Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k Deklarácii Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva z 28. februára 2001 91/2001 účinný od 20.03.2001

Platnosť od: 20.03.2001
Účinnosť od: 20.03.2001
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Archivníctvo, Štátna správa, Štát

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k Deklarácii Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva z 28. februára 2001 91/2001 účinný od 20.03.2001
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Uznesenie 91/2001 s účinnosťou od 20.03.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 28. februára 2001

Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 28. februára 2001 č. 1292 schválila túto deklaráciu: ...

DEKLARÁCIA

Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane kultúrneho dedičstva

Národná rada Slovenskej republiky,

uvedomujúc si nenahraditeľné kultúrne hodnoty vytvárané predchádzajúcimi generáciami bez ohľadu ...

konštatujúc, že tieto hodnoty sú trvale ohrozované nielen prirodzenými príčinami chátrania ...

vychádzajúc z požiadaviek na záchranu, regeneráciu, primerané využívanie a prezentáciu hodnôt ...

uplatňujúc princípy zakotvené v medzinárodných zmluvách, dohovoroch a odporúčaniach medzinárodných ...

rozvíjajúc podľa čl. 44 Ústavy Slovenskej republiky práva a povinnosti každého chrániť kultúrne ...

hodnotiac vzťah verejnosti ku kultúrnym a historickým hodnotám,

pripomínajúc občanom povinnosť chrániť a zveľaďovať kultúrne dedičstvo svojej obce, mesta, ...

berúc do úvahy, že význam kultúrneho dedičstva trvale rastie, vhodnou ochranou sa ďalej rozvíja ...

uvedomujúc si, že aj naše rozhodnutia a činy sú prameňom nových hodnôt a z pohľadu budúcnosti ...

prijala túto Deklaráciu o ochrane kultúrneho dedičstva:

Čl. 1

1.

Kultúrne dedičstvo je nenahraditeľným bohatstvom štátu a jeho občanov, je dokladom vývoja spoločnosti, ...

2.

Jednotlivé druhy a časti kultúrneho dedičstva sú rovnocenné a tvoria neoddeliteľnú súčasť ...

Čl. 2

1.

Kultúrnym dedičstvom sú hmotné a nehmotné hodnoty, hnuteľné a nehnuteľné veci vrátane importovaných ...

2.

Nehmotnou hodnotou kultúrneho dedičstva sú najmä jazykové a literárne prejavy šírené ústne ...

3.

Hmotnou hodnotou kultúrneho dedičstva sú najmä archívne dokumenty bez ohľadu na spôsob zaznamenania ...

Čl. 3

1.

Ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom a vykonáva sa na základe rešpektovania individuálnych ...

2.

Princípy a prostriedky ochrany kultúrneho dedičstva by nemali narušiť iné občianske práva bez ...

3.

Jednotlivé druhy kultúrneho dedičstva sú predmetom starostlivosti podľa osobitných predpisov.2) ...

4.

Podmienky na ochranu kultúrneho dedičstva utvára štát, územná samospráva, príslušné právnické ...

5.

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) do jedného roka od prijatia tejto deklarácie ...

Čl. 4

1.

Kultúrne dedičstvo možno ochraňovať, spravovať a využívať iba v súlade s jeho fyzickým stavom, ...

2.

Podmienky a spôsob záchrany, obnovy, využívania a prezentácie kultúrneho dedičstva, pôsobnosť ...

Čl. 5

1.

Vec definovanú ako kultúrne dedičstvo možno do zahraničia vyviezť iba v súlade s podmienkami, ...

2.

Vec, ktorá vykazuje znaky kultúrneho dedičstva, možno zo zahraničia na územie Slovenskej republiky ...

Čl. 6

1.

Vláda bude utvárať podmienky na školskú a mimoškolskú výchovu a na upevňovanie vzťahov ku ...

2.

V systéme vzdelávania príslušné ústredné orgány zabezpečia odbornú prípravu zamestnancov, ...

3.

Národná rada vyzýva mimovládne organizácie, kultúrne ustanovizne a médiá, najmä rozhlas a televíziu, ...

Jozef Migaš v. r.

Poznámky

  • 1)  Napríklad Medzinárodná charta o ochrane a obnove pamiatok a pamiatkových sídel, Benátky 1964, ...
  • 2)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore