Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach 102/1983 účinný od 06.10.1983


Platnosť od: 06.10.1983
Účinnosť od: 06.10.1983
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Občianske súdne konanie, Osobné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 102/1983 s účinnosťou od 06.10.1983

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ministra zahraničných vecí

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou o právnej pomoci v ...

Dňa 22. októbra 1980 bola v Aténach podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou ...

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident ...

Zmluva nadobúda platnosť na základe svojho článku 49 odseku 2 dňom 16. júla 1983. Týmto dňom ...

Český preklad Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou o právnej pomoci v občianskych ...

Prezident Československej socialistickej republiky a prezident Gréckej republiky,

vedení snahou ďalej rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu medzi oboma štátmi a vedení prianím ...

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky

Jeho Excelenciu Andreja Barčáka, ministra zahraničného obchodu,

prezident Gréckej republiky

Jeho Excelenciu Constantina Mitsotakisa, ministra zahraničných vecí,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, sa dohodli ...

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Hlava 1
PRÁVNA OCHRANA A PRÁVNA POMOC V OBČIANSKYCH A TRESTNÝCH VECIACH

Článok 1 - Právna ochrana

(1)

Občania jednej zmluvnej strany požívajú na území druhej zmluvnej strany rovnakú právnu ochranu ...

(2)

Občania jednej zmluvnej strany môžu vystupovať pred orgánmi druhej zmluvnej strany činnými v ...

(3)

Ustanovenia tejto Zmluvy o občanoch zmluvných strán sa vzťahujú primerane aj na právnické osoby ...

Článok 2 - Právna pomoc

(1)

Justičné orgány zmluvných strán si poskytujú vo veciach upravených touto Zmluvou navzájom právnu ...

(2)

Na účely tejto Zmluvy výraz „v občianskych veciach“ zahŕňa aj obchodné, rodinné a pracovné ...

(3)

Na účely tejto Zmluvy výraz „justičný orgán“ označuje každý orgán príslušný na prejednanie ...

Článok 3 - Rozsah právnej pomoci

Zmluvné strany si navzájom poskytujú právnu pomoc vykonávaním jednotlivých právnych úkonov, ...

Článok 4 - Spôsob styku

(1)

Justičné orgány zmluvných strán sa pri vykonávaní tejto Zmluvy stýkajú navzájom prostredníctvom ...

(2)

Na účely tejto Zmluvy sa ústrednými orgánmi rozumejú:

a)

na strane Československej socialistickej republiky:

- Generálna prokuratúra Československej socialistickej republiky,

- Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky,

- Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky;

b)

na strane Gréckej republiky:

- Ministerstvo spravodlivosti Gréckej republiky.

(3)

Ústredné orgány zmluvných strán používajú pri vzájomnom styku pri vykonávaní tejto Zmluvy ...

Článok 5 - Dožiadanie

(1)

Dožiadanie musí obsahovať:

a)

označenie dožadujúceho orgánu,

b)

označenie dožiadaného orgánu,

c)

označenie veci, v ktorej sa o právnu pomoc žiada,

d)

mená a priezviská účastníkov, obvinených, obžalovaných alebo odsúdených a prípadne ich zástupcov, ...

e)

predmet dožiadania a údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie dožiadania,

f)

v trestných veciach aj opis a označenie súdne trestného činu.

(2)

Dožiadanie a k nemu pripojené písomnosti sa musia vyhotoviť v jazyku dožiadanej zmluvnej strany ...

(3)

Dožiadanie bude opatrené vlastnoručným podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky.

Článok 6 - Vybavenie dožiadania

(1)

Pri vybavovaní dožiadania postupuje dožiadaný orgán podľa právneho poriadku svojho štátu. Môže ...

(2)

Ak dožiadaný orgán nie je na vybavenie dožiadania príslušný, bezodkladne ho postúpi príslušnému ...

(3)

Ak adresa uvedená v dožiadaní nie je presná alebo ak osoba, ktorej sa dožiadanie týka, na uvedenej ...

(4)

Dožiadaný orgán včas oznámi priamo dožadujúcemu orgánu na jeho žiadosť miesto a čas vybavovania ...

(5)

Po vybavení dožiadania dožiadaný orgán na žiadosť vráti spisy dožadujúcemu orgánu. V prípade, ...

Článok 7 - Doručovanie

Dožiadaný orgán zariadi doručenie písomností podľa právneho poriadku svojho štátu, ak doručovaná ...

Článok 8 - Doklad o doručení

Doručenie sa preukáže potvrdením podpísaným príjemcom a opatreným odtlačkom úradnej pečiatky, ...

Článok 9 - Doručovanie diplomatickými misiami alebo konzulárnymi úradmi

Zmluvné strany môžu doručovať písomnosti vlastným občanom aj prostredníctvom svojich diplomatických ...

Článok 10 - Ochrana svedkov a znalcov

(1)

Občan, ktorý má pobyt na území jednej zo zmluvných strán a ktorý má byť vypočutý pred orgánom ...

(2)

Svedok alebo znalec, ktorý sa dostavil na predvolanie orgánu druhej zmluvnej strany, nesmie byť na ...

(3)

Svedok alebo znalec stratí ochranu uvedenú v odseku 2 tohto článku, ak neopustí územie dožadujúcej ...

(4)

Predvolaný občan má právo na náhradu nákladov cesty a pobytu, ako aj ušlého zárobku a znalec ...

Článok 11 - Trovy právnej pomoci

(1)

Zmluvné strany nebudú požadovať náhradu trov za vykonanie žiadaných úkonov právnej pomoci okrem ...

(2)

Vykonanie dôkazu znaleckým posudkom možno viazať na podmienku zloženia preddavku.

(3)

Dožiadaný orgán oznámi dožadujúcemu orgánu na jeho žiadosť výšku trov vzniknutých vybavením ...

Článok 12 - Odmietnutie právnej pomoci

Poskytnutie právnej pomoci sa môže odmietnuť, ak sa dožiadaná zmluvná strana domnieva, že vybavenie ...

Článok 13 - Právne informácie

Ústredné justičné orgány zmluvných strán si budú na žiadosť poskytovať informácie o právnych ...

Článok 14 - Platnosť listín

(1)

Listiny vydané alebo overené v predpísanej forme a opatrené odtlačkom úradnej pečiatky príslušného ...

(2)

Listiny, ktoré sa na území jednej zo zmluvných strán považujú za verejné, majú na území druhej ...

Článok 15 - Zisťovanie adries

Ústredné orgány zmluvných strán si na žiadosť poskytnú podľa možnosti pomoc pri zisťovaní ...

Článok 16 - Zasielanie dokladov o osobnom stave

(1)

Zmluvné strany si navzájom zasielajú výpisy z matrík o narodení, o uzavretí manželstva a o úmrtí ...

(2)

Tieto výpisy a oznámenia sa zasielajú z úradnej povinnosti bezplatne diplomatickou cestou.

Hlava 2
TROVY KONANIA

Článok 17 - Oslobodenie od zloženia žalobnej zábezpeky

Občanom jednej zmluvnej strany, ktorí vystupujú pred orgánmi druhej zmluvnej strany, pokiaľ majú ...

Oslobodenie od poplatkov a preddavkov

Článok 18

Občanom jednej zmluvnej strany sa na území druhej zmluvnej strany poskytujú oslobodenia od poplatkov ...

Článok 19

(1)

Osvedčenia o osobných, rodinných a majetkových pomeroch žiadateľa o výhody uvedené v článku ...

(2)

Ak žiadateľ týchto výhod nemá bydlisko ani prechodný pobyt na území žiadnej zo zmluvných strán, ...

(3)

Justičný orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti o poskytnutie výhod uvedených v článku 18, môže ...

Článok 20

Ak príslušný orgán priznal výhody uvedené v článku 18 tejto Zmluvy občanovi druhej zmluvnej ...

Článok 21

(1)

Ak občan jednej zo zmluvných strán podáva žiadosť o priznanie výhod uvedených v článku 18 ...

(2)

Žiadosť možno podať súčasne s návrhom na začatie konania.

ČASŤ II

UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTÍ JUSTIČNÝCH ORGÁNOV

Článok 22

(1)

Rozhodnutia justičných orgánov jednej zmluvnej strany v občianskych veciach nemajetkovej povahy ...

(2)

Rozhodnutia justičných orgánov v občianskych veciach majetkovej povahy vydané na území jednej ...

Článok 23

(1)

Rozhodnutia uvedené v článku 22 tejto Zmluvy sa uznajú a vykonajú za podmienok, že:

a)

rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné podľa právneho poriadku zmluvnej strany, ...

b)

uznaniu a výkonu nebráni výlučná právomoc orgánov zmluvnej strany, na území ktorej sa o uznanie ...

c)

účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa na konaní nezúčastnil, bol podľa ...

d)

rozhodnutie nie je v rozpore s rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť, vydaným predtým medzi ...

e)

pred orgánom dožiadanej zmluvnej strany neprebieha konanie medzi tými istými účastníkmi a o tej ...

f)

zmluvná strana, na území ktorej sa o uznanie a výkon žiada, predpokladá, že uznaním alebo výkonom ...

(2)

Predbežne vykonateľné rozhodnutia a predbežné opatrenia možno v dožiadanom štáte uznať a vykonať ...

Článok 24

O uznaní a nariadení výkonu rozhodnutia rozhoduje justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej ...

Článok 25

(1)

Návrh na uznanie alebo nariadenie výkonu rozhodnutia možno podať priamo príslušnému justičnému ...

(2)

K návrhu sa pripojí:

a)

rozhodnutie justičného orgánu alebo overený odpis tohto rozhodnutia s potvrdením o právoplatnosti ...

b)

doklad o tom, že účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa na konaní nezúčastnil, ...

c)

overený preklad návrhu i písomností uvedených pod písmenami a) a b) tohto odseku do jazyka dožiadanej ...

Článok 26

(1)

Justičný orgán, ktorý rozhoduje o návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia, skúma, či sú splnené ...

(2)

Justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať, postupuje ...

Článok 27

(1)

Ak rozhodnutím justičného orgánu jednej zmluvnej strany, ktoré nadobudlo právoplatnosť, bolo ...

(2)

Návrh a jeho prílohy sa vyhotovia podľa článku 25 tejto Zmluvy.

(3)

Justičný orgán, ktorý rozhoduje o nariadení výkonu podľa odseku 1 tohto článku, sa obmedzí ...

Článok 28

Orgán zmluvnej strany, na území ktorej trovy konania preddavkoval štát, požiada príslušný justičný ...

ČASŤ III

TRESTNÉ VECI

Hlava 1

Článok 29 - Trestné stíhanie

(1)

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že na žiadosť druhej zmluvnej strany začne podľa svojho právneho ...

(2)

K žiadosti o stíhanie sa pripoja spisy týkajúce sa veci, všetky dostupné dôkazné prostriedky, ...

(3)

Zmluvná strana, ktorá začala trestné stíhanie, bezodkladne oznámi druhej zmluvnej strane výsledok ...

(4)

Nároky poškodených na náhradu škody uplatnené pred odovzdaním trestného stíhania u justičného ...

Hlava 2
VYDÁVANIE

Článok 30 - Povinnosť vydania

(1)

Zmluvné strany sa zaväzujú, že za podmienok ustanovených v tejto Zmluve si na žiadosť vydajú ...

(2)

Vydanie na vykonanie trestného konania je prípustné iba pre súdne trestné činy, za ktoré môže ...

(3)

Vydanie na výkon trestu je prípustné iba pre činy súdne trestné podľa právnych poriadkov oboch ...

(4)

S výnimkou ustanovení článku 31 písm. a), c) a d) nemožno odmietnuť vydanie osôb, ktoré sa ...

(5)

Ak sa žiadosť o vydanie týka niekoľkých rôznych súdne trestných činov, za ktoré možno uložiť ...

Článok 31 - Odmietnutie vydania

Vydanie je neprípustné, ak:

a)

vyžadovaná osoba je občanom dožiadanej zmluvnej strany k dátumu doručenia žiadosti o vydanie;

b)

čin bol spáchaný na území dožiadanej zmluvnej strany;

c)

podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany trestné konanie sa nemôže začať alebo rozsudok ...

d)

vydanie nie je prípustné podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany;

e)

proti osobe, ktorej vydanie sa žiada, bol pre ten istý súdne trestný čin na území dožiadanej ...

f)

podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán sa trestné stíhanie začína iba na návrh poškodeného. ...

Článok 32 - Žiadosť o vydanie

(1)

Žiadosť o vydanie musí obsahovať meno a priezvisko osoby, ktorej vydanie sa žiada, dátum a miesto ...

(2)

K žiadosti o vydanie na trestné konanie sa pripojí overený odpis zatýkajúceho rozkazu alebo inej ...

(3)

K žiadosti o vydanie na výkon trestu sa pripojí overený odpis rozsudku, ktorý nadobudol právoplatnosť, ...

(4)

Dožadujúca zmluvná strana nie je povinná pripojiť k žiadosti o vydanie dôkazy o vine vyžadovanej ...

Článok 33 - Zatknutie za účelom vydania

V prípade, že žiadosť o vydanie je podľa tejto Zmluvy dostatočne odôvodnená, dožiadaná zmluvná ...

Článok 34 - Doplnenie žiadosti o vydanie

(1)

Ak žiadosť o vydanie neobsahuje všetky potrebné údaje, môže dožiadaná zmluvná strana požiadať ...

(2)

Ak dožadujúca zmluvná strana nezašle žiadané dopĺňajúce údaje v určenej lehote, môže dožiadaná ...

Článok 35 - Predbežné zatknutie

(1)

Zatknutie sa môže vykonať aj pred prijatím žiadosti o vydanie, ak dožadujúca zmluvná strana ...

(2)

V naliehavých prípadoch, a ak spáchaný čin je mimoriadne závažný, príslušné orgány zmluvných ...

(3)

Druhá zmluvná strana musí byť o zatknutí podľa predchádzajúcich odsekov bezodkladne upovedomená. ...

Článok 36 - Prepustenie predbežne zatknutej osoby

(1)

Osoba zatknutá podľa článku 35 ods. 1 tejto Zmluvy môže byť prepustená, ak žiadosť o vydanie ...

(2)

Osoba zatknutá podľa článku 35 ods. 2 tejto Zmluvy bude prepustená, ak žiadosť o vydanie alebo ...

Článok 37 - Odklad vydania

Ak osoba, ktorej vydanie sa žiada, je trestne stíhaná alebo sa má na nej vykonať trest za iný ...

Článok 38 - Dočasné vydanie

(1)

Ak odklad vydania podľa článku 37 tejto Zmluvy môže byť príčinou premlčania alebo závažných ...

(2)

Dočasne vydaná osoba musí byť bezodkladne vrátená po vykonaní procesných úkonov, pre ktoré ...

Článok 39 - Niekoľko žiadostí o vydanie

Ak o vydanie tej istej osoby žiada niekoľko štátov, dožiadaná zmluvná strana rozhodne, ktorej ...

Článok 40 - Medze trestného stíhania vydanej osoby

(1)

Bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany nesmie byť vydaná osoba trestne stíhaná ani nesmie byť ...

(2)

Bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany nesmie sa vydaná osoba vydať tretiemu štátu.

(3)

Súhlas dožiadanej zmluvnej strany nie je potrebný, ak:

a)

vydaná osoba neopustí do jedného mesiaca po skončení trestného stíhania alebo po výkone trestu ...

b)

vydaná osoba opustila územie dožadujúcej zmluvnej strany a znovu sa na toto územie dobrovoľne ...

Článok 41 - Odovzdanie vydanej osoby

Dožiadaná zmluvná strana oznámi dožadujúcej zmluvnej strane miesto a čas vydania vyžiadanej ...

Článok 42 - Opakované vydanie

Ak sa vydaná osoba vyhne trestnému stíhaniu alebo výkonu trestu a ak sa vráti na územie dožiadanej ...

Článok 43 - Oznámenie výsledkov trestného konania

Dožadujúca zmluvná strana oznámi dožiadanej zmluvnej strane výsledok trestného konania proti ...

Článok 44 - Prevoz

(1)

Jedna zmluvná strana povolí na žiadosť druhej zmluvnej strany cez svoje územie prevoz osoby, ktorú ...

(2)

Žiadosť o povolenie prevozu sa podáva a prejednáva ako žiadosť o vydanie.

(3)

Orgány dožiadanej zmluvnej strany vykonajú prevoz na jej území spôsobom, ktorý považujú za ...

Článok 45 - Náklady vydania a prevozu

Náklady spojené s vydaním znáša zmluvná strana, na území ktorej vznikli. Náklady prevozu znáša ...

Článok 46 - Vydanie vecí

(1)

Dožadujúcej zmluvnej strane sa vydajú veci, ktoré boli použité na spáchanie súdne trestného ...

(2)

Dožiadaná zmluvná strana môže dočasne odložiť vydanie žiadaných vecí, ak sú potrebné v ...

(3)

Práva tretích osôb k vydaným veciam zostávajú nedotknuté. Po skončení trestného konania vráti ...

Hlava 3
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PRÁVNEJ POMOCI V TRESTNÝCH VECIACH

Článok 47 - Oznamovanie odsúdení

(1)

Zmluvné strany si navzájom podajú správy o rozsudkoch v trestných veciach, ktoré súdy jednej ...

(2)

Na základe odôvodnenej žiadosti si zmluvné strany oznámia odsudzujúce rozsudky nad osobami, ktoré ...

(3)

Zmluvné strany si na žiadosť zasielajú odtlačky prstov osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto ...

Článok 48 - Výpisy z registra trestov

Orgány trestnej evidencie zmluvných strán zašlú v súlade s ich právnym poriadkom justičným ...

ČASŤ IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 49

(1)

Táto Zmluva bude ratifikovaná. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v Prahe.

(2)

Táto Zmluva nadobudne platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín.

Článok 50

Táto Zmluva sa uzaviera na neobmedzený čas. Každá zmluvná strana môže Zmluvu vypovedať písomným ...

Článok 51

Dňom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy strácajú platnosť:

a)

Dohovor medzi Republikou československou a Republikou gréckou o vzájomnej právnej ochrane a právnej ...

b)

Dohovor medzi Republikou československou a Republikou gréckou o uznaní a výkone súdnych rozhodnutí ...

c)

Dohovor o vydávaní zločincov a právnej pomoci v trestných veciach medzi Republikou československou ...

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch zmluvných strán túto Zmluvu podpísali a pripojili k nej svoje ...

Dané v Aténach 22. októbra 1980 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za

Československú socialistickú republiku:

Andrej Barčák v. r.

Za

Grécku republiku:

Constantin Mitsotakis v. r.

Poznámky

  • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore