Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71946
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy

Články k predpisu 460/1992

MIESTNE DANE S AKCENTOM NA ELEKTRONICKÝ SYSTÉM VEDENIA DAŇOVÉHO EXEKUČNÉHO KONANIA

Abstrakt
Miestne dane predstavujú jeden z imanentných príjmov rozpočtu obce. Súčasne tvoria aj značnú časť daňových nedoplatkov fyzických osôb a právnických osôb. Na účely zrýchlenia výberu daňových nedoplatkov v rámci daňového exekuč- ného konania sa obce postupne zapájajú do kreovaného systému elektronickej komunikácie, ktorý im umožňuje rýchlu a efektívnu komunikáciu s bankami.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
výkon štátnej správy prenesený na obec
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 71


Vydané:30.09.2020
Autor:Mgr., Michal Úradník
Udalosť:Aktuálne otázky územnej samosprávy v pomienkach SR


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michal Úradník

Možnosti obhajoby pri trestnom čine poškodzovania veriteľa

Abstrakt
Právo na obhajobu je jedným z najvýznamnejších práv obvineného v trestnom konaní, ktoré garantuje článok 50 ods. 3 Ústavy SR a ďalej ho rozvíjajú jednotlivé ustanovenia Trestného poriadku (napr. § 2 ods. 9, § 34 ods. 1, § 44). Účelom práva na obhajobu je prispieť náležitým a včasným spôsobom k objasneniu takých skutočností, ktoré obvineného zbavujú viny zo spáchania trestného činu, resp. jeho vinu zmierňujú. Právo na obhajobu sa nemá vnímať ako právo zločinca, ktorý ho využíva, resp. zneužíva preto, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu – ako sa to niekedy nesprávne interpretuje – ale v kontexte práva občana, ktorému sa zabezpečuje, aby sa okolnosti a dôkazy v jeho neprospech zistili výlučne zákonným spôsobom a aby v priebehu trestného konania mal obvinený možnosť vo svoj prospech využiť všetky práva a prostriedky obhajoby, ktoré zákon obvinenému na jeho obranu poskytuje s cieľom zbaviť ho trestnej zodpovednosti alebo zmenšiť rozsah jeho viny. Právo na obhajobu je teda zárukou toho, že nevinná osoba, napriek tomu, že voči nej vznikne podozrenie zo spáchania trestného činu, a ktorá bude v dôsledku tejto skutočnosti obvinená, nebude odsúdená. Osobitosti jednotlivých skutkových podstát trestných činov umožňujú zvoliť rôzne spôsoby obhajoby – predmetom tohto článku je poukázanie na všeobecné možnosti, na ktorých je možné vybudovať obhajobu pri trestnom činu poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného zákona (ďalej len „TZ“).

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
právo na obhajobu
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 50


Vydané:11.09.2020
Autor:Tomáš Čentík
Udalosť:Ulpianus


Zobraziť všetky články autora Tomáš Čentík

K pokriveným prejavom formovania právneho štátu

Abstrakt
Článok sa zaoberá analýzou právnej úpravy menovania fyzických osôb do funkcií, ktoré sú v právomoci exekutívy podľa Ústavy SR a iných právnych úprav prijatých NR SR

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
právo na súdnu ochranu
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 46
99/1963paragrafy: 41, 115, 123


Vydané:09.04.2020
Autor:JUDr., Marián Ševčík, CSc.
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Marián Ševčík, CSc.

Nepochopiteľnosť jedného rozhodnutia najvyššieho súdu z pohľadu (ne)rešpektovania práva obvineného na obhajobu

Abstrakt
Podstatou tohto článku je podrobiť odbornej kitike uznesenie najvyššieho súdu vydané v dovolacom konaní týkajúce sa najmä výkladu § 284 ods. 2 Tr. por.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
právo na obhajobu
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 50


Vydané:03.04.2020
Autor:JUDr., Pavol Gráčik
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Pavol Gráčik

Zahladenie odsúdenia

Abstrakt
Zahladenie odsúdenia je významným a v praxi pomerne často využívaným inštitútom, ktorého zmyslom je odstrániť nepriaznivé dôsledky odsúdenia a umožniť odsúdenému po výkone trestu plynulejšie zaradenie sa do života bežného občana a vytvorenie dôstojných podmienok pre jeho ďalší život. Uplatnením tohto inštitútu nezaniká uložený trest, nezaniká ani trestnosť samotného skutku, je len možnosťou, aby sa po splnení zákonných podmienok odstránili negatívne dôsledky odsúdenia. Autor v článku uvádza do problematiky zahladenia odsúdenia, následne rozoberá hmotnoprávnu a procesnú úpravu tohto inštitútu aj s poukazom na špecifiká právnej úpravy zahladenia odsúdenia mladistvého odsúdeného. Autor kladie dôraz na zahladenie odsúdenia rozhodnutím súdu a tiež poukazuje na niektoré vybrané problémy aplikačnej praxe.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
udelenie milosti
Priradené k predpisu:
301/2005paragrafy: 472
460/1992paragrafy: 102


Vydané:13.01.2020
Autor:JUDr., Martin Mihók
Udalosť:Interpolis


Zobraziť všetky články autora JUDr., Martin Mihók

Obmedzovanie súťaže vs. sloboda súťaže

Abstrakt
Jednou z prirodzených vlastností moderného človeka je bezpochyby túžba po úspešnosti, respektíve potreba predstihnúť ostatných. Zá-kladným aspektom takéhoto správania je aj človeku vlastná súťaži-vosť. Je nepochybné, že táto vlastnosť sa mnohokrát pretavuje do bež-ného života, pričom ak zasiahne určitý okruh spoločenských vzťahov, vytvára sa tu potreba korekcie takéhoto správania vo forme stanove-nia určitých pravidiel.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
právo na podnikanie
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 35


Vydané:31.10.2019
Autor:Michal Sokol
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora Michal Sokol

ROZHODNUTIA NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z HĽADISKA PRAMEŇOV PRÁVA

Abstrakt
Tvorba právnych predpisov v podmienkach Slovenskej republiky je aktuálne poznačená vysokou dynamikou, čoho dôsledkom je zvyšujúca sa nekvalita a neprehľadnosť právneho systému. V tejto situácii je mimoriadne dôležitá aplikačná prax súdov. Právny systém Slovenskej republiky na jednej strane nepripúšťa precedens ako formálny prameň práva, na druhej strane ale badať snahy o posilnenie pozície najvyšších súdnych autorít pri dotváraní práva. Táto aktivita je zrejmá hlavne z hľ’adiska novej úpravy civilného procesu. Bez ďalších legislatívnych zmien však ich úloha naďalej ostáva „len“ v rovine zjednocovania právo-aplikačnej činnosti. Aj táto činnosť si však pre svoje efektívne fungovanie vyžaduje ďalšie zmeny tak, aby jej výsledky boli jednoznačné a ľ’ahko dostupné.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 144


Vydané:30.10.2019
Autor:JUDr., Martin Serfözö
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora JUDr., Martin Serfözö

ÚSTAVNÁ LEGISLATÍVA REFERENDA

Abstrakt
Referendum je právnym inštitútom na realizáciu priamej demokracie, no slúžiť má k tomu aj jeho adekvátna právna úprava. Autor príspevku sa zaoberá problematikou celoštátneho referenda z pohľadu aktuálnej ústavnej úpravy, vrátane zaujatia čiastkových názorov k jej jednotlivým aspektom a to osobitne z pohľ’adu legislatívneho vyjadrenia výsledkov referenda a s nimi spojenými právnymi účinkami. V závere príspevku stručne poukazuje na judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý sa referendom a jeho výsledkami zaoberá v podstate už od vzniku Slovenskej republiky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
neplatnosť výsledku referenda
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 98


Vydané:30.10.2019
Autor:JUDr., Michaela Sangretová
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora JUDr., Michaela Sangretová

PÔSOBENIE ŠTÁTU V OBLASTI ZDAŇOVANIA, VPLYV NA MIESTNU SAMOSPRÁVU

Abstrakt
Predkladaný článok rozoberá problematiku vplyvu štátu pri zdaňovaní so zameraním na miestne dane. Autor upriamuje pozornosť na miestne dane a poplatky. V príspevku je venovaný priestor rozpočtu územnej samosprávy a daniam z príjmov fyzických osôb. Autor sa zameriava na aspekt dostatku financií v rozpočtoch obcí, pričom poukazuje na ich najvýznamnejší príjem.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
vo veciach územnej samosprávy
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 68


Vydané:25.10.2019
Autor:Mgr., Patrik Kukuľa
Zdroj:Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Udalosť:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika


Zobraziť všetky články autora Mgr., Patrik Kukuľa

Aktuálne otázky kreovania právneho štátu

Abstrakt
Autor poskytuje vlastný pohľad a vlastné právne závery na aktuálne otázky kreovania právneho štátu ako aj zamyslenie sa nad súčasným stavom plnenia si ústavných povinností zo strany prezidenta.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
menovacia právomoc prezidenta na sudcov ústavného súdu
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 134


Vydané:27.09.2019
Autor:JUDr., Marián Ševčík, CSc.
Udalosť:Právne listy


Zobraziť všetky články autora JUDr., Marián Ševčík, CSc.

VEGÁNI VO VÄZNICIACH: VIEROVYZNANIE A POŽIADAVKY NA STRAVU AKO ĽUDSKÉ PRÁVO

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá požiadavkami osôb pozbavených osobnej slobody na špecifické formy stravovania z pohľadu slobody vierovyznania v kontexte medzinárodnej úpravy ľudských práv.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 24
23/1991paragrafy: 15


Vydané:05.09.2019
Autor:Bc., Igor Hron
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Bc., Igor Hron

KAUZÁLNA PRÍSLUŠNOSŤ V PRACOVNOPRÁVNYCH SPOROCH

Abstrakt
Civilný sporový poriadok okrem toho, že ako prvý výslovne zavádza kauzálnu príslušnosť, zveruje rozhodovanie o nových typoch konaní, medzi ktoré patria aj pracovnoprávne spory, konkrétnym súdom. Na konanie v pracovnoprávnych sporoch je preto od 1. júla 2017 namiesto 54 okresných súdov, príslušný jeden zákonom určený okresný súd v obvode každého krajského súdu v Slovenskej republike. Cieľom príspevku je analyzovať, ktoré spory sú špecializované súdy oprávnené prejednávať, čo viedlo zákonodarcu k zavedeniu kauzálnej príslušnosti v tejto oblasti práva a či sa zavedenie kauzálnej príslušnosti dosiaľ javí ako pozitívna zmena pre slovenskú právnu úpravu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
právo na štrajk podľa čl. 37 ods. 4 Ústavy SR
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 37


Vydané:05.09.2019
Autor:Mgr., Silvia Beňová
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Silvia Beňová

NÁLEZ ÚSTAVNÉHO SÚDU VO VECI SŤAŽOVATEĽA EUSTREAM, A. S. [1]

Abstrakt
Predmetom článku je analýza odôvodnenia a právne limity judikované v náleze Ústavného sudu so sp. zn. IV. US 416/2018-84. V náleze sa rieši viacero pútavých právnych zákutí, avšak pravdepodobne obsahuje aj určité procesnoprávne pochybenia zo strany súdov. Súdy ako orgány ochrany práva by v rámci svojej činnosti mali konať jasne, presvedčivo a v súlade s platnou právnou úpravou a zásadami spravodlivosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 1


Vydané:05.09.2019
Autor:Mgr., Peter Rakovský
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Peter Rakovský

ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY ZÁNIKU TRESTNOSTI SPRÁVNEHO DELIKTU PRÁVNICKEJ OSOBY

Abstrakt
Príspevok pomenúva základné dôvody zániku trestnosti správneho deliktu právnickej osoby. Analyzuje ústavnoprávne aspekty vybraných dôvodov zániku trestnosti správneho deliktu právnickej osoby, a to konkrétne zmeny zákona a amnestie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
trestnosť činu sa posudzuje
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 50


Vydané:27.08.2019
Autor:doc. JUDr., Matej Horvat, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Matej Horvat, PhD.

OMILOSTENIE AKO PREJAV ZMIERŇOVANIA TVRDOSTI V RÍMSKOM TRESTNOM PRÁVE

Abstrakt
Pri realizácii funkcií trestného práva štát niekedy zvykne z najrôznejších dôvodov prejavovať určitú zmierlivosť voči páchateľom trestných činov. Za určitých okolností môže trestnosť ich skutku odpadnúť, prípadne sa uložený trest nemusí vykonať. Inak tomu nebolo ani v rímskom práve. Medzi spôsoby zániku trestnosti a zániku trestov patril výkon rozsudku, omilostenie, abolícia, premlčanie trestného stíhania, smrť páchateľa a ďalšie faktické dôvody. Vzhľadom na rozsiahlosť tohto výskumu sa predložený príspevok bude špecializovať výlučne na otázku udeľovania milosti a amnestie v Rímskej ríši. Pokúsi sa o komplexnú charakteristiku týchto inštitútov a poukáže na rôznorodosť ich uplatňovania v rímskych dejinách. Z časového hľadiska udelenia milosti článok systematicky skúma omilostenie v priebehu trestného stíhania, omilostenie po vyhlásení rozsudku, ale ešte pred výkonom trestu a napokon udelenie amnestie, resp. milosti po začiatku výkonu trestu až do jeho vykonania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
udelenie milosti
Priradené k predpisu:
301/2005paragrafy: 472
460/1992paragrafy: 102


Vydané:25.08.2019
Autor:JUDr., Andrej Beleš, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Andrej Beleš, PhD.

DIFAMÁCIA V ONLINE PROSTREDÍ

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá témou ochrany osobnosti a slobody prejavu v súvislosti s prípadmi difamácie uskutočňujúcej sa v online prostredí. V prvej časti príspevku sa autorka zameriava na objasnenie základných súvisiacich pojmov, ako sú ochrana osobnosti, sloboda prejavu, online prostredie a difamácia. V ťažiskovej časti príspevku autorka analyzuje právo na ochranu osobnosti a právo na slobodu prejavu a tieto prepája s problematikou difamácie v online prostredí. Súčasťou analýzy je rozbor možnosti právnej ochrany osôb pred difamáciou a právne nároky poškodených osôb. Autorka si kladie otázku, kde má difamácia hranice a ako sa s ňou vysporiadať v súčasnej informačnej spoločnosti. V závere autorka sumarizuje diskutovanú tému a navrhuje návrhy de lege ferenda s cieľom zlepšiť právne postavenie osôb poškodených difamáciou v online prostredí.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
sloboda prejavu
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 26
23/1991paragrafy: 17


Vydané:23.08.2019
Autor:JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

ÚSTAVNÉ ZMENY ŠTRUKTÚRY ŠTÁTU VO SVETLE NÁLEZU PL. ÚS 21/2014

Abstrakt
Tento príspevok predstavuje zamyslenie sa nad rozhodnutím PL. ÚS 21/2014 a jeho potencionálnym vplyvom na možnosť zmeny štruktúr Slovenskej republiky na iné formy. Bude sa jednať o pokus popísať potencionálne obmedzenie delegovaného ústavodarcu v prípade takto užšie vymedzenej tematiky.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
ústavný súd ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 124


Vydané:22.08.2019
Autor:Mgr., Ondrej Ružička
Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ondrej Ružička

PRÍSTUP K SÚDNEJ OCHRANE V OBLASTI PROCESNÝCH ENVIROMENTÁLNYCH PRÁV [1]

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá právnou úpravou procesných environmentálnych práv v oblasti medzinárodného práva životného prostredia. V uvedenom kontexte príspevok postupuje od právnej úpravy jednotlivých medzinárodných zmlúv v oblasti medzinárodného práva životného prostredia, ktoré zakotvujú právo na informácie o životnom prostredí, právo účasti na správe vecí verejných v oblasti ochrany životného prostredia a právo na prístup k súdnej ochrane v záležitostiach životného prostredia. Následne príspevok analyzuje mieru transpozície požiadaviek uvedených procesných environmentálnych práv do slovenskej právnej úpravy a skúma predovšetkým vymožiteľnosť uvedených práv prostredníctvom práva na súdnu a inú právnu ochranu.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
právo na priaznivé životné prostredie
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 44


Vydané:22.08.2019
Autor:JUDr., Michal Maslen, PhD.
Zdroj:Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Michal Maslen, PhD.

SÚDNY PRIESKUM ROZHODNUTÍ ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY V OBLASTI STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Abstrakt
Príspevok je zameraný na vybranú rozhodovaciu činnosť správnych súdov vo veciach preskúmavania zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčové výrazy
Relevancia k §
80%
čl. 46 ods. 2 Ústavy SR
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 46


Relevancia k §
80%
právo na súdnu ochranu
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 46
23/1991paragrafy: 36


Vydané:22.08.2019
Autor:JUDr., Daniela Medžová
Zdroj:Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Daniela Medžová

NÁVRH ZMIEN ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO VECI USTANOVOVANIA SUDCOV ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY – SPÄTNÁ REFLEXIA PO KRÁTKEJ DOBE

Abstrakt
Koncom roku 2018 bolo predložených niekoľko návrhov na zmenu Ústavy Slovenskej republiky, ktoré sa týkali spôsobu ustanovovania sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. išlo o návrhy, ktoré sa v rozdielnej intenzite odchyľovali od platného znenia Ústavy Slovenskej republiky a prinášali nielen technické, ale aj koncepčné zmeny. Ani jeden z predložených návrhov nebol schválený. Aj keď uplynula iba krátka doba, je možné sa už spätne na tieto návrhy pozrieť a zamyslieť sa nad nimi.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
menovacia právomoc prezidenta na sudcov ústavného súdu
Priradené k predpisu:
460/1992paragrafy: 134


Vydané:22.08.2019
Autor:doc. JUDr., Boris Balog, PhD.
Zdroj:Paneurópska vysoká škola
Udalosť:Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Boris Balog, PhD.
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore