Úplné znenie zákona o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 68/2014 účinný od 18.03.2014

Platnosť od: 18.03.2014
Účinnosť od: 18.03.2014
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Úplné znenie zákona o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 68/2014 účinný od 18.03.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 68/2014 s účinnosťou od 18.03.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje

úplné znenie zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon ustanovuje spôsob výkonu trestu odňatia slobody (ďalej len „výkon trestu“), práva ...

§ 1a
Účel výkonu trestu

Účelom výkonu trestu je chrániť spoločnosť pred páchateľmi trestnej činnosti, zabrániť odsúdeným ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

základnými potrebami osobnej hygieny mydlo, toaletný papier a uterák; u odsúdených žien aj hygienické ...

b)

ďalšími potrebami osobnej hygieny hrebeň na vlasy, zubná kefka, zubná pasta, šampón na vlasy ...

c)

základnými potrebami na korešpondenciu papier, obálka, tlačivá poštového podniku, písacie potreby ...

d)

blízkou osobou manžel, manželka a ich rodičia, druh, družka, rodič, vlastné a osvojené dieťa ...

§ 3
Základné zásady výkonu trestu
(1)

Vo výkone trestu sa rešpektuje ľudská dôstojnosť odsúdeného a nesmú byť použité kruté, ...

(2)

Všetky práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú všetkým odsúdeným v súlade so zásadou ...

(3)

Vo výkone trestu sa podporujú také postoje a schopnosti, ktoré odsúdenému pomôžu pri opätovnom ...

(4)

Zmiernenie obmedzenia vo výkone trestu sa nesmie vykonať spôsobom, ktorý by ohrozil ochranu spoločnosti ...

(5)

Trest sa vykonáva diferencovane. Pohyb, kontakt, spôsob zabezpečenia a uplatňovania práv odsúdeného ...

(6)

Na zvýšenie účinnosti výkonu trestu sa vykonáva vnútorná diferenciácia a vytvárajú sa špecializované ...

§ 4
Obmedzenie základných práv a slobôd
(1)

Počas výkonu trestu je odsúdený povinný podrobiť sa obmedzeniam tých základných práv a slobôd, ...

(2)

Počas výkonu trestu odsúdený nemá právo na štrajk, slobodne sa zhromažďovať a združovať ...

(3)

Výkon práva odosielať a prijímať korešpondenciu, balíky a poukazy poštového platobného styku ...

§ 5
Miesto výkonu trestu
(1)

Trest odňatia slobody (ďalej len „trest“) sa vykonáva v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody ...

(2)

Pri ústave a pri ústave na výkon väzby môže generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej ...

(3)

Ak zdravotný stav odsúdeného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave, ...

§ 6
Orgán zabezpečujúci výkon trestu
(1)

Stráženie, dozor, dohľad a zaobchádzanie s odsúdenými a podmienky výkonu trestu zabezpečuje ...

(2)

Príslušník zboru je oprávnený odsúdenému vydávať príkazy a pokyny, uplatňovať obmedzenia ...

(3)

Zamestnanec podieľajúci sa na plnení úloh zboru5) (ďalej len „zamestnanec zboru“) je oprávnený ...

DRUHÁ HLAVA
PRIJÍMANIE, UMIESTŇOVANIE, PREMIESTŇOVANIE A ZMENA SPÔSOBU VÝKONU TRESTU

§ 7
Prijímanie
(1)

Odsúdeného možno prijať na výkon trestu len na základe právoplatného rozsudku súdu, ak sa preukáže ...

(2)

Na overenie podoby tváre a správnosti údajov zapísaných v doklade totožnosti predloženom odsúdeným, ...

(3)

Odsúdený je povinný po prijatí na výkon trestu podrobiť sa osobnej prehliadke, zdravotnej prehliadke, ...

(4)

Odsúdenému sa odnímu veci, ktorými by mohol byť ohrozený život, zdravie, majetok alebo bezpečnosť ...

(5)

Odsúdený musí byť pri prijímaní do výkonu trestu poučený o právach a povinnostiach podľa ...

§ 8
Umiestňovanie
(1)

Ústav, do ktorého sa odsúdený umiestni na výkon trestu, určuje generálny riaditeľ alebo ním ...

(2)

Pred umiestnením odsúdeného do príslušného ústavu sa bez zbytočného odkladu vykoná psychologické ...

(3)

Do cely alebo izby sa umiestňujú oddelene

a)

ženy od mužov,

b)

mladiství od dospelých odsúdených,

c)

odsúdení podľa stupňa stráženia, ktorý určil súd,8)

d)

odsúdení podľa vnútornej diferenciácie.

(4)

Riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru môže v odôvodnených prípadoch pri umiestňovaní ...

(5)

Odsúdeného možno umiestniť do cely alebo izby samostatne, ak

a)

o to odsúdený požiada a v ústave sú na to vytvorené podmienky,

b)

tak rozhodne riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru z dôvodu ochrany bezpečnosti ...

c)

mu bol uložený disciplinárny trest umiestnenia do uzavretého oddielu alebo bol umiestnený do oddielu ...

§ 9
Zmena spôsobu výkonu trestu
(1)

O zmene spôsobu výkonu trestu rozhoduje súd podľa osobitného predpisu.9)

(2)

Ak odsúdený zaradený do ústavu s vyšším stupňom stráženia plní program zaobchádzania, môže ...

(3)

Ak odsúdený porušuje opakovane alebo závažným spôsobom ústavný poriadok, je podozrivý zo spáchania ...

(4)

O zmene spôsobu výkonu trestu preradením do iného stupňa stráženia rozhoduje súd na návrh prokurátora, ...

a)

tretiny trestu, ak bol zaradený do ústavu so stredným stupňom stráženia,

b)

tretiny zo zvyšku trestu zostávajúceho po jeho preradení z ústavu s maximálnym stupňom stráženia ...

c)

polovice trestu, ak bol zaradený do ústavu s maximálnym stupňom stráženia.

(5)

Odsúdený môže podať návrh podľa odseku 4 najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od začiatku ...

(6)

Ďalší návrh o zmenu spôsobu výkonu trestu preradením do nižšieho stupňa stráženia môže ...

(7)

Riaditeľ ústavu navrhne súdu zaradenie mladistvého do ústavu s príslušným stupňom stráženia ...

§ 10
Premiestňovanie
(1)

Odsúdený sa prechodne premiestni na výkon trestu do ústavu na výkon väzby na

a)

písomnú žiadosť orgánu činného v trestnom konaní10) alebo súdu,

b)

návrh riaditeľa ústavu, ak nemožno v ústave, kde odsúdený vykonáva trest, zabezpečiť uplatnenie ...

c)

návrh riaditeľa ústavu s cieľom zúčastniť sa športovej alebo kultúrnej činnosti organizovanej ...

(2)

Odsúdený sa prechodne premiestni na výkon trestu do iného ústavu s rovnakým stupňom stráženia ...

a)

na návrh riaditeľa ústavu s cieľom preškoliť odsúdeného v odbornom kurze, absolvovať inú formu ...

b)

na výkon súdom nariadenej ochrannej liečby,

c)

ak Generálne riaditeľstvo zboru (ďalej len „generálne riaditeľstvo“) tak rozhodlo z iných ...

(3)

Odsúdený sa premiestni na výkon trestu do iného ústavu tiež vtedy, ak

a)

súd rozhodol, že odsúdený sa preradí do ústavu s iným stupňom stráženia,

b)

generálne riaditeľstvo kladne rozhodlo o návrhu riaditeľa ústavu na premiestnenie odsúdeného ...

c)

generálne riaditeľstvo tak rozhodlo z iných dôvodov.

(4)

Odsúdený môže podať písomnú žiadosť o premiestnenie podľa odseku 3 písm. b) riaditeľovi ...

DRUHÁ ČASŤ
ZAOBCHÁDZANIE

PRVÁ HLAVA
ÚČEL ZAOBCHÁDZANIA

§ 11
Vymedzenie zaobchádzania

Zaobchádzanie s odsúdeným je súhrn aktivít, ktorých účelom je diferencovaným spôsobom zabezpečiť ...

DRUHÁ HLAVA
VONKAJŠIA DIFERENCIÁCIA A VNÚTORNÁ DIFERENCIÁCIA

Vonkajšia diferenciácia
§ 12

Vonkajšia diferenciácia je výkon trestu podľa stupňa stráženia a riadi sa zásadou, že čím ...

§ 13
(1)

Výkonom trestu v jednotlivých stupňoch stráženia sa sleduje aj regulácia a kontrola pohybu a činnosti ...

a)

stavebné, ženijné a technické prostriedky,

b)

spojovacie a signálno-bezpečnostné prostriedky,

c)

informačný systém.

(2)

V ústave s minimálnym stupňom stráženia spravidla

a)

ubytovne odsúdených od budíčka do večierky sa neuzamykajú; v odôvodnených prípadoch môže ...

b)

odsúdení majú povolený pohyb vo vymedzených priestoroch ústavu,

c)

odsúdení sa zaraďujú do práce na pracoviskách mimo ústavu,

d)

odsúdeným v súvislosti s plnením pracovných úloh pre potreby ústavu možno povoliť voľný pohyb ...

(3)

V ústave so stredným stupňom stráženia sa spravidla

a)

odsúdení uzamykajú v ubytovniach, nie však v celách alebo izbách; v odôvodnených prípadoch ...

b)

odsúdení mimo ubytovní pohybujú pod dohľadom príslušníka zboru,

c)

odsúdení zaraďujú do práce na pracoviská v ústave alebo mimo neho,

d)

odsúdeným voľný pohyb mimo ústavu nepovoľuje.

(4)

V ústave s maximálnym stupňom stráženia sa spravidla

a)

cely, ubytovne a izby odsúdených uzamykajú,

b)

odsúdení mimo ciel a ubytovní pohybujú pod dozorom príslušníka zboru,

c)

odsúdení zaraďujú do práce iba na pracoviská vnútri ústavu alebo pracujú v celách alebo izbách, ...

d)

návštevy odsúdených vykonávajú bez priameho kontaktu.

§ 14
Vnútorná diferenciácia
(1)

Vnútorná diferenciácia je umiestňovanie odsúdených do oddielov a skupín v rámci toho istého ...

(2)

Odsúdení umiestnení do oddielov alebo skupín sú spolu ubytovaní a spravidla aj spolu pracujú ...

TRETIA HLAVA
PROGRAM A PROSTRIEDKY ZAOBCHÁDZANIA

§ 15
Program zaobchádzania
(1)

Na splnenie účelu zaobchádzania podľa § 11 určený pedagóg vypracuje pre odsúdeného program ...

(2)

Program zaobchádzania sa vypracúva pre každého odsúdeného; ak ide o odsúdeného so zvyškom trestu ...

(3)

Program zaobchádzania je súhrn aktivít zameraných na rozvoj osobnosti odsúdeného, jeho primerané ...

(4)

Program zaobchádzania ustanovuje cieľavedomé, komplexné a štruktúrované pôsobenie na odsúdeného ...

§ 16
Prostriedky zaobchádzania

Pri zaobchádzaní s odsúdeným sa na splnenie cieľov programu zaobchádzania využívajú formy a ...

§ 17
Poradný zbor

Na uplatňovanie nových poznatkov, foriem a metód zaobchádzania s odsúdenými, ktoré napomáhajú ...

ŠTVRTÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI

Prvý oddiel
Základné sociálne práva

§ 18
Ubytovanie
(1)

Odsúdenému sa poskytne ubytovanie v cele alebo izbe. Ubytovacia plocha v cele alebo izbe pre odsúdeného ...

(2)

Pre každého odsúdeného je v cele alebo izbe lôžko s matracom, podhlavníkom, prikrývkou, lôžkovou ...

(3)

Na uloženie osobných vecí, odevu a bielizne sa každému odsúdenému poskytne uzamykateľná skrinka. ...

(4)

Ubytovňou sa na účely tohto zákona rozumie stavebne vymedzený priestor určený na ubytovanie odsúdených, ...

(5)

Celou sa na účely tohto zákona rozumie ubytovacia miestnosť v ústave, v ktorej je odsúdený umiestnený. ...

(6)

Kompenzačná miestnosť je miestnosť špeciálne upravená tak, aby si odsúdený nemohol spôsobiť ...

(7)

Izbou sa na účely tohto zákona rozumie ubytovacia miestnosť v ústave, v ktorej je odsúdený umiestnený ...

(8)

Cela a izba musia spĺňať požiadavky na denné osvetlenie a umelé osvetlenie, požiadavky na tepelno-vlhkostnú ...

(9)

Podľa potrieb odsúdených sa zriaďujú fajčiarske a nefajčiarske cely. V cele určenej pre fajčiarov ...

§ 19
Stravovanie

Odsúdenému sa poskytuje trikrát denne strava, ktorá zodpovedá odporúčaným výživovým dávkam, ...

§ 20
Odievanie
(1)

Odsúdenému sa poskytuje odev a obuv, ktoré zodpovedajú klimatickým a mikroklimatickým podmienkam ...

(2)

Riaditeľ ústavu alebo ním poverený príslušník môže odsúdenému povoliť používať vlastnú ...

(3)

Ak je odsúdenému podľa tohto zákona povolené používať vlastný odev a obuv, musia byť hygienicky ...

(4)

Ak bol odsúdený prijatý do výkonu trestu v odeve a obuvi, ktoré nezodpovedajú klimatickým podmienkam, ...

§ 21
Spánok

Odsúdený má právo na nepretržitý osemhodinový spánok na lôžku; na lôžku môže odpočívať ...

§ 22
Osobná hygiena
(1)

Odsúdený má právo na základné potreby osobnej hygieny, ktoré mu poskytne ústav.

(2)

Ak odsúdený nemá peňažné prostriedky a predchádzajúci kalendárny mesiac nenakupoval v predajni ...

(3)

Odsúdený má právo na sprchovanie najmenej dvakrát v kalendárnom týždni. Ak to vyžaduje výkon ...

§ 23
Veci osobnej potreby
(1)

Odsúdený môže mať pri sebe v cele alebo izbe fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné ...

(2)

Riaditeľ ústavu určuje veci osobnej potreby, ktoré môže mať odsúdený pri sebe mimo cely alebo ...

(3)

Elektrický spotrebič musí spĺňať podmienky bezpečnej prevádzky a nesmie mať inštalované zariadenie ...

(4)

Ak odsúdený nemôže podľa § 24 ods. 7 pri návšteve odovzdať osobné veci, ktorých držanie ...

Druhý oddiel
Ostatné práva

§ 24
Návštevy
(1)

Odsúdený má právo prijímať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ...

(2)

Odsúdeného môže súčasne navštíviť najviac päť osôb vrátane detí; ak má odsúdený viac ...

(3)

V záujme plnenia programu zaobchádzania, z naliehavého rodinného alebo z iného závažného dôvodu ...

(4)

Návšteva odsúdeného v ústave s minimálnym stupňom stráženia a v ústave so stredným stupňom ...

(5)

Riaditelia ústavov po vzájomnej dohode umožnia návštevu medzi odsúdenými navzájom a medzi obvinenými ...

(6)

Príslušník zboru preruší alebo predčasne skončí návštevu, ak odsúdený alebo návštevník ...

(7)

Návštevy prebiehajú spravidla v priestoroch na to určených. Počas návštevy je zakázané odovzdávať ...

(8)

Na požiadanie sa blízkej osobe odsúdeného, ako aj jeho obhajcovi podáva oznámenie o správaní ...

§ 25
Korešpondencia
(1)

Odsúdený má právo prijímať a na vlastné náklady odosielať písomné správy v listinnej podobe ...

(2)

Nahliadnuť do korešpondencie odsúdeného má právo riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník ...

(3)

Nahliadnutie do korešpondencie je neprípustné, ak je zrejmé, že ide o korešpondenciu

a)

medzi odsúdeným a jeho obhajcom,

b)

medzi odsúdeným a Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, Národnou radou Slovenskej republiky, ...

c)

medzi odsúdeným a štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ktoré sú príslušné na prejednanie ...

d)

medzi odsúdeným a súdom,

e)

zaslanú odsúdenému diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom cudzieho štátu.12)

(4)

Odosielaná korešpondencia uvedená v odseku 2 sa odsúdenému zadrží a založí do osobného spisu ...

(5)

Došlá korešpondencia uvedená v odseku 2 sa odsúdenému nevydá a postúpi sa príslušnému orgánu, ...

(6)

Ak odsúdený nemá peňažné prostriedky, ústav zabezpečí na vlastné náklady odoslanie dvoch ...

(7)

Ak je odsúdený negramotný alebo nevidiaci, ústav je povinný na jeho požiadanie zabezpečiť napísanie ...

(8)

Na obsah korešpondencie adresovanej nevidiacemu odsúdenému sa primerane použije osobitný predpis ...

(9)

Ak korešpondencia obsahuje nepovolenú vec, postupuje sa podľa § 23 ods. 4.

(10)

Okrem korešpondencie podľa odseku 1 môže odsúdený poistenou zásielkou13a) prijímať aj poštové ...

§ 25a
(1)

Písomnou správou v listinnej podobe sa rozumie

a)

oznámenie v písomnej forme, ktoré sa má dodať na adresu uvedenú na oznámení alebo na obálke, ...

b)

účet, faktúra, finančný výkaz alebo iná správa nerovnakého obsahu a formy, ktoré súvisia ...

c)

kresba, fotografia.

(2)

Za písomnú správu v listinnej podobe sa nepovažuje oznámenie, ktoré pozostáva výlučne z reklamných, ...

§ 26
Prijímanie balíkov
(1)

Odsúdený má právo raz za tri mesiace a mladistvý raz za mesiac prijať balík s vecami osobnej ...

(2)

Ak balík obsahuje vec osobnej potreby, ktorá nie je uvedená v odseku 1, alebo vec osobnej potreby, ...

§ 27
Používanie telefónu
(1)

Odsúdený má právo najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať v trvaní najmenej 20 minút ...

(2)

Odsúdený môže s obhajcom telefonovať raz za kalendárny týždeň; na písomnú žiadosť odsúdeného ...

(3)

Ústav je oprávnený elektronicky zaznamenávať údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu hovoru ...

(4)

Náklady spojené s telefonovaním znáša odsúdený.

Prijímanie peňažných prostriedkov, nakladanie s nimi a iné finančné operácie
§ 28
(1)

Odsúdenému sa počas výkonu trestu účtujú a evidujú na jeho konte peňažné prostriedky. Konto ...

a)

osobného konta a

b)

vreckového konta.

(2)

Peňažné prostriedky možno odsúdenému zasielať poukazom poštového platobného styku alebo bezhotovostným ...

(3)

Odsúdenému sa okrem peňažných prostriedkov podľa odseku 2 účtujú a evidujú na jeho osobnom ...

a)

peňažné prostriedky v eurách, ktoré sa odsúdenému odňali pri nástupe na výkon trestu, pri ...

b)

peňažné prostriedky z čistej pracovnej odmeny, nemocenských dávok13b) a úrazových dávok13c) ...

c)

zostatok z dôchodkovej dávky podľa osobitných predpisov13d) (ďalej len „dôchodok“) podľa ...

d)

iné úrazové dávky,13e)

e)

peňažné prostriedky v eurách zaslané odsúdenému inak ako spôsobom podľa odseku 2 prvej vety. ...

(4)

Odsúdenému sa účtujú a evidujú v účtovnej evidencii na jeho vreckovom konte

a)

peňažné prostriedky z rozúčtovania pracovnej odmeny podľa § 45 ods. 3 písm. b),

b)

dôchodok podľa § 29 ods. 8,

c)

peňažné prostriedky vo výške zostatku podľa § 45 ods. 11 z udelenej finančnej odmeny podľa ...

(5)

Čerpanie peňažných prostriedkov na vreckovom konte sa neobmedzuje.

(6)

V pokladnici ústavu sa odsúdenému uschovávajú a evidujú na jeho konte aj

a)

peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré sa odsúdenému odňali pri nástupe do výkonu trestu, ...

b)

peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré boli odsúdenému zaslané inak ako spôsobom podľa odseku ...

c)

ceniny, cenné papiere a doklady preukazujúce existenciu účtu odsúdeného v banke alebo pobočke ...

(7)

Ústav odsúdenému blokuje na jeho osobnom konte peňažné prostriedky potrebné v dobe prepustenia ...

a)

stravného na jeden deň,14)

b)

cestovných nákladov do miesta trvalého pobytu alebo miesta prechodného pobytu vo výške 10 % zo ...

(8)

Odsúdený môže, okrem peňažných prostriedkov blokovaných podľa odseku 7, čerpať peňažné ...

a)

výživného,

b)

pohľadávok spojených s výkonom väzby alebo výkonom trestu,

c)

v ústave evidovaných pohľadávok ostatných oprávnených.

(9)

Úhrada zrážky podľa odseku 8 sa vykoná na písomnú žiadosť odsúdeného jedenkrát za kalendárny ...

(10)

Ak odsúdený nesplnil podmienky úhrady pohľadávky podľa odseku 8 a písomne požiada o čerpanie ...

a)

nákup základných potrieb osobnej hygieny,

b)

nákup ďalších potrieb osobnej hygieny,

c)

nákup základných potrieb na korešpondenciu,

d)

úhradu súdnych poplatkov a správnych poplatkov,

e)

nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne podľa osobitného ...

(11)

Odsúdený, ktorý je umiestnený v otvorenom oddelení, môže mať pri sebe hotovosť nepresahujúcu ...

§ 29
Rozdelenie dôchodku
(1)

Odsúdený je povinný pri nástupe do výkonu trestu ihneď oznámiť ústavu skutočnosť, že poberá ...

(2)

Ak odsúdený vo výkone trestu poberá dôchodok, je povinný nahradiť z dôchodku trovy výkonu trestu ...

(3)

Po nástupe odsúdeného na výkon trestu, ktorý je poberateľom dôchodku, zašle ústav príslušnému ...

(4)

Orgán sociálneho poistenia, príslušná dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná poisťovňa ...

(5)

Ak bol odsúdený počas výkonu trestu premiestnený do iného ústavu, zmenu je povinný oznámiť ...

(6)

Ústav je povinný do ôsmich dní oznámiť orgánu sociálneho poistenia, príslušnej dôchodkovej ...

(7)

Orgánom sociálneho poistenia sa na účely tohto zákona rozumie organizačná zložka Sociálnej ...

(8)

Ak orgán sociálneho poistenia, príslušná dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná ...

(9)

Ak odsúdenému vo výkone trestu vznikne nárok na dôchodok podľa odseku 1 v priebehu kalendárneho ...

(10)

Ak orgán sociálneho poistenia, príslušná dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná ...

(11)

Preplatok trov náhrady výkonu trestu z dôchodku podľa odseku 2 ústav odošle do piatich pracovných ...

(12)

Ustanovenia odsekov 1, 5 až 7 a 11 sa primerane vzťahujú na poberanie nemocenskej dávky a úrazovej ...

§ 30
Nákup potravín a vecí osobnej potreby
(1)

Odsúdený má právo na nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí v predajni zriadenej ...

(2)

V ústave sa pre odsúdených zriaďujú predajne s potravinárskym, drogistickým a priemyslovým tovarom. ...

(3)

V predajni zriadenej v ústave nemožno predávať predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu ...

§ 31
Zdravotná starostlivosť
(1)

Odsúdený má právo na zdravotnú starostlivosť za podmienok ustanovených osobitnými predpismi.20) ...

(2)

Ústav poskytne peňažný príspevok odsúdenému, ktorý nemá peňažné prostriedky na nákup liekov, ...

(3)

O vážnom ochorení alebo úraze odsúdeného informuje ústav na žiadosť odsúdeného blízku osobu, ...

§ 31a
Vychádzka

Odsúdený má právo zúčastniť sa denne na vychádzke v určenom otvorenom priestore ústavu v trvaní ...

§ 32
Vzdelávanie
(1)

Vzdelávanie odsúdených je súhrn aktivít založených na aktívnej účasti odsúdeného a zameraných ...

(2)

Odsúdenému, u ktorého sú na to predpoklady, sa umožní, aby získal základné vzdelanie, stredné ...

(3)

Negramotnému odsúdenému sa umožní, aby absolvoval kurz pre negramotných. Ak je odsúdený zaradený ...

Kultúrno-osvetová činnosť
§ 33
(1)

Kultúrno-osvetová činnosť je súhrn záujmových aktivít a aktivít vo voľnom čase, ktoré odsúdenému ...

(2)

Odsúdenému možno povoliť prijatie balíka obsahujúceho študijné materiály, literatúru a veci ...

§ 34
(1)

Odsúdený môže na vlastné náklady používať v cele alebo izbe vlastný rádioprijímač a televízny ...

(2)

Odsúdený môže rozhlasové vysielanie počúvať a televízne vysielanie sledovať v čase určenom ...

§ 35
(1)

Odsúdený má právo na vlastné náklady predplatiť si dennú tlač a časopisy a objednať si knihy ...

(2)

Odsúdený má právo vypožičať si z väzenskej knižnice knihy podľa vlastného výberu, vypožičiavať ...

Ochrana práv odsúdených
§ 36
(1)

Na uplatnenie a zabezpečenie svojich práv a oprávnených záujmov podľa tohto zákona má odsúdený ...

(2)

Ak o to odsúdený požiada, umožní sa mu rozhovor s riaditeľom ústavu alebo s príslušníkom zboru ...

§ 37
(1)

Odsúdený má právo na ochranu pred neoprávneným násilím a akýmikoľvek prejavmi ponižovania ...

(2)

Ak príslušník zboru alebo zamestnanec zboru zistí porušenie alebo hrozbu porušenia práva odsúdeného ...

§ 38
Styk s advokátom a inou osobou
(1)

Odsúdený má právo na poskytovanie právnej pomoci advokátom24) alebo inou osobou, ktorá ho zastupuje ...

(2)

Rozhovor medzi odsúdeným a advokátom alebo inou osobou, ktorá ho zastupuje v inej právnej veci, ...

(3)

U odsúdeného, proti ktorému sa vedie trestné stíhanie, je splnený dôvod väzby a súd rozhodol ...

Tretí oddiel
Základné povinnosti a ústavný poriadok

Základné povinnosti a zákazy
§ 39

Odsúdený je povinný

a)

plniť povinnosti uložené týmto zákonom a ústavným poriadkom,

b)

plniť pokyny a príkazy príslušníka zboru a zamestnanca zboru, zachovávať zásady slušného správania ...

c)

plniť úlohy vyplývajúce z programu zaobchádzania,

d)

odovzdať do úschovy ústavu veci, ktorých držanie s prihliadnutím na ich cenu, množstvo alebo ...

e)

pracovať, ak je zaradený do práce; to neplatí, ak je práceneschopný, poberateľ invalidného, ...

f)

zúčastňovať sa na činnostiach podľa § 46 ods. 1 a výkone prospešných prác mimo ústavu,

g)

dodržiavať opatrenia a pokyny týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred ...

h)

podrobiť sa zdravotnej prehliadke, hygienickým a protiepidemickým opatreniam a iným úkonom v rozsahu ...

i)

podrobiť sa psychologickému vyšetreniu psychológovi v ústave,

j)

podrobiť sa úkonom súvisiacim s odobratím fyzických, fyziognomických a biologických identifikačných ...

k)

podrobiť sa potrebnému vyšetreniu v prípade podozrenia, že odsúdený je pod vplyvom návykových ...

l)

uhrádzať predpísané náklady spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako aj s výkonom ...

m)

v čase od večierky do budíčka dodržiavať nočný pokoj,

n)

nosiť preukaz odsúdeného a jeho stratu ihneď hlásiť príslušníkovi zboru,

o)

bez zbytočného odkladu osobne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť príslušníkovi zboru alebo ...

p)

byť ustrojený a dbať o svoj zovňajšok podľa určených vzorov a noriem.

§ 40

Odsúdenému sa zakazuje

a)

nadväzovať kontakty s inými osobami v rozpore s týmto zákonom alebo pokynom vydaným na základe ...

b)

vstupovať a pohybovať sa bez sprievodu príslušníka zboru v zakázaných strážených priestoroch, ...

c)

vyrábať, prechovávať a požívať návykové látky,

d)

vyrábať a prechovávať predmety, ktorými by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, ktoré ...

e)

tetovať seba, iného alebo sa nechať tetovať, nosiť piercing, zhotovovať piercing sebe alebo inému ...

f)

predstierať ochorenie, úmyselne sa poškodzovať na zdraví, užívať lieky nepredpísané, nepovolené ...

g)

zúčastňovať sa hazardných hier,26) hrať hry o peňažné prostriedky, veci a služby,

h)

vykonávať činnosť, ktorou ohrozuje alebo ponižuje ľudskú dôstojnosť,

i)

prechovávať tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú ...

j)

fajčiť mimo vyhradených priestorov,

k)

zneužívať a poškodzovať preukaz odsúdeného.

§ 40a
Preukaz odsúdeného

Preukaz odsúdeného je určený na identifikáciu odsúdeného, reguláciu pohybu a uplatnenie niektorých ...

§ 41
Ústavný poriadok
(1)

Riaditeľ ústavu vydá ústavný poriadok, ktorým sa upravuje spôsob výkonu práv, obmedzení a ...

(2)

Ústavný poriadok schvaľuje generálny riaditeľ.

(3)

Ústavný poriadok je k dispozícii na mieste bežne prístupnom odsúdenému alebo sa poskytne odsúdenému ...

PIATA HLAVA
ZARAĎOVANIE DO PRÁCE

§ 42
Základné zásady zaraďovania do práce
(1)

Odsúdený sa zaraďuje do práce v súlade s účelom výkonu trestu; pritom sa prihliada na zdravotný ...

(2)

Zaradenie odsúdeného do práce je osobitný vzťah medzi ústavom a odsúdeným, ktorým nevzniká ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba v priestoroch, kde pracujú odsúdení, plní povinnosti na zabezpečenie ...

Stredisko vedľajšieho hospodárstva a vnútorná prevádzka
§ 43
(1)

Zbor organizuje a zabezpečuje činnosť zameranú na vykonávanie práce odsúdenými27) v stredisku ...

(2)

Vykonávanie práce odsúdenými v stredisku sa vykonáva formou vlastnej výroby a poskytovaním prác ...

(3)

Odsúdený nesmie byť školený na práce s výbušninami, strelnými zbraňami, strelivom a návykovými ...

(4)

Kontrolnú činnosť nad vykonávaním práce odsúdenými vykonávajú orgány zboru; tým nie je dotknuté ...

(5)

Príslušné orgány zboru sú oprávnené vstupovať do prevádzkových objektov a zariadení právnických ...

§ 44
(1)

Za práce a služby vykonané odsúdenými v stredisku poskytuje právnická osoba a fyzická osoba ...

(2)

Pracovný čas a pracovné podmienky sú pre odsúdených rovnaké ako pre ostatných zamestnancov. ...

§ 45
Pracovná odmena
(1)

Odsúdenému patrí pracovná odmena podľa druhu vykonávanej práce, odpracovaného času alebo normy ...

(2)

Z hrubej pracovnej odmeny odsúdeného vykonáva a odvádza ústav zrážky podľa osobitných predpisov;28) ...

a)

výživného na osoby, voči ktorým má odsúdený vyživovaciu povinnosť vrátane výživného na ...

b)

trov výkonu trestu u odsúdeného

1.

bez vyživovacej povinnosti v rozsahu 55 % z čistej pracovnej odmeny zo sumy neprevyšujúcej sumu ...

2.

s vyživovacou povinnosťou v rozsahu 45 % z čistej pracovnej odmeny zo sumy neprevyšujúcej sumu ...

c)

pohľadávok na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu voči odsúdenému

1.

bez vyživovacej povinnosti v rozsahu 10 % z čistej pracovnej odmeny alebo

2.

s vyživovacou povinnosťou v rozsahu 3 % z čistej pracovnej odmeny,

d)

pohľadávok ostatných oprávnených vedených voči odsúdenému

1.

bez vyživovacej povinnosti v rozsahu 18 % z čistej pracovnej odmeny alebo

2.

s vyživovacou povinnosťou v rozsahu 5 % z čistej pracovnej odmeny.

(3)

Po vykonaní zrážok podľa odseku 2 sa zostatok čistej pracovnej odmeny rozdelí na

a)

osobné konto, ktoré slúži odsúdenému na vykonávanie potrebných finančných operácií, v rozsahu ...

1.

5 % z čistej pracovnej odmeny zo sumy neprevyšujúcej sumu životného minima podľa osobitného predpisu,14a) ...

2.

40 % z čistej pracovnej odmeny zo sumy prevyšujúcej sumu životného minima podľa osobitného predpisu,14a) ...

b)

vreckové konto, ktoré slúži na uspokojovanie osobných potrieb odsúdeného počas výkonu trestu, ...

(4)

Ak výška čistej pracovnej odmeny je nižšia ako 5 % zo sumy životného minima podľa osobitného ...

(5)

Pre poradie zrážok na úhradu pohľadávok podľa odseku 2 písm. c) a d) je rozhodujúci deň, keď ...

(6)

Ak osoba, voči ktorej bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, nastúpi do výkonu trestu, ...

(7)

Ak bol odsúdený premiestnený do iného ústavu, tento ústav preberá výkon rozhodnutia zrážkami ...

(8)

Premiestnenie odsúdeného do iného ústavu sa nepovažuje za zmenu platiteľa mzdy podľa všeobecného ...

(9)

Ustanovenia odsekov 2 až 8 sa primerane vzťahujú aj na nemocenské dávky13b) alebo úrazové dávky13c) ...

(10)

Odsúdenému nevzniká nárok na minimálnu mzdu podľa osobitného predpisu.30)

(11)

Z finančnej odmeny poskytnutej odsúdenému podľa § 50 ods. 3 písm. e) ústav vykoná zrážky podľa ...

§ 46
Činnosti pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného
(1)

Odsúdený, ktorý spravidla nie je zaradený do práce, sa zaradí do vzdelávacích a osvetových ...

(2)

Za činnosti pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného sa považujú aj činnosti na udržiavanie ...

(3)

Čas, keď je odsúdený zaradený do vzdelávacích a osvetových činností alebo iných činností ...

(4)

Činnosti v prospech ústavu vykonávané v priestore v správe inej štátnej rozpočtovej organizácie ...

(5)

Činnosti pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného podľa tohto zákona sa nepovažujú za výkon ...

§ 47
Výkon prospešných prác mimo ústavu
(1)

Riaditeľ ústavu môže v osobitných prípadoch mimoriadnej situácie32) alebo krízovej situácie32a) ...

(2)

Výkon prospešných prác mimo ústavu podľa tohto zákona sa nepovažuje za výkon všeobecne prospešných ...

§ 48
Povinnosti odsúdeného zaradeného do práce
(1)

Odsúdený zaradený do práce je povinný dodržiavať pracovnú disciplínu. Pritom je povinný najmä ...

a)

riadne plniť pracovné úlohy, príkazy a pokyny príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru, ktorý ...

b)

využívať pracovný čas a prostriedky zverené na vykonávanie práce,

c)

plniť včas, kvalitne a hospodárne pracovné úlohy.

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na odsúdeného zaradeného na výkon prospešných prác ...

§ 49
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia odsúdených pri práci a ochranu pred požiarmi zaisťuje ...

ŠIESTA HLAVA
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ

§ 50
Disciplinárne odmeny
(1)

Za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných ...

(2)

Príkladným činom sa rozumie vykonanie hrdinského skutku, prejav statočnosti pri záchrane ľudského ...

(3)

Disciplinárnou odmenou je

a)

pochvala,

b)

mimoriadne povolenie návštevy,

c)

mimoriadne povolenie telefonického volania,

d)

povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov (ďalej len „povolenie balíka“),

e)

finančná odmena do výšky 70 eur,

f)

mimoriadne voľno na opustenie ústavu.

(4)

O udelení disciplinárnej odmeny príslušník zboru vykoná záznam v osobnej karte odsúdeného a ...

§ 51
Výkon disciplinárnych odmien
(1)

Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia návštevy sa týka len jednej návštevy nad rámec intervalu ...

(2)

Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia telefonického volania sa týka len jedného telefonického ...

(3)

Disciplinárna odmena povolenia balíka sa týka len jedného balíka. Disciplinárna odmena povolenia ...

a)

cennosti,

b)

alkoholické nápoje,

c)

lieky,

d)

jedy,

e)

omamné látky, psychotropné látky a prekurzory,

f)

tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, ...

g)

zbrane, strelivo a akékoľvek predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu výkonu trestu ...

h)

akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré možno považovať za nebezpečné potraviny11b) alebo ktoré ...

i)

akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré nie sú v originálnom obchodnom balení alebo boli technologicky ...

j)

akékoľvek potravinové doplnky a výživové doplnky32b) alebo

k)

cigarety, tabak a iné tabakové výrobky, ak je adresovaný mladistvému.

(4)

Riaditeľ ústavu môže udeliť odsúdenému mimoriadne voľno na opustenie ústavu až na päť dní, ...

(5)

Mimoriadne voľno na opustenie ústavu nemožno udeliť odsúdenému umiestnenému do ústavu s maximálnym ...

(6)

Odsúdenému, ktorý sa bez závažných dôvodov načas nevrátil do ústavu, ďalšie mimoriadne voľno ...

§ 52
Disciplinárne tresty
(1)

Odsúdený je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie.

(2)

Disciplinárnym previnením je zavinené nesplnenie alebo porušenie povinnosti alebo zákazu podľa ...

(3)

Za disciplinárne previnenie možno odsúdenému uložiť tieto disciplinárne tresty:

a)

pokarhanie,

b)

zákaz telefonického volania až na dobu troch mesiacov,

c)

zákaz najviac dvoch nákupov potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných a ďalších ...

d)

zákaz používania vlastného televízneho prijímača alebo rádioprijímača až na dva mesiace,

e)

umiestnenie do uzavretého oddielu v mimopracovnom čase až na dobu 20 dní,

f)

celodenné umiestnenie do uzavretého oddielu až na dobu 20 dní,

g)

umiestnenie do samoväzby až na dobu 20 dní,

h)

prepadnutie veci.

(4)

Uložením disciplinárneho trestu nie je vylúčené trestné stíhanie odsúdeného, ak konanie odsúdeného ...

§ 52a
Zásady ukladania disciplinárnych trestov
(1)

Za disciplinárne previnenie možno odsúdenému uložiť len jeden disciplinárny trest; to neplatí, ...

(2)

Pred uložením disciplinárneho trestu musí byť vždy objektívne zistený skutkový stav. Odsúdenému ...

(3)

Uložený disciplinárny trest musí byť primeraný závažnosti spáchaného disciplinárneho previnenia, ...

(4)

Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárny trest do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom ...

(5)

Uloženie disciplinárneho trestu sa odsúdenému oznámi individuálne alebo pred skupinou odsúdených. ...

(6)

Od uloženia disciplinárneho trestu sa upustí, ak možno obnovenie poriadku a nápravu správania ...

(7)

Uložením disciplinárneho trestu odsúdený nie je zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú spôsobil ...

§ 53
Ukladanie a výkon disciplinárnych trestov
(1)

Pokarhanie sa ukladá za menej závažné disciplinárne previnenie; oznámi sa ústne, a to buď individuálne ...

(2)

Doba zákazu telefonického volania sa začína počítať prvým hovorom, na ktorý vznikol odsúdenému ...

(3)

Výkon disciplinárneho trestu zákazu nákupu potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem ...

(4)

Výkon disciplinárneho trestu zákazu používania vlastného televízneho prijímača alebo rádioprijímača ...

(5)

Prepadnutie veci možno uložiť, ak vec patrí odsúdenému, ktorý spáchal disciplinárne previnenie, ...

a)

použitá na spáchanie disciplinárneho previnenia alebo bola na to určená,

b)

disciplinárnym previnením získaná alebo

c)

nadobudnutá ako odmena za vec získanú disciplinárnym previnením.

(6)

Na postup pri prepadnutí veci sa vzťahujú ustanovenia § 56a.

Výkon disciplinárnych trestov v uzavretom oddiele
§ 54
(1)

Počas výkonu disciplinárneho trestu podľa § 52 ods. 3 písm. e) až g) sa odsúdený nezúčastňuje ...

(2)

Mimopracovným časom na účely výkonu disciplinárneho trestu podľa § 52 ods. 3 písm. e) je čas ...

(3)

S výkonom disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddielu alebo disciplinárneho ...

(4)

Odsúdeného, ktorý vykonáva disciplinárny trest celodenného umiestnenia v uzavretom oddiele alebo ...

(5)

Ak bol odsúdenému počas výkonu disciplinárneho trestu opätovne uložený disciplinárny trest ...

§ 55
(1)

Uzavretý oddiel sa zriaďuje v osobitnej budove alebo vo vyčlenenom priestore ubytovne oddelenom od ...

(2)

Počas výkonu disciplinárnych trestov umiestnenia do uzavretého oddielu v mimopracovnom čase, celodenného ...

(3)

Počas výkonu niektorého z disciplinárnych trestov uvedených v odseku 2 odsúdený môže byť z ...

(4)

Disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby sa vykonáva v cele na to určenej; umiestňuje sa do ...

(5)

Výkon disciplinárnych trestov uvedených v § 52 ods. 3 písm. e) až g) sa odloží alebo preruší ...

§ 56
Zhabanie veci
(1)

Ak nebol uložený disciplinárny trest prepadnutia veci, možno rozhodnúť, že sa takáto vec zhabe, ...

(2)

Rozhodnutie o zhabaní veci sa ihneď oznámi odsúdenému, ktorý spáchal disciplinárne previnenie ...

§ 56a
(1)

Vec zaistená alebo nájdená34) v priestoroch ústavu, prepadnutá vec a zhabaná vec sa stávajú ...

(2)

Pri nakladaní s neupotrebiteľnou vecou sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.34a) Ostatné ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore