Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 469/2019 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 27.12.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štát

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL0

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 469/2019 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Ústavný zákon 469/2019 s účinnosťou od 01.01.2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. I

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ...

1.

V čl. 2 ods. 1 písmeno zc) znie:

„zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného ...

2.

V čl. 2 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podľa ...

3.

V čl. 2 odsek 4 znie:

„(4) Orgány verejnej moci a právnické osoby, ktoré ustanovujú verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. ...

4.

V čl. 5 odsek 6 znie:

„(6) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. q) a ...

5.

V prílohe č. 1 časti B „Vykonávaná verejná funkcia“ písmeno zc) znie:

6.

V prílohe č. 2 časti B „Vykonávaná verejná funkcia“ písmeno zc) znie:

Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore