Ústavný zákon o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku 541/1992 účinný od 08.12.1992

Platnosť od: 08.12.1992
Účinnosť od: 08.12.1992
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Správa a privatizácia národného majetku

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUD4DSEUPPČL0

Ústavný zákon o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku 541/1992 účinný od 08.12.1992
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Ústavný zákon 541/1992 s účinnosťou od 08.12.1992
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú ...

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom ...

Čl. 1

Tento ústavný zákon upravuje delenie majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú ...

Čl. 2

Majetkom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý je predmetom delenia podľa čl. 1, sú ...

a)

nehnuteľné a hnuteľné veci vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,1)

b)

štátne finančné aktíva a pasíva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

c)

menové aktíva, pasíva a rezervy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

d)

iné majetkové práva a záväzky patriace Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a štátnym ...

Čl. 3 - (1) Princípy delenia majetku uvedeného v čl. 2 sú

a)

územný princíp, podľa ktorého prechádza majetok na ten nástupnícky štát, na ktorého území ...

b)

princíp podielu počtu obyvateľov Českej republiky a obyvateľov Slovenskej republiky, podľa ktorého ...

(2)

Pri delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uplatňuje hospodárnosť a zachovanie ...

(3)

Pri delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa vo výnimočných prípadoch ustanovených ...

(4)

Práva a záväzky, ktoré sa podľa svojho obsahu vzťahujú iba na Českú republiku alebo Slovenskú ...

Čl. 4

Členská kvóta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Medzinárodnom menovom fonde, ako aj ...

Čl. 5

(1)

Záväzky vyplývajúce z prv prijatých finančných úverov vo voľne zameniteľných menách - centrálny ...

(2)

Poskytnuté a prijaté vládne úvery sa delia ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...

(3)

V dohode o vyporiadaní majetku uvedeného v odseku 2 medzi Českou republikou a Slovenskou republikou ...

Čl. 6

(1)

Majetok uvedený v čl. 2 prechádza na Českú republiku a Slovenskú republiku dňom rozdelenia, ktorým ...

(2)

Ak majetok uvedený v čl. 2 neprejde na Českú republiku a Slovenskú republiku do zániku Českej ...

(3)

Majetok uvedený v odseku 2 odovzdávajú ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...

(4)

Emisná banka Českej republiky a emisná banka Slovenskej republiky prevezmú ku dňu zániku Českej ...

Čl. 7

Spolu s majetkom uvedeným v čl. 2 prechádza na príslušné štátne orgány a štátne organizácie ...

Čl. 8

(1)

Majetok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému prislúcha právo hospodárenia štátnym ...

(2)

Ak štátny podnik so sídlom na území jednej republiky má vnútornú organizačnú jednotku na území ...

(3)

Práva a povinnosti zakladateľov štátnych podnikov v pôsobnosti federácie prechádzajú spoločne ...

(4)

Ak má štátny podnik so sídlom na území jednej republiky vnútornú organizačnú jednotku na území ...

(5)

Dohoda Českej republiky a Slovenskej republiky uzavretá do zániku Českej a Slovenskej Federatívnej ...

Čl. 9

(1)

Pre dokončenie vyporiadania nárokov vzniknutých rozdelením majetku Českej a Slovenskej Federatívnej ...

(2)

Počet členov, spôsob konania a podmienky rozhodovania, ako aj ďalšie podrobnosti činnosti tejto ...

Čl. 10

(1)

Od účinnosti tohto ústavného zákona do dňa zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 neplatí pre

a)

majetok, ktorý prechádza na Českú republiku a Slovenskú republiku v súvislosti so zmenou pôsobnosti ...

b)

prevody majetku v rámci obvyklého hospodárenia,

c)

prechod majetku podľa čl. 6 ods. 1.

Čl. 11

(1)

Dňom zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa zrušuje Federálny fond národného majetku. ...

(2)

Majetok, ktorý patrí Federálnemu fondu národného majetku ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej ...

(3)

Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí majetku Federálneho fondu národného majetku, ktorého súčasťou ...

Čl. 12

(1)

Do zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uzavrú Česká republika a Slovenská republika ...

(2)

Súčasťou dohody podľa odseku 1 je aj dohoda o spôsobe rozhodovania sporov vzniknutých pri delení ...

(3)

Súčasťou dohody podľa odseku 1 je, v súlade s ustanovením čl. 3 ods. 2, aj iné majetkové a ...

Čl. 13

(1)

Zrušenie Federálnej bezpečnostnej informačnej služby najneskôr ku dňu zániku Českej a Slovenskej ...

(2)

Delenie majetku Česko-slovenskej televízie, Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej tlačovej ...

(3)

Zrušenie Česko-slovenskej akadémie vied najneskôr ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej ...

(4)

Zákon Federálneho zhromaždenia môže ustanoviť odchylne od princípov podľa čl. 3 ods. 1 delenie ...

(5)

Majetok Centra kupónovej privatizácie sa rozdelí ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej ...

a)

hnuteľný majetok okrem čistého výnosu z predaja kupónov podľa územného princípu,

b)

čistý výnos z predaja kupónov v pomere dve celé dvadsaťdeväť stotín ku jednej.

Podrobnosti delenia majetku Centra kupónovej privatizácie ustanoví dohoda Českej republiky a Slovenskej ...

(6)

Delenie majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ku ktorému prislúcha právo hospodárenia ...

Čl. 14

Ku dňu zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa zrušuje piata časť (§ 27 až 40) ...

Čl. 15

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Stráský v. r.

v z. Benda v. r.

Poznámky

  • 1)  Čl. 4 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore