Články k predpisu 357/2004

ÚSTAVNÝ ZÁKON O KONFLIKTE ZÁUJMOV: LEX SPECIALIS ALEBO LEX INFERIOR?

Abstrakt
Ústavný systém Slovenskej republiky sa skladá nielen z ústavy, ale aj viacerých ústavných zákonov. Jedným z nich je aj ústavný zákon č. 357/2004 Z. z., ktorý je pravidelne predmetom interpretácie zo strany Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ten sa musel vo svojej rozhodovacej praxi vysporiadať s otázkou, či ústavný zákon podradí pod režim čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, alebo ho bude interpretovať v súlade so zásadou generalia specialibus non derogant. Príspevok sa v tejto súvislosti sústredí na relevantnú rozhodovaciu prax Ústavného súdu Slovenskej republiky a analyzuje, ku ktorému prístupu sa tento nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti prikláňa.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov
Priradené k predpisu:
357/2004 paragrafy: 9


Vydané: 30.07.2018
Autor: Mgr., Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Vincent Bujňák

OCHRANA VEREJNÉHO ZÁUJMU A ZAMEDZENIE ROZPORU ZÁUJMOV: KTO NESIE DÔKAZNÉ BREMENO?

Abstrakt
Už viac než desať rokov sa v Slovenskej republike vyvodzuje osobitná ústavnoprávna zodpovednosť voči verejným funkcionárom, ktorí porušili ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Rozhodovacia prax orgánov vykonávajúcich dohľad nad dodržiavaním ústavnej úpravy postupne priniesla otázku, či sú verejní funkcionári pri jej vyvodzovaní povinní preukazovať alebo vyvracať určité právne významné skutočnosti alebo či musí dokazovanie vykonať z úradnej povinnosti dohliadajúci orgán. Hoci vyvodzovanie osobitnej ústavnoprávnej zodpovednosti preskúmava Ústavný súd Slovenskej republiky, jeho senáty dali na túto otázku opakovane vzájomne nezlučiteľné odpovede. Cieľom príspevku je preto rozhodnutia týchto senátov analyzovať a zaujať stanovisko k ich obsahu a možným dopadom na právnu teóriu a prax.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Priradené k predpisu:
357/2004 paragrafy: 7


Vydané: 14.09.2016
Autor: Mgr., Vincent Bujňák
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Vincent Bujňák
MENU
Hore