Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71002
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 100/2005 účinný od 01.04.2005


Platnosť od: 24.03.2005
Účinnosť od: 01.04.2005
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Vodné hospodárstvo, Priestupkové konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd 100/2005 účinný od 01.04.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 100/2005 s účinnosťou od 01.04.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. g) zákona č. 364/2004 ...

§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti
a)

o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami,

b)

o náležitostiach plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných ...

c)

o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ...

§ 2
(1)

Zaobchádzať s nebezpečnými látkami možno len v stavbách a zariadeniach, ktoré sú

a)

stabilné,

b)

nepriepustné,

c)

odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom; ...

d)

zabezpečené proti vzniku požiaru,

e)

zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností, včasného zistenia úniku nebezpečných ...

f)

technicky riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie nebezpečných látok, ktoré unikli pri ...

g)

konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.

(2)

Stavbami a zariadeniami podľa odseku 1 sú najmä ťažobné objekty a s nimi súvisiace zariadenia, ...

(3)

Zaobchádzať s nebezpečnými látkami v inundačných územiach vodných tokov možno len v stavbách ...

a)

sa ich poloha nemohla zmeniť ani pri najvyšších vodných stavoch, pričom musia mať najmenej 1,3-násobné ...

b)

voda nemohla vniknúť do plniaceho, odvzdušňovacieho alebo iného otvoru ani pri najvyššom možnom ...

c)

sa ich mechanické poškodenie vylúčilo napríklad plávajúcimi predmetmi alebo ľadochodom.

§ 3
Opatreniami podľa § 39 ods. 2 a 3 zákona, ktoré sa musia vykonať na stavbách a zariadeniach, v <span class="shorten">...</span>
a)

vykonanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, rozvodov, produktovodov

1.

pred ich uvedením do prevádzky,

2.

každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,

3.

každých desať rokov pri škodlivých látkach uvedených v prílohe č. 1 zozname II bode 8 zákona ...

4.

po ich rekonštrukcii alebo oprave,

5.

pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

b)

vypracovanie a aktualizovanie prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly, ...

c)

pravidelné oboznamovanie obsluhy stavieb a zariadení s poriadkami uvedenými v písmene b) a s plánmi ...

d)

vykonávanie pravidelných kontrol ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ...

e)

riadne prevádzkovanie vybudovaných monitorovacích systémov na zisťovanie a sledovanie vplyvu stavieb ...

f)

vedenie záznamov o skúškach nepriepustnosti, prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách a ich ...

g)

riadne vyčistenie stavieb a zariadení po ukončení ich prevádzky a vykonanie takých opatrení, ...

§ 4
(1)

Jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie nebezpečných látok musia byť umiestnené v záchytnej ...

(2)

Jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie hospodárskych hnojív sa umiestňujú v záchytných ...

(3)

Jednoplášťové podzemné nádrže na skladovanie nebezpečných látok uvedených v prílohe č. ...

(4)

Bez záchytných nádrží možno prevádzkovať výkonové transformátory do 630 kVA umiestnené na ...

(5)

Potrubie na prepravu nebezpečných látok sa musí viesť nad zemou; nevzťahuje sa to na podzemné ...

(6)

Rozoberateľné spoje a armatúry na potrubí uloženom v zemi sa musia uložiť vo vodotesných kontrolných ...

(7)

Kontrolný systém na zisťovanie prípadných únikov nebezpečných látok zo stavieb a zariadení ...

§ 5
(1)

Návrh havarijného plánu je potrebné pred jeho predložením Slovenskej inšpekcii životného prostredia ...

(2)

Náležitosti a zásady spracovania havarijného plánu sú uvedené v prílohe.

§ 6
(1)

Inšpekcia prešetrí opodstatnenosť ohláseného mimoriadneho zhoršenia vôd a upovedomí o tom orgány ...

(2)

Inšpekcia upovedomí o mimoriadnom zhoršení vôd právnické osoby, ktorých práva môžu byť dotknuté ...

(3)

Ak inšpekcia ustanoví zo zástupcov právnych subjektov, ktorých požiadala o spoluprácu, pracovnú ...

(4)

Ak je pôvodca mimoriadneho zhoršenia vôd známy, postupuje pôvodca mimoriadneho zhoršenia vôd ...

(5)

Pracovná skupina

a)

posúdi mimoriadne zhoršenie vôd a jeho vplyv na vodný tok a na podzemné vody,

b)

vykoná obhliadku miesta a overí pôvodcu mimoriadneho zhoršenia vôd,

c)

preskúma vykonané bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd,

d)

navrhne postup a opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd a na odstránenie jeho škodlivých ...

e)

skontroluje plnenie opatrení podľa havarijného plánu pôvodcu, plnenie opatrení uložených inšpekciou ...

f)

poskytuje informácie verejnosti,

g)

vypracuje konečnú správu o mimoriadnom zhoršení vôd.

§ 7

Zrušuje sa § 11 až 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 556/2002 ...

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2005.

László Miklós v. r.

Poznámky

  • 1)  § 8b ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1997 Z. z. o bezpečnosti ...
  • 2)  Napríklad STN 920 800 Požiarna bezpečnosť stavieb, horľavé kvapaliny.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore