Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou 100/2006 účinný od 01.09.2020


Platnosť od: 22.02.2006
Účinnosť od: 01.09.2020
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou 100/2006 účinný od 01.09.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 100/2006 s účinnosťou od 01.09.2020 na základe 227/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 53 písm. a) zákona ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a)

požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu,

b)

požiadavky na uznanie prírodnej minerálnej vody,

c)

podrobnosti o balneologickom posudku,

d)

rozdelenie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd,

e)

rozsah sledovania prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov,

f)

obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov,

g)

požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou.

§ 2
Požiadavky na prírodnú liečivú vodu
(1)

Prírodná liečivá voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej ...

(2)

Prírodná liečivá voda sa od inej podzemnej vody odlišuje

a)
svojím pôvodom,
b)
obsahom a charakterom celkových rozpustených tuhých látok presahujúcich 1 000 mg/l alebo obsahom rozpustených ...
c)
obsahom stopových prvkov,
d)
minimálnou teplotou v mieste výveru 20 oC,
e)
zložením vhodným na liečenie.
(3)

Prírodná liečivá voda z balneomedicínskeho hľadiska môže obsahovať významné zložky, ktoré majú liečivý ...

a)
20 mg/l železnatého iónu,
b)
150 mg/l horečnatého iónu,
c)
500 mg/l vápenatého iónu,
d)
1 mg/l fluoridového iónu,
e)
1 200 mg/l síranového iónu,
f)
1 300 mg/l hydrogénuhličitanového iónu,
g)
1 000 mg/l oxidu uhličitého,
h)
1 mg/l jodidového iónu.
(4)

Prírodná liečivá voda musí trvale preukazovať stálosť všetkých jej rozhodujúcich ukazovateľov.

§ 3
Požiadavky na prírodnú minerálnu vodu
(1)

Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z ...

(2)

Prírodná minerálna voda sa od inej podzemnej vody odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, ...

(3)

Vlastnosti uvedené v odseku 2 musia byť zachované s ohľadom na prirodzený pôvod prírodnej minerálnej ...

(4)

Zloženie a teplotu prírodnej minerálnej vody nesmú ovplyvniť možné zmeny výdatnosti a musí byť zachovaná ...

§ 4
Požiadavky na uznanie prírodnej minerálnej vody
(1)

Požiadavky na uznanie prírodnej minerálnej vody sú:

a)
požiadavky na geologický a hydrogelogický prieskum,
b)
požiadavky na fyzikálne, fyzikálno-chemické a chemické sledovania,
c)
požiadavky na mikrobiologickú analýzu zdroja,
d)
požiadavky na klinické a farmakologické testy.
(2)

Požiadavky na geologický a hydrogelogický prieskum sú:

a)
polohopisný a výškopisný plán zdroja v mierke 1 : 1 000,
b)
záverečná správa z hydrogeologického prieskumu,
c)
návrh na určenie ochranných pásiem zdroja.
(3)

Požiadavky na fyzikálne, fyzikálno-chemické a chemické sledovania sú:

a)
výdatnosť zdroja,
b)
teplota vody v mieste výveru a teplota vzduchu okolia,
c)
obsah rozpustených tuhých látok – sušeného odparku pri teplote 180 oC, žíhaného odparku pri teplote ...
d)
elektrická vodivosť,
e)
hodnota pH,
f)
anióny a katióny,
g)
nedisociované látky,
h)
obsah stopových prvkov,
i)
rádioaktivita v mieste výveru,
j)
tam, kde je to potrebné, treba stanoviť pomer izotopového zloženia prvkov: kyslíka 16O – 18O, vodíka ...
(4)

Požiadavky na mikrobiologickú analýzu zdroja sú:

a)
neprítomnosť patogénnych mikroorganizmov,
b)
neprítomnosť koliformných baktérií v 250 ml vzorky,
c)
neprítomnosť enterokokov v 250 ml vzorky,
d)
neprítomnosť Escherichia coli v 250 ml vzorky,
e)
neprítomnosť anaeróbnych sporulujúcich baktérií redukujúcich siričitany v 50 ml vzorky,
f)
neprítomnosť Pseudomonas aeruginosa v 250 ml vzorky,
g)
celkový počet mikroorganizmov kultivovateľných pri 36 oC v 1 ml vzorky,
h)
celkový počet mikroorganizmov kultivovateľných pri 22 oC v 1 ml vzorky.
(5)

Požiadavky na klinické a farmakologické testy sú:

a)
testy, ktoré sa vykonávajú vedecky uznanými metódami a zodpovedajú osobitným vlastnostiam prírodnej ...
b)
testy podľa písmena a) možno nahradiť konštatovaním, že veľký počet klinických pozorovaní vykazuje stabilné ...
§ 5
Rozdelenie prírodných liečivých vôd
(1)

Prírodné liečivé vody sa členia podľa

a)
obsahu celkových rozpustených tuhých látok,
b)
obsahu a druhu rozpustených plynných látok,
c)
obsahu prevládajúcich iónov,
d)
obsahu farmakologicky významných iónov prvkov, prvkov a zlúčenín,
e)
hodnoty pH,
f)
prirodzenej teploty pri vývere,
g)
osmotického tlaku.
(2)

Podľa obsahu celkových rozpustených tuhých látok sa prírodné liečivé vody členia na

a)
veľmi nízko mineralizované, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom rozpustených tuhých látok do ...
b)
nízko mineralizované, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 200 mg/l ...
c)
stredne mineralizované, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 1 000 ...
d)
vysoko mineralizované, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 5 000 ...
e)
veľmi vysoko mineralizované, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad ...
f)
soľanky, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 35 000 mg/l.
(3)

Podľa obsahu a druhu rozpustených plynných látok sa prírodné liečivé vody členia na

a)
uhličité, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom oxidu uhličitého nad 1 000 mg/l,
b)
sulfánové, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom sulfánu nad 1 mg/l alebo sírne nad 1 mg/l titrovateľnej ...
(4)

Podľa obsahu prevládajúcich iónov – aniónov, ktoré sú v súčinoch látkovej koncentrácie a nábojového ...

(5)

Podľa obsahu farmakologicky významných iónov, prvkov a zlúčenín sa prírodné liečivé vody členia na

a)
slané, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom najmenej 5,5 g/l iónu sodíka a najmenej 8,5 g/l chloridového ...
b)
sulfidické, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom najmenej 1 mg/l sulfidickej síry,
c)
jódové, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom najmenej 1 mg/l jodidového iónu,
d)
železnaté, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom najmenej 20 mg/l železnatého iónu,
e)
radónové, ktorými sú prírodné liečivé vody s celkovou objemovou aktivitou 222Rn (radónu) nad 666 Bq/l, ...
f)
prírodné liečivé vody so zvýšeným obsahom prvkov a zlúčenín, ktorými sú vody s obsahom najmenej
1.
1 mg/l fluoridového iónu,
2.
2 mg/1 zinku,
3.
2 mg/l lítia,
4.
0,5 mg/l selénu,
5.
30 mg/l bóru,
6.
50 mg/l kyseliny kremičitej,
7.
500 mg/l vápenatého iónu,
8.
150 mg/l horečnatého iónu,
9.
1 200 mg/l síranového iónu,
10.
1 300 mg/l hydrogénuhličitanového iónu.
(6)

Podľa hodnoty pH sa prírodné liečivé vody členia na

a)
silne kyslé, ktorými sú prírodné liečivé vody s hodnotou pH do 3,5,
b)
kyslé, ktorými sú prírodné liečivé vody s hodnotou pH nad 3,5 a do 5,5,
c)
slabo kyslé, ktorými sú prírodné liečivé vody s hodnotou pH nad 5,5 a do 6,9,
d)
neutrálne, ktorými sú prírodné liečivé vody s hodnotou pH nad 6,9 a do 7,1,
e)
slabo alkalické, ktorými sú prírodné liečivé vody s hodnotou pH nad 7,1 a do 8,5,
f)
silne alkalické, ktorými sú prírodné liečivé vody s hodnotou pH nad 8,5.
(7)

Podľa prirodzenej teploty vody pri vývere sa prírodné liečivé vody členia na

a)
studené, ktorými sú prírodné liečivé vody s teplotou do 20 oC,
b)
termálne
1.
veľmi nízko termálne, ktorými sú prírodné liečivé vody s teplotou nad 20 oC a do 30 oC,
2.
nízko termálne, ktorými sú prírodné liečivé vody s teplotou nad 30 oC a do 40 oC,
3.
stredne termálne, ktorými sú prírodné liečivé vody s teplotou nad 40 oC a do 70 oC,
4.
vysoko termálne, ktorými sú prírodné liečivé vody s teplotou nad 70 oC a do 100 oC,
5.
prehriate, ktorými sú prírodné liečivé vody s teplotou nad 100 oC.
(8)

Podľa osmotického tlaku sa prírodné liečivé vody členia na

a)
hypotonické, ktorými sú prírodné liečivé vody s osmotickým tlakom do 710 kPa (280 mOsm/l),
b)
izotonické, ktorými sú prírodné liečivé vody s osmotickým tlakom nad 710 a do 760 kPa (280 – 300 mOsm/l), ...
c)
hypertonické, ktorými sú prírodné liečivé vody s osmotickým tlakom nad 760 kPa (300 mOsm/l).
§ 6
Rozdelenie prírodných minerálnych vôd
(1)

Prírodné minerálne vody sa členia podľa

a)
obsahu celkových rozpustených tuhých látok,
b)
obsahu a druhu rozpustených plynných látok,
c)
obsahu prevládajúcich iónov,
d)
obsahu farmakologicky významných iónov prvkov, prvkov a zlúčenín,
e)
hodnoty pH,
f)
prirodzenej teploty pri vývere.
(2)

Podľa obsahu celkových rozpustených tuhých látok sa prírodné minerálne vody členia na

a)
veľmi nízko mineralizované, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom rozpustených tuhých látok do ...
b)
nízko mineralizované, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 50 ...
c)
stredne mineralizované, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 500 ...
d)
vysoko mineralizované, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 1 ...
e)
veľmi vysoko mineralizované, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom rozpustených tuhých látok ...
f)
soľanky, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 15 000 mg/l.
(3)

Podľa obsahu a druhu rozpustených plynných látok sa prírodné minerálne vody členia na

a)
kyselky, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom oxidu uhličitého nad 250 mg/l,
b)
sulfánové, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom sulfánu nad 1 mg/l alebo sírne nad 1mg/l titrovateľnej ...
(4)

Podľa obsahu prevládajúcich iónov – aniónov, ktoré sú v súčinoch látkovej koncentrácie a nábojového ...

(5)

Podľa obsahu farmakologicky významných iónov, prvkov a zlúčenín sa prírodné minerálne vody členia na ...

a)
so zvýšeným obsahom sodíka, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom najmenej 200 mg/l iónu sodíka, ...
b)
so zvýšeným obsahom chloridov, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom najmenej 200 mg/l chloridového ...
c)
so zvýšeným obsahom síry, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom najmenej 1 mg/l sulfidickej síry, ...
d)
so zvýšeným obsahom jódu, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom najmenej 2 mg/l jodidového iónu, ...
e)
so zvýšeným obsahom železa, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom najmenej 1 mg/l železnatého ...
f)
so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom najmenej 600 mg/l ...
g)
so zvýšeným obsahom síranov, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom najmenej 200 mg/l síranového ...
h)
radónové, ktorými sú prírodné minerálne vody s objemovou aktivitou 222Rn (radónu) nad 666 Bq/l,
i)
so zvýšeným obsahom výživno-fyziologických prvkov a zlúčenín, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom ...
1.
1 mg/l fluoridového iónu,
2.
2 mg/1 zinku,
3.
2 mg/l lítia,
4.
5 mg/l mangánu,
5.
0,5 mg/l selénu,
6.
50 mg/l horčíka,
7.
150 mg/l vápnika,
8.
30 mg/l bóru alebo
9.
50 mg/l kyseliny kremičitej.
(6)

Podľa hodnoty pH sa prírodné minerálne vody členia na

a)
silne kyslé, ktorými sú prírodné minerálne vody s hodnotou pH do 3,5,
b)
kyslé, ktorými sú prírodné minerálne vody s hodnotou pH nad 3,5 a do 5,5,
c)
slabo kyslé, ktorými sú prírodné minerálne vody s hodnotou pH nad 5,5 a do 6,9,
d)
neutrálne, ktorými sú prírodné minerálne vody s hodnotou pH nad 6,9 a do 7,1,
e)
slabo alkalické, ktorými sú prírodné minerálne vody s hodnotou pH nad 7,1 a do 8,5,
f)
silne alkalické, ktorými sú prírodné minerálne vody s hodnotou pH nad 8,5.
(7)

Podľa prirodzenej teploty vody pri vývere sa prírodné minerálne vody členia na

a)
studené, ktorými sú prírodné minerálne vody s teplotou do 20 oC,
b)
termálne
1.
veľmi nízko termálne, ktorými sú prírodné minerálne vody s teplotou nad 20 oC a do 30 oC,
2.
nízko termálne, ktorými sú prírodné minerálne vody s teplotou nad 30 oC a do 40 oC,
3.
stredne termálne, ktorými sú prírodné minerálne vody s teplotou nad 40 oC a do 70 oC,
4.
vysoko termálne, ktorými sú prírodné minerálne vody s teplotou nad 70 oC a do 100 oC,
5.
prehriate, ktorými sú prírodné minerálne vody s teplotou nad 100 oC.
§ 7
Rozsah sledovania prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov

Sledovanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd zahŕňa sledovanie

a)

hydrogeologické a balneotechnické,

b)

fyzikálne a chemické,

c)

mikrobiologické a biologické.

§ 8
Hydrogeologické a balneotechnické sledovanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd
(1)

Hydrogeologické a balneotechnické sledovanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd sa ...

a)
úroveň hladiny vody v m n. m.,
b)
tlak na hlave záchytného zariadenia prírodného zdroja v MPa,
c)
odberné množstvo v m3,
d)
výdatnosť v l/s,
e)
teplota v oC,
f)
obsah oxidu uhličitého v mg/l,
g)
obsah sulfánu v mg/l,
h)
obsah hydrogénuhličitanov v mg/l,
i)
elektrická vodivosť v µS/cm prepočítaná na teplotu 20 oC,
j)
hodnota pH.
(2)

Sledovanie podľa odseku 1 sa vykonáva v určených pravidelných intervaloch na základe rozhodnutia o uznaní ...

§ 9
Fyzikálne a chemické sledovanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov ...
(1)

Fyzikálne a chemické sledovanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd sa vykonáva v ...

(2)

Fyzikálne a chemické sledovanie prírodných liečivých zdrojov, ktorých vody sa využívajú v prírodných ...

(3)

Fyzikálne a chemické sledovanie prírodných liečivých zdrojov, ktorých vody sa využívajú v prírodných ...

(4)

Interval medzi jednotlivými analýzami podľa odsekov 2 a 3 je minimálne šesť mesiacov.

§ 10
Mikrobiologické a biologické sledovanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ...

Mikrobiologické a biologické sledovanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ...

§ 11
Obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov
(1)

Základná analýza obsahuje

a)
všeobecné údaje
1.
identifikačné údaje laboratória, ktoré vzorku vody analyzovalo,
2.
lokalitu miesta odberu vzorky vody, názov prírodného zdroja a jeho registračné číslo,
3.
dátum odberu vzorky vody,
4.
teplotu vzduchu pri odbere vzorky vody,
5.
zmyslové vlastnosti pri odbere vzorky vody, a to zápach, chuť, farba a zákal,
b)
fyzikálne ukazovatele
1.
teplotu vody v oC pri odbere vzorky vody,
2.
hodnotu pH,
3.
hodnotu Eh (oxidačno-redukčný potenciál) v mV prepočítanú na teplotu 20 oC vztiahnutú na vodíkovú elektródu, ...
4.
elektrickú vodivosť v µS/cm prepočítanú na teplotu 20 oC,
c)
chemické ukazovatele
1.
obsah katiónov lítia, sodíka, draslíka, amónia, horčíka, vápnika, stroncia, železa, mangánu, bária a ...
2.
obsah aniónov fluoridov, chloridov, bromidov, jodidov, dusitanov, dusičnanov, síranov, hydrogénuhličitanov ...
3.
obsah nedisociovaných látok – kyseliny kremičitej, bóru stanoveného ako kyselina boritá v mg/l,
4.
obsah rozpustených tuhých látok – sušeného odparku pri teplote 180 oC, žíhaného odparku pri teplote ...
5.
obsah rozpustených plynných látok – oxidu uhličitého a sulfánu v mg/l,
6.
indexy Gazdovej klasifikácie,
7.
hydrogeochemický koeficient pomeru hydrogénuhličitanov a chloridov, horčíka a vápnika, chloridov a bromidov, ...
8.
chemickú spotrebu kyslíka manganistanom v mg/l,
d)
mikrobiologické a biologické ukazovatele
1.
Escherichia coli KTJ v 250 ml,
2.
koliformné baktérie KTJ v 250 ml,
3.
enterokoky KTJ v 250 ml,
4.
celkový počet mikroorganizmov kultivovateľných pri 36 oC KTJ v 1 ml,
5.
celkový počet mikroorganizmov kultivovateľných pri 22 oC KTJ v 1 ml,
6.
Pseudomonas aeruginosa KTJ v 250 ml,
7.
anaeróbne sporulujúce baktérie redukujúce siričitany KTJ v 50 ml,
8.
patogénne mikroorganizmy,
9.
mikroskopické huby – mikromycéty – jedince v 1 ml,
10.
železité a mangánové baktérie – pokryvnosť poľa v percentách,
11.
počet živých organizmov – jedince v 1 ml,
12.
počet mŕtvych organizmov – jedince v 1 ml.
(2)

Rozšírená analýza okrem údajov uvedených v odseku 1 obsahuje

a)
obsah stopových prvkov v mg/l, a to olova, chrómu, arzénu, ortuti, kadmia, zinku, medi, selénu, antimónu, ...
b)
obsah organických látok v µg/l
1.
sumu polycyklických aromatických uhľovodíkov – PAU [benzo(a)pyrénu, fluoranténu, benzo(b)fluoranténu, ...
2.
prchavých organických uhľovodíkov – benzénu, 1,2-dichlóretánu, 1,1,2-trichlóreténu 1,1,2,2-tetrachlóreténu, ...
3.
pesticídov – hexachlórbenzénu, lindanu, p,p-dichlór-difenyl-trichlóretánu-DDT, heptachlóru a metoxychlóru, ...
4.
fenolov prchajúcich s vodnou parou – fenolový index v mg/l,
5.
celkového organického uhlíka – TOC v mg/l,
6.
aniónaktívnych tenzidov – MBAS v mg/l,
7.
kyanidov celkových v mg/l,
c)
rádiologické ukazovatele v Bq/l,
1.
celkovú objemovú aktivitu alfa,
2.
celkovú objemovú aktivitu beta,
3.
objemovú aktivitu 222Rn (radónu),
4.
objemovú aktivitu 226Ra (rádia),
5.
hmotnostnú koncentráciu Unat (uránu) v µg/l.
(3)

Základná a rozšírená analýza produktov prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd po úprave ...

a)
bromičnanov,
b)
rozpusteného ozónu,
c)
bromoformu.
§ 12
Požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou
(1)

Akreditované laboratórium pre zápis do zoznamu musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
schopnosť analyzovať a vyhodnocovať stanovenia ukazovateľov vo vodách podľa § 11 a podľa osobitných ...
b)
akreditácia minimálne 75 % skúšok v rozsahu a v dodržaní limitov podľa požiadaviek uvedených v písmene ...
c)
osvedčenie, nie staršie ako dva roky odo dňa predloženia žiadosti, o úspešnej účasti na medzilaboratórnych ...
d)
preukázanie vykonávania fyzikálno-chemických, chemických, mikrobiologických a biologických analýz prírodných ...
(2)

Žiadosť pre zápis do zoznamu obsahuje osvedčenie o akreditácii a údaje podľa odseku 1.

§ 13
Podrobnosti o balneologickom posudku
(1)

Balneologický posudok pre prírodné liečivé vody obsahuje

a)
názov zdroja, miesto, dátum analýzy, číslo protokolu analýzy, názov akreditovaného laboratória, úlohu ...
b)
meno a adresu posudzovateľa zapísaného v zozname posudzovateľov,
c)
súpis podkladov použitých na vypracovanie posudku a k nemu priložených,
d)
výsledky rozšírenej fyzikálnej, fyzikálno-chemickej, chemickej, mikrobiologickej a biologickej analýzy, ...
1.
obsahu hlavných zložiek – rozhodujúcich prírodných ukazovateľov,
2.
základných charakteristických a balneologicky významných zložiek,
3.
zvlášť účinných látok a fyzikálnych vlastností,
4.
látok s toxickým alebo karcinogénnym účinkom pri pôsobení liečby alebo pri stálom používaní,
5.
mikrobiologických a biologických ukazovateľov,
e)
zhodnotenie výsledkov podľa písmena d),
f)
posúdenie miery zhody s inými už využívanými prírodnými liečivými vodami,
g)
návrh na indikácie a kontraindikácie vyplývajúce zo zloženia prírodnej liečivej vody,
h)
zhodnotenie možných spôsobov liečebného využitia prírodného liečivého zdroja vrátane návrhu úpravy vody, ...
(2)

Balneologický posudok pre prírodné minerálne vody obsahuje údaje podľa odseku 1 písmen a) až c) a ďalej ...

a)
výsledky rozšírenej fyzikálnej, fyzikálno-chemickej, chemickej, mikrobiologickej a biologickej analýzy ...
b)
posúdenie fyziologického významu a výživových vlastností na ľudský organizmus,
c)
návrh prospešných a podporných účinkov,
d)
návrh úpravy vody, ak je potrebná.
§ 14
Transpozícia

Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.

§ 15
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 212/2000 Z. z. o rozdelení, rozsahu ...

§ 16
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Rudolf Zajac v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 100/2006 Z. z.

    ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

    Smernica Rady 80/777/EHS z 15. júla 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich ...

Poznámky

  • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. ...
  • 2)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore