2004
Účinnosť od: 15.03.2012
Účinnosť do: 31.05.2013
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Mena, obeh peňazí, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky 102/2004 účinný od 15.03.2012 do 31.05.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 102/2004 s účinnosťou od 15.03.2012 na základe 86/2012


Príloha
Príloha k vyhláške č. 102/2004 Z. z.


SADZOBNÍK ÚHRAD

Položka 1 Skúšanie rýdzosti nedeštruktívnou metódou a) nového tuzemského alebo cudzieho tovaru a obchodovateľného zliatku, za 1g zliatiny 1. striebra 0,02 eura 2. zlata 0,25 eura 3. platiny 0,50 eura b) starého alebo opraveného tovaru, za 1 g zliatiny 1. striebra 0,12 eura 2. zlata 1,50 eura 3. platiny 3 eurá Položka 2 Úradné označenie tovaru puncovou značkou alebo iným spôsobom a) za každú značku na 1. strieborný tovar 0,20 eura 2. zlatý tovar 0,40 eura 3. platinový tovar 0,60 eura b) za každé doznačenie tovaru 0,12 eura c) za zavesenie plomby, za každú plombu 0,30 eura d) vydanie osvedčenia 1 euro e) za každú laserom vypálenú značku na zlatý, strieborný alebo platinový tovar alebo doznačenie tovaru zodpovednostnou značkou, výrobnou značkou alebo rýdzostným číslom 0,60 eura f) za úradné označenie obchodovateľného zliatku 1 euro g) za každú značku pri jej oprave alebo storne značky 0,25 eura Položka 3 Kvalitatívne zistenie kovu v zliatine za každú skúšku striebra, zlata, platiny alebo iného kovu 1,50 eura Položka 4 Približné určenie obsahu drahých kovov v predložených predmetoch z drahých kovov a zlomkoch za každý kus alebo za každú voľne oddeliteľnú časť predmetu a) strieborného 3 eurá b) zlatého 5 eur c) platinového 10 eur Položka 5 Chemické stanovenie rýdzosti drahých kovov v klenotníckych zliatinách, minciach, dentálnych zliatinách a v obchodovateľných zliatkoch a) striebro titráciou 12 eur b) zlato kupeláciou 28 eur c) striebro a zlato spoločnou kupeláciou 33 eur d) zlato v zliatinách s obsahom niklu 35 eur e) platina a platinové kovy, za každý kov 40 eur f) určenie obsahu kovov metódou AAS 1. za jeden kov 75 eur 2. za každý ďalší kov 40 eur g) za opakované chemické skúšky rýdzosti trojnásobok úhrady drahých kovov podľa písmen a) až f) podľa písmen a) až e), h) za konečné chemické skúšky rýdzosti päťnásobok úhrady drahých kovov podľa písmen a) až f) podľa písmen a) až e) Položka 6 Tavenie výrobkov a vecí z drahých kovov a) striebro 1. do 300 g vrátane 25 eur 2. nad 300 g, za každých ďalších začatých 100 g 10 eur b) zlato 1. do 10 g vrátane 10 eur 2. nad 10 g do 50 g vrátane 20 eur 3. nad 50 g, za každých ďalších začatých 50 g 20 eur Položka 7 Overenie pravosti puncovej značky, za každú začatú hodinu 10 eur Položka 8 Vyhotovenie odborného posudku, za každú začatú hodinu 17 eur Položka 9 Identifikácia drahých kameňov, za každú začatú 17 eur Položka 10 a) vyhľadanie predmetu pri strate dokladu 2 eurá b) vydanie náhradného dokladu o vykonanom úkone 4,50 eura c) roztriedenie predloženého tovaru na dobré a chybné kusy dvojnásobok úhrady na základe písomnej žiadosti predkladateľa podľa položky1 d) manipulačný poplatok za nadmerné balenie predloženého tovaru za jeden kus 0,10 eura Položka 11 Odborná príprava skúšobných kyselín na drahé kovy, za každých 50 ml 3,95 eura.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore