Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Úplné znenie zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 503/2005 účinný od 11.11.2005


Platnosť od: 11.11.2005
Účinnosť od: 11.11.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD8 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 503/2005 s účinnosťou od 11.11.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení ...

ZÁKON

o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy
a)

predmet, rozsah, podmienky a spôsob regulácie v sieťových odvetviach,

b)

zriadenie, postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,

c)

podmienky vykonávania regulovaných činností a práva a povinnosti regulovaných subjektov,

d)

pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a s plynom,

e)

konanie vo veciach podľa tohto zákona,

f)

správne delikty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

§ 2
Vymedzenie základných pojmov
a)

sieťovými odvetviami

1.

výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s tým súvisiace služby,

2.

výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a s týmito činnosťami súvisiace ...

3.

výroba a rozvod tepla,

4.

hromadné zásobovanie vodou verejnými vodovodmi a hromadné odvádzanie odpadových vôd verejnou ...

b)

činnosťami v sieťových odvetviach

1.

výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a poskytnutie podporných a systémových služieb,1) ...

2.

výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a poskytovanie podporných služieb,1) ...

3.

výroba, distribúcia a dodávka tepla,1a)

4.

prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie,1b)

5.

poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu vodného ...

6.

poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s odberom povrchových vôd a odberom energetickej ...

c)

reguláciou zabezpečenie nediskriminačného a transparentného výkonu činností v sieťových odvetviach, ...

d)

regulovanou činnosťou vykonávanie činností v sieťových odvetviach, na ktoré sa vyžaduje povolenie ...

e)

regulovaným subjektom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva regulovanú činnosť, ...

f)

tovarom elektrina, plyn, teplo, pitná voda a odvedená odpadová voda,1b)

g)

službou v sieťových odvetviach činnosti, ktoré súvisia s dodaním tovaru a využitím hydroenergetického ...

h)

regulačným obdobím obdobie, počas ktorého sa uplatňuje stanovený spôsob regulácie.

§ 3
Predmet regulácie
(1)

Predmetom regulácie podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov1c) je určovanie alebo schvaľovanie ...

a)

pripojenie a prístup do prenosovej sústavy, distribučnej sústavy, prepravnej siete a distribučnej ...

b)

prenos elektriny a distribúciu elektriny na vymedzenom území,1)

c)

prepravu plynu a distribúciu plynu na vymedzenom území,1)

d)

poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve,1e)

e)

poskytovanie služieb prevádzkovateľa prenosovej sústavy a služieb prevádzkovateľa distribučnej ...

f)

prístup a pripojenie nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete, výrobu a rozvod ...

(2)

Predmetom regulácie podľa tohto zákona je ďalej regulácia ceny tovarov a ceny poskytovaných služieb ...

(3)

Predmetom regulácie podľa tohto zákona je aj určenie spôsobu, postupu a podmienok na

a)

prevádzkovanie sústavy a siete,

b)

dodávku elektriny a dodávku plynu domácnostiam,

c)

výrobu, prenos a distribúciu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny vyrobenej ...

§ 4
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
(1)

Zriaďuje sa Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej ...

(2)

Úrad je rozpočtovou organizáciou3) so sídlom v Bratislave.

(3)

Úrad môže zriaďovať pracoviská aj mimo svojho sídla.

§ 5
Pôsobnosť úradu
(1)

Úrad

a)

zabezpečuje transparentnú, nediskriminačnú a efektívnu hospodársku súťaž v sieťových odvetviach ...

b)

zabezpečuje účinné fungovanie trhu s tovarom a so službami v sieťových odvetviach,

c)

určuje alebo schvaľuje spôsob, postupy a podmienky na pripojenie a prístup do národnej sústavy ...

d)

určuje alebo schvaľuje spôsob, postupy a podmienky na tvorbu cien za prenos elektriny, distribúciu ...

e)

rozhoduje o vydaní, zmene a o odňatí povolenia na vykonávanie regulovaných činností (ďalej len ...

f)

vykonáva cenovú reguláciu podľa tohto zákona,

g)

rozhoduje o sporoch o povinnosti zabezpečiť prístup do sústavy, siete, zásobníka a k akumulácii ...

h)

rozhoduje o udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do sústavy, ...

i)

rozhoduje o rezervácii kapacity zásobníka a akumulácie plynu pre prevádzkovateľa siete,

j)

rozhoduje vo veciach porušenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona a z osobitných predpisov,1c) ...

k)

rozhoduje o žiadostiach regulovaných subjektov o vyňatí z regulácie,

l)

ustanovuje pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom podľa § 12a,

m)

ustanovuje rozsah, spôsob a pravidlá pre vedenie oddelenej evidencie na účely účtovníctva podľa ...

n)

ustanovuje pravidlá a postupy na zverejňovanie informácií o cenách tovarov a služieb a o podmienkach ...

o)

ustanovuje predmet, podmienky a rozsah cenovej regulácie podľa tohto zákona,

p)

vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie tohto zákona a osobitných zákonov,1c)

q)

vydáva potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie,1j)

r)

spolupracuje na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa regulácie ...

s)

spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov Európskej únie v oblasti svojej pôsobnosti, ...

t)

sleduje úroveň dosiahnutej transparentnosti trhu a hospodársku súťaž na trhu s tovarom a službami, ...

u)

sleduje dodržiavanie pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom,

v)

sleduje a vyhodnocuje prijaté opatrenia zamerané na riešenie predchádzania vzniku preťaženia národnej ...

w)

sleduje čas, ktorý prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ...

x)

sleduje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa sústavy a siete týkajúcich sa

1.

zabezpečenia prenosu elektriny, distribúcie elektriny, prepravy plynu, distribúcie plynu a uskladnenia ...

2.

zabezpečenia bezpečnosti dodávok elektriny, spoľahlivosti prenosu a distribúcie elektriny a primeranej ...

3.

zabezpečenia bezpečnosti dodávok plynu, prepravy a distribúcie plynu,

4.

zabezpečenia dodržiavania nediskriminačného prístupu do sústavy a siete s osobitným zreteľom ...

5.

riadenia tokov elektriny v sústave vrátane cezhraničnej výmeny elektriny podľa osobitného predpisu,1k) ...

6.

dodržiavania pravidiel pre vyrovnávanie nerovnováhy v sústave a v sieti,1c)

y)

sleduje dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa sústavy alebo siete poskytnúť dotknutým stranám ...

1.

pripojenia k sústave alebo k sieti,

2.

prideľovania kapacít sústavy alebo siete,

3.

využitia kapacít spojovacích vedení a prepojení,1c)

z)

sleduje dodržiavanie povinnosti vedenia oddelenej evidencie na účely účtovníctva podľa osobitného ...

aa) sleduje dodržiavanie určených podmienok na pripojenie nových výrobcov elektriny alebo plynu, ...

bb) sleduje dodržiavanie povinností prevádzkovateľa sústavy alebo siete určených v osobitnom ...

cc) rieši podnety účastníkov trhu s elektrinou, plynom a teplom týkajúce sa stanovenia alebo schvaľovania ...

dd) udeľuje výnimku z povinnosti prístupu do sústavy a siete pre nové spojovacie vedenia alebo ...

ee) schvaľuje prevádzkový poriadok prevádzkovateľa sústavy a siete a prevádzkovateľa zásobníka ...

ff) určuje štandardy kvality dodávaných tovarov a služieb poskytovaných podľa tohto zákona,

gg) ustanovuje čas a parametre kvality dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa,

hh) ustanovuje parametre dodávky teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania ...

ii) ustanovuje záväzné zmluvné podmienky na dodávku a odber tepla pre odberateľa a dodávateľa ...

jj) ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo ...

kk) ustanovuje spôsob overovania hospodárnosti sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej ...

(2)

Úrad ďalej

a)

uverejňuje vo Vestníku úradu a na internetovej stránke úradu právoplatné rozhodnutia úradu,

b)

uverejňuje správu o dodržiavaní pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom,

c)

uverejňuje správu o činnosti úradu s osobitným zreteľom na činnosti uvedené v odseku 1 písm. ...

d)

poskytuje pre ministerstvo informácie o pridelených kapacitách spojovacích vedení pre cezhraničnú ...

e)

poskytuje na požiadanie orgánov Európskej únie údaje o regulovaných činnostiach,

f)

vedie a uverejňuje zoznamy držiteľov povolení na vykonávanie regulovaných činností, ak osobitné ...

g)

informuje Európsku komisiu o

1.

dôvodoch zamietnutia žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti v energetike,

2.

opatreniach na zabezpečenie prístupu do ťažobných plynovodných sietí,

3.

rozhodnutiach o udelení výnimky z povinnosti umožniť prístup do prepravnej siete plynu, do distribučnej ...

4.

podiele jednotlivých účastníkov na trhu s elektrinou a o dodržiavaní pravidiel hospodárskej súťaže ...

5.

dovoze elektriny z tretích štátov; túto informáciu zasiela Európskej komisii pravidelne štvrťročne, ...

h)

predkladá Európskej komisii žiadosti o

1.

udelenie výnimky z povinnosti prístupu do sústavy a siete pre nové spojovacie vedenia alebo pre ...

2.

udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do sústavy, siete a do zásobníka ...

i)

žiada o uverejnenie podrobností o výberovom konaní v Úradnom vestníku Európskej únie v lehotách ...

(3)

Úrad na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných zákonov1c)

a)

vykonáva kontrolu dodržiavania tohto zákona, osobitných zákonov1c) a všeobecne záväzných právnych ...

b)

ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,

c)

ukladá pokuty za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona.

(4)

Úrad okrem pôsobnosti podľa odsekov 1, 2 a 3 vykonáva aj ďalšiu pôsobnosť v oblasti regulácie ...

(5)

Podrobnosti o spôsobe a lehotách uverejňovania informácií o cenách tovarov a služieb a o podmienkach ...

§ 6
Orgány úradu
a)

predseda úradu,

b)

regulačná rada.

§ 7
Predseda úradu a podpredseda úradu
(1)

Na čele úradu je predseda. Predsedom úradu je predseda regulačnej rady.

(2)

Predseda úradu

a)

riadi úrad a zodpovedá za jeho činnosť,

b)

koná ako štatutárny orgán úradu v mene úradu vo všetkých veciach, pričom je viazaný rozhodnutiami ...

c)

podpisuje všeobecne záväzné právne predpisy vydávané úradom,

d)

schvaľuje organizačný poriadok úradu po jeho prerokovaní v regulačnej rade,

e)

určuje výšku mesačného limitu používania služobného mobilného telefónu členom regulačnej ...

(3)

Predsedu úradu v jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda úradu. Podpredsedom úradu je podpredseda ...

§ 8
Regulačná rada
(1)

Regulačná rada určuje regulačnú politiku a nástroje na jej uskutočňovanie.

(2)

Regulačná rada

a)

schvaľuje návrh rozpočtu úradu,

b)

volí a odvoláva predsedu regulačnej rady a podpredsedu regulačnej rady z členov regulačnej rady, ...

c)

rozhoduje o vyňatí regulovanej činnosti z regulácie, ak pominuli dôvody na reguláciu, najmä ak ...

d)

schvaľuje rokovací poriadok regulačnej rady,

e)

schvaľuje správu o činnosti úradu,

f)

rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu úradu vydanému v konaní na prvom stupni,

g)

plní ďalšie úlohy súvisiace s regulačnou činnosťou úradu.

(3)

Regulačná rada má šesť členov. Regulačná rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň ...

(4)

Činnosť regulačnej rady riadi, jej rokovania zvoláva a vedie predseda regulačnej rady. Predseda ...

§ 9
Členovia regulačnej rady
(1)

Členov regulačnej rady vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky. Členstvo v regulačnej ...

(2)

Člen regulačnej rady musí byť občanom Slovenskej republiky a musí spĺňať odborné a morálne ...

a)

vysokoškolské vzdelanie,

b)

10 rokov praxe, z toho 5 rokov v riadiacej funkcii,

c)

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

d)

bezúhonnosť; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin. ...

(3)

Prezident Slovenskej republiky vymenúva troch členov regulačnej rady na návrh Národnej rady Slovenskej ...

(4)

Funkčné obdobie členov regulačnej rady je šesť rokov. Regulačná rada sa z jednej tretiny obnovuje ...

(5)

S členstvom v regulačnej rade je nezlučiteľná funkcia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ...

(6)

Člen regulačnej rady nemôže byť zamestnancom regulovaných subjektov, členom riadiacich, dozorných ...

(7)

Za výkon funkcie patrí členovi regulačnej rady mesačne základná odmena vo výške štvornásobku ...

(8)

Členovi regulačnej rady pri ceste na zasadnutie regulačnej rady a späť patrí náhrada výdavkov ...

(9)

Členovi regulačnej rady patria cestovné náhrady, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného ...

(10)

Člen regulačnej rady má právo počas vykonávania funkcie používať jeden služobný mobilný ...

(11)

Člen regulačnej rady sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia, nemocenského poistenia ...

(12)

Členstvo v regulačnej rade zaniká

a)

uplynutím funkčného obdobia,

b)

vzdaním sa funkcie,

c)

odvolaním z funkcie,

d)

smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

(13)

Členstvo v regulačnej rade zaniká vzdaním sa funkcie, a to odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní ...

(14)

Prezident Slovenskej republiky odvolá člena regulačnej rady, ak člen regulačnej rady prestal spĺňať ...

(15)

Prezident Slovenskej republiky môže odvolať člena regulačnej rady, ak po čas dlhší ako šesť ...

(16)

Na uvoľnené miesto člena regulačnej rady navrhuje nových kandidátov ten orgán, ktorý navrhol ...

§ 10
Správa o činnosti a hospodárení úradu
(1)

Úrad každoročne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky do 31. mája nasledujúceho roka správu ...

(2)

Ak Národná rada Slovenskej republiky požiada o doplnenie týchto správ, úrad je povinný tak urobiť ...

§ 11
Podmienky vykonávania regulovaných činností
(1)

Regulované činnosti možno vykonávať na základe oznámenia alebo na základe a v rozsahu povolenia ...

(2)

Úrad v udelenom povolení určí regulovanému subjektu najmä podmienky vykonávania regulovanej činnosti ...

§ 12
Cenová regulácia
(1)

Cenovej regulácii podlieha

a)

výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou ...

b)

pripojenie do sústavy a siete, v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom, ...

c)

pripojenie nových výrobcov elektriny alebo plynu do sústavy alebo do siete, v prípade zásobníkov ...

d)

prístup do sústavy a siete, v prípade zásobníkov v rozsahu vymedzenom v pravidlách trhu s plynom, ...

e)

prenos a distribúcia elektriny,

f)

dodávka elektriny pre domácnosti,

g)

poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike,

h)

poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a plynárenstve, v prípade zásobníkov v rozsahu ...

i)

preprava a distribúcia plynu,

j)

dodávka plynu pre domácnosti,

k)

výroba, distribúcia a dodávka tepla,

l)

výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,

m)

odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

n)

poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím hydroenergetického potenciálu vodného ...

(2)

Regulačná rada vypracuje návrh regulačnej politiky na nastávajúce regulačné obdobie, ktorého ...

(3)

Predseda regulačnej rady posudok ministerstva podľa odseku 2 aj s návrhom na stanovisko regulačnej ...

(4)

Regulačnou radou schválený rozsah cenovej regulácie a spôsob jej vykonania úrad vyhlási všeobecne ...

(5)

Regulovaný subjekt podľa vyhláseného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonania cenovej regulácie ...

a)

do 31. augusta kalendárneho roka pre činnosti uvedené v odseku 1 písm. b), c), d), e), g), h), i) ...

b)

do 31. októbra kalendárneho roka pre ostatné činnosti uvedené v odseku 1.

(6)

Úrad návrh ceny predložený regulovaným subjektom posúdi. Ak je návrh ceny v súlade s vyhláseným ...

(7)

Spôsob vykonania cenovej regulácie tovaru alebo služby, ktorého dodanie alebo poskytnutie je regulovanou ...

a)

priame určenie maximálnej ceny alebo pevnej ceny, alebo porovnateľnej ceny alebo

b)

určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny alebo pevnej ceny, alebo porovnateľnej ceny, pričom spôsob ...

c)

určenie rozsahu oprávnených nákladov, ktoré možno do ceny započítať; rozsah oprávnených nákladov ...

d)

určenie výšky primeraného zisku vrátane rozsahu investícií, ktoré možno započítať, pričom ...

(8)

Jednotlivé spôsoby cenovej regulácie podľa odseku 7 možno spájať alebo kombinovať. Spôsob cenovej ...

(9)

Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom rozsah a štruktúru oprávnených nákladov ...

(10)

Na účely tohto zákona

a)

maximálnou cenou je cena, ktorú nie je možné prekročiť,

b)

pevnou cenou je cena, ktorú nie je možné meniť,

c)

porovnateľnou cenou je cena určená porovnaním

1.

oprávnených nákladov alebo nákladových položiek regulovaných činností s oprávnenými nákladmi ...

2.

oprávnených nákladov alebo nákladových položiek jednotlivých procesov, ktoré tvoria činnosť, ...

3.

štandardných položiek tvoriacich štruktúru ceny regulovanej činnosti so štandardnými položkami ...

4.

ceny za regulovanú činnosť s cenami regulovaných činností v ostatných členských štátoch,

d)

tarifou je pevná cena tovaru alebo pevná cena služby viažuca sa na technickú jednotku.

§ 12a
Pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom
(1)

Pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom upravujú práva a povinnosti účastníkov trhu ...

(2)

Pravidlá trhu ustanovujú najmä podmienky

a)

prístupu do sústavy a do siete,1)

b)

cezhraničnej výmeny elektriny podľa osobitného predpisu,1k)

c)

prístupu do zásobníka plynu a prístupu k akumulácii plynu,1)

d)

prístupu a pripojenia nových výrobcov elektriny a plynu do sústavy alebo do siete,

e)

pripojenia do sústavy alebo do siete,

f)

prenosu elektriny a prepravy plynu,

g)

distribúcie elektriny a plynu,

h)

dodávky elektriny a plynu v rozsahu potrebnom na efektívne fungovanie trhu,

i)

poskytovania podporných služieb,

j)

dodávky regulačnej elektriny,

k)

poskytovania systémových služieb v elektroenergetike,

l)

dodávky elektriny a plynu domácnostiam,

m)

výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanou ...

n)

poskytovania univerzálnej služby,1e)

o)

prevzatia zodpovednosti za odchýlky jednotlivých účastníkov trhu a za odchýlky sústavy, spôsob ...

(3)

Podmienkami potrebnými na organizovanie trhu s elektrinou a plynom sú aj určenie

a)

lehoty na pripojenie k sústave alebo k sieti a lehoty na vykonanie údržby a opravy sústavy alebo ...

b)

spôsobu predchádzania vzniku preťaženia a riešenia preťaženia národnej sústavy alebo siete,

c)

postupov na vyhodnocovanie odchýlky účastníka trhu a odchýlky sústavy,

d)

rozsahu a spôsobu zabezpečenia podporných služieb,

e)

rozsahu a spôsobu dodávky regulačnej energie,

f)

podmienok použitia typových diagramov odberu elektriny alebo plynu,1)

g)

rozsahu, spôsobu a postupu pri uverejňovaní informácií prevádzkovateľom prenosovej sústavy a ...

h)

spôsobu uverejňovania informácií o využití kapacity cezhraničnej výmeny elektriny, využitia ...

(4)

Pravidlá trhu zahrnujú aj obchodné podmienky pre účastníkov trhu s elektrinou a plynom, ktoré ...

a)

podmienky za dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky elektriny domácnostiam, ...

b)

podmienky za poskytnutie podporných služieb a systémových služieb,

c)

podmienky za dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanou výrobou elektriny ...

d)

podmienky vyúčtovania za dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky elektriny ...

e)

podmienky vyúčtovania za poskytnuté podporné služby a systémové služby,

f)

podmienky vyúčtovania za dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie,1j) kombinovanou ...

g)

podmienky vysporiadania odchýlky účastníka trhu a odchýlky sústavy,1)

h)

podmienky ochrany domácnosti.

(5)

Pravidlá trhu podľa odsekov 1 až 4 na návrh úradu ustanoví vláda nariadením do troch mesiacov ...

(6)

Prevádzkovateľ sústavy a siete a prevádzkovateľ zásobníka plynu je povinný zapracovať pravidlá ...

§ 13
Práva a povinnosti regulovaného subjektu
(1)

Regulovaný subjekt má právo

a)

podať návrh na zmenu rozhodnutia o regulácii,

b)

žiadať o vyňatie z regulácie,

c)

podávať opravné prostriedky proti rozhodnutiam úradu a regulačnej rady, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Regulovaný subjekt je povinný

a)

vykonávať regulovanú činnosť v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,1c)

b)

dodržiavať určený spôsob cenovej regulácie a uskutočňovať dodávky tovaru a služieb v súlade ...

c)

predložiť návrh na určenie ceny tovaru alebo služby, ktorých cena je regulovaná, spôsobom a ...

d)

viesť oddelenú evidenciu na účely účtovníctva pre potreby regulácie podľa osobitného predpisu,1i) ...

e)

poskytnúť na požiadanie úradu podklady o vedení oddelenej evidencie na účely účtovníctva podľa ...

f)

predkladať úradu ročnú účtovnú závierku schválenú audítorom vrátane prehľadu o vzájomných ...

g)

dodržiavať štandardy kvality dodávaného tovaru a poskytovanej služby ustanovené úradom,

h)

vykonať opatrenia uložené úradom,

i)

dodržiavať pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom,

j)

viesť a uchovávať evidenciu o cene tovaru a služby vrátane kalkulácie nákladov a zisku počas ...

k)

predkladať úradu v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré určí úrad, údaje o

1.

cene elektriny a plynu a o dodacej lehote elektriny a plynu konečnému odberateľovi elektriny1f) a ...

2.

používanom spôsobe regulácie ceny tovaru a služby a o spôsobe kalkulácie tejto ceny,

3.

množstve spotreby elektriny a plynu podľa jednotlivých kategórií odberateľov,

4.

prehľad o jednotlivých kategóriách odberateľov elektriny a plynu,

l)

na požiadanie poskytnúť bezodplatne úradu údaje potrebné na výkon pôsobnosti úradu,

m)

umožniť úradu a Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev kontrolu údajov poskytovaných ...

n)

umožniť povereným zamestnancom úradu a fyzickým osobám alebo právnickým osobám povereným úradom ...

o)

zverejniť platné ceny tovarov a služieb, ktoré podliehajú cenovej regulácii, ako aj podmienky ...

p)

poskytovať úradu potrebnú súčinnosť pri výkone pôsobnosti úradu podľa tohto zákona a osobitných ...

q)

umožniť prístup do sústavy, siete alebo zásobníka ďalším osobám podľa osobitného predpisu1) ...

Konanie
§ 14
(1)

Konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“) sa začína podaním návrhu ceny regulovaným ...

(2)

Účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil cenový návrh.

(3)

Návrh ceny obsahuje najmä

a)

označenie regulovaného subjektu,

b)

návrh ceny podľa schváleného spôsobu určenia ceny,

c)

ostatné podklady určené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktoré vydá úrad.

(4)

Úrad rozhodne o návrhu ceny vydaním cenového rozhodnutia (ďalej len „rozhodnutie“), ktoré ...

(5)

Ak je návrh ceny neúplný alebo je v rozpore s určeným spôsobom regulácie ceny, vyzve účastníka ...

(6)

Rozhodnutie podľa odseku 5 úrad doručí účastníkovi cenového konania a uverejní spôsobom podľa ...

(7)

Úrad konanie zastaví, ak regulovaný subjekt zomrel alebo zanikol.

(8)

Úrad môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka cenového konania rozhodnutie zmeniť ...

a)

ak bolo vydané na základe nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov predložených účastníkom ...

b)

v prípade stavov núdze,7)

c)

ak nastali zmeny v spôsobe a v rozsahu regulácie ceny,

d)

ak došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.

(9)

Ak účastník cenového konania požiada úrad o poskytnutie informácie o spôsobe určenia ceny, ...

(10)

Zamestnanci úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli ...

(11)

Na cenové konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,8) ak tento zákon neustanovuje ...

(12)

Proti rozhodnutiu vydanému v cenovom konaní nie je prípustný riadny opravný prostriedok.

(13)

Zákonnosť postupu úradu v cenovom konaní je preskúmateľná súdom.11) Ustanovenia všeobecného ...

§ 15
(1)

Konanie vo veciach podľa § 5 ods. 1 písm. e) až k) sa začína z podnetu úradu alebo na návrh ...

(2)

Účastníkom konania podľa § 5 ods. 1 písm. e), k), cc) a ee) je navrhovateľ, vo veciach podľa ...

(3)

V konaní na prvom stupni rozhoduje vecne príslušný odbor úradu.

(4)

Ústne konanie na prvom stupni je verejné s výnimkou, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak skutočnosti, ...

(5)

O odvolaní rozhoduje regulačná rada.

(6)

Rokovanie regulačnej rady vo veci odvolania je neverejné.

(7)

Na konanie podľa odsekov 1 až 6 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní8) s výnimkami ...

§ 15a
Kontrola
(1)

Predmetom kontroly v kontrolovanom subjekte je

a)

dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a vydaných rozhodnutí v oblasti ...

b)

overovanie správnosti a pravdivosti dokladov predkladaných na účely vyhodnocovania vývoja cien, ...

c)

overovanie plnenia uložených opatrení na nápravu zistených nedostatkov.

(2)

Kontrola sa začína dňom, keď zamestnanec kontroly predloží kontrolovanému subjektu písomné ...

(3)

Poverenie úradu na výkon kontroly obsahuje

a)

označenie subjektu,

b)

meno, priezvisko, bydlisko alebo názov a sídlo zamestnanca kontroly a prizvanej osoby,

c)

predmet kontroly,

d)

deň začatia kontroly,

e)

dátum a miesto vyhotovenia poverenia,

f)

odtlačok pečiatky úradu a meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca úradu oprávneného na ...

(4)

Úrad, zamestnanci kontroly a prizvané osoby a kontrolované subjekty pri výkone kontroly podľa odseku ...

§ 16
Správne delikty
(1)

Úrad môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe uložiť pokutu za porušenie tohto zákona

a)

od 10 miliónov Sk do 100 miliónov Sk za porušenie povinností podľa § 11 ods. 1, § 12a ods. 6, ...

b)

od 1 milióna Sk do 10 miliónov Sk za porušenie povinností podľa § 13 ods. 2 písm. b), c), d), ...

c)

od 100 000 Sk do 1 milióna Sk za porušenie povinností podľa § 13 ods. 2 písm. e), k), m) a n),

d)

do výšky rozdielu medzi uplatnenou cenou a cenou zahrnujúcou ekonomicky oprávnené náklady a primeraný ...

e)

do výšky vyčísleného rozsahu prospechu získaného z nedodržania úradom určeného spôsobu regulácie ...

(2)

Pokuty podľa odseku 1 písm. a), b) a c) možno kombinovať s pokutami podľa písmena d) alebo e); ...

(3)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania, mieru zavinenia a možné ...

(4)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď úrad porušenie povinnosti zistil, najneskôr ...

(5)

Pokuty uložené úradom sú príjmom štátneho rozpočtu. Správu pokút uložených úradom vykonáva ...

§ 17
Spolupráca iných orgánov

Orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy spolupracujú s úradom a sú povinné na jeho ...

Prechodné ustanovenia
§ 18
(1)

Konania začaté pred 1. augustom 2001 vo veciach, v ktorých úrad začne vykonávať pôsobnosť od ...

(2)

Pri rozhodovaní o regulácii cien tovarov a služieb, ktorých dodanie alebo poskytnutie sa považuje ...

(3)

Úrad do 31. decembra 2001 určí spôsob výpočtu maximálnych cien alebo taríf za dodanie zemného ...

(4)

Konania o porušení cenovej disciplíny začaté pred účinnosťou tohto zákona dokončia cenové ...

(5)

Cenové rozhodnutia úradu a všeobecne záväzné právne predpisy vydané na základe doterajšieho ...

§ 19
(1)

Na prvé funkčné obdobie po zriadení úradu prezident Slovenskej republiky vymenuje členov regulačnej ...

a)

jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou ...

b)

jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou ...

c)

jedného člena navrhnutého Národnou radou Slovenskej republiky a jedného člena navrhnutého vládou ...

pričom sa musia dodržať podmienky podľa § 9 ods. 3.

(2)

Návrhy na vymenovanie členov regulačnej rady na prvé funkčné obdobie predložia navrhovatelia ...

(3)

Prvé zasadnutie regulačnej rady zvolá člen regulačnej rady určený prezidentom Slovenskej republiky ...

§ 20
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa § 6 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 ...

§ 20a
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

Pavol Hrušovský v. r.

Poznámky

 • 1b)  Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...
 • 1)  Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
 • 1a)  Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.
 • 4)  Zákon č. 364/2004 Z. z.
 • 1c)  Zákon č. 656/2004 Z. z.Zákon č. 657/2004 Z. z.Zákon č. 442/2002 Z. z.Zákon č. 364/2004 Z. z. ...
 • 1e)  § 2 písm. b) a c) zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 1f)  § 2 písm. b) zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 3)  § 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 1d)  § 2 písm. c) zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 1g)  Napríklad § 22, 24, 41, 43 a 52 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 1h)  § 52 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 1i)  § 19 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 1j)  § 32 zákona č. 656/2004 Z. z.
 • 1k)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach pre prístup ...
 • 6a)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...
 • 6b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických ...
 • 7)  § 14 zákona č. 656/2004 Z. z.§ 28 zákona č. 657/2004 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 244 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.
 • 9)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11a)  § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore