Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu 102/1987 účinný od 01.01.1988 do 31.01.1991

Platnosť od: 16.12.1987
Účinnosť od: 01.01.1988
Účinnosť do: 31.01.1991
Autor: Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Ťažba, baníctvo, Sociálne poistenie, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu 102/1987 účinný od 01.01.1988 do 31.01.1991
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 102/1987 s účinnosťou od 01.01.1988
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu ...

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 148a Zákonníka práce č. ...

§ 1
Rozsah platnosti
(1)

Táto vyhláška sa vzťahuje na pracovníkov, ktorí

a)

vykonávajú zamestnanie I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných ...

b)

vykonávajú ostatné zamestnania v baníctve pod zemou v hlbinných baniach2) a odpracovali v takom ...

ak sa stali vzhľadom na svoj zdravotný stav trvale nespôsobilými na doterajšiu prácu v dôsledku ...

1.

ochorenie na chorobu z povolania3) alebo pre ohrozenie touto chorobou alebo

2.

dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície4) alebo

3.

pracovný úraz3) alebo

4.

iné ochorenia vznikajúce alebo podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia, ktorých ...

(2)

Táto vyhláška sa vzťahuje aj na pracovníkov, ktorí vykonávajú ostatné zamestnania v baníctve ...

a)

ochorenia na chorobu z povolania alebo

b)

pracovný úraz.

(3)

Táto vyhláška sa ďalej vzťahuje na pracovníkov, ktorí vykonávajú zamestnania so stálym pracoviskom ...

a)

ochorenie na chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou alebo

b)

pracovný úraz alebo

c)

iné ochorenia vznikajúce alebo podstatne sa zhoršujúce vplyvom pracovného prostredia, ktorých ...

§ 2
Pracovné uplatnenie
(1)

Pracovníka uvedeného v § 1 ods. 1 a 2 organizácia

a)

prevedie na inú vhodnú prácu v podzemí hlbinnej bane alebo

b)

prevedie na inú vhodnú prácu na povrchu bane alebo

c)

uvoľní do inej organizácie.

(2)

Pracovníka uvedeného v § 1 ods. 3 organizácia

a)

prevedie na inú vhodnú prácu v uhoľných lomoch a na skrývkach alebo

b)

prevedie na inú vhodnú prácu mimo uhoľného lomu alebo skrývky alebo

c)

uvoľní do inej organizácie.

(3)

Pri prevádzaní týchto pracovníkov na inú prácu alebo pri ich uvoľňovaní do inej organizácie ...

(4)

Organizácia je povinná viesť evidenciu o prevedení pracovníka na inú prácu a v potvrdení o zamestnaní6) ...

(5)

Pokiaľ nároky pracovníka alebo iné plnenia v jeho prospech sú podľa osobitných predpisov7) alebo ...

§ 3
(1)

Organizácie sú povinné v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej zdravotnickej správy a ...

(2)

Organizácie začlenia do plánov personálneho a sociálneho rozvoja konkrétne opatrenia na riešenie ...

§ 4
(1)

Organizácie sú povinné zabezpečiť, aby sa prevádzaným alebo uvoľňovaným pracovníkom umožnila ...

a)

v stredných odborných učilištiach zabezpečujú v súčinnosti s príslušným národným výborom8) ...

b)

vo vlastných výchovno-vzdelávacích zariadeniach9) zabezpečujú kurzy v rozsahu teoretickej výučby ...

c)

vyžadujú zriaďovanie pomaturitného alebo špecializačného štúdia10) na stredných školách ...

(2)

Prijatie na štúdium alebo do kurzu ani vykonanie kvalifikačnej skúšky nie je viazané na splnenie ...

(3)

Pracovníci sú po dobu zaškoľovania alebo preškoľovania odmieňaní podľa osobitných predpisov.11) ...

§ 5

Zmena a rozšírenie odbornej kvalifikácie sa posudzuje v každej ďalšej organizácii, ktorá uvoľneného ...

§ 6

Orgány nadriadené organizáciám sú povinné zabezpečiť, aby nimi riadené organizácie využívali ...

Hmotné zabezpečenie
§ 7
Odstupné
(1)

Pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 1 a 2 organizácia poskytne odstupné vo výške

a)

trojnásobku priemerného mesačného zárobku,12) ak vykonávali po dobu najmenej 15 rokov zamestnanie ...

b)

dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak vykonávali po dobu najmenej desať rokov zamestnanie ...

c)

priemerného mesačného zárobku, ak vykonávali po dobu kratšiu ako desať rokov zamestnanie I. pracovnej ...

ak sú prevedení alebo uvoľnení podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c), a v polovičnej výške uvedených ...

(2)

Pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 3 organizácia poskytne odstupné vo výške

a)

dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak vykonávali po dobu najmenej 15 rokov zamestnanie ...

b)

jeden a polnásobku priemerného mesačného zárobku, ak vykonávali po dobu najmenej desať rokov ...

c)

priemerného mesačného zárobku, ak vykonávali po dobu kratšiu ako desať rokov zamestnanie so stálym ...

ak sú prevedení alebo uvoľnení podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c), a v polovičnej výške uvedených ...

(3)

Pracovníkom, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok pre neschopnosť vykonávať akékoľvek sústavné ...

a)

šesťnásobku priemerného mesačného zárobku, ak ide o pracovníkov uvedených v § 1 ods. 1 a 2; ...

b)

štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak ide o pracovníkov uvedených v § 1 ods. 3.

(4)

Pracovníkom, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok, pri ktorom môžu vykonávať sústavné zamestnanie, ...

a)

štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak ide o pracovníkov uvedených v § 1 ods. 1 a 2; ...

b)

dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak ide o pracovníkov uvedených v § 1 ods. 3.

(5)

Pri splnení podmienok ustanovených v kolektívnej zmluve so zreteľom na nové pracovné zaradenie ...

§ 8
Ďalšie odstupné
(1)

Organizácia môže poskytnúť ďalšie odstupné pracovníkom uvedeným v § 1, ktorí boli prevedení ...

(2)

Ďalšie odstupné možno kolektívnou zmluvou určiť až do výšky

a)

priemerného mesačného zárobku, ak má pracovník vykonať kvalifikačnú skúšku v príbuznom povolaní ...

b)

dvojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak má pracovník dosiahnuť odbornú kvalifikáciu, ...

c)

trojnásobku priemerného mesačného zárobku, ak má pracovník vykonať záverečnú skúšku na ...

d)

štvornásobku priemerného mesačného zárobku, ak má pracovník dosiahnuť úplné stredné vzdelanie ...

(3)

Podmienkou poskytnutia ďalšieho odstupného podľa predchádzajúceho odseku je splnenie písomnej ...

a)

názov nového povolania,

b)

druh kvalifikácie,

c)

spôsob a doba jej získania,

d)

výška ďalšieho odstupného.

Po splnení dohody organizácia na základe písomnej žiadosti pracovníka vyplatí ďalšie odstupné ...

(4)

Za splnenie dohody podľa predchádzajúceho odseku sa považuje aj vykonanie skúšky v najbližšom ...

(5)

Pracovníkom, ktorí dosiahli podstatnú zmenu alebo podstatné rozšírenie odbornej kvalifikácie ...

§ 9
(1)

Odstupné aj ďalšie odstupné sa poskytuje vo výške príslušného násobku priemerného mesačného ...

(2)

Celková výška odstupného včítane ďalšieho odstupného podľa tejto vyhlášky a doterajších ...

§ 10
Mzdové vyrovnanie
(1)

Pracovníkom uvedeným v § 1, ktorí boli prevedení na inú prácu alebo boli uvoľnení do inej organizácie ...

(2)

Mzdové vyrovnanie sa poskytuje aj za dni, za ktoré pracovník poberá po prechode na nové pracovisko ...

(3)

Mzdové vyrovnanie sa neposkytuje pracovníkovi, ktorému patrí mzda podľa § 115 ods. 5 Zákonníka ...

(4)

Mzdové vyrovnanie poskytuje pracovníkovi prevedenému na inú prácu doterajšia organizácia; uvoľnenému ...

(5)

Pracovníkovi v prípade uvoľnenia do inej organizácie patrí mzdové vyrovnanie, len ak nastúpi ...

(6)

Pracovníkom prevedeným na inú prácu alebo uvoľneným do inej organizácie v dôsledku dosiahnutia ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11

Ak pracovník uvedený v § 1 spĺňa súčasne podmienky pre hmotné zabezpečenie podľa osobitných ...

§ 12

Pri cestách do miesta školenia a späť sa zaškoľovaným a preškoľovaným pracovníkom poskytuje ...

§ 13
Priemerný zárobok

Na účely náhrady škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania sa osobitný príspevok ...

§ 14
(1)

Hmotné zabezpečenie podľa tejto vyhlášky patrí pracovníkom, u ktorých k prevedeniu alebo uvoľneniu ...

(2)

Nároky, ktoré vznikli pracovníkom predo dňom účinnosti tejto vyhlášky, sa posudzujú podľa ...

(3)

Odstupné podľa § 7 patrí aj pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 1 písm. b) a ods. 2, u ktorých ...

§ 15

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom ...

§ 16
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.

Minister:

M. Boďa v. r.

Poznámky

 • 1)  § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. ...
 • 2)  § 12 ods. 1 písm. a) č. 2 zákona č. 121/1975 Zb. v znení zákona č. 73/1982 Zb.
 • 3)  § 190 Zákonníka práce.
 • 4)  § 4 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom.
 • 5)  Časť II prílohy nariadenia vlády ČSSR č. 74/1982 Zb.
 • 6)  § 60 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 7)  Napríklad vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní ...
 • 8)  § 12 zákona ČNR č. 77/1978 Zb. o štátnej správe v školstve (úplné znenie č. 48/1984 Zb.). ...
 • 9)  Vyhláška Ministerstva školstva ČSR č. 131/1983 Zb. o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických ...
 • 10)  § 32 vyhlášky č. 124/1984 Zb.§ 32 vyhlášky č. 152/1984 Zb.
 • 11)  Úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 1. 6. 1971 č. II/3-190/71-7208/Šm o ...
 • 12)  § 275 Zákonníka práce. § 30 až 34 nariadenie vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva ...
 • 13)  Napríklad oprávnenie na obsluhu a údržbu parných a horúcovodných kotlov (ČSN 07 0710).
 • 14)  § 4 až 7 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 74/1970 Zb., ktorou sa ...
 • 15)  Napríklad vyhláška č. 74/1970 Zb. v znení vyhlášky č. 4/1979 Zb. a vyhlášky č. 128/1975 Zb. ...
 • 16)  § 5 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách. ...
 • 17)  Zákon č. 98/1987 Zb.
 • 18)  Napríklad § 52 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb.
 • 1)  § 26 ods. 3 smerníc č. 49/1967 Vestníka Ministerstva zdravotníctva v znení smerníc č. 17/1970 ...
 • 2)  Inštrukcie č. 25/1973 Vestníka Ministerstva zdravotníctva ČSR, Hlásenie a evidencia chorôb z ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore