Úplné znenie zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 48/2012 účinný od 17.02.2012

Platnosť od: 17.02.2012
Účinnosť od: 17.02.2012
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovné právo, Kontrolný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD54DSEUPPČL0

Úplné znenie zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 48/2012 účinný od 17.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 48/2012 s účinnosťou od 17.02.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom ...

vyhlasuje

úplné znenie zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
a)

upravuje inšpekciu práce, ktorej prostredníctvom sa presadzuje ochrana zamestnancov pri práci a ...

b)

vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a ich pôsobnosť pri výkone ...

c)

ustanovuje práva a povinnosti inšpektora práce a povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby.

§ 2
(1)

Inšpekcia práce je

a)

dozor nad dodržiavaním

1.

pracovnoprávnych predpisov,2) ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, ...

2.

právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,2a)

3.

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci3) ...

4.

právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,

5.

záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv,

6.

osobitného predpisu3a) zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú ...

b)

vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie predpisov uvedených v písmene a) a za porušovanie záväzkov ...

c)

poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi4) ...

(2)

Inšpekcia práce sa vykonáva

a)

na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú ...

b)

vo všetkých priestoroch, v ktorých domácky zamestnanec vykonáva dohodnutú prácu a v ktorých ...

(3)

Zamestnávateľom na účely výkonu inšpekcie práce podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu je ...

(4)

Inšpekciu práce na pracoviskách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru, Hasičského ...

(5)

Inšpekcia práce podľa tohto zákona sa nevykonáva

a)

na pracoviskách Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného ...

b)

v chránených priestoroch7) Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky,

c)

na pracoviskách fyzickej osoby a právnickej osoby, ktoré požívajú diplomatické výsady a imunitu.8) ...

(6)

Inšpekcia práce nie je dozor, ktorý vykonávajú príslušné orgány podľa osobitných predpisov.9) ...

§ 3

Štátnu správu v oblasti inšpekcie práce vykonávajú orgány štátnej správy, ktorými sú Ministerstvo ...

§ 4
a)

zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky ochrany práce,

b)

vypracúva koncepčné materiály, programové materiály a návrhy na zlepšenie stavu v oblasti ochrany ...

c)

koordinuje činnosť orgánov štátnej správy v oblasti ochrany práce,

d)

riadi a kontroluje Národný inšpektorát práce a zodpovedá za výkon inšpekcie práce,

e)

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol Národný inšpektorát práce, ...

f)

zabezpečuje a usmerňuje výskumnú činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

g)

vypracúva návrhy na plnenie záväzkov vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z medzinárodných ...

h)

rozhoduje pri pochybnostiach, či sa na pracovisku vykonáva inšpekcia práce,

i)

predkladá vláde Slovenskej republiky správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej ...

j)

predkladá Európskej komisii každých päť rokov správu o uplatňovaní tohto zákona a osobitného ...

Národný inšpektorát práce
§ 5
(1)

Národný inšpektorát práce je orgán štátnej správy so sídlom v Košiciach. Národný inšpektorát ...

(2)

Národný inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá generálny riaditeľ, ktorého vymenúva ...

(3)

Národný inšpektorát práce zriaďuje akreditačnú komisiu, ktorá plní úlohy odborného poradného ...

§ 6
(1)

Národný inšpektorát práce

a)

riadi a kontroluje inšpektoráty práce a zjednocuje a racionalizuje pracovné metódy inšpektorov ...

b)

je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol inšpektorát práce,

c)

zabezpečuje prevádzku informačného systému ochrany práce a jeho programové a technické vybavenie, ...

d)

vydáva a odoberá

1.

oprávnenie fyzickej osobe a právnickej osobe na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby,12)

2.

oprávnenie fyzickej osobe a právnickej osobe na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany ...

3.

oprávnenie právnickej osobe na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, ...

4.

osvedčenie autorizovanému bezpečnostnému technikovi,

e)

vydáva rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského ...

f)

odborne usmerňuje výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

g)

zabezpečuje výchovu a odborné vzdelávanie inšpektorov práce,

h)

organizuje vykonávanie odborných skúšok podľa § 11 a na ten účel zriaďuje skúšobnú komisiu, ...

i)

vydáva inšpektorom práce preukaz inšpektora práce, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,

j)

vydáva inšpektorom práce osobitné poverenie na výkon inšpekcie práce na zastupiteľských úradoch ...

k)

navrhuje ministerstvu opatrenia na zlepšenie stavu v oblasti ochrany práce,

l)

predkladá ministerstvu správy o stave ochrany práce a o činnosti Národného inšpektorátu práce ...

m)

poskytuje informácie občanom Slovenskej republiky a občanom členských štátov Európskej únie ...

n)

spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie a členských štátov Európskej únie pri ...

o)

spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie, členských štátov Európskej únie, zmluvných ...

p)

spracúva a vyhodnocuje údaje o pracovných úrazoch na štatistické účely,

q)

zabezpečuje tvorbu, zhromažďovanie, šírenie, sprístupňovanie a publikovanie informácií v oblasti ...

r)

vedie centrálny verejne prístupný zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré v predchádzajúcich ...

s)

vedie verejne prístupný zoznam ním vydaných a odobratých oprávnení a osvedčení podľa osobitného ...

t)

podieľa sa na medzinárodnej spolupráci v oblasti ochrany práce,

u)

plní úlohy podľa osobitného predpisu.15aa)

(2)

Národný inšpektorát práce je v správnom konaní pri plnení úloh podľa odseku 1 písm. d) a ...

(3)

Národný inšpektorát práce so súhlasom ministerstva zriaďuje a zrušuje svoje pracoviská mimo ...

(4)

Voči štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a jeho občanom ...

§ 7
(1)

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy. Inšpektoráty práce sú rozpočtové organizácie.11) ...

(2)

Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný inšpektor práce, ktorého na návrh ...

(3)

Inšpektorát práce

a)

zabezpečuje vykonávanie inšpekcie práce v rozsahu ustanovenom v § 2 ods. 1 a vykonávanie dohľadu, ...

1.

výber, umiestnenie, usporiadanie, používanie, udržiavanie a kontrola pracoviska, pracovného prostredia, ...

2.

pracovné postupy, pracovný čas, organizácia ochrany práce a systém jej riadenia,

b)

vyšetruje príčiny vzniku pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na ...

c)

uplatňuje záväzným stanoviskom požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ...

d)

vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie ľahkých prác fyzickou osobou podľa osobitného predpisu,17) ...

e)

odoberá

1.

oprávnenie, osvedčenie a preukazy vydané fyzickej osobe a právnickej osobe na vykonávanie činností ...

2.

osvedčenie bezpečnostného technika, o čom bezodkladne informuje právnickú osobu, ktorá vydala ...

f)

preveruje dodržiavanie rozsahu a podmienok oprávnení, osvedčení a preukazov vydaných podľa tohto ...

g)

predkladá návrh Národnému inšpektorátu práce na odobratie oprávnenia alebo osvedčenia vydaného ...

h)

podieľa sa na odbornej výchove a vzdelávaní inšpektorov práce,

i)

rozhoduje o uložení pokút podľa § 19, 20 a osobitného predpisu,17a)

j)

prejednáva priestupky, rozhoduje o uložení pokút za priestupky a o zákaze činnosti podľa osobitných ...

k)

zisťuje, zhromažďuje, spracúva a odovzdáva informácie v oblasti ochrany práce pre informačný ...

l)

predkladá Národnému inšpektorátu práce podnety na zlepšenie ochrany práce,

m)

oznamuje zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vrátane zistených skutočností ...

n)

vydáva na požiadanie na účely preukázania splnenia podmienok podľa osobitného predpisu18a) potvrdenie ...

o)

vydáva na požiadanie zamestnávateľa alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ...

p)

vydáva na požiadanie zamestnávateľa alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ...

q)

poveruje prizvaného odborníka prípravou odborných podkladov v osobitných prípadoch, ak to vyžaduje ...

r)

udeľuje výnimky podľa osobitného predpisu,18aa)

s)

kontroluje pri výkone dohľadu nad trhom dodržiavanie povinností vzťahujúcich sa na energeticky ...

t)

rozhoduje o uložení dodatočnej platby podľa osobitného predpisu,18ac)

u)

plní ďalšie úlohy podľa osobitného predpisu.18ad)

(4)

Inšpektorát práce je oprávnený podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo na ...

a)

nezabezpečí ochranné zariadenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa právnych ...

b)

v priestoroch podľa osobitného predpisu18b) neprijme opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a ...

c)

neposkytne zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné ...

d)

nedodrží zákaz orgánu inšpekcie práce alebo

e)

opakovane neumožní inšpektorovi práce pri výkone inšpekcie práce vstup do svojich priestorov ...

(5)

Ustanovenia odseku 4 písm. a), d) a e) sa vzťahujú aj na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom ...

(6)

Inšpektorát práce na účely zrušenia živnostenského oprávnenia oznamuje príslušnému živnostenskému ...

(7)

Inšpektorát práce je oprávnený podať návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia ...

(8)

Inšpektorát práce je povinný

a)

bezodkladne preskúmať odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce podľa ...

b)

zakázať osobné vykonávanie odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného ...

c)

vykonať inšpekciu práce podľa § 2 ods. 1 písm. a) do 30 dní od doručenia podnetu18ca) a o výsledku ...

(9)

Inšpektorát práce rozhoduje o pravidlách o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré má ...

(10)

Inšpektorát práce je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti zistené ...

(11)

Inšpektorát práce je v správnom konaní správnym orgánom prvého stupňa.

(12)

Inšpektorát práce je nezávislý pri vykonávaní inšpekcie práce. Inšpektorát práce vykonáva ...

§ 7a
(1)

Inšpektoráty práce vykonávajú dohľad nad určenými výrobkami uvedenými na trh a do prevádzky,18f) ...

(2)

Inšpektoráty práce pri výkone dohľadu zohľadňujú protokoly o skúškach a osvedčenia potvrdzujúce ...

(3)

Inšpektoráty práce v nevyhnutnom rozsahu vykonávajú dohľad aj u výrobcu, splnomocneného zástupcu, ...

§ 8
(1)

Zamestnanec Národného inšpektorátu práce a zamestnanec inšpektorátu práce je povinný zachovávať ...

(2)

Povinnosť zamestnanca Národného inšpektorátu práce a zamestnanca inšpektorátu práce zachovávať ...

(3)

Zamestnanca Národného inšpektorátu práce aj v prípade, ak prestal byť zamestnancom Národného ...

(4)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na zovšeobecnenú informáciu, ...

§ 9

Zamestnanec Národného inšpektorátu práce je v rozsahu vymedzenom písomným poverením generálneho ...

§ 10
(1)

Inšpektor práce je štátny zamestnanec2a) vykonávajúci štátnu službu v inšpektoráte práce, ...

(2)

Inšpektora práce na návrh hlavného inšpektora práce vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ. ...

(3)

Inšpektor práce sa pri výkone inšpekcie práce preukazuje preukazom inšpektora práce, ktorý nesmie ...

(4)

Inšpektor práce sa pri výkone cestnej kontroly podľa osobitného predpisu15) preukazuje aj služobnou ...

§ 11
(1)

Účelom odbornej skúšky je overiť odborné vedomosti uchádzača, či pozná a je schopný uplatňovať ...

(2)

Odborná skúška, ktorá pozostáva z písomnej časti a ústnej časti, sa vykonáva pred skúšobnou ...

(3)

Výsledok odbornej skúšky Národný inšpektorát práce písomne oznámi uchádzačovi najneskôr ...

(4)

O úspešne vykonanej odbornej skúške Národný inšpektorát práce vydá uchádzačovi osvedčenie. ...

(5)

Ak uchádzač nevyhovel požiadavkám odbornej skúšky, má právo opakovať odbornú skúšku. Odbornú ...

(6)

Národný inšpektorát práce zabezpečí opakovanie odbornej skúšky na základe písomnej žiadosti ...

(7)

Opakovaná odborná skúška sa uskutoční najskôr štyri týždne a najneskôr šesť týždňov ...

§ 12
(1)

Inšpektor práce je pri výkone inšpekcie práce oprávnený

a)

vstupovať voľne a kedykoľvek do priestorov a na pracoviská podliehajúce inšpekcii práce a v nevyhnutnom ...

b)

vykonávať kontrolu, skúšku, vyšetrovanie a iné úkony s cieľom zistiť, či sa dodržiavajú ...

c)

požadovať od zamestnávateľa, fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ...

d)

požadovať predloženie dokumentácie, záznamov alebo iných dokladov potrebných na výkon inšpekcie ...

e)

odoberať na rozbor nevyhnutne potrebné množstvo vzoriek materiálov alebo látok, ktoré sa používajú ...

f)

používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie a zvukových ...

g)

požadovať preukázanie totožnosti od fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa ...

(2)

Na základe výsledkov inšpekcie práce a podľa závažnosti zistených skutočností je inšpektor ...

a)

navrhnúť technické, organizačné a iné opatrenia potrebné na zlepšenie zisteného stavu,

b)

nariadiť odstránenie zistených nedostatkov ihneď alebo v lehotách ním určených,

c)

nariadiť, aby prítomné osoby ihneď opustili priestory, v ktorých je bezprostredne ohrozená ich ...

d)

zakázať používanie pracovných a prevádzkových objektov, priestorov a pracovísk, strojov, zariadení ...

e)

zakázať používanie motorového vozidla v prípadoch uvedených v osobitnom predpise,20)

f)

zakázať prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, ...

g)

nariadiť zachovanie pracoviska alebo jeho časti v pôvodnom stave až do skončenia vyšetrovania ...

h)

nariadiť vykonanie meraní, kontrol, skúšok a iných úkonov potrebných na výkon inšpekcie práce, ...

i)

nariadiť zverejnenie informácií podľa osobitných predpisov21) na mieste u zamestnávateľa obvyklom ...

j)

podať návrh na začatie konania o

1.

odobratí oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia podľa § 6 ods. 1 písm. d) a § 7 ods. ...

2.

uložení zákazu činnosti podľa § 7 ods. 3 písm. j) a ods. 8 písm. b),

3.

uložení pokuty podľa § 7 ods. 3 písm. j), § 19, 20 a osobitného predpisu,17a)

k)

ukladať blokové pokuty za priestupky podľa osobitného predpisu.18)

(3)

Inšpektor práce určí primeranú lehotu na vykonanie opatrenia podľa odseku 2 písm. a), d) až ...

(4)

Opatrenie podľa odseku 2 písm. c) a g) môže inšpektor práce oznámiť ústne; toto ústne oznámenie ...

(5)

Na pracoviskách, na ktorých by mohlo dôjsť k bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu života a zdravia ...

§ 13
(1)

Inšpektor práce je povinný

a)

oznámiť pred začatím inšpekcie práce svoju prítomnosť kontrolovanému zamestnávateľovi alebo ...

b)

zaoberať sa pripomienkami a návrhmi zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri ...

c)

informovať o výsledku inšpekcie práce vykonanej u kontrolovaného zamestnávateľa v prípade zistenia ...

(2)

V prípade zistenia nedostatkov u kontrolovaného zamestnávateľa alebo kontrolovanej fyzickej osoby, ...

(3)

Inšpektor práce vypracuje záznam o výsledku inšpekcie práce, ak pri inšpekcii práce u kontrolovaného ...

§ 14
(1)

Protokol obsahuje označenie príslušného inšpektorátu práce, meno a priezvisko inšpektora práce, ...

(2)

V protokole inšpektor práce navrhne opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. a), uloží opatrenia podľa ...

a)

prijať opatrenia na odstránenie zistených porušení predpisov a záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych ...

b)

doručiť inšpektorátu práce v určenej lehote písomnú správu o splnení opatrení na odstránenie ...

(3)

Inšpektor práce

a)

po posúdení písomného vyjadrenia kontrolovaného zamestnávateľa alebo kontrolovanej fyzickej osoby, ...

b)

aj bez návrhu opraví v protokole chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti; o oprave ...

(4)

Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak sa zamestnávateľ alebo ním poverený zamestnanec, ...

(5)

Jedno vyhotovenie protokolu inšpektorát práce doručí kontrolovanému zamestnávateľovi alebo kontrolovanej ...

(6)

Na vypracovanie záznamu o výsledku inšpekcie práce sa primerane použije odsek 1. Jedno vyhotovenie ...

§ 15
(1)

V rozsahu písomného poverenia vydaného inšpektorátom práce

a)

je prizvaný odborník po predchádzajúcom oznámení zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá ...

b)

prizvanému odborníkovi patria oprávnenia uvedené v § 12 ods. 1 písm. b) až f),

c)

uchádzačovi, ktorý je v sprievode inšpektora práce, patria oprávnenia uvedené v § 12 ods. 1.

(2)

Prizvaný odborník a uchádzač sa pri výkone inšpekcie práce preukazujú písomným poverením ...

(3)

Účasť prizvaného odborníka pri výkone inšpekcie práce sa považuje za úkon vo všeobecnom záujme, ...

§ 16
(1)

Zamestnávateľ je povinný inšpektorovi práce pri výkone inšpekcie práce

a)

umožniť voľný vstup do priestorov a na pracoviská a utvárať podmienky na nerušený a rýchly ...

b)

poskytovať informácie o zistených neodstrániteľných nebezpečenstvách, ktoré môžu ohroziť ...

c)

umožniť odobratie nevyhnutne potrebného množstva vzoriek materiálov alebo látok na účely rozboru, ...

d)

umožniť používanie technických prostriedkov na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie ...

e)

predložiť na požiadanie alebo najneskôr v čase zisťovania totožnosti fyzických osôb nachádzajúcich ...

(2)

Zamestnávateľ je na požiadanie povinný poskytnúť inšpektorátu práce alebo inšpektorovi práce ...

a)

všetky podklady a informácie potrebné na výkon inšpekcie práce vrátane prvopisov dokladov a technických ...

b)

meno osoby, ktorá vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ...

c)

meno domáckeho zamestnanca a adresu miesta výkonu práce.

(3)

Povinnosti uvedené v odseku 1 a v odseku 2 písm. a) je povinná plniť aj fyzická osoba, ktorá je ...

(4)

Povinnosti uvedené v odsekoch 1 a 2 má zamestnávateľ a povinnosti uvedené v odseku 1 a v odseku ...

(5)

Fyzická osoba a právnická osoba je na požiadanie inšpektorátu práce alebo inšpektora práce ...

§ 17
(1)

Národný inšpektorát práce a inšpektorát práce spracúva osobné údaje potrebné na činnosť ...

(2)

Na účely výkonu inšpekcie práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť inšpektorátu práce osobné ...

a)

zamestnanca, a to meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného ...

b)

fyzickej osoby v rozsahu podľa písmena a) nachádzajúcej sa na jeho pracovisku v čase výkonu inšpekcie ...

c)

zamestnanca nevyhnutné na preukázanie dodržiavania ustanovených pracovných podmienok a podmienok ...

(3)

Osobné údaje podľa odseku 2 písm. c) zamestnávateľ preukazuje dokladmi.

§ 18
(1)

Príslušné orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce pri výkone dozoru nad bezpečnosťou ...

(2)

Príslušné orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce pri výkone dozoru nad bezpečnosťou ...

(3)

Štatistický úrad Slovenskej republiky je povinný umožniť Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátu ...

(4)

Orgány štátnej správy v oblasti inšpekcie práce pri výkone svojej činnosti spolupracujú s ostatnými ...

(5)

Policajný zbor je povinný poskytnúť inšpektorovi práce na jeho žiadosť alebo na žiadosť inšpektorátu ...

§ 19
(1)

Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak,

a)

zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených ...

b)

fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, za porušenie povinností vyplývajúcich ...

c)

vedúcim zamestnancom a štatutárnym orgánom podľa osobitného predpisu,25) ktorí svojím zavinením ...

(2)

Inšpektorát práce uloží pokutu

a)

zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe za

1.

porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania od 2 000 eur do 200 000 eur,

2.

vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia, ak na vykonávanie činnosti ...

b)

zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, za

1.

závažné porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) od ...

2.

nesplnenie povinnosti uloženej opatrením podľa § 12 ods. 2 písm. b) až i) od 300 eur do 100 000 ...

(3)

Závažné porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) je

a)

nedodržanie podmienok ustanovených pre pracovný čas a dobu odpočinku pri výkone prác zaradených ...

b)

nedodržanie podmienok ustanovených pre prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca ...

c)

nezabezpečenie ochranného zariadenia alebo bezpečnostného zariadenia na zaistenie bezpečnosti a ...

d)

neprijatie opatrení v priestoroch podľa osobitného predpisu18b) na vylúčenie ohrozenia života ...

e)

neposkytnutie potrebných účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov alebo ich neudržiavanie ...

(4)

Pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa prerokovania protokolu a najneskôr ...

(5)

Pokutu podľa odsekov 1 a 2 nemožno uložiť osobe, ktorej bola za to isté porušenie predpisov uvedených ...

(6)

Inšpektorát práce pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 a 2 zohľadňuje jej preventívne pôsobenie ...

a)

závažnosť zisteného porušenia povinností a závažnosť ich následkov,

b)

počet zamestnancov zamestnávateľa a riziká, ktoré sa vyskytujú v činnosti zamestnávateľa,

c)

počet nelegálne zamestnaných fyzických osôb, ak ide o uloženie pokuty podľa odseku 2 písm. b), ...

d)

skutočnosť, či zistené porušenie povinností je dôsledkom neúčinného systému riadenia ochrany ...

e)

opakované zistenie toho istého nedostatku.

(7)

Uložením pokuty vedúcemu zamestnancovi nie je dotknutá zodpovednosť zamestnávateľa za to isté ...

(8)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 20
(1)

Zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa alebo ...

(2)

Fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa, ktorá marí výkon inšpekcie práce, ...

(3)

Výnos poriadkových pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 21
(1)

Náklady spojené s plnením opatrení nariadených inšpektorátom práce znáša zamestnávateľ alebo ...

(2)

Písomnosti dôležité na výkon inšpekcie práce sa zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá ...

(3)

Na konanie podľa § 4 písm. e), § 6 ods. 1 písm. b), d) a e), § 7 ods. 3 písm. d), e), i) a t), ...

(4)

Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno zákaz podľa § 12 ods. 2 písm. d) až f) oznámiť ...

(5)

Výkonom inšpekcie práce podľa tohto zákona nie sú dotknuté kontrolné oprávnenia iných orgánov ...

§ 22
(1)

Podmienky podľa § 7 ods. 2 sa u hlavného inšpektora práce vymenovaného pred 1. júlom 2006 považujú ...

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem štátny odborný dozor v oblasti ...

(3)

Na konanie začaté pred 1. júlom 2006 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 22a

V konaní začatom pred 1. marcom 2010, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 22b

Konania začaté pred 1. januárom 2012, ktoré neboli právoplatne ukončené, sa dokončia podľa ...

§ 23

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 24

Zrušuje sa zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Pavol Hrušovský v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 125/2006 Z. z.

  VZOR PREUKAZU INŠPEKTORA PRÁCE

  Prevziať prílohu - Vzor ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 125/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci ...

  2. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti ...

  3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne ...

  4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných ...

Poznámky

 • 1)  § 30 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a ...
 • 2)  Napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ...
 • 2a)  Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3)  § 39 Zákonníka práce.
 • 3a)  § 5 ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 3 a § 14 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom ...
 • 3b)  § 31 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 4)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 6)  § 52, § 223 až 228 Zákonníka práce.
 • 7)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.Vyhláška ...
 • 9)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o ...
 • 10)  Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ...
 • 11)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12)  § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva práce, ...
 • 14)  § 5 ods. 2 až 5 Zákonníka práce.
 • 15)  Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. ...
 • 15aa)  § 5a ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a ...
 • 15a)  § 3 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
 • 16)  Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17)  § 11 ods. 4 a 5 Zákonníka práce.
 • 17a)  § 37 zákona č. 462/2007 Z. z. v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
 • 18)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 18a)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci ...
 • 18aa)  § 34 ods. 1 písm. f) zákona č. 462/2007 Z. z.
 • 18ab)  Napríklad zákon č. 182/2011 Z. z., delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra ...
 • 18ac)  § 7a ods.1 písm. b) zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.
 • 18ad)  § 5a a 7c zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 223/2011 Z. z.§ 5 až 7 zákona č. 293/2007 ...
 • 18ae)  § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...
 • 18b)  § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
 • 18ba)  § 3 ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. v znení zákona č. 52/2010 Z. z.
 • 18bb)  § 31 a 58 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 18c)  § 149 Zákonníka práce.
 • 18ca)  § 150 ods. 2 Zákonníka práce.
 • 18d)  § 39 ods. 2 Zákonníka práce.
 • 18e)  § 3 Trestného poriadku.
 • 18f)  § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18g)  Napríklad zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon ...
 • 18h)  Napríklad zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení ...
 • 18i)  Napríklad § 2 ods. 1 písm. b) až e) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 19)  Napríklad § 17 Obchodného zákonníka, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 34 ods. 2 zákona č. 462/2007 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.
 • 21)  Napríklad § 19 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z.
 • 21a)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 22)  Napríklad Obchodný zákonník,Občiansky zákonník.
 • 23)  § 235 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 25a)  Zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore