Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 232/2012 účinný od 01.09.2012

Platnosť od: 15.08.2012
Účinnosť od: 01.09.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUD8DSEUPPČL0

Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 232/2012 účinný od 01.09.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Ústavný zákon 232/2012 s účinnosťou od 01.09.2012

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

K predpisu 232/2012, dátum vydania: 15.08.2012

3

Dôvodová správa

I. Všeobecná časť

Predloženým návrhom ústavného zákona sa mení súčasná ústavná úprava trestnoprá vnej imunity poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Navrhované zmeny spočívajú v zrušení súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s trestným stíhaním poslancov.

V novom znení čl. 78 ods. 3 sa navrhuje, aby súhlas na vzatie do väzby poslanca dávala Národná rada Slovenskej republiky.

Dôvodom na zrušenie poslaneckej imunity je zrovnoprávnenie poslancov s ostatnými občanmi Slovenskej republiky.

V nadväznosti na zmenu v ústave je potrebné vykonať zmeny v niektorých zákonoch, a to v Trestnom poriadku, zákone Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady a zákone č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Predložený návrh ústavného zá kona nie je v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh ústavného zákona nepredpokladá dopad na verejné financie, zamestnanosť a ani vplyv na životné prostredie.

DOLOŽKA ZLUÈITE¼NOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

2.Názov návrhu zákona: Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

3.Predmet návrhu zákona: n i e je v práve Európskej únie upravený

a) v primárnom práve

b)v sekundárnom práve

c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: žiadne

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: neuvádza sa, nakoľko

predmetná problematika je ponechaná na vnútroštátnu úpravu členských štátov

II. Osobitná časť

K čl. I

K bodu 1

Cieľom nového znenia čl. 78 ods. 3 je zrušenie trestnoprá vnej imunity poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a ponechanie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so vzatím poslanca do väzby.

K bodu 2

Oproti súčasnému stavu sa v čl. 78 ods. 4 navrhuje, aby v prípade, ak bol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, príslu šný orgán zadržanie poslanca ihneď oznámil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a predsedovi Mandátové ho a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ak Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky súhlas na zadržanie nedá, poslanec musí byť ihneď prepustený.

K bodu 3 a 4

Podľa čl. 136 ods. 1 sudcovia Ústavného sú du Slovenskej republiky majú imunitu rovnako ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. V prvom bode návrhu ústavného zákona sa imunita poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zrušuje, a preto je potrebné tú to skutočnosť premietnuť aj do čl. 136 vypustením odseku 1 a následne legislatívne upraviť čl. 131 ods. 1. Otázka imunity sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je riešená v čl. 136 ods. 2 a v ustanovení § 14 ods. 3 a 4 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.

K čl. II

S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatí vneho procesu sa navrhuje účinnosť ústavného zákona od 1. septembra 2012.

Bratislava máj 2012

zobraziť dôvodovú správu

Načítavam znenie...
MENU
Hore