Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 227/2002 účinný od 29.12.2020

Platnosť od: 01.05.2002
Účinnosť od: 29.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Bezpečnosť a obrana štátu, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD9DS3EUPP1ČL0

Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 227/2002 účinný od 29.12.2020
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Ústavný zákon 227/2002 s účinnosťou od 29.12.2020 na základe 414/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. 1 - Základné ustanovenia

(1)

Slovenská republika vykonáva štátnu moc s cieľom zachovať mier a bezpečnosť štátu, najmä brániť svoju ...

(2)

Základnou úlohou verejnej moci v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu je ...

(3)

Bezpečnosť je stav, v ktorom je zachovávaný mier a bezpečnosť štátu, jeho demokratický poriadok a zvrchovanosť, ...

(4)

Krízová situácia je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu ...

(5)

Ozbrojené sily Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily"), ozbrojené zbory, Hasičský a záchranný ...

(6)

Ozbrojené sily tvoria

a)

v stave bezpečnosti profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na pravidelné cvičenie alebo na plnenie ...

b)

v čase vojny a vojnového stavu profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na pravidelné cvičenie ...

c)

v čase výnimočného stavu a núdzového stavu profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na pravidelné ...

(7)

Výkon mimoriadnej služby upraví zákon.

(8)

Pri ohrození bezpečnosti štátu alebo pri bezprostrednej hrozbe jeho napadnutia cudzou mocou, v čase ...

(9)

Riadenie štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu ustanoví osobitný zákon.

Čl. 2 - Vojna

(1)

Vojnu vypovie prezident na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná ...

(2)

Vypovedanie vojny sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.

(3)

V čase vojny možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v závislosti od priebehu udalostí obmedziť ...

a)

obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia núteným pobytom v ochranných krytoch a iných obdobných ...

b)

uložiť pracovnú povinnosť pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo na zabezpečenie zásobovania, ...

c)

obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie príslušníkov ozbrojených síl (ďalej ...

d)

obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam

1.

obmedzením alebo zakázaním používania motorových vozidiel, lietadiel, vrtuľníkov, balónov a plavidiel ...

2.

prikázaním motorových vozidiel pre potreby ozbrojených síl alebo verejných služieb,

3.

obmedzením alebo zakázaním používania vysielacích telekomunikačných zariadení a telekomunikačných okruhov, ...

4.

prikázaním odovzdania zbraní a streliva do povinnej úschovy ozbrojených zborov,

e)

obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov alebo evakuovaných ...

f)

obmedziť listové tajomstvo a tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností zavedením cenzúry a obmedziť ...

g)

obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase alebo povoľovaním pobytu mimo obce, ...

h)

obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti ...

i)

obmedziť právo slobodne vyhľadávať a rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu ...

j)

podriadiť vydávanie tlače povoľovaniu, obsah tlače a vysielania rozhlasu a televízie podriadiť zavedením ...

k)

zakázať uplatňovanie petičného práva a práva na štrajk,

l)

uložiť povinnosť zatemňovať obydlia a používať ochranné masky a individuálne protichemické balíčky,

m)

obmedziť právo slobodne sa združovať a obmedziť alebo zakázať činnosť spolkov a iných občianskych združení, ...

n)

nevyhlásiť voľby do národnej rady, do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných ...

o)

obmedziť prístup občanov k voleným a iným verejným funkciám,

p)

obmedziť právo na vzdelanie obmedzením vyučovania,

r)

obmedziť slobodnú voľbu povolania a právo podnikať zákazom výkonu určitých povolaní alebo činností,

s)

obmedziť právo na kolektívne vyjednávanie, na odmenu za vykonanú prácu, na platenú dovolenku na zotavenie ...

t)

obmedziť právo na súdnu ochranu v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych veciach,

u)

obmedziť ochranu prírody a krajiny a právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia. ...

(4)

V čase vojny môže prezident na návrh vlády

a)

nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie ...

b)

povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe a registrovaných občanov, ktorí sú na základe odvodného ...

c)

povolať na výkon alternatívnej služby registrovaných občanov a vojakov v zálohe, ktorí v stave bezpečnosti ...

d)

nariadiť čiastočnú alebo všeobecnú mobilizáciu ozbrojených síl.

(5)

Časom vojny je obdobie odo dňa vypovedania vojny do dňa uzavretia mieru.

Čl. 3 - Vojnový stav

(1)

Vojnový stav môže na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, že Slovenskej republike bezprostredne ...

(2)

Vyhlásenie vojnového stavu sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky.

(3)

V čase vojnového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť základné práva a slobody ...

a)

obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto,

b)

uložiť pracovnú povinnosť pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo na zabezpečenie udržiavania ...

c)

obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených ...

d)

obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam

1.

obmedzením alebo zakázaním používania motorových vozidiel, lietadiel, vrtuľníkov a plavidiel na súkromné ...

2.

prikázaním motorových vozidiel pre potreby ozbrojených síl alebo verejných služieb,

3.

obmedzením alebo zakázaním používania vysielacích telekomunikačných zariadení,

4.

prikázaním odovzdania zbraní a streliva do povinnej úschovy ozbrojených zborov,

e)

obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,

f)

obmedziť listové tajomstvo a tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností zavedením cenzúry a obmedziť ...

g)

obmedziť slobodu pobytu povoľovaním pobytu mimo obce,

h)

obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti ...

i)

obmedziť právo slobodne vyhľadávať a rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu ...

j)

podriadiť vydávanie tlače povoľovaniu, obsah tlače a vysielania rozhlasu a televízie podriadiť zavedením ...

k)

zakázať uplatňovanie práva na štrajk,

l)

uložiť povinnosť zatemňovať obydlia a používať ochranné masky a individuálne protichemické balíčky,

m)

obmedziť právo slobodne sa združovať a obmedziť činnosť spolkov a iných občianskych združení,

n)

nevyhlásiť voľby do národnej rady, do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných ...

o)

obmedziť prístup občanov k voleným a iným verejným funkciám,

p)

obmedziť právo podnikať zákazom výkonu určitých povolaní alebo činností,

r)

obmedziť právo na kolektívne vyjednávanie, na odmenu za vykonanú prácu, na platenú dovolenku na zotavenie ...

s)

obmedziť právo na súdnu ochranu v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych veciach,

t)

obmedziť právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia.

(4)

V čase vojnového stavu môže prezident na návrh vlády

a)

nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie ...

b)

povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe a registrovaných občanov, ktorí sú na základe odvodného ...

c)

povolať na výkon alternatívnej služby registrovaných občanov a vojakov v zálohe, ktorí v stave bezpečnosti ...

d)

nariadiť čiastočnú alebo všeobecnú mobilizáciu ozbrojených síl.

(5)

Časom vojnového stavu je obdobie odo dňa jeho vyhlásenia do dňa jeho skončenia alebo do uplynutia času, ...

Čl. 4 - Výnimočný stav

(1)

Výnimočný stav môže na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne ...

(2)

Výnimočný stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 60 dní. Ak vzniknú ...

(3)

Výnimočný stav nemožno vyhlásiť na potlačenie štrajku, o ktorom rozhodol príslušný odborový orgán, alebo ...

(4)

V čase výnimočného stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia ...

a)

obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia núteným pobytom v obydlí alebo evakuáciou na určené miesto, ...

b)

uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, ...

c)

obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených ...

d)

obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam odovzdaním zbraní a streliva do povinnej úschovy ...

e)

zakázať vjazd motorových vozidiel alebo obmedziť ich používanie na súkromné účely a na podnikanie,

f)

obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,

g)

obmedziť doručovanie poštových zásielok,

h)

obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase,

i)

obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti ...

j)

obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti, ...

k)

podriadiť vydávanie tlače povoľovaniu, obsah tlače a vysielania rozhlasu a televízie podriadiť zavedením ...

l)

zakázať uplatňovanie práva na štrajk.

(5)

V čase výnimočného stavu môže prezident na návrh vlády

a)

nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie ...

b)

povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.

(6)

Na obnovenie zákonného stavu možno použiť prostriedky, ktoré vzhľadom na okolnosti zodpovedajú rozsahu ...

Čl. 5 - Núdzový stav

(1)

Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu ...

(2)

Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní. Núdzový ...

(3)

V čase núdzového stavu, okrem núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v ...

a)

obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia núteným pobytom v obydlí alebo evakuáciou na určené miesto, ...

b)

uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, ...

c)

obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených ...

d)

obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ...

e)

obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb,

f)

obmedziť doručovanie poštových zásielok,

g)

obmedziť slobodu pohybu a pobytu,

h)

obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti ...

i)

obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti, ...

j)

zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo, ...

k)

zakázať uplatňovanie práva na štrajk,

l)

vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

(4)

V čase núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so ...

(5)

V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády

a)

nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie ...

b)

povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.

Činnosť ústavných orgánov

Čl. 6

(1)

Ak v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu nemôžu ústavné orgány vykonávať činnosť v mieste ...

(2)

Vláda

a)

zodpovedá za obranu a bezpečnosť štátu,

b)

určuje základnú koncepciu obrany a bezpečnosti štátu,

c)

organizuje prípravu ústavných orgánov na čas vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu,

d)

organizuje prípravu hospodárstva, zásobovania obyvateľstva a štátnych hmotných rezerv na čas vojny, ...

e)

organizuje prípravu krajov a prípravu okresov v územnom obvode okresného úradu na čas vojny, vojnového ...

f)

prijíma opatrenia na zmiernenie a odstraňovanie škôd a iných následkov spôsobených v čase vojny, vojnového ...

g)

koordinuje činnosť ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a záchranných služieb v čase vojny, ...

h)

na návrh Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky určuje výšku zásob základných komodít na zachovanie ...

(3)

Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, obce ...

Čl. 7

(1)

Zriaďuje sa Parlamentná rada Slovenskej republiky (ďalej len „Parlamentná rada").

(2)

Ak je v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu znemožnená činnosť národnej rady, vykonáva ...

a)

uznášania sa na ústave a ústavných zákonoch, volebných zákonoch, zákonoch o politických stranách a politických ...

b)

vyslovovania súhlasu s medzinárodnou zmluvou,

c)

uznášania sa na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta a na návrhoch na vyhlásenie referenda,

d)

podania obžaloby na prezidenta.

(3)

Predsedom Parlamentnej rady je predseda národnej rady; ďalšími členmi Parlamentnej rady sú podpredsedovia ...

(4)

Parlamentná rada zodpovedá za svoju činnosť národnej rade.

(5)

Parlamentná rada rozhoduje v zbore; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej ...

(6)

Ak národná rada opätovne začne vykonávať svoju činnosť, na prvej schôdzi po obnovení činnosti schváli ...

Čl. 8

(1)

Zriaďuje sa Bezpečnostná rada Slovenskej republiky (ďalej len „Bezpečnostná rada").

(2)

Bezpečnostná rada v mieri sa ako poradný orgán podieľa na vytváraní a realizácii bezpečnostného systému ...

(3)

Ak je v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu znemožnená činnosť vlády, vykonáva jej ústavné ...

(4)

Bezpečnostná rada má deväť členov. Predsedom Bezpečnostnej rady je predseda vlády. Podpredsedom Bezpečnostnej ...

(5)

Bezpečnostná rada na prípravu a plnenie svojich úloh zriaďuje najmä tieto výbory:

a)

výbor pre zahraničnú politiku,

b)

výbor pre obranné plánovanie,

c)

výbor pre civilné núdzové plánovanie,

d)

výbor pre koordináciu spravodajských služieb.

(6)

Bezpečnostná rada rozhoduje v zbore; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny ...

(7)

Úlohy spojené s činnosťou Bezpečnostnej rady zabezpečuje kancelária, ktorá je súčasťou organizačnej ...

(8)

Štatút Bezpečnostnej rady, úlohy jej kancelárie a rokovacie poriadky výborov schvaľuje vláda.

(9)

Prezident má právo

a)

navrhovať zvolanie Bezpečnostnej rady a zúčastňovať sa na jej zasadnutiach; ak prezident navrhne zvolanie ...

b)

vyžadovať od predsedu Bezpečnostnej rady a ďalších jej členov informácie potrebné na plnenie svojich ...

c)

predkladať Bezpečnostnej rade návrhy v záležitostiach bezpečnosti štátu.

(10)

Ak vláda opätovne začne vykonávať svoju činnosť, na prvej schôdzi po obnovení činnosti schváli alebo ...

Čl. 9

(1)

Podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky sa zriaďuje bezpečnostná rada kraja.

(2)

Bezpečnostná rada kraja vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v územnom obvode kraja v súčinnosti s bezpečnostnými ...

(3)

Bezpečnostná rada kraja v období krízovej situácie plní úlohy súvisiace

a)

so zachovávaním alebo obnovou demokratického poriadku,

b)

s organizovaním činnosti na obnovu zákonného stavu, na ochranu života a zdravia osôb, majetku a životného ...

c)

so zabezpečovaním riadneho fungovania hospodárstva, zásobovania, dopravy, zdravotnej starostlivosti ...

d)

s obmedzovaním základných práv a slobôd, ukladaním povinností právnickým osobám a fyzickým osobám v ...

(4)

Bezpečnostná rada kraja na zabezpečenie plnenia úloh uvedených v odseku 3 ukladá úlohy bezpečnostným ...

(5)

Informácie o prijatých opatreniach podľa odsekov 3 a 4, ako aj ďalšie návrhy na riešenie krízovej situácie ...

(6)

Predsedom bezpečnostnej rady kraja je prednosta okresného úradu v sídle kraja. Ďalšími členmi bezpečnostnej ...

(7)

Úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady kraja spojené s jej činnosťou zabezpečuje okresný úrad v sídle ...

(8)

Členovia bezpečnostnej rady kraja sú pri výkone funkcie nezastupiteľní.

(9)

Rokovanie bezpečnostnej rady kraja a úlohy jej sekretariátu upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje ...

(10)

Bezpečnostná rada kraja rozhoduje v zbore; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny ...

(11)

Bezpečnostná rada kraja zodpovedá za výkon svojej funkcie vláde; ak ústavné právomoci vlády vykonáva ...

Čl. 10

(1)

Podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky sa zriaďuje bezpečnostná rada okresu.

(2)

Bezpečnostná rada okresu vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v územnom obvode okresného úradu v súčinnosti ...

(3)

Bezpečnostná rada okresu v období krízovej situácie plní úlohy súvisiace

a)

so zachovávaním alebo s obnovou demokratického poriadku,

b)

s organizovaním činnosti na obnovu zákonného stavu, na ochranu života a zdravia osôb, majetku a životného ...

c)

so zabezpečovaním riadneho fungovania hospodárstva, zásobovania, dopravy, zdravotnej starostlivosti ...

d)

s obmedzovaním základných práv a slobôd, ukladaním povinností právnickým osobám a fyzickým osobám v ...

(4)

Bezpečnostná rada okresu na zabezpečenie plnenia úloh uvedených v odseku 3 ukladá úlohy iným štátnym ...

(5)

Informácie o prijatých opatreniach podľa odsekov 3 a 4, ako aj ďalšie návrhy na riešenie krízovej situácie ...

(6)

Predsedom bezpečnostnej rady okresu je prednosta okresného úradu. Ďalšími členmi bezpečnostnej rady ...

(7)

Úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady okresu spojené s jej činnosťou zabezpečuje okresný úrad.

(8)

Členovia bezpečnostnej rady okresu sú pri výkone funkcie nezastupiteľní.

(9)

Rokovanie bezpečnostnej rady okresu a úlohy jej sekretariátu upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje ...

(10)

Bezpečnostná rada okresu rozhoduje v zbore; na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny ...

(11)

Bezpečnostná rada okresu zodpovedá za výkon svojej funkcie bezpečnostnej rade kraja.

Čl. 11 - Spoločné ustanovenia

(1)

Rozhodnutia o vypovedaní vojny a o uzavretí mieru, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a ...

(2)

Ak v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu nemožno uskutočniť voľby do národnej rady, ...

(3)

Zákonné nároky na náhrady za

a)

obmedzenie vlastníckeho práva,

b)

škody spôsobené ozbrojenými silami, ozbrojenými zbormi, Hasičským a záchranným zborom a záchrannými ...

c)

porušenie povinností orgánov verejnej moci,

d)

škody spôsobené orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci,

e)

dovolenku na zotavenie,

f)

splnenie pracovnej povinnosti a za iné vykonané práce a služby uložené na plnenie úloh podľa tohto ústavného ...

g)

prácu nadčas,

ktoré vznikli v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu, stávajú sa splatné oprávneným až po ...

(4)

Zákonné lehoty, ktoré začali plynúť pred vypovedaním vojny alebo pred vyhlásením vojnového stavu, alebo ...

(5)

Súdne konania, správne konania, colné konania, daňové konania, konania vo veciach poplatkov a výkon ...

(6)

Štátne orgány sú pri plnení úloh podľa tohto ústavného zákona finančnými vzťahmi zapojené na štátny ...

(7)

Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „Rada obrany štátu", „rady obrany ...

Čl. 11a - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia

Predĺžiť možno aj núdzový stav vyhlásený pred účinnosťou tohto ústavného zákona.

Čl. 12 - Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa ústavný zákon č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu v znení ústavného zákona č. 160/1990 Zb., ...

Čl. 13 - Účinnosť

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore