Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70203
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 357/2004 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2019


Platnosť od: 18.06.2004
Účinnosť od: 01.01.2006
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ústava, ústavné zákony, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD11840 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 357/2004 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Ústavný zákon 357/2004 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 545/2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. 1 - Predmet úpravy

Tento ústavný zákon ustanovuje

a)

nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,

b)

povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu ...

c)

zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených ...

Čl. 2 - Pôsobnosť ústavného zákona

(1)

Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie

a)

prezidenta Slovenskej republiky,

b)

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,

c)

členov vlády Slovenskej republiky,

d)

vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky,

e)

sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,

f)

predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,

g)

členov Súdnej rady Slovenskej republiky,

h)

generálneho prokurátora Slovenskej republiky,

i)

verejného ochrancu práv,

j)

predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

k)

štátnych tajomníkov,

l)

náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,

m)

riaditeľa Slovenskej informačnej služby,

n)

členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska,

o)

starostov obcí,

p)

poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, ...

q)

predsedov vyšších územných celkov,

r)

poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov,

s)

rektorov verejných vysokých škôl,

t)

predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov,

u)

štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, ...

v)

štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ...

w)

generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky,

x)

členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie,

y)

členov regulačnej rady,

z)

predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky,

za)

predsedu Poštového úradu,

zb)

štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou ...

zc)

riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, ...

zd)

členov Rady Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu,

ze)

generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky,

zf)

predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa,

zg)

generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky,

zh)

členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,

zi)

predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,

zj)

členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky,

zk)

predsedu a podpredsedu Poštového regulačného úradu.

(2)

Na členov Súdnej rady Slovenskej republiky sa nevzťahujú ustanovenia čl. 4 ods. 2 písm. c) až e) a ustanovenia ...

(3)

Na účely tohto ústavného zákona sa starostovia mestských častí v Bratislave a Košiciach považujú za ...

Čl. 3 - Základné pojmy

(1)

Verejný funkcionár je na účely tohto ústavného zákona každý, kto vykonáva funkciu uvedenú v čl. 2 ods. ...

(2)

Verejný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech ...

(3)

Osobný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech ...

(4)

Rozpor záujmov na účely tohto zákona je skutočnosť, keď verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie ...

Čl. 4 - Všeobecné povinnosti a obmedzenia

(1)

Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone ...

(2)

Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ...

a)

využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v ...

b)

žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti ...

c)

sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem prípadu, ak ...

1.

štátom,

2.

obcou,

3.

vyšším územným celkom,

4.

štátnym podnikom, štátnym fondom, s Fondom národného majetku Slovenskej republiky alebo inou právnickou ...

5.

rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou,

6.

rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou vyšším územným celkom alebo

7.

inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce ...

d)

nadobúdať majetok od štátu alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky inak ako vo verejnej súťaži ...

e)

uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve alebo nadobúdať akcie na doručiteľa inak ako dedením,

f)

používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu ...

g)

používať symboly spojené s výkonom svojej funkcie na osobný prospech.

Čl. 5 - Nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a činností

(1)

Verejný funkcionár nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou ...

(2)

Verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, ...

(3)

Zákaz podľa odseku 2 prvej vety sa nevzťahuje na členstvo verejného funkcionára v orgáne právnickej ...

(4)

Zákaz podľa odseku 2 prvej vety sa nevzťahuje ani na zastupovanie

a)

štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu,

b)

Fondu národného majetku Slovenskej republiky v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou Fondu ...

c)

obce, alebo vyššieho územného celku v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce alebo vyššieho ...

(5)

Zákaz podľa odseku 2 prvej vety sa nevzťahuje na činnosť podľa odseku 4, ak tam uvedené právne subjekty ...

(6)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. p) a r). Zákaz ...

(7)

Ak verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť podľa odsekov 1 a 2 v čase ustanovenia ...

(8)

Ak bol do verejnej funkcie vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej ...

Čl. 6 - Oznámenie osobného záujmu

(1)

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný ...

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 je verejný funkcionár povinný vykonať aj vtedy, ak ide o rokovanie o veci, ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 1 alebo odseku 2 je orgán, na ktorého rokovaní sa vykonalo oznámenie, povinný ...

Čl. 7 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

(1)

Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu ...

a)

či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní ...

b)

aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere ...

c)

aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich ...

d)

svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu ...

e)

svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, ...

(2)

K písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejný funkcionár priloží najneskôr do 30. apríla potvrdenie o ...

(3)

Ak je verejný funkcionár zvolený alebo vymenovaný do inej verejnej funkcie alebo je opätovne zvolený ...

(4)

Majetkovými pomermi podľa odseku 1 písm. e) sa rozumie

a)

vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru,

b)

vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy,

c)

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok ...

d)

existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok ...

(5)

Oznámenie podľa odseku 1 podáva

a)

starosta obce komisii obecného zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. ...

b)

poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach ...

c)

predseda vyššieho územného celku a poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku komisii zastupiteľstva ...

d)

rektori verejných vysokých škôl akademickému senátu verejnej vysokej školy,

e)

iný verejný funkcionár určenému výboru Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „výbor“).

(6)

Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je oprávnený v prípade pochybností o ich úplnosti ...

(7)

Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach ...

(8)

Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých ...

(9)

Podľa odseku 7 sa nezverejňujú také údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré by umožnili ...

(10)

Verejný funkcionár je oprávnený poskytnúť osobné údaje svojho manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním ...

Čl. 8 - Obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie

(1)

Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), q), t) až zk), ktorý ...

a)

byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná ...

b)

byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb,

c)

byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb,

d)

mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu ...

e)

mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb.

(2)

Zákaz podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na verejného funkcionára, ktorého rozhodnutie alebo súhlas bol nevyhnutnou ...

(3)

Zákaz podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na verejného funkcionára, ktorý

a)

v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie uzatvoril v mene obstarávateľa zmluvu s ...

b)

v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie vykonával zriaďovateľskú pôsobnosť voči ...

(4)

Orgán, ktorému sa odovzdávajú oznámenia podľa čl. 7 ods. 5, môže rozhodnúť o udelení výnimky zo zákazov ...

(5)

Verejný funkcionár podľa odseku 1 je povinný do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu ...

a)

u ktorých osôb bol zamestnaný v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

b)

v ktorej právnickej osobe bol členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu,

c)

ktorých právnických osôb sa stal členom, akcionárom alebo spoločníkom,

d)

s ktorými osobami uzatvoril zmluvy podľa odseku 1 písm. d) alebo písm. e).

(6)

V oznámení podľa odseku 5 uvedie verejný funkcionár svoje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko ...

Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov

Čl. 9

(1)

Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov (ďalej len „konanie“) ...

a)

výbor, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. a) až n) a t) až zk),

b)

obecné zastupiteľstvo, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. o) a p),

c)

zastupiteľstvo vyššieho územného celku, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. ...

d)

akademický senát verejnej vysokej školy, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. ...

(2)

Orgán, ktorý uskutočňuje konanie podľa odseku 1, začne konanie

a)

z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár v oznámení podľa čl. ...

b)

na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára ...

(3)

Ak sa konanie začína na podnet, dňom začatia konania je deň doručenia podnetu orgánu príslušnému podľa ...

(4)

Orgán podľa odseku 1 umožní verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril ...

(5)

Orgán podľa odseku 1 rozhodne vo veci do 60 dní odo dňa začatia konania. Toto rozhodnutie doručí verejnému ...

(6)

Ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené ...

(7)

Ak sa rozhodnutím podľa odseku 6 vysloví, že verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo ...

(8)

Rozhodnutím podľa odseku 6 sa vysloví strata mandátu alebo strata verejnej funkcie, ak

a)

sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi právoplatne rozhodlo, že nesplnil alebo porušil ...

b)

verejný funkcionár nepreukázal spôsobom ustanoveným týmto ústavným zákonom pôvod svojich majetkových ...

(9)

Rozhodnutie podľa odseku 6 musí byť prijaté najmenej trojpätinovou väčšinou prítomných členov výboru ...

(10)

Pokuta sa ukladá

a)

v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti podať oznámenie ...

b)

v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár uvedie ...

c)

v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší ...

d)

v sume zodpovedajúcej šesťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší ...

e)

v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší ...

(11)

Výnos z pokút zaplatených

a)

verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) až n) a t) až zk) je príjmom štátneho rozpočtu,

b)

verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. o) a p) je príjmom rozpočtu príslušnej obce,

c)

verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. q) a r) je príjmom rozpočtu príslušného vyššieho územného ...

d)

verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. s) je príjmom príslušnej verejnej vysokej školy,

e)

štatutárnymi orgánmi orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb podľa čl. 9 ods. 14 je príjmom ...

(12)

Ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ...

(13)

Rozhodnutie obsahuje osobné údaje verejného funkcionára v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého ...

(14)

Orgány verejnej moci a právnické osoby sú povinné na žiadosť orgánu, ktorý vykonáva konanie podľa odseku ...

(15)

Na účely tohto ústavného zákona sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z ...

(16)

V prípade, ak mesačný plat verejného funkcionára, voči ktorému vedie konanie orgán uvedený v čl. 9 ods. ...

Čl. 10

(1)

Rozhodnutie prijaté podľa čl. 9 ods. 8 výborom musí schváliť Národná rada Slovenskej republiky najmenej ...

(2)

Dotknutý verejný funkcionár môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia výboru na Ústavný súd Slovenskej ...

(3)

Proti rozhodnutiu orgánu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) až d) môže dotknutý verejný funkcionár do 15 dní ...

(4)

Štatutárny orgán orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia ...

Čl. 11

(1)

Ak je súčasťou rozhodnutia aj povinnosť zanechať funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorých výkon je ...

(2)

Ak verejný funkcionár nesplní povinnosti podľa odseku 1, znamená to, že dňom uplynutia lehoty podľa ...

(3)

Na podanie návrhu na výkon rozhodnutia je oprávnený orgán, ktorý vykonáva konanie podľa čl. 9 ods. 1. ...

Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

Čl. 12

(1)

Na ochranu osobných údajov verejného funkcionára a iných osôb, ktoré sa spracúvajú, poskytujú alebo ...

(2)

Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republiky viazaná, ustanovuje možnosť pre verejného funkcionára ...

(3)

Ak verejný funkcionár vykonáva k 1. júlu 2004 funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je podľa tohto ...

(4)

Konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto ...

Čl. 12a

(1)

Ak verejný funkcionár vykonáva ku dňu účinnosti tohto ústavného zákona funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ...

(2)

Konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto ...

Čl. 13

Zrušuje sa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov ...

Čl. 14 - Účinnosť

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore