Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 232/2012 účinný od 01.09.2012

Platnosť od: 15.08.2012
Účinnosť od: 01.09.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUD8DSEUPPČL0

Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 232/2012 účinný od 01.09.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Ústavný zákon 232/2012 s účinnosťou od 01.09.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. I

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného ...

1.

V čl. 78 odsek 3 znie:

„(3) Poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.“. ...

2.

V čl. 78 odsek 4 znie:

„(4) Ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, príslušný orgán je povinný ...

3.

V čl. 131 ods. 1 sa slová „čl. 136 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „čl. 136 ods. 1 a 2“. ...

4.

V čl. 136 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore