Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí 596/2002 účinný od 15.10.2002


Platnosť od: 15.10.2002
Účinnosť od: 15.10.2002
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Kontrolné orgány, Územná samospráva, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí 596/2002 účinný od 15.10.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 596/2002 s účinnosťou od 15.10.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o ochrane zdravia ľudí

vyhlasuje

úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel zákona

Zákon ustanovuje práva a povinnosti orgánov štátnej správy, obcí, iných právnických osôb ...

§ 2
Základné pojmy
(1)

Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby; je výsledkom ...

(2)

Ochrana zdravia je súhrn opatrení spočívajúcich v predchádzaní vzniku a šíreniu ochorení a ...

(3)

Životné podmienky na účely tohto zákona sú fyzikálne, chemické a biologické faktory životného ...

(4)

Pracovné podmienky na účely tohto zákona sú fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, ...

(5)

Zdravé životné podmienky a pracovné podmienky na účely tohto zákona sú také podmienky, ktoré ...

(6)

Spôsob života je správanie človeka, ktorého základom je vzájomné pôsobenie životných podmienok, ...

(7)

Zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia sú fyzikálne, chemické ...

(8)

Hodnotenie zdravotných rizík je odhad miery závažnosti záťaže ľudskej populácie vystavenej ...

(9)

Primárna prevencia na účely tohto zákona je systém opatrení zameraných na znižovanie, prípadne ...

(10)

Opatrenie na obmedzenie ožiarenia je činnosť, ktorou sa pri činnostiach vedúcich k ožiareniu obmedzuje ...

(11)

Zásah je činnosť na obmedzenie ožiarenia osôb pri radiačnej nehode, radiačnej havárii alebo ...

(12)

Zdroj ionizujúceho žiarenia je rádioaktívny žiarič, zariadenie, ktoré obsahuje rádioaktívny ...

(13)

Prírodné ionizujúce žiarenie je ionizujúce žiarenie prírodného zemského alebo kozmického pôvodu. ...

(14)

Rádioaktívny žiarič na účely tohto zákona je rádioaktívna látka, ktorej miera obsahu rádionuklidov ...

(15)

Rádioaktívna látka je akákoľvek látka, ktorá obsahuje jeden alebo viac rádionuklidov.

(16)

Uzavretý žiarič je rádioaktívny žiarič, ktorého technická úprava zabezpečuje, že za predvídateľných ...

(17)

Otvorený žiarič je rádioaktívny žiarič, ktorý nespĺňa podmienky uzavretého žiariča.

(18)

Generátor ionizujúceho žiarenia je elektrický prístroj alebo elektrické zariadenie, pri ktorého ...

(19)

Ionizujúce žiarenie je žiarenie prenášajúce energiu vo forme častíc alebo elektromagnetických ...

(20)

Pracovisko so zdrojmi ionizujúceho žiarenia je pracovisko, na ktorom sa trvale alebo prechodne vykonávajú ...

(21)

Pracovník so zdrojmi ionizujúceho žiarenia je osoba vystavená ožiareniu pri pracovnej činnosti, ...

(22)

Pracovník kategórie A je pracovník so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktorého efektívna dávka ...

(23)

Radiačná ochrana je systém technických a organizačných opatrení na obmedzenie ožiarenia.

(24)

Radiačná nehoda je mimoriadna udalosť spôsobená stratou kontroly nad zdrojmi ionizujúceho žiarenia ...

(25)

Radiačná havária je mimoriadna udalosť spôsobená stratou kontroly nad zdrojmi ionizujúceho žiarenia ...

(26)

Monitorovanie na účely tohto zákona je opakované meranie veličín, ktorými alebo pomocou ktorých ...

(27)

Smerná hodnota je ukazovateľ alebo kritérium na posudzovanie radiačnej ochrany, ktorého prekročenie ...

(28)

Zásahová úroveň je hodnota dávky, ktorej prekročenie odôvodňuje pri činnosti vedúcej k ožiareniu ...

(29)

Za bezúhonného na účely tohto zákona sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

DRUHÁ ČASŤ

PREDCHÁDZANIE OCHORENIAM

Opatrenia na predchádzanie ochoreniam

§ 3

Opatreniami na predchádzanie ochoreniam sa rozumejú opatrenia na predchádzanie vzniku, šíreniu ...

§ 4
(1)

Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a na obmedzenie ich výskytu sú ...

a)

nariadenie očkovania a podávania protilátok,

b)

vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení a zisťovanie ich citlivosti ...

c)

epidemiologické vyšetrovanie v ohnisku nákazy vrátane hlásenia, izolácie, karanténnych opatrení, ...

d)

dispenzárna starostlivosť o osoby vylučujúce choroboplodné zárodky,

e)

určovanie podmienok na výkon epidemiologicky závažných činností, zákaz alebo obmedzenie prevádzky ...

f)

určovanie hygienicko-epidemiologického režimu prevádzky v zdravotníckych zariadeniach,

g)

opatrenia na zdravotnícku ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení,

h)

opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,

i)

určovanie podmienok na výkon povolania alebo zákaz výkonu povolania u osôb chorých na prenosné ...

j)

zriaďovanie pásiem hygienickej ochrany a dodržiavanie podmienok ich využívania z hľadiska ochrany ...

(2)

Podrobnosti o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam a o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych ...

§ 5
Opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia <span class="shorten">...</span>
a)

zákaz používania chemických látok a prípravkov ohrozujúcich zdravie,

b)

úprava stravovania a zabezpečovanie epidemiologickej bezpečnosti výživy ľudí,

c)

zákaz alebo obmedzenie fajčenia v zariadeniach, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb,

d)

určenie režimu pohybovej aktivity,

e)

zriaďovanie pásiem hygienickej ochrany a dodržiavanie podmienok na ich využívanie z hľadiska ochrany ...

§ 6
Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na obmedzenie ich výskytu sú
a)

obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na pracovníkov, ...

b)

zákaz používania látok, výrobkov, nástrojov, strojov, zariadení a technologických postupov ohrozujúcich ...

c)

určovanie prác spojených so zvýšeným ohrozením zdravia vyplývajúcim z pracovných podmienok, ...

d)

vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok,

e)

zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých môže fajčenie zvyšovať riziko poškodenia zdravia ...

f)

poskytovanie ochranných nápojov pracovníkom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života a zdravia. ...

§ 7
Opatrenia pri epidémiách a pri nebezpečenstve ich vzniku sú
a)

zákaz výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, predaja a iného nakladania s vecami a zvieratami, ...

b)

zákaz alebo obmedzenie styku niektorých skupín osôb s ostatným obyvateľstvom v prípade zistenia ...

c)

zákaz alebo obmedzenie hromadných podujatí,

d)

zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb,

e)

zákaz používania vôd, pôdy, požívatín a predmetov podozrivých z kontaminácie pôvodcami nákazy, ...

f)

nariadenie mimoriadneho očkovania, preventívneho podávania protilátok a iných liečivých prípravkov, ...

g)

príkaz na vykonanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie,

h)

príkaz na varovné označenie objektov.

§ 8
Opatrenia pri haváriách a iných mimoriadnych situáciách sú
a)

zákaz alebo obmedzenie výroby alebo prevádzky,

b)

bezodkladné informovanie verejnosti a pracovníkov príslušnej organizácie o havárii alebo inej ...

c)

príkaz na varovné označenie objektov,

d)

jódová profylaxia,

e)

návrh na nariadenie regulácie spotreby určitých druhov požívatín a vody,

f)

príkaz na osobitnú manipuláciu a pochovávanie mŕtvych.1)

§ 8a
Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia
(1)

Každý, kto vykonáva dezinfekciu, dezinsekciu alebo deratizáciu, je povinný

a)

používať pri svojej činnosti len prípravky, ktorých používanie schválil príslušný orgán ...

b)

používať prípravky a postupy len v nevyhnutne potrebnej miere na dosiahnutie účelu vykonávanej ...

c)

kontrolovať ich účinnosť.

(2)

Dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu ako bežnú činnosť je povinná vykonávať každá osoba, ...

(3)

Dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu ako špeciálnu činnosť okrem dezinfekcie vykonávanej zdravotníckymi ...

(4)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré vykonávajú dezinsekciu a deratizáciu ...

TRETIA ČASŤ

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI NA ÚSEKU OCHRANY ZDRAVIA

§ 9
Zrušený
§ 10
Povinnosti orgánov štátnej správy a obcí
a)

utvárať predpoklady na zdravé životné podmienky, pracovné podmienky a zdravý spôsob života,

b)

plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené orgánmi na ochranu zdravia,

c)

predkladať opatrenia uvedené v § 27 ods. 2 na posúdenie príslušným orgánom na ochranu zdravia, ...

d)

spolupracovať s orgánmi na ochranu zdravia pri plnení ich úloh na úseku ochrany zdravia a poskytovať ...

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb

§ 11
Fyzické osoby sú povinné
a)

plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené orgánmi na ochranu zdravia,

b)

bez meškania oznámiť ošetrujúcemu lekárovi alebo orgánu na ochranu zdravia všetky okolnosti ...

c)

podrobiť sa v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi lekárskym preventívnym ...

§ 12
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby sú povinné
a)

plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené orgánmi na ochranu zdravia,

b)

predkladať opatrenia uvedené v § 27 ods. 2 na posúdenie príslušným orgánom na ochranu zdravia, ...

c)

kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného ...

d)

vyžiadať si posudok príslušného orgánu (§ 19, 20 a 21) na ochranu zdravia v prípade zistenia ...

e)

úplne vylúčiť používanie zdrojov zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia, a ak to ...

f)

sledovať, či ich výrobky spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia ustanovené osobitnými ...

g)

dodržiavať schválené pracovné a technologické postupy,

h)

spolupracovať s orgánmi na ochranu zdravia a so štátnymi zdravotnými ústavmi pri plnení ich úloh ...

i)

bez meškania oznamovať orgánom na ochranu zdravia všetky významné okolnosti na predchádzanie ...

j)

uvoľňovať svojich pracovníkov a žiakov učilíšť na lekárske preventívne prehliadky, vyšetrenia ...

k)

zamestnávať pracovníkov s predpísanou zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určitý druh práce. ...

§ 13
Zdravotnícke zariadenia a odborní zdravotnícki pracovníci sú povinní
a)

vykonávať a kontrolovať opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a nemocničných ...

b)

poskytovať orgánom na ochranu zdravia a štátnym zdravotným ústavom informácie a údaje potrebné ...

c)

uložiť opatrenia potrebné na odstránenie závady bezprostredne ohrozujúcej ľudské zdravie.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY A PRACOVNÉ PODMIENKY

PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 13a
Starostlivosť o zdravé životné podmienky a pracovné podmienky
a)

starostlivosťou o ovzdušie, vodu, pôdu a ostatné zložky životného prostredia,2) o územie obcí, ...

b)

starostlivosťou o deti a mládež uplatňovaním a dodržiavaním zásad ochrany a podpory zdravia ...

c)

zdravou výživou obyvateľstva,

d)

starostlivosťou o pracovné prostredie a spôsob práce.

§ 13b
Všeobecné požiadavky na zabezpečenie zdravých životných podmienok a pracovných podmienok
(1)

Priestorové usporiadanie územia, umiestňovanie a uskutočňovanie stavieb6ab) sa musia riešiť tak, ...

(2)

Územia obcí sa musia chrániť pred znečisťovaním a musia sa v nich utvárať priaznivé životné ...

(3)

Bytové domy a ostatné budovy na bývanie6aa) sa umiestňujú na pozemku, ktorý umožní výsadbu ...

(4)

Umiestnenie, riešenie a udržiavanie stanovíšť zberných nádob na odpady a odvoz odpadu sa musia ...

§ 13c
Voda určená na ľudskú spotrebu
(1)

Voda určená na ľudskú spotrebu (ďalej len „pitná voda") je voda

a)

v jej pôvodnom stave alebo po spracovaní určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné ...

b)

používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov ...

(2)

Pitná voda je zdravotne bezchybná, ak ani pri trvalom požívaní alebo používaní nezmení zdravotný ...

(3)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré vyrábajú a dodávajú pitnú ...

(4)

Teplú vodu dodávanú rozvodom teplej úžitkovej vody možno vyrábať len z pitnej vody.

(5)

Na základe žiadosti osôb uvedených v odseku 3 môže príslušný orgán na ochranu zdravia povoliť ...

(6)

Osoby uvedené v odseku 3 sú povinné

a)

predložiť príslušnému orgánu na ochranu zdravia návrh na využívanie vodného zdroja na zásobovanie ...

b)

zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ...

c)

zabezpečiť kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody,

d)

zaznamenávať do protokolov výsledky kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody a protokoly uchovávať ...

e)

bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu na ochranu zdravia prekročenie hygienických limitov ustanovených ...

f)

používať pri vodárenskej úprave vody na pitnú vodu len také technologické a pracovné postupy, ...

g)

pravidelne overovať účinnosť dezinfekcie pitnej vody, ak sa pitná voda dezinfikuje.

(7)

Rozsah a početnosť kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody môže príslušný orgán na ochranu ...

a)

rozšíriť o ďalšie ukazovatele, ktorých výskyt možno predpokladať,

b)

zúžiť v prípade preukázateľne stálych a vyhovujúcich hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody ...

(8)

Ak voda v domových rozvodoch nespĺňa hygienické limity, vlastníci bytových budov a nebytových ...

a)

zabezpečiť nápravné opatrenia,

b)

informovať spotrebiteľov o stave vody v domových rozvodoch a o ďalších nápravných opatreniach, ...

(9)

Pitná voda určená na hromadné zásobovanie sa dezinfikuje; druh a spôsob jej dezinfekcie schvaľuje ...

a)

je vodný zdroj spoľahlivo chránený,6ac)

b)

voda vo vodnom zdroji dlhodobo spĺňa hygienické limity,

c)

preukázateľne nehrozí kontaminácia vody v rozvodnej sieti.

(10)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví

a)

ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienické limity,

b)

rozsah, početnosť a kritériá kontroly kvality pitnej vody,

c)

náležitosti protokolu podľa odseku 6 písm. d),

d)

náležitosti žiadostí podľa odsekov 5 a 7.

§ 13d
Voda na kúpanie, prírodné kúpaliská a umelé kúpaliská
(1)

Voda na kúpanie je každá tečúca alebo stojatá voda alebo jej časť, ktorú využíva veľký ...

(2)

Prírodným kúpaliskom je prírodná vodná plocha označená na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové ...

(3)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré prevádzkujú prírodné kúpalisko ...

(4)

Voda na kúpanie nesmie

a)

prekračovať medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody na kúpanie,

b)

obsahovať toxický vodný kvet, decht, materiály a predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí. ...

(5)

Ak sa zistia ďalšie faktory znečistenia, príslušný orgán na ochranu zdravia nariadi ich vyšetrenie, ...

(6)

Ak voda na kúpanie nespĺňa požiadavky podľa odseku 4 alebo jej používanie bolo orgánom na ochranu ...

(7)

Na prírodnom kúpalisku musí byť vyhradená vodná plocha na kúpanie. Ak má prírodné kúpalisko ...

(8)

Prevádzkovateľ kúpaliska je povinný

a)

zabezpečiť, aby voda na kúpanie neprekračovala medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody na kúpanie, ...

b)

zabezpečiť kontrolu kvality vody na kúpanie,

c)

zabezpečiť požiadavky na jeho vybavenie, priestory, dispozičné riešenie a na prevádzku,

d)

zabezpečiť údržbu a čistenie priestorov kúpalísk,

e)

vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho príslušnému orgánu na ochranu zdravia na schválenie, ...

f)

viesť evidenciu o výsledkoch kontroly kvality vody na kúpanie a uchovávať ju päť rokov.

(9)

Prevádzkovateľ umelého kúpaliska je ďalej povinný zabezpečiť

a)

úpravu, výmenu a kontrolu vody v bazénoch a zabezpečiť jej recirkuláciu pri prevádzkovaní bazénu ...

b)

čistenie bazénov a vyšetrenie sedimentov a nárastov v bazénoch,

c)

technické a priestorové požiadavky na umelé kúpaliská a bazény,

d)

osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie pri prevádzkovaní krytého kúpaliska, ...

e)

miestnosť na poskytovanie prvej pomoci a na jej prevádzku, na viditeľných miestach vyvesiť pokyny ...

(10)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví

a)

ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty,

b)

rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpanie,

c)

požiadavky na vybavenie, priestory, dispozičné riešenie a na prevádzku kúpalísk a bazénov umelých ...

d)

náležitosti prevádzkového poriadku podľa odseku 8 písm. e).

§ 13e
Vnútorné prostredie bytových budov a nebytových budov určených na dlhodobý pobyt
(1)

Ovzdušie v bytových budovách a nebytových budovách6ae) určených na dlhodobý pobyt (ďalej len ...

(2)

Vnútorné prostredie budov musí spĺňať požiadavky na denné osvetlenie a umelé osvetlenie a požiadavky ...

(3)

Základné požiadavky na osvetlenie sú

a)

dostatok svetla a jeho vhodné rozloženie v užívanom priestore,

b)

vhodné rozloženie jasov v zornom poli užívateľov,

c)

ochrana zraku pred priamym oslnením a oslnením odrazom,

d)

ochrana vnútorného prostredia pred nadmerným preslnením,

e)

vhodná farebná úprava plôch v závislosti od náročnosti zrakovej činnosti, účelu osvetleného ...

(4)

Trvalé dopĺňanie nedostačujúceho denného svetla svetlom zo zdrojov umelého osvetlenia možno ...

(5)

Trvalé dopĺňanie nedostačujúceho denného svetla svetlom zo zdrojov umelého osvetlenia sa nesmie ...

a)

v obytných miestnostiach bytov,

b)

v izbách ubytovacích zariadení pre deti a mládež a v izbách zotavovní,

c)

v denných miestnostiach zariadení na predškolskú výchovu,

d)

v učebniach škôl okrem špeciálnych učební,

e)

v lôžkových izbách zdravotníckych zariadení.

§ 13f
Najnižšie hygienické požiadavky na bytové domy a hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia <span class="shorten">...</span>
(1)

Bytové domy6af) možno navrhovať a povoľovať do výšky štyroch nadzemných podlaží aj bez výťahu, ...

(2)

Ubytovacie zariadenia,6ag) ktoré poskytujú hromadné, časovo obmedzené alebo časovo neobmedzené ...

(3)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenie, ...

a)

zabezpečiť hygienické požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie a funkčné ...

b)

vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho príslušnému orgánu na ochranu zdravia na schválenie, ...

(4)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví

a)

najnižšie hygienické požiadavky na obytnú plochu a úžitkovú plochu, denné osvetlenie a vybavenie ...

b)

hygienické požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie a funkčné členenie, vybavenie ...

c)

náležitosti prevádzkového poriadku podľa odseku 3 písm. b).

§ 13g
Zriaďovanie zariadení pre deti a mládež, ich vybavenie a prevádzka
(1)

Zariadenia, ktoré poskytujú výchovnú alebo výchovno-vzdelávaciu starostlivosť6ah) (ďalej len ...

(2)

Priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadení pre deti a mládež a ich vybavenie musia ...

(3)

Režim dňa v zariadení pre deti a mládež musí zohľadňovať vekové a fyzické osobitosti detí ...

(4)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre ...

a)

zabezpečovať kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody (§ 13c ods. 2) v pravidelných, najmenej ...

b)

zabezpečovať stravovanie detí a mládeže podľa požiadaviek tohto zákona (§ 13m),

c)

zabezpečovať starostlivosť o vonkajšie priestory určené pre deti a mládež (§ 13k),

d)

zamerať výchovu žiakov v strediskách praktického vyučovania a na pracoviskách praktického vyučovania ...

e)

vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho príslušnému orgánu na ochranu zdravia na schválenie, ...

(5)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví

a)

požiadavky na priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie zariadení pre deti a mládež ...

b)

požiadavky na prevádzku zariadení pre deti a mládež vrátane náležitostí prevádzkového poriadku ...

§ 13h
Predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení v zariadeniach pre deti a mládež
(1)

V zariadení pre deti predškolského veku možno umiestniť len dieťa, ktoré

a)

je zdravotne spôsobilé,

b)

neprejavuje príznaky akútneho ochorenia,

c)

nemá nariadené karanténne opatrenie.

(2)

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. a) vydá zákonnému zástupcovi ošetrujúci ...

(3)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre ...

(4)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre ...

(5)

Ustanovenie odseku 4 sa primerane vzťahuje aj na fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a na právnické ...

§ 13i
Výchovno-vzdelávacia činnosť detí a mládeže
(1)

Výchovno-vzdelávacia činnosť v zariadení pre deti a mládež musí byť organizovaná tak, aby ...

(2)

Výchovno-vzdelávacia činnosť musí zohľadňovať fyziologické osobitosti jednotlivých vekových ...

a)

primeranosťou záťaže so zreteľom na vekové a individuálne vývojové osobitosti jednotlivých ...

b)

uplatňovaním foriem výučby, ktoré podporujú a rozvíjajú telesné a duševné zdravie, vedú ...

§ 13j
Zotavovacie podujatia
(1)

Zotavovacie podujatie je organizovaný spoločný pobyt najmenej 15 detí do 15 rokov veku na dlhší ...

(2)

Na zotavovacom podujatí sa môže zúčastniť dieťa, ak spĺňa požiadavky podľa § 13h ods. 1.

(3)

Výsledok posúdenia zdravotného stavu dieťaťa uvedie ošetrujúci lekár v prihláške na zotavovacie ...

(4)

Na zotavovacom podujatí môže pracovať len zdravotne spôsobilá osoba, ktorá dosiahla 18 rokov ...

(5)

Na zotavovacích podujatiach sa nesmú používať epidemiologicky rizikové potraviny. Epidemiologicky ...

(6)

Zotavovacie podujatie sa môže usporiadať len v zariadení, ktoré spĺňa hygienické požiadavky ...

(7)

Denný režim detí na zotavovacom podujatí musí zodpovedať ich veku a zdravotnému stavu.

(8)

Požiadavky podľa odsekov 6 a 7 je povinný zabezpečiť usporiadateľ zotavovacieho podujatia.

(9)

Usporiadateľ zotavovacieho podujatia je ďalej povinný

a)

písomne oznámiť zotavovacie podujatie najmenej 30 dní pred jeho začatím orgánu na ochranu zdravia ...

b)

zabezpečiť základnú starostlivosť o zdravie všetkých zúčastnených osôb na zotavovacom podujatí ...

c)

zabezpečiť vybavenie lekárničky na zotavovacie podujatie a vybavenie veľkej zdravotníckej brašne ...

d)

oznámiť miesto a čas konania zotavovacieho podujatia zdravotníckemu zariadeniu6a) v mieste konania ...

e)

zabezpečiť poučenie všetkých osôb činných na zotavovacom podujatí okrem zdravotníka o hygienických ...

f)

viesť dokumentáciu o zotavovacom podujatí a uchovávať ju šesť mesiacov od skončenia zotavovacieho ...

(10)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví

a)

podrobnejšie požiadavky na organizáciu zotavovacích podujatí a denný režim detí na zotavovacom ...

b)

hygienické požiadavky na umiestnenie, funkčné členenie, priestorové usporiadanie, stravovanie ...

c)

vzor vyhlásenia podľa odseku 3,

d)

náležitosti oznámenia podľa odseku 9 písm. a),

e)

vybavenie lekárničky na zotavovacie podujatie a vybavenie veľkej zdravotníckej brašne pre putovné ...

f)

obsah dokumentácie podľa odseku 9 písm. f).

§ 13k
Vonkajšie priestory pre deti a mládež
(1)

Pieskoviská, hracie, športové a rekreačné plochy určené pre deti a mládež vrátane vonkajších ...

(2)

Požiadavky podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť každý, kto prevádzkuje pieskoviská, hracie, ...

§ 13l
Zariadenia, v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti
(1)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie, v ktorom ...

a)

používať také pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje a pomôcky, aby sa pri výkone ...

b)

postupovať pri používaní prístrojov, pracovných nástrojov a pomôcok podľa návodu výrobcu,

c)

vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho príslušnému orgánu na ochranu zdravia na schválenie, ...

(2)

Epidemiologicky závažnú činnosť môžu vykonávať len osoby zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé. ...

(3)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré prevádzkujú holičstvo, kaderníctvo, ...

(4)

Osoby uvedené v odseku 3 nesmú robiť výkony na chorej koži, manipuláciu s jazvami a materskými ...

(5)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré prevádzkujú solárium, sú ...

a)

dodržiavať limity ultrafialového žiarenia,

b)

viesť prevádzkovú dokumentáciu a na viditeľnom mieste umiestniť poučenie pre osoby, ktorým poskytujú ...

(6)

Saunu možno prevádzkovať, len ak má zabezpečenú vodu, ktorá spĺňa požiadavky na kvalitu vody ...

(7)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví

a)

hygienické požiadavky na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie a vnútorné ...

b)

hygienické požiadavky na pracovné postupy, prístroje, pracovné nástroje a pomôcky a na prevádzku ...

c)

náležitosti prevádzkového poriadku podľa odseku 1 písm. c),

d)

limity ultrafialového žiarenia podľa odseku 5 písm. a),

e)

náležitosti prevádzkovej dokumentácie podľa odseku 5 písm. b),

f)

požiadavky na prevádzku a kontrolu kvality vody v ochladzovacom bazéne podľa odseku 6.

§ 13m
Zariadenia spoločného stravovania
(1)

Zariadenia spoločného stravovania sú zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s ...

a)

na pracoviskách, v školských zariadeniach, v školách, v zariadeniach sociálnych služieb, v zdravotníckych ...

b)

v prevádzkach verejného stravovania a na hromadných podujatiach.

(2)

Stravovacie služby možno poskytovať len v zariadeniach, ktoré spĺňajú hygienické požiadavky ...

(3)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie spoločného ...

(4)

Pri výrobe pokrmov v zariadení spoločného stravovania musí byť zabezpečená ich zdravotná neškodnosť, ...

(5)

Prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania je ďalej povinný

a)

zabezpečovať sústavnú kontrolu pri preberaní surovín,

b)

kontrolovať podmienky dodržania zdravotnej neškodnosti uskladňovaných surovín, polovýrobkov a ...

c)

zabezpečovať ochranu hotových pokrmov a nápojov pred ich znehodnotením,

d)

zabezpečovať kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody (§ 13c ods. 2) v pravidelných, najmenej ...

e)

zabezpečovať výživovú a zmyslovú hodnotu polovýrobkov, polotovarov, hotových pokrmov a nápojov ...

f)

kontrolovať dodržiavanie osobnej hygieny a hygienických požiadaviek zamestnancami,

g)

zabezpečovať a kontrolovať čistotu zariadenia a súvisiacich prevádzkových priestorov,

h)

vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho príslušnému orgánu na ochranu zdravia na schválenie, ...

(6)

Prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania podľa odseku 1 písm. a) je ďalej povinný pred ...

(7)

Prevádzkovateľ zariadenia spoločného stravovania určeného pre deti a mládež je ďalej povinný ...

(8)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví

a)

hygienické požiadavky na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné ...

b)

požiadavky na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov,

c)

postup pri odbere vzoriek hotových pokrmov a ich uchovávaní a obsah dokumentácie podľa odseku 6, ...

d)

požiadavky na dodržiavanie osobnej hygieny a dodržiavanie hygienických požiadaviek zamestnancami ...

DRUHÁ HLAVA
OCHRANA ZDRAVIA PRED HLUKOM, VIBRÁCIAMI A NEIONIZUJÚCIM ŽIARENÍM

§ 13n
Hluk a vibrácie
(1)

Každý, kto používa alebo prevádzkuje zdroje hluku alebo vibrácií, je povinný technickými, organizačnými ...

(2)

Hluk zo zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu a hluk z verejnej produkcie hudby nesmú prekročiť ...

(3)

Na pracoviskách, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku a vibrácií, zamestnávateľ ...

(4)

Ak meranie a hodnotenie podľa odseku 3 preukáže prekročenie najvyšších prípustných hodnôt, ...

a)

oboznámiť zamestnancov, príslušný odborový orgán a zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ...

b)

poučiť zamestnancov o predpísaných pracovných postupoch a vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie, ...

c)

informovať o výške prekročenia najvyšších prípustných hodnôt aj príslušný orgán na ochranu ...

(5)

Pracoviská, na ktorých úroveň hluku prekročí najvyššiu prípustnú hodnotu, musia byť označené, ...

(6)

Riziko vyplývajúce z vystavenia zamestnancov hluku a vibráciám sa musí obmedziť na najnižšiu ...

(7)

Na pracoviskách podľa odseku 5 je zamestnávateľ ďalej povinný

a)

určiť príčiny prekročenia najvyšších prípustných hodnôt hluku a vibrácií, vypracovať a ...

b)

informovať zamestnancov, zástupcov zamestnancov a príslušný orgán na ochranu zdravia o opatreniach ...

c)

zabezpečiť zamestnancom účinné osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu sluchu v dostatočnom ...

d)

zabezpečiť zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu pred vibráciami,

e)

viesť záznamy o výsledkoch merania hluku a vibrácií u zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce ...

f)

odovzdať záznamy podľa písmena e) po skončení svojej činnosti alebo zrušení pracoviska príslušnému ...

(8)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví

a)

najvyššie prípustné hodnoty hluku vo vonkajších priestoroch a stavbách pre denný a nočný čas ...

b)

najvyššie prípustné hodnoty hluku a vibrácií pri práci,

c)

požiadavky na meranie a hodnotenie hluku a vibrácií na pracoviskách,

d)

náležitosti záznamov podľa odseku 7 písm. e).

§ 13o
Neionizujúce žiarenie
(1)

Neionizujúce žiarenie je elektromagnetické pole s frekvenčným rozsahom ustanoveným všeobecne ...

(2)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré používajú alebo prevádzkujú ...

(3)

Pri navrhovaní a uskutočňovaní stavieb,6ab) ktoré sa nachádzajú v okruhu pôsobenia zdrojov elektromagnetického ...

(4)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré používajú alebo prevádzkujú ...

a)

zabezpečiť skúšanie zdrojov elektromagnetického žiarenia a uchovávať protokoly o výsledkoch ...

b)

oznámiť príslušnému orgánu na ochranu zdravia a štátnemu zdravotnému ústavu termín preskúšania ...

c)

vypracovať prevádzkový poriadok pred začatím prevádzky a predložiť ho na schválenie príslušnému ...

d)

bezodkladne informovať príslušný orgán na ochranu zdravia o každej poruche zdroja, ktorá má ...

e)

zreteľne označiť miesta, v ktorých úroveň elektromagnetického poľa môže byť vyššia, ako ...

f)

udržiavať zdroje v bezchybnom stave a sledovať, aby sa v dôsledku opráv alebo iných zásahov neznížila ...

(5)

Na pracoviskách so zdrojmi elektromagnetického žiarenia podľa odseku 4 písm. e) môžu pracovať ...

(6)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré používajú alebo prevádzkujú ...

(7)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré používajú alebo prevádzkujú ...

(8)

Pracoviská, na ktorých sa používajú lasery II. až IV. triedy, musia mať vypracovaný a príslušným ...

(9)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré vyrábajú a dovážajú lasery, ...

(10)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví

a)

frekvenčný rozsah elektromagnetického poľa podľa odseku 1,

b)

najvyššie prípustné hodnoty ožiarenia elektromagnetickým poľom a výšku ich prípustného prekročenia ...

c)

požiadavky na skúšanie zdrojov elektromagnetického žiarenia,

d)

najvyššie prípustné hodnoty a ochranné opatrenia pri používaní a prevádzkovaní zdrojov ultrafialového ...

e)

najvyššie prípustné hodnoty a ochranné opatrenia pri používaní a prevádzkovaní zdrojov laserového ...

f)

náležitosti prevádzkového poriadku podľa odseku 8,

g)

požiadavky na zaraďovanie laserov do tried, označovanie a vybavenie laserov a rozsah údajov uvádzaných ...

TRETIA HLAVA
OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

§ 13p
Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác
(1)

Podľa miery výskytu faktorov, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, a podľa hodnotenia zdravotných ...

(2)

Návrhy na zaradenie prác do kategórií predkladá príslušnému orgánu na ochranu zdravia zamestnávateľ ...

(3)

Zamestnávateľ je povinný ihneď oznámiť príslušnému orgánu na ochranu zdravia každú zmenu ...

§ 13r
Rizikové práce a ich evidencia
(1)

Rizikovou prácou sa rozumie práca spojená so zvýšeným ohrozením zdravia, pri ktorej je nebezpečie ...

(2)

Zamestnávateľ, na ktorého pracovisku sa vykonáva riziková práca, je povinný viesť a uchovávať ...

(3)

Na pracovisku so zvýšeným ohrozením zdravia môžu pracovať iba osoby zdravotne spôsobilé.

§ 13s
Ochrana zdravia pri práci s chemickými faktormi
(1)

Zamestnávateľ je povinný

a)

zisťovať nebezpečné chemické faktory na pracovisku, a ak ich zistí, posudzovať riziko6aj) vyplývajúce ...

1.

ich nebezpečných vlastností,6ad)

2.

karty bezpečnostných údajov,6ad)

3.

stupňa, druhu a trvania pôsobenia chemických faktorov,

4.

podmienok práce súvisiacich s takými faktormi vrátane ich množstva,

5.

najvyšších prípustných hodnôt vystavenia zamestnancov nebezpečným chemickým faktorom a biologických ...

6.

účinnosti uskutočnených preventívnych opatrení alebo opatrení, ktoré plánuje vykonať,

7.

záverov už uskutočnených preventívnych lekárskych prehliadok,6ak)

b)

vyžiadať si dodatočné informácie potrebné na posúdenie rizika od dodávateľa alebo z iných ...

c)

vypracovať posudok o riziku

1.

pri zistení nebezpečného chemického faktora,

2.

pri každej významnej zmene, alebo ak výsledky zdravotného dohľadu preukážu, že je to nevyhnutné, ...

3.

pri každej novej činnosti súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi.

(2)

Pri činnostiach súvisiacich s vystavením zamestnancov viacerým nebezpečným chemickým faktorom ...

(3)

Pri akejkoľvek činnosti súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi je zamestnávateľ povinný ...

(4)

Ak výsledky posúdenia rizika podľa odseku 1 písm. a) preukážu riziko vyplývajúce z nebezpečných ...

(5)

Ak povaha činnosti neumožňuje vylúčiť riziko podľa odseku 4, zamestnávateľ je povinný obmedziť ...

(6)

Špecifické ochranné a preventívne opatrenia podľa odsekov 4 a 5 sa nemusia vykonať, ak výsledky ...

(7)

Ak zamestnávateľ nepreukáže vykonanie opatrení podľa odseku 4, je povinný vykonávať pravidelne ...

(8)

Pri posudzovaní rizika vyplývajúceho z nebezpečných chemických faktorov je zamestnávateľ povinný ...

(9)

Na základe celkového posúdenia rizík podľa odsekov 1 a 3 je zamestnávateľ povinný vykonávať ...

(10)

Na pracoviskách s nebezpečnými chemickými faktormi môže zamestnávateľ zamestnávať len osoby ...

(11)

Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancom a zástupcom zamestnancov údaje získané podľa ...

(12)

Na predchádzanie riziku z vystavenia zamestnancov chemickým faktorom a z pracovných činností súvisiacich ...

(13)

Výnimku z ustanovenia odseku 12 môže povoliť príslušný orgán na ochranu zdravia na základe ...

a)

o použitie na účely vedeckého výskumu a testovania vrátane analýzy,

b)

o činnosti zamerané na vylúčenie chemických faktorov prítomných vo forme vedľajších produktov ...

c)

o výrobu vybraných chemických faktorov podľa odseku 12 na použitie ako medziproduktu a takéto ...

(14)

Zamestnávateľ je povinný pri zabezpečovaní zdravotného dohľadu vychádzať z posudku o riziku ...

(15)

Zamestnávateľ je ďalej povinný

a)

viesť záznamy o výsledkoch merania chemických faktorov u zamestnancov vykonávajúcich rizikové ...

b)

viesť záznamy o druhu a množstve používaných chemických faktorov a uchovávať ich desať rokov ...

c)

odovzdať záznamy podľa písmen a) a b) po skončení svojej činnosti alebo zrušení pracoviska ...

d)

vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho príslušnému orgánu na ochranu zdravia na schválenie, ...

e)

zabezpečiť nebezpečné chemické faktory proti ich zneužitiu alebo odcudzeniu,

f)

zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia zamestnancov pri skladovaní nebezpečných chemických ...

g)

oznamovať údaje orgánu na ochranu zdravia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom ...

(16)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví

a)

najvyššie prípustné hodnoty vystavenia zamestnancov nebezpečným chemickým faktorom a biologické ...

b)

všeobecné zásady prevencie rizík vyplývajúcich z nebezpečných chemických faktorov,

c)

špecifické ochranné a preventívne opatrenia na vylúčenie a obmedzenie rizika vyplývajúceho z ...

d)

požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb, ktoré riadia práce s nebezpečnými chemickými faktormi, ...

e)

vybrané chemické faktory a účely ich použitia, ktoré nie sú na pracovisku povolené,

f)

náležitosti posudku o riziku podľa odseku 1 písm. c),

g)

náležitosti žiadosti podľa odseku 13,

h)

náležitosti záznamov podľa odseku 15 písm. a) a b),

i)

náležitosti prevádzkového poriadku podľa odseku 15 písm. d),

j)

rozsah údajov oznamovaných zamestnávateľom príslušnému orgánu na ochranu zdravia podľa odseku ...

§ 13t
Ochrana zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi
(1)

Pre každú činnosť, pri ktorej môžu byť zamestnanci vystavení karcinogénnym alebo mutagénnym ...

(2)

Pri posudzovaní rizika podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný osobitne prihliadať na ohrozených ...

(3)

Zamestnávateľ je povinný obmedzovať používanie karcinogénnych alebo mutagénnych faktorov na ...

(4)

Ak výsledky posúdenia rizika podľa odseku 1 preukážu riziko vyplývajúce z karcinogénnych alebo ...

a)

zabrániť vystaveniu zamestnancov týmto faktorom,

b)

dodržiavať technické smerné hodnoty a expozičné ekvivalenty karcinogénnych a mutagénnych faktorov, ...

c)

poskytovať príslušnému orgánu na ochranu zdravia na požiadanie informácie o výsledkoch posudzovania, ...

d)

informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov o opatreniach na vylúčenie alebo obmedzenie rizika ...

(5)

Ak nahradenie karcinogénnych alebo mutagénnych faktorov podľa odseku 3 nie je technicky možné, ...

(6)

Pri určitých činnostiach, pri ktorých možno predvídať veľké zvýšenie vystavenia zamestnancov ...

(7)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa činnosti uvedené v odseku 6 vykonávali vo vymedzenom, ...

(8)

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť informácie a poučenie zamestnancom a zástupcom zamestnancov ...

(9)

Ak príslušný orgán na ochranu zdravia nariadil vykonanie mimoriadnej preventívnej lekárskej prehliadky ...

(10)

Na pracoviskách s karcinogénnymi alebo mutagénnymi faktormi môžu pracovať len osoby zdravotne ...

(11)

Zamestnávateľ je povinný viesť zoznamy zamestnancov vystavených karcinogénnym a mutagénnym faktorom, ...

(12)

Karcinogénne alebo mutagénne faktory sa nesmú používať pri výučbe v základných školách a ...

(13)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví

a)

preventívne technické a organizačné opatrenia na zabránenie a obmedzenie vystavenia zamestnancov ...

b)

rozsah informácií a údajov poskytovaných zamestnávateľom orgánu na ochranu zdravia, zamestnancom ...

c)

technické smerné hodnoty karcinogénnych a mutagénnych faktorov,

d)

expozičné ekvivalenty karcinogénnych a mutagénnych faktorov.

§ 13u
Ochrana zdravia pri práci s azbestom
(1)

Pri akejkoľvek činnosti, pri ktorej by mohlo vzniknúť riziko pôsobenia prachu z azbestu alebo materiálov, ...

(2)

Činnosť uvedenú v odseku 1 je zamestnávateľ povinný oznámiť príslušnému orgánu na ochranu ...

(3)

Používanie azbestu pomocou rozprašovania a pracovné metódy, pri ktorých sa používajú izolačné ...

(4)

Pri všetkých činnostiach podľa odseku 1 vystavenie zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov ...

a)

musí byť obmedzené na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň,

b)

nesmie prekročiť najvyššie technické smerné hodnoty.

(5)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pravidelné meranie azbestu v ovzduší na mieste výkonu práce ...

(6)

Pri prekročení hodnôt podľa odseku 4 písm. b) je zamestnávateľ povinný

a)

zistiť príčiny ich prekročenia a bez meškania vykonať ochranné opatrenia,

b)

prerušiť prácu až do vykonania ochranných opatrení podľa písmena a),

c)

zabezpečiť meranie azbestu na zistenie účinnosti ochranných opatrení podľa písmena a).

(7)

Ak nemožno účinne obmedziť pôsobenie prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest, ...

(8)

Ak je pri určitých činnostiach predpoklad prekročenia hodnôt podľa odseku 4 písm. b) a nemožno ...

(9)

Pred začiatkom búracích prác alebo prác na odstránenie azbestu alebo výrobkov obsahujúcich azbest ...

(10)

Zamestnávateľ je ďalej povinný pre všetky činnosti uvedené v odseku 1

a)

zabezpečiť špecifické ochranné opatrenia a poskytnúť zamestnancom a zástupcom zamestnancov informácie, ...

b)

viesť zoznam zamestnancov a záznamy o ich vystavení prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich ...

(11)

Ustanovenia odsekov 2 a 5 a odseku 10 písm. b) sa nevzťahujú na činnosti, pri ktorých úroveň ...

(12)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví

a)

náležitosti oznámenia podľa odseku 2,

b)

najvyššie technické smerné hodnoty vystavenia zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov ...

c)

medzné technické smerné hodnoty vystavenia zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich ...

d)

požiadavky na meranie azbestu v pracovnom ovzduší,

e)

ochranné opatrenia na obmedzenie pôsobenia prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest ...

f)

náležitosti plánu práce podľa odseku 9,

g)

rozsah informácií poskytovaných zamestnávateľom zamestnancom a zástupcom zamestnancov podľa odseku ...

h)

náležitosti zoznamu a záznamov podľa odseku 10 písm. b).

§ 13v
Ochrana zdravia pri práci s biologickými faktormi
(1)

Pri akejkoľvek činnosti, pri ktorej by mohlo vzniknúť riziko vystavenia zamestnancov biologickým ...

(2)

Pri činnostiach spojených s rizikom vystavenia zamestnancov viacerým druhom biologických faktorov ...

(3)

Zamestnávateľ je ďalej povinný

a)

posudzovať riziko vyplývajúce z vystavenia zamestnancov biologickým faktorom pravidelne a pri každej ...

b)

vykonávať posudzovanie rizika podľa písmena a) na základe všetkých dostupných informácií,

c)

nahrádzať používanie škodlivých biologických faktorov a znižovať riziko vyplývajúce z týchto ...

d)

vykonávať ochranné opatrenia na zníženie rizika vyplývajúceho z biologických faktorov,

e)

poskytovať príslušnému orgánu na ochranu zdravia na požiadanie informácie podľa písmena b) ...

f)

bezodkladne informovať príslušný orgán na ochranu zdravia o akejkoľvek mimoriadnej udalosti spojenej ...

g)

poskytovať zamestnancom a zástupcom zamestnancov informácie a poučenie v rozsahu ustanovenom všeobecne ...

h)

viesť zoznam zamestnancov vystavených biologickým faktorom zaradených do tretej a štvrtej skupiny ...

1.

uchovávať ich desať rokov od skončenia vystaveniu biologickým faktorom,

2.

uchovávať ich alebo zabezpečiť ich uchovávanie 40 rokov od skončenia vystaveniu biologickým faktorom ...

i)

umožniť prístup príslušnému orgánu na ochranu zdravia a lekárovi poskytujúcemu závodnú zdravotnú ...

j)

vopred oznámiť príslušnému orgánu na ochranu zdravia prvé použitie biologického faktora najmenej ...

(4)

Použitie biologických faktorov musí byť schválené príslušným orgánom na ochranu zdravia; schváleniu ...

(5)

Ak výsledky posúdenia rizika podľa odseku 1 preukážu, že vystavenie alebo možné vystavenie zamestnancov ...

(6)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví

a)

klasifikáciu biologických faktorov,

b)

rozsah údajov a informácií na posudzovanie rizika z vystavenia zamestnancov biologickým faktorom, ...

c)

ochranné opatrenia na znižovanie rizika vystavenia zamestnancov biologickým faktorom,

d)

rozsah informácií a poučenia poskytovaných zamestnávateľom zamestnancom a zástupcom zamestnancov, ...

e)

náležitosti zoznamov podľa odseku 3 písm. h) a požiadavky na uchovávanie zoznamov zamestnancov ...

f)

rozsah oznamovania používania biologických faktorov orgánu na ochranu zdravia a náležitosti oznámenia ...

ŠTVRTÁ HLAVA
OPATRENIA V SAMOSTATNEJ PÔSOBNOSTI OBCÍ A NIEKTORÉ ZÁKAZY

§ 13x
Opatrenia v samostatnej pôsobnosti obcí
a)

nariadiť na ochranu zdravia pred vznikom a šírením prenosných ochorení vykonanie dezinsekcie a ...

b)

určiť zariadenia spoločného stravovania, do ktorých môže návštevník vstupovať aj v sprievode ...

c)

obmedziť na ochranu pred hlukom a vibráciami v nočnom čase (§ 13n ods. 2) verejnú produkciu hudby ...

§ 13y
Niektoré zákazy a obmedzenia
(1)

Veľmi jedovaté látky a prípravky6am) sa nesmú predávať a vydávať fyzickým osobám.

(2)

Jedovaté látky a prípravky a žieravé látky a prípravky6an) sa nesmú predávať a vydávať osobám ...

(3)

Fyzické osoby môžu s látkami a prípravkami uvedenými v odsekoch 1 a 2 zaobchádzať len za podmienok ...

§ 14
Kozmetické prostriedky
(1)

Kozmetické prostriedky sú látky alebo prostriedky určené na styk s vonkajšími časťami ľudského ...

(2)

Výrobca alebo dovozca kozmetických prostriedkov je povinný zabezpečiť, aby ním vyrábané alebo ...

a)

za zvyčajných alebo bežne predpokladaných podmienok nespôsobili poškodenie zdravia ľudí,

b)

vyhovovali hygienickým požiadavkám na ich zloženie, vlastnosti a mikrobiologickú čistotu; dodržiavanie ...

c)

boli balené do zdravotne neškodných obalov,

d)

boli s ohľadom na svoj charakter a spôsob označované a vybavené písomným vyhlásením a návodom ...

(3)

O použití nových látok a ich množstiev, ktoré nie sú uvedené vo všeobecne záväznom právnom ...

(4)

Výrobca alebo dovozca kozmetického prostriedku je povinný

a)

pred uvedením kozmetického prostriedku do obehu oznámiť príslušnému orgánu na ochranu zdravia ...

b)

predložiť na kontrolné účely na žiadosť orgánu na ochranu zdravia v rozsahu ním určenom údaje ...

§ 15
Podmienky na výrobu kozmetických prostriedkov a na ich uvedenie do obehu
(1)

Výrobca kozmetického prostriedku je povinný určiť výrobnú metódu vyhovujúcu správnej výrobnej ...

(2)

Pred uvedením kozmetického prostriedku do obehu je výrobca i dovozca povinný zabezpečiť hodnotenie ...

§ 15a

Zrušený

§ 15b

Zrušený

§ 15c

Zrušený

§ 16

Zrušený

§ 17

Zrušený

PIATA ČASŤ

RADIAČNÁ OCHRANA

§ 17a
Základné princípy radiačnej ochrany
(1)

Činnosť vedúca k ožiareniu je akákoľvek ľudská činnosť, ktorá môže zvýšiť ožiarenie ...

(2)

Každý, kto vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, je povinný zabezpečiť, aby počet ožiarených ...

(3)

Každý, kto vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu, je povinný obmedzovať ožiarenie tak, aby ožiarenie ...

(4)

Limity ožiarenia podľa odseku 3 sa nevzťahujú na ožiarenie

a)

osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť,6a)

b)

osôb prírodným ionizujúcim žiarením okrem ožiarenia na pracoviskách so zvýšeným ožiarením ...

c)

pracovníkov kategórie A, ak vykonávajú vopred plánované mimoriadne, jednorazové alebo krátkodobé ...

(5)

Výnimočné ožiarenie môže podstúpiť len pracovník kategórie A dobrovoľne a po predchádzajúcom ...

(6)

Zásah môže byť vykonaný len vtedy, ak poškodenie na zdraví spôsobené ionizujúcim žiarením ...

(7)

Ožiarenie osôb podieľajúcich sa na záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach6b) pri ...

§ 17b
Kritériá na zaradenie zdrojov ionizujúceho žiarenia do tried
a)

príkon dávkového ekvivalentu, energia a druh ionizujúceho žiarenia,

b)

technická úprava a spôsob konštrukcie zdroja ionizujúceho žiarenia,

c)

druh činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a s tým súvisiaca miera možného ohrozenia zdravia ...

d)

možné riziko vyplývajúce z predvídateľných porúch a odchýlok od bežnej prevádzky,

e)

aktivita a hmotnostná aktivita, ak ide o rádioaktívny žiarič.

§ 17c
Ožiarenie osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(1)

Ožiarenie osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť,6a) môže sa vykonávať len na základe ...

(2)

Pri rádiodiagnostických vyšetreniach, vyšetreniach metódami nukleárnej medicíny a pri rádioterapeutických ...

a)

rádiodiagnostických vyšetreniach dávky ožiarenia v tkanivách vo vyšetrovanej časti tela a dávky ...

b)

vyšetreniach metódami nukleárnej medicíny bolo aplikované len nevyhnutne potrebné množstvo rádioaktívnej ...

c)

rádioterapeutických výkonoch a pri terapeutickej aplikácii rádionuklidov sa ožiarenie liečenej ...

(3)

Rádiodiagnostické vyšetrenia u tehotných žien, vyšetrenia metódami nukleárnej medicíny a terapeutické ...

(4)

Ožiarenie osôb, ktoré sa dobrovoľne, mimo rámca svojich pracovných povinností vyplývajúcich ...

§ 17d
Ožiarenie obyvateľstva prírodným ionizujúcim žiarením
(1)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré vyrábajú a dovážajú stavebné ...

a)

zabezpečiť systematické meranie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch6c) ...

b)

údaje z evidencie podľa písmena a) oznamovať príslušnému štátnemu zdravotnému ústavu (§ ...

c)

vykonať opatrenia na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch6c) a v ...

(2)

Ak je odvodená zásahová úroveň prekročená, možno používať stavebné výrobky6c) na výstavbu ...

(3)

Stavebný výrobok6c) sa nesmie použiť na výstavbu stavieb, ak je ekvivalentná aktivita rádia v ...

(4)

Objemové aktivity vybraných prírodných rádionuklidov v dodávanej vode nesmú prekročiť hodnoty, ...

(5)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sú stavebníkom6ab) stavieb uvedených ...

a)

pred výstavbou stavieb zabezpečiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu ...

b)

údaje z evidencie podľa písmena a) oznamovať príslušnému štátnemu zdravotnému ústavu (§ ...

c)

pred odovzdaním stavieb do užívania vykonať opatrenia proti prenikaniu radónu z podložia stavby ...

§ 17e
Ožiarenie zamestnancov prírodným ionizujúcim žiarením
(1)

Na pracoviskách s výskytom prírodného ionizujúceho žiarenia je zamestnávateľ povinný pri prekročení ...

(2)

Pracoviská s výskytom prírodného ionizujúceho žiarenia, na ktorých je prekročená zásahová ...

(3)

Na pracoviskách uvedených v odseku 2 je zamestnávateľ povinný

a)

vypracovať monitorovací plán, zabezpečiť jeho plnenie a výsledky monitorovania oznamovať príslušnému ...

b)

dodržiavať limity ožiarenia, zásady hodnotenia ožiarenia a požiadavky na hodnotenie ožiarenia ...

c)

viesť záznamy o úrovni ožiarenia zamestnancov,

d)

určiť zodpovednú osobu za dodržiavanie radiačnej ochrany v rozsahu uvedenom v písmenách a) až ...

Podmienky na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany

§ 17f
(1)

Na činnosti vedúce k ožiareniu uvedené v odsekoch 2 a 4 a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ...

(2)

Povolenie ministerstva zdravotníctva je potrebné na

a)

uvedenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6 do prevádzky,

b)

zrušenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6,

c)

stavebné a technologické zmeny pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú ...

d)

používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6,

e)

odber zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi,

f)

prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi, rádioaktívnych ...

g)

výrobu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6,

h)

dovoz, vývoz, distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6 okrem ...

i)

vykonávanie údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6,

j)

vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6,

k)

vykonávanie skúšok tesnosti zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6, ktoré sú uzavretými ...

l)

vydávanie sprievodných listov pre zdroje ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6, ktoré sú otvorenými ...

m)

uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia2) z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho ...

n)

nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) vznikajúcimi na pracovisku so zdrojmi ...

o)

nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami,

p)

nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi,6e) ktorých pôvodca nie je známy,

r)

používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na overovanie nových medicínskych poznatkov na človeku,6a) ...

s)

používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na sterilizáciu predmetov,

t)

používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín,

u)

terapeutickú aplikáciu rádionuklidov formou ambulantnej zdravotnej starostlivosti.6a)

(3)

Povolenie ministerstva zdravotníctva je ďalej potrebné na

a)

vykonávanie monitorovania pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6,

b)

vykonávanie služieb osobnej dozimetrie,

c)

meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd ...

d)

meranie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch6c) a vo vode,

e)

odbornú prípravu na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu,

f)

odbornú prípravu na vykonávanie činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.

(4)

Povolenie štátneho krajského hygienika je potrebné na

a)

uvedenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5 do prevádzky,

b)

zrušenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5,

c)

stavebné a technologické zmeny pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5, ktoré ...

d)

používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5 okrem používania zdrojov ionizujúceho žiarenia ...

e)

odber zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi,

f)

prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi, rádioaktívnych ...

g)

uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia2) z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho ...

h)

nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) vznikajúcimi na pracovisku so zdrojmi ...

(5)

Povolenia orgánov na ochranu zdravia podľa odsekov 2 až 4 nenahrádzajú povolenia, oprávnenia a ...

(6)

Kladný posudok ministerstva zdravotníctva je potrebný na

a)

výstavbu a na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby ...

b)

uvádzanie do prevádzky, na prevádzku jadrového zariadenia, na vyraďovanie jadrového zariadenia ...

c)

výstavbu pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6 okrem jadrového reaktora a rádionuklidov, ...

(7)

Kladný posudok krajského štátneho hygienika je potrebný na výstavbu pracoviska so zdrojmi ionizujúceho ...

(8)

Žiadateľ o vydanie posudku podľa odsekov 6 a 7 predloží k žiadosti dokumentáciu, ktorá je uvedená ...

(9)

Pridávať rádioaktívne látky pri výrobe hračiek a predmetov osobnej spotreby a dovoz a vývoz ...

§ 17g
(1)

Činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré sa nevyžaduje povolenie alebo posudok orgánu na ochranu ...

a)

meno, priezvisko, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo, ak ide o fyzickú ...

b)

opis činnosti,

c)

dátum začatia činnosti,

d)

špecifikáciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich počet a predpokladaný spôsob skončenia činnosti ...

e)

miesto používania zdrojov ionizujúceho žiarenia.

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje na činnosti vedúce k ožiareniu so zdrojmi ionizujúceho ...

(3)

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu na základe oznámenia, ...

a)

používať zdroje ionizujúceho žiarenia podľa návodu na používanie,

b)

viesť a uchovávať evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia v predpísanom rozsahu päť rokov od ...

c)

bezodkladne oznámiť štátnemu krajskému hygienikovi každú zmenu údajov uvedených v odseku 1 ...

d)

oznamovať každé nadobudnutie zdroja ionizujúceho žiarenia, jeho odovzdanie inej osobe a skončenie ...

e)

zabezpečiť bezpečné skončenie činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.

§ 17h
Podmienky na vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska <span class="shorten">...</span>
(1)

Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 vydá povolenie ...

(2)

Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 vydá povolenie ...

a)

má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,

b)

má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

c)

má požadovanú kvalifikáciu a odbornú prax,

d)

má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,

e)

je zdravotne spôsobilá,

f)

je bezúhonná.

(3)

Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činností uvedených v § 17f ods. 2 ...

a)

skončené vysokoškolské vzdelanie v lekárskom, farmaceutickom, technickom alebo v prírodovednom ...

b)

skončené bakalárske štúdium v technickom alebo v prírodovednom odbore štúdia a najmenej päťročná ...

c)

skončené stredné odborné vzdelanie a najmenej sedemročná odborná prax.

(4)

Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činností uvedených v § 17f ods. 3 ...

a)

skončené stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej sedemročná odborná prax alebo ...

b)

skončené úplné stredné odborné alebo vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole ...

(5)

Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 vydá povolenie ...

a)

v doklade o zriadení alebo založení právnickej osoby uvedenú činnosť, na ktorú žiada vydať ...

b)

určeného odborného zástupcu.

(6)

Odborný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené v odseku 2 a musí byť v pracovnom pomere ...

§ 17i
Žiadosť o vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska <span class="shorten">...</span>
(1)

Žiadosť o vydanie povolenia predkladá žiadateľ ministerstvu zdravotníctva alebo štátnemu krajskému ...

(2)

Ak je žiadateľ fyzická osoba, v žiadosti uvedie

a)

meno, priezvisko, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo,

b)

činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,

c)

miesto výkonu činnosti.

(3)

K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí

a)

povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ide o cudzinca,6g)

b)

doklad o dosiahnutom vzdelaní,

c)

doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

d)

osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

e)

doklad o zdravotnej spôsobilosti,

f)

výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako šesť mesiacov,

g)

dokumentáciu, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto zákonu.

(4)

Ak je žiadateľ právnická osoba, v žiadosti uvedie

a)

názov (obchodné meno), sídlo a právnu formu, meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého ...

b)

meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu odborného zástupcu,

c)

činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,

d)

miesto výkonu činnosti.

(5)

K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí

a)

doklad o zriadení alebo založení právnickej osoby a v prípade právnickej osoby, ktorá je zapísaná ...

b)

výpis z registra trestov osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom; výpis nesmie byť starší ...

c)

doklad o dosiahnutom vzdelaní, doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe, osvedčenie ...

d)

dokumentáciu, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto zákonu.

Vydávanie povolení na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, ich zmeny, zrušenie a strata platnosti

§ 17j
(1)

Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 vydá povolenie, ...

(2)

Povolenie obsahuje

a)

údaje uvedené v § 17i ods. 2, ak ide o povolenie vydané fyzickej osobe, a údaje uvedené v § 17i ...

b)

čas platnosti povolenia,

c)

podmienky na vykonávanie činnosti z hľadiska radiačnej ochrany,

d)

schválenú dokumentáciu.

(3)

Ak nie je v povolení určený kratší čas platnosti, povolenie platí päť rokov od jeho vydania. ...

(4)

Na žiadosť držiteľa povolenia môže orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia ...

§ 17k
(1)

Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 povolenie zmení, ...

a)

osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,

b)

odborného zástupcu.

(2)

Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 môže povolenie ...

(3)

Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 na základe oznámenia ...

§ 17l
(1)

Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 povolenie zruší, ...

a)

požiada o zrušenie povolenia,

b)

prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie povolenia (§ 17h),

c)

závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s ...

(2)

Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 môže povolenie ...

§ 17m
(1)

Povolenie stráca platnosť

a)

smrťou osoby, ktorej bolo vydané povolenie, jej vyhlásením za mŕtvu alebo zánikom právnickej ...

b)

uplynutím času, na ktorý bolo povolenie vydané.

(2)

Ak držiteľ povolenia požiada o predĺženie platnosti povolenia do 30 dní pred uplynutím platnosti ...

§ 17n
Základné požiadavky na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na nakladanie s inštitucionálnymi <span class="shorten">...</span>
(1)

Pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a nakladať s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) ...

(2)

Pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia možno len na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ...

(3)

Na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa musí povrchová rádioaktívna kontaminácia trvalo ...

(4)

Na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia musí byť vymedzené kontrolované pásmo, ak je predpoklad, ...

(5)

V kontrolovanom pásme môžu pracovať len osoby uvedené v odseku 1, ak sú vybavené osobnými dozimetrami. ...

(6)

Do kontrolovaného pásma nesmú vstupovať okrem osôb uvedených v odseku 5 a osôb, ktorým sa poskytuje ...

(7)

Osoby, na ktoré sa nevzťahuje zákaz vstupu do kontrolovaného pásma podľa odseku 6, môžu vstupovať ...

(8)

Poučenie podľa odseku 7 sa nevyžaduje u osôb vykonávajúcich štátny zdravotný dozor (§ 26) ...

(9)

Pracovisko so zdrojmi ionizujúceho žiarenia môže byť zrušené až po odstránení všetkých zdrojov ...

(10)

Na prechodných pracoviskách možno pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, len ak sa s nimi ...

§ 17o
Zdravotná spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
(1)

Zdravotná spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa preukazuje výsledkami lekárskych ...

(2)

Pri podozrení, že pracovník so zdrojmi ionizujúceho žiarenia prijal jednorazovú efektívnu dávku ...

§ 17p
Odborná spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
(1)

Pracovníci, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, musia

a)

spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na odbornú prax v rozsahu ustanovenom v § 17h ods. ...

b)

mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa druhu vykonávanej činnosti.

(2)

Odborný zástupca a pracovníci uvedení v odseku 1 sú povinní absolvovať základnú odbornú prípravu ...

(3)

Odborné vedomosti ostatných pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia overuje odborný zástupca ...

§ 17r
Nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi
(1)

Nakladaním s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) sa rozumie zber, triedenie, spracovanie, ...

(2)

S inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa môže nakladať len na účely zvýšenia bezpečnosti ...

(3)

Pri nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa musí prihliadať aj na iné nebezpečné ...

(4)

Na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa nevzťahujú osobitné predpisy.6i)

(5)

Pri nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa musia používať také zariadenia, ...

a)

zabezpečia ochranu osôb pred rádioaktívnou kontamináciou a vonkajším ožiarením,

b)

zabránia neodôvodnenému úniku rádioaktívnych látok alebo zabezpečia ich zbieranie,

c)

zabezpečia, aby množstvo a aktivita uvádzaných rádioaktívnych látok do životného prostredia ...

d)

umožnia ich bezpečnú údržbu a opravy a spoľahlivú dekontamináciu.

(6)

Zariadenia používané pri nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi musia umožniť ...

(7)

Zariadenia používané pri spracovaní a príprave na skladovanie inštitucionálnych rádioaktívnych ...

(8)

Za bezpečné nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi od ich vzniku až po ich prevzatie ...

(9)

Náklady spojené s nakladaním s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi od ich vzniku až po ...

(10)

Nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, môže vykonávať ...

(11)

Držiteľ povolenia podľa odseku 10 prepravuje inštitucionálne rádioaktívne odpady, ktorých pôvodca ...

(12)

Náklady na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, ...

§ 17s
Uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia

Rádioaktívne látky a materiály, predmety a zariadenia, ktoré obsahujú rádionuklidy alebo sú ...

§ 17t
Nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami
(1)

Rádioaktívnym zvyškom sa rozumie rádioaktívna kontaminácia pretrvávajúca v životnom prostredí2) ...

(2)

Nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami sa musí vykonávať v súlade so základnými princípmi radiačnej ...

(3)

Na nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17r.

§ 17u
Zabezpečovanie kvality radiačnej ochrany
(1)

Na zabezpečovanie kvality radiačnej ochrany je držiteľ povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na všetky pracoviská so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 ...

(3)

Zabezpečovanie kvality jadrových zariadení a činností pre všetky etapy životnosti jadrového ...

§ 17v
Povinnosti držiteľov povolení na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska <span class="shorten">...</span>
(1)

Držitelia povolení na činnosti vedúce k ožiareniu (§ 17f ods. 2 a 4) sú povinní

a)

dodržiavať základné princípy radiačnej ochrany (§ 17a), sústavne hodnotiť súlad vykonávaných ...

b)

postupovať v súlade s dokumentáciou schválenou pri vydaní povolenia,

c)

označovať zdroje ionizujúceho žiarenia a viesť a uchovávať dokumentáciu v rozsahu uvedenom vo ...

d)

sledovať, merať, hodnotiť, overovať a evidovať veličiny, parametre a skutočnosti dôležité ...

e)

oznámiť orgánu na ochranu zdravia príslušnému na vydanie povolenia v lehote uvedenej v § 17l ...

f)

zasielať doklady a oznamovať evidované údaje orgánu na ochranu zdravia, ktorý povolenie vydal, ...

g)

vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu podľa ustanovení tohto zákona a dodržiavať podmienky ...

h)

zabezpečiť monitorovanie v súlade s monitorovacím plánom schváleným pri vydaní povolenia a na ...

i)

bezodkladne oznámiť orgánu na ochranu zdravia príslušnému na vydanie povolenia každé prekročenie ...

j)

dodržiavať požiadavky na bezpečnú prevádzku zdrojov ionizujúceho žiarenia a pracovísk so zdrojmi ...

k)

činnosti vedúce k ožiareniu vykonávať len so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktoré sú označené ...

l)

umožniť vykonávanie činností so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a nakladanie s inštitucionálnymi ...

m)

obmedzovať produkciu inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov na nevyhnutnú mieru,

n)

viesť evidenciu inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov podľa druhov odpadov tak, aby bola zrejmá ...

o)

dodržiavať podmienky bezpečného nakladania s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a pravidelne ...

p)

odstrániť všetky zdroje ionizujúceho žiarenia a inštitucionálne rádioaktívne odpady z pracoviska ...

r)

poskytovať informácie o zabezpečení radiačnej ochrany, ktoré nie sú predmetom štátneho, služobného ...

s)

uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s vykonávanou ...

t)

zabezpečiť odborné vzdelávanie pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a základnú a periodickú ...

u)

poskytovať zdravotníckym zariadeniam údaje o osobných dávkach ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ...

v)

zabezpečiť zdroje ionizujúceho žiarenia proti ich odcudzeniu.

(2)

Držitelia povolení na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany (§ 17f ods. 3) sú povinní ...

§ 17x
Povinnosti držiteľov povolení na činnosti vedúce k ožiareniu v prípade radiačnej nehody a radiačnej <span class="shorten">...</span>
a)

zabezpečiť, aby do miesta radiačnej nehody a radiačnej havárie mali prístup len osoby vykonávajúce ...

b)

poučiť osoby uvedené v písmene a) okrem osôb vykonávajúcich štátny zdravotný dozor (§ 26) ...

c)

osobám uvedeným v písmene a) poskytnúť špeciálne prostriedky individuálnej ochrany a vybaviť ...

d)

ihneď vykonať zásah,

e)

neodkladne oznámiť radiačnú nehodu a radiačnú haváriu príslušnému orgánu štátneho zdravotného ...

f)

zistiť a vyhodnotiť rozsah, príčiny a možné následky radiačnej nehody a radiačnej havárie,

g)

informovať orgány uvedené v písmene e) najmä o spôsobe vykonania zásahu, o výsledkoch monitorovania, ...

h)

zabezpečiť likvidáciu následkov radiačnej nehody,

i)

vypracovať písomnú správu o radiačnej nehode a predložiť ju orgánu na ochranu zdravia, ktorý ...

§ 17y
Splnomocňovacie ustanovenia
a)

mieru obsahu rádionuklidov, pri ktorej prekročení je rádioaktívna látka rádioaktívny žiarič, ...

b)

technické a organizačné požiadavky, smerné hodnoty a postupy na preukazovanie racionálne dosiahnuteľnej ...

c)

limity ožiarenia, prípustné hodnoty výnimočného ožiarenia a zásady hodnotenia ožiarenia,

d)

smerné hodnoty ožiarenia osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť,6a)

e)

zaradenie zdrojov ionizujúceho žiarenia do tried,

f)

odvodené zásahové úrovne na obmedzenie ožiarenia obyvateľstva prírodným ionizujúcim žiarením, ...

g)

požiadavky na meranie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch6c) a v dodávanej ...

h)

najvyššie prípustné hodnoty ekvivalentnej aktivity rádia v stavebných výrobkoch6c) a objemových ...

i)

postup určenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a v priepustnosti základových pôd stavebného ...

j)

zásahové úrovne a odvodené zásahové úrovne na obmedzenie ožiarenia zamestnancov prírodným ...

k)

požiadavky na hodnotenie ožiarenia zamestnancov na pracoviskách so zvýšeným ožiarením zamestnancov ...

l)

požiadavky na bezpečnú prevádzku pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

m)

najvyššie prípustné hodnoty povrchovej rádioaktívnej kontaminácie na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho ...

n)

požiadavky na odbornú prípravu na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska ...

o)

požiadavky na označovanie zdrojov ionizujúceho žiarenia, na rozsah vedenia a uchovávania dokumentácie ...

p)

požiadavky na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) a rozsah evidencie inštitucionálnych ...

q)

požiadavky na prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6, ktoré sú rádioaktívnymi ...

r)

mieru obsahu rádionuklidov, ktorá umožňuje uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia2) ...

s)

požiadavky na sledovanie, meranie, hodnotenie, overovanie a evidenciu veličín, parametrov a skutočností ...

t)

požiadavky na monitorovanie a monitorovací plán,

u)

požiadavky na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia a služieb osobnej dozimetrie,

v)

požiadavky na radiačnú ochranu pri zásahoch pri radiačnej havárii,

x)

zásahové úrovne a odvodené zásahové úrovne na neodkladné a následné protiradiačné opatrenia, ...

y)

požiadavky na havarijný plán pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

z)

podrobnosti o požiadavkách na zabezpečovanie kvality radiačnej ochrany.

ŠIESTA ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU OCHRANY ZDRAVIA

§ 18
Orgány na ochranu zdravia
(1)

Štátnu správu na úseku ochrany zdravia vykonávajú orgány na ochranu zdravia, ktorými sú

a)

ministerstvo zdravotníctva,

b)

štátni krajskí hygienici na krajských úradoch (ďalej len „krajský hygienik"),

c)

štátni okresní hygienici na okresných úradoch (ďalej len „okresný hygienik").

(2)

Na plnenie úloh ministerstva zdravotníctva uvedených v § 19 sa na ministerstve zdravotníctva ustanovuje ...

(3)

Okresní hygienici a krajskí hygienici vykonávajú činnosti uvedené v § 20 a 21 v súčinnosti ...

(4)

Okresného hygienika vymenúva a odvoláva prednosta príslušného okresného úradu so súhlasom ministerstva ...

§ 19
Pôsobnosť ministerstva zdravotníctva
a)

vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky,

b)

riadi celoštátne programy ochrany a podpory zdravia, ktoré plnia zdravotnícke zariadenia, a odborne ...

c)

spolupracuje s inými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej ...

d)

koordinuje činnosť na ochranu zdravia v Slovenskej republike a s inými štátmi,

e)

v súlade so súčasnými poznatkami vedy o vplyve fyzikálnych, chemických a biologických faktorov ...

f)

ustanovuje limity ožiarenia a podmienky na zneškodňovanie a ukladanie rádioaktívnych odpadov z ...

g)

ustanovuje zásady monitorovania záťaže obyvateľstva faktormi životného prostredia a pracovného ...

h)

ustanovuje zásady na predchádzanie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení, ...

i)

odborne usmerňuje ochranu zdravia,

j)

riadi a vykonáva štátny zdravotný dozor,

k)

odborne usmerňuje ochranu zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia v jadrovo-energetických ...

l)

odborne usmerňuje výchovu k zdraviu,

m)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany zdravia,

n)

vydáva pokyny na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru a posudky ...

o)

vydáva povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu, povolenia na činnosti dôležité z hľadiska ...

p)

zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na činnosti vedúce k ožiareniu a na činnosti ...

r)

určuje preventívne opatrenia na ochranu zdravia v rámci primárnej prevencie,

s)

nariaďuje opatrenia pri epidémiách a pri nebezpečenstve ich vzniku a opatrenia pri haváriách a ...

t)

nariaďuje opatrenia na zdravotnícku ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení, ...

u)

dáva súhlas na výrobu, dovoz a použitie očkovacích látok, sér, biologických diagnostických ...

v)

riadi a organizuje očkovanie, nariaďuje mimoriadne očkovanie a schvaľuje aplikačné postupy pri ...

x)

v súlade so súčasnými poznatkami vedy určuje zásady zdravej výživy obyvateľstva a odporúčané ...

§ 20
Pôsobnosť okresného hygienika
a)

odborne usmerňuje plnenie programov ochrany a podpory zdravia,

b)

vykonáva štátny zdravotný dozor,

c)

vydáva pokyny na odstránenie zistených nedostatkov a posudky k opatreniam uvedeným v § 27 ods. ...

d)

nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam s výnimkou opatrení uvedených v § 4 písm. g),

e)

ukladá sankcie podľa § 28 a 29,

f)

zabezpečuje výchovu obyvateľstva k zdraviu,

g)

vykonáva zber základných údajov na úseku ochrany zdravia, zabezpečuje ich prenos, uchovávanie, ...

h)

zriaďuje komisiu na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných ...

i)

rozhoduje o náhrade nákladov (§ 35 ods. 2),

j)

spolupracuje s príslušnými odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organizáciami ...

§ 21
Pôsobnosť krajského hygienika
a)

odborne usmerňuje činnosť okresných hygienikov,

b)

riadi a vykonáva štátny zdravotný dozor,

c)

vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú rámec územného obvodu okresného ...

d)

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje okresný hygienik,

e)

vydáva povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu,

f)

zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi jedovatými látkami a ...

g)

spolupracuje s príslušnými odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organizáciami ...

SIEDMA ČASŤ

ŠTÁTNE ZDRAVOTNÉ ÚSTAVY A KOMISIE NA PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

§ 22
Štátne zdravotné ústavy
(1)

Ministerstvo zdravotníctva zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany zdravia štátne zdravotné ...

(2)

Štátne zdravotné ústavy vykonávajú štátny zdravotný dozor, pripravujú podklady na opatrenia ...

(3)

Štátny zdravotný ústav Slovenskej republiky vedie centrálny register zdrojov ionizujúceho žiarenia ...

§ 23
Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
(1)

Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti zriaďuje ministerstvo zdravotníctva [§ 19 písm. ...

(2)

Komisiu na preskúšanie odbornej spôsobilosti tvorí predseda a členovia, ktorých vymenúvajú a ...

(3)

Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti sú schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná ...

(4)

O úspešne vykonanej skúške vydajú orgány na ochranu zdravia uvedené v odseku 1 účastníkovi ...

(5)

Podrobnosti o činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a o vykonaní skúšok upravia ...

(6)

Účasť na činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti sa považuje za iný úkon vo ...

ÔSMA ČASŤ

ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR

§ 24
(1)

Orgány na ochranu zdravia dozerajú na plnenie ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných ...

(2)

Orgány na ochranu zdravia pri výkone štátneho zdravotného dozoru nad zdravými pracovnými podmienkami ...

§ 25

Štátne zdravotné ústavy dozerajú na plnenie ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných ...

§ 26
Osoby vykonávajúce štátny zdravotný dozor podľa § 24 a 25 sú pri plnení svojich úloh
a)

oprávnené vstupovať na pozemky, do podnikov, zariadení a objektov, požadovať potrebné sprevádzanie, ...

b)

povinné preukázať sa preukazom orgánu na ochranu zdravia alebo štátneho zdravotného ústavu, ...

DEVIATA ČASŤ

POSUDKOVÁ ČINNOSŤ ORGÁNOV NA OCHRANU ZDRAVIA

§ 27
(1)

Orgány oprávnené podľa osobitných predpisov8) schvaľovať opatrenia, ktoré musia posúdiť orgány ...

(2)

Orgány na ochranu zdravia posudzujú z hľadiska vplyvu na zdravie

a)

územnoplánovacie podklady a územné plány a ich zadania,

b)

návrhy na určenie osobitného režimu území,

c)

návrhy na uvádzanie potravín na osobitné výživové účely a nových potravín9) do obehu,

d)

návrhy na výrobu, výskum a vývoj, spracúvanie, skladovanie a iné používanie veľmi jedovatých ...

e)

návrhy na začatie územného konania a kolaudačného konania, na uvedenie pracovných priestorov ...

f)

návrhy na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou vodou a úžitkovou vodou,

g)

návrhy na vodárenskú úpravu pitnej vody,

h)

návrhy na zavedenie nových technologických a pracovných postupov,

i)

návrhy na výrobu, dovoz a používanie rádioaktívnych liekov, očkovacích látok, sér, biologických ...

j)

návrhy na používanie biologických faktorov, na zmenu ich použitia a na činnosti, ktoré môžu ...

k)

návrhy na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných ...

l)

návrhy na zriaďovanie a prevádzku pohrebísk, na zaobchádzanie, pochovávanie a prevoz mŕtvych ...

(3)

Orgán na ochranu zdravia vydáva posudok vtedy, ak vec nie je upravená všeobecne záväzným právnym ...

(4)

Orgán na ochranu zdravia pred vydaním posudku na povoľovacie alebo schvaľovacie konanie určí rozsah ...

(5)

Posudky vydané orgánmi na ochranu zdravia sú rozhodnutiami podľa všeobecných predpisov o správnom ...

DESIATA ČASŤ

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZISŤOVANIE FAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PRACOVNÉHO PROSTREDIA

§ 27a
Podmienky na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného <span class="shorten">...</span>

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia ...

§ 27b
Podmienky na vydanie povolenia
(1)

Ministerstvo zdravotníctva vydá na činnosť uvedenú v § 27a povolenie fyzickej osobe a právnickej ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva vydá na činnosť uvedenú v § 27a povolenie fyzickej osobe, ak

a)

má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,

b)

je zdravotne spôsobilá,

c)

má požadovanú kvalifikáciu a odbornú prax,

d)

má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,

e)

je bezúhonná,

f)

má osvedčenie o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie, alebo autorizáciu na ...

(3)

Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na činnosť uvedenú v § 27a sa rozumie

a)

skončené vysokoškolské vzdelanie v lekárskom, technickom alebo v prírodovednom odbore štúdia ...

b)

skončené bakalárske štúdium v technickom alebo v prírodovednom odbore štúdia a najmenej šesťročná ...

c)

skončené úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej sedemročná odborná prax. ...

(4)

Ministerstvo zdravotníctva vydá na činnosť uvedenú v § 27a povolenie právnickej osobe, ak má

a)

v doklade o zriadení alebo založení právnickej osoby uvedenú činnosť, na ktorú žiada vydať ...

b)

má osvedčenie o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie, alebo autorizáciu na ...

c)

určeného odborného zástupcu.

(5)

Odborný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a) až e) a musí byť v ...

§ 27c

Zrušený

§ 27d

Zrušený

§ 27e
Žiadosť o vydanie povolenia
(1)

Žiadosť o vydanie povolenia predkladá žiadateľ ministerstvu zdravotníctva.

(2)

Ak je žiadateľ fyzická osoba, v žiadosti uvedie

a)

meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu,

b)

činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie.

(3)

K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí

a)

doklad o dosiahnutom vzdelaní,

b)

doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,

c)

osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

d)

doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu,

e)

výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako šesť mesiacov,

f)

charakteristiku činnosti a technického vybavenia,

g)

osvedčenie o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie alebo rozhodnutie o autorizácii ...

(4)

Ak je žiadateľ právnická osoba, v žiadosti uvedie

a)

názov (obchodné meno), sídlo a právnu formu, meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého ...

b)

meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu odborného zástupcu,

c)

činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie.

(5)

K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí

a)

doklad o zriadení alebo založení právnickej osoby a v prípade právnickej osoby, ktorá je zapísaná ...

b)

výpis z registra trestov osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ktorý nesmie byť starší ...

c)

doklady odborného zástupcu uvedené v odseku 3 písm. a) až e),

d)

charakteristiku činnosti a technického vybavenia,

e)

osvedčenie o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie alebo rozhodnutie o autorizácii ...

§ 27f

Zrušený

Vydávanie povolení, ich zmeny, zrušenie a zánik

§ 27g
(1)

Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie rozhodnutím, ak žiadateľ preukázal splnenie podmienok ...

(2)

Povolenie platí päť rokov od jeho vydania, ak nie je v povolení určený kratší čas platnosti. ...

(3)

Na žiadosť držiteľa povolenia môže ministerstvo zdravotníctva predĺžiť platnosť povolenia ...

§ 27h

Držiteľ povolenia je povinný oznámiť ministerstvu zdravotníctva zmenu skutočností, na základe ...

§ 27i

Držiteľ osvedčenia je povinný podrobiť sa novému overeniu odbornej spôsobilosti, ak sa zásadne ...

§ 27j
(1)

Ministerstvo zdravotníctva povolenie zmení, ak držiteľ povolenia požiada o zmenu

a)

osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,

b)

odborného zástupcu.

(2)

Ministerstvo zdravotníctva môže povolenie zmeniť, ak sa zmenia podmienky na vykonávanie činnosti, ...

(3)

Ministerstvo zdravotníctva vyznačí v povolení zmeny skutočností (§ 27h), ak nejde o prípady ...

§ 27k
(1)

Ministerstvo zdravotníctva povolenie zruší, ak držiteľ povolenia

a)

požiada o zrušenie povolenia,

b)

prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie povolenia (§ 27b),

c)

závažným spôsobom alebo opakovane porušuje predpisy o ochrane zdravia ľudí a podmienky uvedené ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva môže povolenie zrušiť, ak držiteľ povolenia nedodrží oznamovaciu ...

§ 27l
(1)

Povolenie stráca platnosť

a)

smrťou osoby, ktorej bolo vydané povolenie, jej vyhlásením za mŕtvu alebo zánikom právnickej ...

b)

uplynutím času, na ktorý bolo povolenie vydané.

(2)

Ak držiteľ povolenia požiada o predĺženie platnosti povolenia do 30 dní pred uplynutím platnosti ...

JEDENÁSTA ČASŤ

SANKCIE

§ 28
Pokuty
(1)

Za nesplnenie povinností ustanovených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi ...

(2)

V rozhodnutí o uložení pokuty orgán na ochranu zdravia určí aj lehotu na odstránenie zistených ...

(3)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán na ochranu zdravia o porušení ...

(4)

Orgán na ochranu zdravia, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo jej platenie ...

(5)

Proti rozhodnutiu o žiadosti o odklad platenia pokuty alebo o jej platenie v splátkach sa nemožno ...

(6)

Výnosy z pokút uložené orgánmi na ochranu zdravia sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 29
Iné sankcie
(1)

Ak porušením ustanovení tohto zákona vznikli vážne škody na zdraví alebo hrozí nebezpečenstvo ...

(2)

Inými sankciami na účely tohto zákona sú zákaz činnosti alebo prevádzky a zákaz výroby, spracovania ...

§ 30

Porušenie povinností na úseku ochrany zdravia fyzickou osobou sa považuje za priestupok na úseku ...

DVANÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 31
(1)

Orgány na ochranu zdravia a štátne zdravotné ústavy na zabezpečenie úloh na úseku ochrany zdravia ...

a)

utvárajú a prevádzkujú vlastný informačný systém, v ktorom zhromažďujú, uchovávajú a využívajú ...

b)

využívajú informácie zdravotníckeho informačného systému v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie ...

(2)

Na ochranu osobných údajov pri prevádzke informačného systému sa vzťahujú ustanovenia osobitného ...

§ 32
(1)

Zamestnanci ministerstva zdravotníctva, štátni krajskí hygienici, štátni okresní hygienici a ...

(2)

Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá povinnosť orgánov na ochranu zdravia poskytovať verejnosti ...

§ 33

Orgány na ochranu zdravia v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach ...

§ 34
(1)

Náklady spojené s odborným usmerňovaním ochrany zdravia a s výkonom štátneho zdravotného dozoru ...

(2)

Ak sa v súvislosti s odborným usmerňovaním ochrany zdravia alebo s výkonom štátneho zdravotného ...

(3)

Náhrada sa neposkytuje za vzorky odobraté na účely vyšetrenia pri výkone štátneho zdravotného ...

§ 35
(1)

Náhradu nákladov, ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom, znáša ten, ...

(2)

Príslušný orgán na ochranu zdravia môže rozhodnúť, že náklady uvedené v odseku 1 bude znášať ...

TRINÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 36

V konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických ...

§ 36a

Povolenia na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, koncesné listiny na výrobu a opravy zdrojov ...

§ 36b
(1)

Povolenia na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na ...

(2)

Na konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(3)

Kvalifikovaným expertom podľa doterajších predpisov sa rozumie odborný zástupca.

(4)

Na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 17f ods. 3 písm. a), c) a d) sa nevzťahujú ...

§ 37

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „orgány hygienickej služby", ...

§ 38
(1)

Štátnu správu na úseku ochrany zdravia upravujú a vykonávajú v pôsobnosti

a)

ministerstva obrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

b)

ministerstva vnútra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

c)

ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií na úseku železničnej dopravy Ministerstvo dopravy, ...

d)

Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ...

e)

Slovenskej informačnej služby Slovenská informačná služba.

(2)

Podrobnosti o organizácii a úlohách na úseku ochrany zdravia ustanovia obdobne podľa tohto zákona ...

§ 39
Na zabezpečenie jednotného postupu na úseku ochrany zdravia
a)

ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 38 a Slovenská informačná služba postupujú v ...

b)

ministerstvo zdravotníctva informuje ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 38 a Slovenskú ...

§ 40

Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce14) nie je týmto zákonom dotknutá. ...

§ 40a
(1)

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby, ktoré začali pred 1. januárom 2002 ...

(2)

Ak sa v tomto zákone ukladajú povinnosti zamestnávateľovi, rozumie sa ním právnická osoba a fyzická ...

§ 41

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 53/1975 Zb. o pokutách za porušovanie právnych predpisov o vytváraní ...

2.

§ 16 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých ...

§ 41a

Zrušujú sa:

1.

§ 6 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných ...

2.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných ...

§ 42

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.

Jozef Migaš v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1zrušená

  Príloha č. 2zrušená

  Príloha č. 3zrušená

  Príloha

  DOKUMENTÁCIA NA VYDANIE POVOLENIA A POSUDKU

  I. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. a)

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  a) monitorovací plán pracoviska,

  b) havarijný plán pracoviska,

  c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,

  d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  e) návrh programu na monitorovanie výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia,

  f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,

  b) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a príslušenstva,

  c) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení ...

  d) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  e) predpokladaný počet pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v kontrolovanom pásme a spôsob ...

  f) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  g) predpokladaný druh a množstvo rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, predpokladaný ...

  h) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,

  i) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ...

  j) návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia (pri pracoviskách ...

  II. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. b) a ods. 4 písm. b)

  a) doklad o odstránení alebo odovzdaní zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  b) doklad o odstránení inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,

  c) protokol o výsledkoch monitorovania rádioaktivity na pracovisku po odstránení zdrojov ionizujúceho ...

  d) vyhodnotenie výsledkov monitorovania podľa písmena c).

  III. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. c) a ods. 4 písm. c)

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  a) program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  b) program zabezpečenia kvality v radiačnej ochrane pri stavebných a technologických zmenách.

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) opis a odôvodnenie stavebnej a technologickej zmeny,

  b) harmonogram prác,

  c) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia ...

  IV. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. d) a ods. 4 písm. d)

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  a) monitorovací plán pracoviska,

  b) havarijný plán pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6 s výnimkou jadrového ...

  c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,

  d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  e) návrh programu na monitorovanie výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia,

  f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,

  b) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a príslušenstva,

  c) vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených zdrojov ...

  d) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení ...

  e) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  f) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  g) predpokladaný druh a množstvo rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, predpokladaný ...

  h) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,

  i) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ...

  j) návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia (pri pracoviskách ...

  V. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. e) a ods. 4 písm. e)

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  a) program zabezpečenia radiačnej ochrany,

  b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany.

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) odôvodnenie odberu rádioaktívnych žiaričov,

  b) špecifikácia odoberaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  c) vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených zdrojov ...

  d) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  e) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  f) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,

  g) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,

  h) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. ...

  VI. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. f) a ods. 4 písm. f)

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  a) monitorovací plán na prepravu,

  b) havarijný plán na prepravu,

  c) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) prepravné inštrukcie zahŕňajúce špecifikáciu druhu prepravy,

  b) opis technického vybavenia na zabezpečenie prepravy,

  c) doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,

  d) doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku,

  e) hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu ...

  f) trasa prepravy.

  VII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. g)

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  a) monitorovací plán pracoviska,

  b) havarijný plán pracoviska,

  c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,

  d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  e) návrh programu na monitorovanie výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia (pri ...

  f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,

  b) špecifikácia vyrábaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  c) pri uzavretých rádioaktívnych žiaričoch vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky ...

  d) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení ...

  e) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  f) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  g) predpokladaný druh a množstvo rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, predpokladaný ...

  h) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,

  i) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ...

  j) návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia (pri pracoviskách ...

  VIII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. h)

  a) špecifikácia dovážaných, vyvážaných, distribuovaných, predávaných alebo prenajímaných ...

  b) pri uzavretých rádioaktívnych žiaričoch vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky ...

  c) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  d) spôsob evidencie zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  e) spôsob skladovania zdrojov ionizujúceho žiarenia,

  f) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,

  g) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. ...

  IX. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. i)

  a) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  b) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,

  c) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  d) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

  X. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. j), k) a l)

  a) špecifikácia vykonávaných skúšok,

  b) opis používaných metodík,

  c) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  d) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,

  e) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

  f) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a ...

  g) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

  XI. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. m) a ods. 4 písm. g)

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  a) spôsob a podmienky na uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia,

  b) systém a program monitorovania výpustí aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného ...

  c) systém evidencie dát,

  d) návrh limitov pre vypúšťané rádioaktívne látky a ich odôvodnenie,

  e) návrh referenčných úrovní,

  f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) odôvodnenie uvádzania rádioaktívnych látok do životného prostredia,

  b) zhodnotenie možností vzniku mimoriadnych situácií a zhodnotenie ich následkov,

  c) doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov,

  d) programy modelového hodnotenia vplyvu výpustí na záťaž obyvateľov v okolí,

  e) zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri predpokladaných výpustiach,

  f) zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri výpustiach na úrovni navrhovaných limitov, ...

  g) zhodnotenie množstva, druhu, formy základných vlastností, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnych ...

  XII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. n) a ods. 4 písm. h)

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  a) monitorovací plán pracoviska,

  b) havarijný plán pracoviska,

  c) prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi,

  d) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) spôsob zberu, triedenia, spracovania, prípravy na skladovanie a dočasného skladovania inštitucionálnych ...

  b) údaje o pôvode, druhu, množstve, rádionuklidovom zložení a aktivite inštitucionálnych rádioaktívnych ...

  c) vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených inštitucionálnych ...

  d) predpokladané množstvo rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,

  e) bezpečnostné rozbory,

  f) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce, ak je žiadateľ právnická osoba, ...

  g) opis použitých zariadení a technológií.

  XIII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. o)

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s rádioaktívnym zvyškom.

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) spôsob zberu, triedenia, spracovania, prípravy na skladovanie a dočasného skladovania rádioaktívneho ...

  b) údaje o pôvode, druhu, množstve, rádionuklidovom zložení a aktivite rádioaktívneho zvyšku, ...

  c) vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených rádioaktívnych ...

  d) predpokladané množstvo rádioaktívnych látok uvádzaných pri nakladaní s rádioaktívnym zvyškom ...

  e) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce, ak je žiadateľ právnická osoba, ...

  f) opis použitých zariadení a technológií.

  XIV. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. p)

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  a) monitorovací plán pracoviska,

  b) havarijný plán pracoviska,

  c) prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi.

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) spôsob zberu, triedenia, spracovania, prípravy na skladovanie a dočasného skladovania inštitucionálnych ...

  b) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce, ak je žiadateľ právnická osoba, ...

  c) opis použitých zariadení a technológií.

  XV. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. r)

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  a) opis používania zdrojov ionizujúceho žiarenia pri uvedenej činnosti vrátane spôsobu ochrany ...

  b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany.

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) odôvodnenie činnosti so zhodnotením rizika a prínosov,

  b) odhad výšky radiačnej záťaže sledovanej skupiny osôb,

  c) doklad o súhlase osôb s účasťou na overovaní nových medicínskych poznatkov podľa § 41 a ...

  d) súhlas štatutárneho zástupcu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa overovanie nových medicínskych ...

  XVI. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. s)

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  a) monitorovací plán pracoviska,

  b) havarijný plán pracoviska,

  c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,

  d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  e) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,

  b) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a príslušenstva,

  c) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení ...

  d) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  e) spôsob kontroly aplikovaných dávok,

  f) spôsob kontroly účinnosti sterilizácie predmetov,

  g) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.

  XVII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. t)

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  a) monitorovací plán pracoviska,

  b) havarijný plán pracoviska,

  c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,

  d) prevádzkový predpis,

  e) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,

  b) zoznam potravín, ktoré budú ožarované,

  c) údaje o očakávaných zmenách v ožarovaných potravinách a ich biologické zhodnotenie,

  d) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a príslušenstva,

  e) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení ...

  f) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,

  g) spôsob kontroly aplikovaných dávok,

  h) spôsob kontroly účinnosti sterilizácie predmetov,

  i) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.

  XVIII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. u)

  a) odôvodnenie terapeutickej aplikácie rádionuklidov formou ambulantnej starostlivosti,

  b) opis používania zdrojov ionizujúceho žiarenia pri uvedenej činnosti vrátane spôsobu ochrany ...

  c) dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. d) alebo kópia povolenia na používanie ...

  XIX. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 3 písm. a)

  a) programy monitorovania, spôsob hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt,

  b) opis používaných metodických postupov,

  c) zoznam meradiel a doklady o metrologickom overení,

  d) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vykonávajúcich ...

  e) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a ...

  XX. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 3 písm. b)

  a) postupy a metodiky hodnotenia individuálneho ožiarenia,

  b) doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov,

  c) program skúšok osobných dozimetrov a výsledky skúšok,

  d) pracovné postupy a organizácia práce,

  e) spôsob zabezpečenia monitorovania pri radiačných nehodách a radiačných haváriách,

  f) organizačná štruktúra a plán pracoviska,

  g) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ak je žiadateľ ...

  h) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  i) systém evidencie, spracovania a archivácie dát, spôsob a rozsah oznamovania a poskytovania dát, ...

  j) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a ...

  XXI. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 3 písm. c)

  a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,

  b) doklady o metrologickom overení meradiel,

  c) zoznam používaných etalónov a žiaričov a spôsob ich skladovania,

  d) návrh postupov a metodík na spracovanie, meranie a vyhodnotenie vzoriek,

  e) návrh záznamu z miesta merania,

  f) návrh protokolu o interpretácii výsledkov,

  g) monitorovací plán pracoviska,

  h) prevádzkový poriadok,

  i) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a ...

  XXII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 3 písm. d)

  a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,

  b) doklady o metrologickom overení meradiel,

  c) zoznam používaných etalónov a žiaričov a spôsob ich skladovania,

  d) vypracovanie postupov a metodík na odber, spracovanie, meranie a vyhodnotenie vzoriek,

  e) spôsob evidencie vzoriek a dokumentácie o vykonanej činnosti,

  f) návrh protokolu interpretácie výsledkov,

  g) monitorovací plán,

  h) prevádzkový poriadok,

  i) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a ...

  XXIII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 3 písm. e) a f)

  a) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ak je žiadateľ ...

  b) opis vzdelávacieho procesu,

  c) učebné osnovy.

  XXIV. Dokumentácia na vydanie posudku podľa § 17f ods. 6 písm. a)

  A. Výstavba jadrového zariadenia

  a) plán predprevádzkového monitorovania,

  b) bezpečnostná správa,

  c) predbežný plán nakladania s jadrovým palivom, rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým ...

  d) koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,

  e) predbežný program zabezpečovania radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia,

  f) predbežný program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia,

  g) systém zabezpečenia odbornej prípravy personálu na prevádzku jadrového zariadenia z hľadiska ...

  h) vyhodnotenie systému zabezpečenia kvality na radiačnú ochranu pri príprave projektu, program ...

  i) predbežný vnútorný havarijný plán podľa zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní ...

  j) návrh limitov a podmienok dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.

  B. Stavebné a technologické zmeny pri výstavbe jadrového zariadenia

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie a prevádzkové predpisy na zabezpečenie ...

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) opis a odôvodnenie rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny ...

  b) harmonogram prác,

  c) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia ...

  d) vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej rekonštrukcii alebo stavebnej a technologickej ...

  XXV. Dokumentácia na vydanie posudku podľa § 17f ods. 6 písm. b)

  A. Uvedenie jadrového zariadenia do prevádzky

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  a) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,

  b) program zabezpečenia radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia a prevádzkové ...

  c) systém zdravotnej starostlivosti,

  d) traumatologický plán,

  e) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  f) vnútorný plán monitorovania,

  g) program monitorovania okolia,

  h) návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia,

  i) návrh programu na monitorovanie výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia.

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy,

  b) predprevádzková bezpečnostná správa,

  c) systém nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom,

  d) koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,

  e) programy predkomplexných a komplexných skúšok vybraných technologických alebo stavebných zariadení ...

  f) doklady o výsledkoch predkomplexných a komplexných skúšok vybraných technologických alebo ...

  g) dokumenty o skončení stavebných a montážnych prác a dodržaní požiadaviek a parametrov projektu ...

  h) dokumenty o splnení požiadaviek štátneho zdravotného dozoru uplatňovaných pri výstavbe jadrového ...

  i) dokumenty o zmenách a doplnkoch pôvodného projektu alebo inej dokumentácie predkladanej pri žiadosti ...

  j) limity a podmienky na bezpečnú prevádzku stanovené z hľadiska zabezpečenia radiačnej ochrany, ...

  k) program zabezpečovania kvality radiačnej ochrany,

  l) doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,

  m) vybrané prevádzkové predpisy a programy prevádzkových kontrol dôležitých z hľadiska radiačnej ...

  n) predbežné programy činnosti počas plánovaných odstávok reaktora, výmeny paliva, rozsah a ...

  o) predpisy na monitorovanie individuálnych dávok z externého a vnútorného ožiarenia a doklad ...

  p) vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania okolia,

  r) vnútorný havarijný plán podľa zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie ...

  B. Stavebné a technologické zmeny pri uvádzaní jadrového zariadenia do prevádzky

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie a prevádzkové predpisy na zabezpečenie ...

  radiačnej ochrany počas rekonštrukcie.

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) opis a odôvodnenie rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny ...

  b) harmonogram prác,

  c) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia ...

  d) vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej rekonštrukcii alebo stavebnej a technologickej ...

  C. Vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  a) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,

  b) vnútorný plán monitorovania,

  c) predpisy na monitorovanie individuálnych dávok z vonkajšieho a vnútorného ožiarenia,

  d) program monitorovania okolia.

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) plán vyraďovania alebo etapy vyraďovania,

  b) program zabezpečenia radiačnej ochrany počas vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky a ...

  c) limity a podmienky stanovené z hľadiska zabezpečenia radiačnej ochrany pri vyraďovaní jadrového ...

  D. Stavebné a technologické zmeny pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie a prevádzkové predpisy na zabezpečenie ...

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) opis a odôvodnenie rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny ...

  b) harmonogram prác,

  c) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia ...

  d) vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej rekonštrukcii alebo stavebnej a technologickej ...

  XXVI. Dokumentácia na vydanie posudku podľa § 17f ods. 6 písm. c) a ods. 7

  1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:

  plán predprevádzkového monitorovania pri pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy ...

  2. Ostatná dokumentácia:

  a) projektová dokumentácia v rozsahu potrebnom na vydanie posudku (opis pracoviska a priľahlého ...

  b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany pri príprave projektu,

  c) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktoré budú používané na pracovisku,

  d) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany,

  e) predpokladaný druh a množstvo rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, predpokladaný ...

Poznámky

 • 1)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe ...
 • 3)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v ...
 • 4)  § 2 Obchodného zákonníka.
 • 5)  Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele ...
 • 6)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení ...
 • 2)  Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
 • 6aa)  § 43b ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...
 • 6ab)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6ac)  Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
 • 6ad)  Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 ...
 • 6ae)  § 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 6af)  § 43b ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 6ag)  § 43b ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 6ah)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach ...
 • 6a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších ...
 • 6ai)  § 3 ods. 1 písm. f) až n) zákona č. 163/2001 Z. z.
 • 6aj)  § 2a písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane ...
 • 6ak)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších ...
 • 6al)  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 Z. ...
 • 6am)  § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 163/2001 Z. z.
 • 6an)  § 3 ods. 1 písm. g) a i) zákona č. 163/2001 Z. z.
 • 6ao)  Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ...
 • 6b)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 173/1995 Z. z. o zabezpečovaní záchranných, ...
 • 6c)  Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
 • 6d)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 6e)  § 2 písm. e) a § 17 ods. 1 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a ...
 • 6f)  Napríklad zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 ...
 • 6g)  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6h)  § 34 zákona č. 130/1998 Z. z.
 • 6i)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 6j)  § 17 ods. 9 zákona č. 130/1998 Z. z.
 • 6k)  § 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie ...
 • 6l)  § 22 zákona č. 130/1998 Z. z.
 • 7)  Napríklad zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení neskorších predpisov. ...
 • 7a)  § 3 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 163/2001 Z. z.
 • 7a)  § 136 Zákonníka práce.
 • 8)  Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 9)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. ...
 • 10)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
 • 10a)  § 22 až 29 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.§ 23 až 25 zákona č. ...
 • 12)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. ...
 • 14)  Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore