Úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 500/2004 účinný od 11.09.2004

Platnosť od: 11.09.2004
Účinnosť od: 11.09.2004
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Informácie a informačný systém, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD4DSEUPPČL0

Úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 500/2004 účinný od 11.09.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 500/2004 s účinnosťou od 11.09.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky

vyhlasuje

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje práva a povinnosti občanov Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) pri ...

§ 2
Pobyt
(1)

Občan hlási v rozsahu ustanovenom týmto zákonom miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu obci, ...

(2)

Pobytom na účely evidencie pobytu občanov sa rozumie trvalý pobyt a prechodný pobyt.

Trvalý pobyt
§ 3
(1)

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. ...

(2)

Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom2) alebo ...

(3)

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej ...

(4)

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky.

(5)

Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase ...

(6)

Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho ...

(7)

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí; pritom hlási ...

(8)

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť

a)

platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze;4c) ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá ...

b)

platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky ...

c)

doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa ...

d)

písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka ...

1.

ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

2.

ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi4e) ...

3.

ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa4f) vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu ...

4.

vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť ...

(9)

Zariadenia sociálnych služieb,4a) v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas ...

§ 4
(1)

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti,5) môže hlásiť trvalý ...

(2)

Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony ...

(3)

Za občana mladšieho ako 15 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú výchovu a ktorému sa poskytuje ...

(4)

Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ...

(5)

Pri hlásení trvalého pobytu podľa odsekov 1 až 4 predloží ten, kto hlási trvalý pobyt, doklady ...

(6)

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný

a)

vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie

1.

meno, priezvisko a rodné priezvisko,

2.

dátum narodenia,

3.

miesto narodenia,

4.

okres narodenia,

5.

štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,

6.

rodné číslo,

7.

adresu nového trvalého pobytu v rozsahu podľa § 11 písm. e) až i),

8.

adresu predchádzajúceho trvalého pobytu v rozsahu podľa § 11 písm. e) až i), ak nejde o občana ...

9.

dátum a podpis,

b)

uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy ...

1.

meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu v rozsahu ...

2.

názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu, ...

(7)

Ten, kto hlási trvalý pobyt za občana mladšieho ako 15 rokov, je povinný za neho vyplniť samostatný ...

(8)

Občana možno prihlásiť na trvalý pobyt až dňom splnenia podmienok podľa tohto zákona a na prihlasovacom ...

§ 5

Občan, ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa prihlási na trvalý ...

§ 6
(1)

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je ...

(2)

Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok ...

(3)

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt ...

§ 7
(1)

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší

a)

na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),

b)

ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

c)

na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,

d)

ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho ...

e)

na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho ...

f)

na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov4e) budovy alebo jej časti podľa § 3 ods. 2 ...

g)

ak budova zanikla.

(2)

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa odseku 1 písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu ...

(3)

Obec poverená viesť matriku oznamuje ohlasovniam príslušným podľa miesta trvalého pobytu narodenie ...

§ 8
Prechodný pobyt
(1)

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak ...

(2)

Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto ...

(3)

Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť platný občiansky preukaz a doklady ...

(4)

Pri hlásení prechodného pobytu občan hlási údaje uvedené v § 11 písm. a) až c), e) až i), ...

(5)

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj ...

§ 9
Pobyt občana v zahraničí

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie ...

§ 10
Povinnosti ohlasovne
a)

overiť totožnosť osoby, ktorá hlásenie vykonáva,

b)

overiť úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť dokladov potrebných na hlásenie ...

c)

urobiť záznam o hlásení pobytu v evidencii pobytu občanov, ak sú splnené podmienky podľa § ...

d)

zaslať vyplnený odhlasovací lístok ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu občana o skončení ...

e)

zaznamenať bezodkladne do registra údaje o hlásení pobytu alebo doručiť bezodkladne údaje o hlásení ...

f)

vydať občanovi potvrdenie o pobyte.

§ 11
Evidencia pobytu občanov
a)

meno, priezvisko a rodné priezvisko,

b)

dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,

c)

rodné číslo,

d)

národnosť a akademický titul, ak ich občan uvedie,

e)

okres pobytu,

f)

obec pobytu,

g)

časť obce,

h)

ulicu, ak sa obec člení na ulice,

i)

súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,

j)

druh pobytu,

k)

predchádzajúci trvalý pobyt v rozsahu podľa písmen e) až i),

l)

dobu prechodného pobytu,

m)

ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na viac ako 90 dní, štát, miesto a predpokladanú dobu ...

n)

ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu ...

Register
§ 12
(1)

Register je časťou štátneho informačného systému,6) obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej ...

(2)

Register je zdrojom platných údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky pre potreby štátnych orgánov, ...

§ 13

Register tvorí centrálna evidencia obyvateľov Slovenskej republiky, ktorú vedie ministerstvo.

§ 14
Register obsahuje údaje o
a)

občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,

b)

občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

c)

cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky,

d)

cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky.

§ 15
Register obsahuje o občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky tieto údaje:
a)

osobné údaje:

1.

meno,

2.

priezvisko,

3.

akademický titul,

4.

rodné priezvisko,

5.

rodné číslo,

6.

dátum narodenia,

7.

miesto narodenia,

8.

okres narodenia,

9.

štát narodenia,

10.

pohlavie,

11.

rodinný stav,

12.

národnosť,

13.

dátum a miesto úmrtia,

b)

údaje o pobyte:

1a.

názov okresu,

1b.

názov obce,

1c.

názov časti obce,

1d.

názov ulice,

1e.

orientačné číslo,

1f.

súpisné číslo,

2.

prechodný pobyt (dátum prihlásenia, dobu pobytu):

2a.

názov okresu,

2b.

názov obce,

2c.

názov časti obce,

2d.

názov ulice,

2e.

orientačné číslo,

2f.

súpisné číslo,

c)

údaje o vzťahoch k iným osobám:

1.

osobné údaje manžela (manželky):

1a.

meno,

1b.

priezvisko,

1c.

rodné priezvisko,

1d.

rodné číslo,

2.

osobné údaje otca:

2a.

meno,

2b.

priezvisko,

2c.

rodné priezvisko,

2d.

rodné číslo,

3.

osobné údaje matky:

3a.

meno,

3b.

priezvisko,

3c.

rodné priezvisko,

3d.

rodné číslo,

4.

osobné údaje dieťaťa:

4a.

meno,

4b.

priezvisko,

4c.

rodné priezvisko,

4d.

rodné číslo,

d)

administratívne údaje o osobe:

1.

číslo a séria občianskeho preukazu,

2.

číslo a druh cestovného dokladu, ak bol vydaný,

3.

údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony,

4.

údaje o rozhodnutí súdu o rozvode manželstva,

5.

údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení manželstva za neplatné,

6.

údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení občana za mŕtveho,

7.

údaje o zákaze pobytu,

8.

údaje o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.

§ 16
Register obsahuje o občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, tieto údaje: ...
a)

osobné údaje:

1.

meno,

2.

priezvisko,

3.

akademický titul,

4.

rodné priezvisko,

5.

rodné číslo,

6.

dátum narodenia,

7.

miesto narodenia,

8.

okres narodenia,

9.

štát narodenia,

10.

pohlavie,

11.

rodinný stav,

12.

národnosť,

13.

dátum a miesto úmrtia,

b)

údaje o pobyte:

1.

začiatok pobytu v zahraničí,

2.

štát pobytu,

3.

miesto pobytu,

4.

údaj o prechodnom pobyte na území Slovenskej republiky,

5.

údaj o skončení trvalého pobytu,

c)

údaje o vzťahoch k iným osobám:

1.

osobné údaje manžela (manželky):

1a.

meno,

1b.

priezvisko,

1c.

rodné priezvisko,

1d.

rodné číslo,

2.

osobné údaje otca:

2a.

meno,

2b.

priezvisko,

2c.

rodné priezvisko,

2d.

rodné číslo,

3.

osobné údaje matky:

3a.

meno,

3b.

priezvisko,

3c.

rodné priezvisko,

3d.

rodné číslo,

4.

osobné údaje dieťaťa:

4a.

meno,

4b.

priezvisko,

4c.

rodné priezvisko,

4d.

rodné číslo,

d)

administratívne údaje o osobe:

1.

číslo a druh cestovného dokladu, ak bol vydaný,

2.

údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne úkony,

3.

údaje o rozhodnutí súdu o rozvode manželstva,

4.

údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení manželstva za neplatné,

5.

údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení občana za mŕtveho,

6.

údaje o zákaze pobytu,

7.

údaje o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.

§ 17

Register obsahuje údaje o cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky a o cudzincoch, ...

§ 18
(1)

Ohlasovňa zaznamenáva do registra

a)

údaje o určení, zmene názvu alebo zrušení ulice, alebo o určení, zmene alebo zrušení čísla ...

b)

ďalšie údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie v registri.

(2)

Ohlasovňa preberá a zaznamenáva do registra údaje od súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne ...

§ 19
Útvar Policajného zboru zaznamenáva do registra
a)

údaje o pobyte cudzincov a azylantov na území Slovenskej republiky,

b)

ďalšie údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie v registri.

§ 20
(1)

Obvodný úrad preberá a bezodkladne zaznamenáva do registra údaje od štátnych orgánov a ohlasovní, ...

(2)

Obvodný úrad zaznamenáva do registra údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie ...

§ 21

Krajský úrad zaznamenáva do registra údaje o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. ...

§ 22
(1)

Ministerstvo zaznamenáva do registra

a)

údaje o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky,

b)

údaje súvisiace so zrušením predchádzajúceho trvalého pobytu nezrušiteľne osvojeného dieťaťa, ...

c)

údaje súvisiace s určením alebo so zmenou názvu obce,

d)

údaje súvisiace s činnosťou osobitnej matriky,8)

e)

ďalšie údaje súvisiace so svojou činnosťou, ak sú predmetom evidencie v registri.

(2)

Ministerstvo oznamuje ohlasovni doterajšieho trvalého pobytu nezrušiteľne osvojeného dieťaťa ...

§ 22a
(1)

Štátne orgány a ohlasovne sú povinné zasielať údaje uvedené v § 18 ods. 2 a v § 20 ods. 1 ...

(2)

Štátne orgány a ohlasovne sú povinné bezodkladne zaznamenať údaje uvedené v § 18 až 22 do ...

§ 23
(1)

Ministerstvo a obvodné úrady poskytujú štátnym orgánom, obciam a iným právnickým osobám, ktoré ...

(2)

Ministerstvo, obvodné úrady a obce poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo ...

a)

meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho ...

b)

meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje ...

c)

odôvodnenie žiadosti.

(3)

Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov ...

(4)

O poskytnutí údajov podľa odseku 2 sa v registri alebo v evidencii pobytu občanov urobí záznam. ...

(5)

Orgán, ktorý poskytol informáciu o pobyte obyvateľa podľa odseku 2, je povinný na požiadanie ...

Spoločné ustanovenia
§ 24

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré poskytujú služby na základe zmluvy o ubytovaní,9) sú ...

§ 25
(1)

Ministerstvo je oprávnené zaznamenávať do evidencie pobytu občanov (§ 11) a do registra (§ 13) ...

(2)

Slovenská informačná služba je oprávnená zaznamenávať do evidencie pobytu občanov (§ 11) a ...

(3)

Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Policajný ...

§ 26
(1)

Ministerstvo riadi výkon štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra. ...

(2)

Na postup štátnych orgánov, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb a na ich úkony ...

(3)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov.13)

§ 26a
Opatrenia proti nečinnosti

Ak ohlasovňa alebo zariadenie sociálnych služieb nesplnia svoje povinnosti podľa § 3 ods. 9, § ...

§ 27
Prechodné ustanovenia
(1)

Hlásenie miesta, začiatku alebo skončenia trvalého pobytu občanov alebo hlásenie miesta, začiatku ...

(2)

Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí ku dňu účinnosti ...

(3)

Práva a povinnosti z finančných, majetkových a iných vzťahov, vzniknuté z pôsobnosti útvarov ...

(4)

Práva a povinnosti z finančných, majetkových a iných vzťahov, vzniknuté z pôsobnosti útvarov ...

(5)

O prechode práv a povinností z finančných, majetkových a iných vzťahov, prechode správy hnuteľného ...

(6)

Útvary Policajného zboru sú povinné do 1. októbra 2004 odovzdať dokumentáciu potrebnú na hlásenie ...

(7)

Útvary Policajného zboru v Bratislave, ktoré viedli manuálnu evidenciu pobytu občanov do nadobudnutia ...

§ 28
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov,

2.

vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 146/1982 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o hlásení ...

§ 29
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2004 okrem § 27 ods. 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Pavol Hrušovský v. r.

Poznámky

 • 1)  § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon ...
 • 2)  § 4 a 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 3)  § 43b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 4)  § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 4a)  § 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 4b)  § 43c ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 4c)  § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení ...
 • 4d)  § 114 až 118 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 ...
 • 4e)  § 139 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 4f)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. ...
 • 5)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 5a)  § 146 ods. 2 a § 705a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • 6)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme. ...
 • 7)  § 46 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 8)  § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších ...
 • 9)  § 754 až 759 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  Napríklad Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej ...
 • 11)  § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z.
 • 11a)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 12)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
 • 14)  § 69d ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení zákona ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore