Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 428/2021 účinný od 25.11.2021

Platnosť od: 24.11.2021
Účinnosť od: 25.11.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štát, Ľudské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 695 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 428/2021 účinný od 25.11.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Uznesenie 428/2021 s účinnosťou od 25.11.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. ...

Číslo: 27117/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1A.1. návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1~1A.2. návrh na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti ...

B. vyhlasuje

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1B.1. v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...

C. obmedzuje

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1C.1. s účinnosťou od 25. novembra 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-1

1.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-2

2.

na cestu do a zo zamestnania zamestnanca okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-3

3.

na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-4

4.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na hromadné podujatie uvedené v prílohe č. 2 tohto uznesenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-5

5.

na cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-6

6.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-7

7.

na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-8

8.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-9

9.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-10

10.

na cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-11

11.

na cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-12

12.

na cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-13

13.

na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, pričom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-14

14.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-15

15.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa do a z materskej školy, žiaka základnej školy, strednej ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-16

16.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu študenta do a z vysokej školy, špecializovaného výučbového ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-17

17.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo študenta podľa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-18

18.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-19

19.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-20

20.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-21

21.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-22

22.

na cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-23

23.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-24

24.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-25

25.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-26

26.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu osoby s dieťaťom do vzdialenosti 1 000 m od bydliska a cestu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-27

27.

v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na účel individuálnej návštevy kostola a cestu späť,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-28

28.

do 26. novembra 2021 na cestu späť z návštevy inej domácnosti, ak táto návšteva začala pred začiatkom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-29

29.

cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-30

30.

na cestu na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.bod-31

31.

cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického ...

D. zakazuje

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~6.odsek-1D.1. s účinnosťou od 25. novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona ...

E. ukladá

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~1E.1. v spolupráci s ministrom zdravotníctva, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerkou ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~1.odsek-1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~2podpredsedovi vlády a ministrovi financií

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~3E.2. financovať výdavky na hospodársku mobilizáciu podľa bodu E.1. tohto uznesenia,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~3.odsek-1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~4E.3. vyčleniť finančné prostriedky na účel kompenzácie výpadkov príjmov zamestnávateľov, podnikateľov ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~4.odsek-1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~5hlavnému hygienikovi SR

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~6E.4. prijať vyhlášku, ktorou zabezpečí realizáciu obmedzení podľa tohto uznesenia vlády uzatvorením ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~6.odsek-1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~7predsedovi vlády

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~8E.5. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~8.odsek-1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~9ministerke kultúry

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~10E.6. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~10.odsek-1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~11členom vlády

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~12E.7. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~12.odsek-1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~13všetkým osobám na území Slovenskej republiky

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~14E.8. uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet), ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~15E.9. umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou domácej práce v maximálnej možnej miere,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~16E.10. vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri;

F. rozhodla

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~8.odsek-1F.1. že úlohy podľa bodu B.1. a B.2. uznesenia vlády SR č. 665 z 18. novembra 2021 k návrhu aktualizácie ...

Vykonajú: členovia vlády

hlavný hygienik SR

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR

Prílohy

  Príloha č. 1 k uzneseniu vlády č. 695/2021 Z. z.

  Maloobchodné predajne, maloobchodné prevádzky a iné zariadenia, na cestu do ktorých sa v rozsahu nevyhnutnom ...

  a)

  prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne1) na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu ...

  b)

  prevádzky verejného stravovania vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené ...

  c)

  predajne potravín vrátane ambulantného predaja potravín,

  d)

  predajne drogérie,

  e)

  predajne obuvi,

  f)

  lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ...

  g)

  predajne novín a tlačovín,

  h)

  predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,

  i)

  výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť ...

  j)

  zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,

  k)

  výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických ...

  l)

  predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby,

  m)

  prevádzky telekomunikačných operátorov,

  n)

  prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,

  o)

  práčovne a čistiarne odevov,

  p)

  čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,

  q)

  pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,

  r)

  služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických ...

  s)

  prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení,

  t)

  taxislužby pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom ...

  u)

  advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, ...

  v)

  prevádzky kľúčových služieb,

  w)

  zberné dvory,

  x)

  obchodné miesta sieťových odvetví,

  y)

  služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania,

  z)

  predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,

  aa)

  prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím, ...

  bb)

  nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín ...

  cc)

  zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a ...

  dd)

  obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom ...

  ee)

  prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či ...

  ff)

  prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon hromadných podujatí podľa prílohy č. 2 bodov ...

  Príloha č. 2 k uzneseniu vlády č. 695/2021 Z. z.

  Hromadné podujatia, na ktoré sa udeľuje výnimka zo zákazu vychádzania podľa bodu C.1. bodu 4 uznesenia ...

  1.

  hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce, pričom všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného ...

  2.

  bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu podľa opatrenia ...

  3.

  zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,

  4.

  zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,

  5.

  voľby,

  6.

  výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných ...

  a)

  hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej ...

  b)

  futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),

  c)

  hádzaná: Niké Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),

  d)

  volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),

  e)

  basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Niké Extraliga žien (basketbal – ženy), ...

  f)

  medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou športovou federáciou na základe účasti klubov v súťažiach ...

  7.

  hromadné podujatie nevyhnutné na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport so súhlasom ...

Poznámky

 • 1)  § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 2)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore