Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71454
Dôvodové správy: 2458
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.11.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 357/2004 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 18.06.2004
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ústava, ústavné zákony, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD11446 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 357/2004 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Ústavný zákon 357/2004 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 66/2019, 232/2019 a 469/2019

Legislatívny proces k zákonu 232/2019
Legislatívny proces k zákonu 66/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. 1 - Predmet úpravy

Tento ústavný zákon ustanovuje

a)

nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,

b)

povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného záujmu ...

c)

zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených ...

Čl. 2 - Pôsobnosť ústavného zákona

(1)

Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie

a)

prezidenta Slovenskej republiky,

b)

poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,

c)

členov vlády Slovenskej republiky,

d)

vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky,

e)

sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,

f)

predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,

g)

členov Súdnej rady Slovenskej republiky,

h)

generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora,

i)

verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,

j)

predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,

k)

štátnych tajomníkov,

l)

náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,

m)

riaditeľa Slovenskej informačnej služby,

n)

členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska,

o)

starostov obcí,

p)

primátorov miest,

q)

poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, ...

r)

predsedov vyšších územných celkov,

s)

poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov,

t)

rektorov verejných vysokých škôl,

u)

predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov,

v)

generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska,

w)

generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne,

x)

štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej ...

y)

generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry ...

z)

členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie,

za)

predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady,

zb)

predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a predsedu ...

zc)

štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného ...

zd)

riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, ...

ze)

generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady ...

zf)

prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,

zg)

predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa,

zh)

generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky,

zi)

členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,

zj)

predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,

zk)

predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,

zl)

prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky,

zm)

riaditeľa Vojenského spravodajstva,

zn)

vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, ...

zo)

generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy,

zp)

verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.

(2)

Na členov Súdnej rady Slovenskej republiky sa nevzťahujú ustanovenia čl. 4 ods. 2 písm. c) až e) a ustanovenia ...

(3)

Na účely tohto ústavného zákona sa starostovia mestských častí v Bratislave a Košiciach považujú za ...

(4)

Orgány verejnej moci a právnické osoby, ktoré ustanovujú verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 písm. ...

Čl. 3 - Základné pojmy

(1)

Verejný funkcionár je na účely tohto ústavného zákona každý, kto vykonáva funkciu uvedenú v čl. 2 ods. ...

(2)

Verejný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech ...

(3)

Osobný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech ...

(4)

Rozpor záujmov na účely tohto zákona je skutočnosť, keď verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie ...

Čl. 4 - Všeobecné povinnosti a obmedzenia

(1)

Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone ...

(2)

Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ...

a)

využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v ...

b)

žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti ...

c)

sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem prípadu, ak ...

1.

štátom,

2.

obcou,

3.

vyšším územným celkom,

4.

štátnym podnikom, štátnym fondom alebo inou právnickou osobou zriadenou štátom,

5.

rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou,

6.

rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou vyšším územným celkom alebo

7.

inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku,

d)

nadobúdať majetok od štátu inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe; to sa vzťahuje aj na ...

e)

uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve alebo nadobúdať akcie na doručiteľa inak ako dedením,

f)

používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu ...

g)

používať symboly spojené s výkonom svojej funkcie na osobný prospech.

Čl. 5 - Nezlučiteľnosť niektorých funkcií, zamestnaní a činností

(1)

Verejný funkcionár nesmie vykonávať funkcie, zamestnania a činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou ...

(2)

Verejný funkcionár nesmie podnikať; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická ...

(3)

Verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, ...

(4)

Zákaz podľa odseku 3 sa nevzťahuje na

a)

členstvo verejného funkcionára v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie ...

b)

zastupovanie štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, na zastupovanie obce alebo ...

(5)

Verejný funkcionár, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 4, nesmie za ich výkon poberať odmenu a iné ...

(6)

Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. q) a s) a ...

(7)

Ak verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť podľa odsekov 1 až 3 v čase ustanovenia ...

(8)

Ak bol do verejnej funkcie vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej ...

Čl. 6 - Oznámenie osobného záujmu

(1)

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný ...

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 je verejný funkcionár povinný vykonať aj vtedy, ak ide o rokovanie o veci, ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 1 alebo odseku 2 je orgán, na ktorého rokovaní sa vykonalo oznámenie, povinný ...

Čl. 7 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

(1)

Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu ...

a)

či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní ...

b)

aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere ...

c)

aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich ...

d)

svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu ...

e)

svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, ...

f)

popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ...

(2)

K písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejný funkcionár priloží kópiu

a)

podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok alebo

b)

iný doklad vydávaný na daňové účely obsahujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci ...

(3)

Ak je verejný funkcionár zvolený alebo vymenovaný do inej verejnej funkcie alebo je opätovne zvolený ...

(4)

Majetkovými pomermi podľa odseku 1 písm. e) sa rozumie

a)

vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru s uvedením jej druhu, vlastníckeho ...

b)

vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, s uvedením ...

c)

vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ak ich zvyčajná hodnota presahuje 35-násobok ...

d)

existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote presahujúcej 35-násobok ...

e)

užívanie nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo ...

f)

užívanie hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania ...

(5)

Oznámenie podľa odseku 1 podáva

a)

starosta obce komisii obecného zastupiteľstva. Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. ...

b)

poslanec mestského zastupiteľstva a poslanec zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach ...

c)

poslanec zastupiteľstva vyššieho územného celku komisii zastupiteľstva vyššieho územného celku. Členom ...

d)

rektori verejných vysokých škôl akademickému senátu verejnej vysokej školy,

e)

iný verejný funkcionár určenému výboru Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „výbor“).

(6)

Oznámenie podľa odseku 1 podáva verejný funkcionár na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. ...

(7)

Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je oprávnený v prípade pochybností o ich úplnosti ...

(8)

Orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach ...

(9)

Ustanovenie odseku 8 sa nevzťahuje na údaje o majetkových pomeroch a na osobné údaje manžela a neplnoletých ...

(10)

Podľa odseku 8 sa nezverejňujú také údaje o majetkových pomeroch verejného funkcionára, ktoré by umožnili ...

(11)

Verejný funkcionár je oprávnený poskytnúť osobné údaje svojho manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním ...

(12)

Povinnosť podať písomné oznámenie podľa odseku 1 je splnená aj vtedy, ak bolo oznámenie podané elektronickými ...

Čl. 8 - Obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie

(1)

Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ...

a)

byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná ...

b)

byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb,

c)

byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb,

d)

mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu ...

e)

mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb.

(2)

Zákaz podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na verejného funkcionára, ktorého rozhodnutie alebo súhlas bol nevyhnutnou ...

(3)

Zákaz podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na verejného funkcionára, ktorý

a)

v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie uzatvoril v mene obstarávateľa zmluvu s ...

b)

v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie vykonával zriaďovateľskú pôsobnosť voči ...

(4)

Orgán, ktorému sa odovzdávajú oznámenia podľa čl. 7 ods. 5, môže rozhodnúť o udelení výnimky zo zákazov ...

(5)

Verejný funkcionár podľa odseku 1 je povinný do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu ...

a)

u ktorých osôb bol zamestnaný v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

b)

v ktorej právnickej osobe bol členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu,

c)

ktorých právnických osôb sa stal členom, akcionárom alebo spoločníkom,

d)

s ktorými osobami uzatvoril zmluvy podľa odseku 1 písm. d) alebo písm. e).

(6)

Oznámenie podľa odseku 5 sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Verejný funkcionár ...

(7)

Oznámenie podľa odseku 5 podáva verejný funkcionár uvedený v odseku 1 orgánu uvedenému v čl. 7 ods. ...

(8)

Povinnosť podať písomné oznámenie podľa odseku 5 je splnená aj vtedy, ak bolo oznámenie podané elektronickými ...

Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov

Čl. 9

(1)

Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov (ďalej len „konanie“) ...

a)

výbor, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. a) až n), p), r), u) až zp),

b)

obecné zastupiteľstvo, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. o) a q),

c)

zastupiteľstvo vyššieho územného celku, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. ...

d)

akademický senát verejnej vysokej školy, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. ...

(2)

Orgán, ktorý uskutočňuje konanie podľa odseku 1, začne konanie

a)

z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár v oznámení podľa čl. ...

b)

na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára ...

(3)

Ak sa konanie začína na podnet, dňom začatia konania je deň doručenia podnetu orgánu príslušnému podľa ...

(4)

Orgán podľa odseku 1 umožní verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa vyjadril ...

(5)

Orgán podľa odseku 1 rozhodne vo veci do 180 dní odo dňa začatia konania. Toto rozhodnutie doručí verejnému ...

(6)

Ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené ...

(7)

Ak sa rozhodnutím podľa odseku 6 vysloví, že verejný funkcionár vykonáva funkciu, zamestnanie alebo ...

(8)

Rozhodnutím podľa odseku 6 sa vysloví strata verejnej funkcie, ak

a)

sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi počas jedného funkčného obdobia právoplatne ...

b)

verejný funkcionár nepreukázal spôsobom ustanoveným týmto ústavným zákonom pôvod svojich majetkových ...

(9)

Rozhodnutie podľa odseku 6 musí byť prijaté najmenej trojpätinovou väčšinou prítomných členov výboru ...

(10)

Pokuta sa ukladá

a)

v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti podať oznámenie ...

b)

v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár uvedie ...

c)

v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší ...

d)

v sume zodpovedajúcej šesťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší ...

e)

v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu verejného funkcionára, ak verejný funkcionár poruší ...

(11)

Výnos z pokút zaplatených

a)

verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) až n), p), r), u) až zp) je príjmom štátneho rozpočtu, ...

b)

verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. o) a q) je príjmom rozpočtu príslušnej obce,

c)

verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. s) je príjmom rozpočtu príslušného vyššieho územného ...

d)

verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. t) je príjmom príslušnej verejnej vysokej školy,

e)

štatutárnymi orgánmi orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb podľa odseku 15 je príjmom štátneho ...

(12)

Pokutu podľa odseku 10 písm. a) až d) možno uložiť aj opakovane, a to za každých 180 dní od právoplatnosti ...

(13)

Ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ...

(14)

Rozhodnutie obsahuje osobné údaje verejného funkcionára v rozsahu titul, meno, priezvisko, verejná funkcia. ...

(15)

Orgány verejnej moci a právnické osoby sú povinné na žiadosť orgánu, ktorý vykonáva konanie podľa odseku ...

(16)

Na účely tohto ústavného zákona sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna dvanástina z ...

(17)

V prípade, ak mesačný plat verejného funkcionára, voči ktorému vedie konanie orgán uvedený v čl. 9 ods. ...

Čl. 10

(1)

Rozhodnutie prijaté podľa čl. 9 ods. 8 výborom musí uznesením schváliť Národná rada Slovenskej republiky ...

(2)

Dotknutý verejný funkcionár môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia výboru na Ústavný súd Slovenskej ...

(3)

Proti rozhodnutiu orgánu podľa čl. 9 ods. 1 písm. b) až d) môže dotknutý verejný funkcionár do 15 dní ...

(4)

Štatutárny orgán orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia ...

Čl. 11

(1)

Ak je súčasťou rozhodnutia aj povinnosť zanechať funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorých výkon je ...

(2)

Ak verejný funkcionár nesplní povinnosti podľa odseku 1, znamená to, že dňom uplynutia lehoty podľa ...

(3)

Na podanie návrhu na výkon rozhodnutia je oprávnený orgán, ktorý vykonáva konanie podľa čl. 9 ods. 1. ...

Vzťah k správnemu poriadku

Čl. 11a

Na konanie orgánu uvedeného v čl. 7 ods. 5 podľa čl. 9 až 11 sa primerane použijú ustanovenia všeobecného ...

Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia

Čl. 12

(1)

Na ochranu osobných údajov verejného funkcionára a iných osôb, ktoré sa spracúvajú, poskytujú alebo ...

(2)

Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republiky viazaná, ustanovuje možnosť pre verejného funkcionára ...

(3)

Ak verejný funkcionár vykonáva k 1. júlu 2004 funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je podľa tohto ...

(4)

Konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto ...

Čl. 12a

(1)

Ak verejný funkcionár vykonáva ku dňu účinnosti tohto ústavného zákona funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ...

(2)

Konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto ...

Čl. 12b

(1)

Ak verejný funkcionár vykonáva k 1. januáru 2020 funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je podľa ...

(2)

Konanie začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončí podľa ústavného zákona účinného pred 1. januárom 2020. ...

(3)

Oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 za rok 2019 sa podávajú podľa ústavného zákona účinného ...

(4)

Oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 možno podať orgánu podľa čl. 7 ods. 5 písomne aj elektronickými ...

(5)

Právne úkony, ktoré vykonáva orgán podľa čl. 7 ods. 5 pri výkone svojej pôsobnosti, môže uskutočniť ...

(6)

Majetkový prírastok verejného funkcionára na účely konania podľa čl. 9 ods. 8 písm. b) je rozdiel medzi ...

Čl. 13

Zrušuje sa ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov ...

Čl. 14 - Účinnosť

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.

Rudolf Schuster v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

    Príloha č. 1 k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 232/2019 Z. z.

    Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 232/2019 ...

    Príloha č. 2 k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 232/2019 Z. z.

    Prevziať prílohu - Príloha č. 2 k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 232/2019 ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore