Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 47/2012 účinný od 14.02.2012

Platnosť od: 14.02.2012
Účinnosť od: 14.02.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD26DSEUPPČL0

Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 47/2012 účinný od 14.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 47/2012 s účinnosťou od 14.02.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o civilnej ochrane obyvateľstva

vyhlasuje

úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ HLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Účelom tohto zákona je upraviť podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami ...

§ 2
(1)

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich ...

(2)

Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok ...

§ 3
(1)

Na účely tohto zákona sa mimoriadnou situáciou rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia ...

(2)

Na účely tohto zákona sa mimoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ...

a)

živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných ...

b)

havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v ...

c)

katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej ...

(3)

Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, ...

(4)

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov ...

(5)

Analýza územia je posúdenie nebezpečenstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti s ohľadom na ...

(6)

Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ...

(7)

Núdzovým ubytovaním je zabezpečenie dočasného bývania osôb ohrozených alebo osôb postihnutých ...

(8)

Núdzové zásobovanie je zabezpečenie dočasného minimálneho stravovania, minimálnych dávok pitnej ...

(9)

Ukrytím sa rozumie ochrana osôb v ochranných stavbách pred možnými následkami mimoriadnych udalostí. ...

(10)

Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia.

(11)

Protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia sú opatrenia určené na zníženie alebo ...

(12)

Informačný systém civilnej ochrany tvorí hlásna služba a informačná služba civilnej ochrany, ...

a)

hlásna služba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb činných pri riešení ...

b)

informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií.

(13)

Sebaochranou sa rozumie pomoc vlastnými silami a prostriedkami, ktorá sa zameriava na ochranu vlastnej ...

(14)

Plán ochrany obyvateľstva je dokument, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na zabezpečenie ...

(15)

Jednotkou civilnej ochrany sa rozumie organizovaná skupina osôb, odborne pripravená a materiálne ...

(16)

Materiálom civilnej ochrany sa rozumejú hnuteľné veci obstarané spravidla z prostriedkov štátneho ...

(17)

Osoba prevzatá do starostlivosti je osoba, ktorá sa okrem zamestnancov právnických osôb alebo zamestnancov ...

§ 3a
(1)

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi

a)

„VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku ...

b)

„OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami ...

(2)

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom „KONIEC ...

(3)

Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom ...

(4)

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym ...

§ 3b
(1)

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. ...

(2)

Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia:

a)

záchranné práce silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia, ...

b)

evakuácia,

c)

núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie alebo

d)

použitie základných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zložiek integrovaného ...

(3)

Príslušný orgán, ktorý vyhlásil mimoriadnu situáciu, je povinný bezodkladne odvolať mimoriadnu ...

(4)

Mimoriadna situácia sa nevyhlasuje, ak bol vyhlásený výnimočný stav alebo núdzový stav.1a) Ak ...

§ 4
(1)

Zariadenia civilnej ochrany sú ochranné stavby a stavby alebo ich časti a technologické súčasti, ...

a)

ochranné a úkrytové priestory všetkých kategórií a typov,

b)

chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane.

(2)

Ak je zariadenie civilnej ochrany podľa všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a kolaudačného ...

(3)

Pri spracúvaní územného plánu jeho obstarávatelia v spolupráci s obvodnými úradmi určia rozsah ...

(4)

Zariadenia civilnej ochrany, najmä ochranné stavby, sa budujú ako dvojúčelové.

§ 5
(1)

Výdavky na civilnú ochranu sa financujú zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky3) prostredníctvom ...

(2)

Na financovaní civilnej ochrany sa v rozsahu ustanovenom v tomto zákone podieľajú aj samosprávne ...

(3)

Podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho rozpočtu ustanoví všeobecne ...

DRUHÁ HLAVA
ÚLOHY, RIADENIE A ORGANIZÁCIA CIVILNEJ OCHRANY

Úlohy a zodpovednosť
§ 6
(1)

Civilná ochrana (§ 2) zahŕňa najmä tieto úlohy a opatrenia:

a)

organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, ...

b)

organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,

c)

poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,

d)

zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie,

e)

vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení,

f)

organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú ochranu,

g)

posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania záujmov civilnej ochrany ...

h)

zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej ochrane. ...

(2)

Civilná ochrana zahŕňa aj doplňujúcu činnosť potrebnú na splnenie úloh uvedených v odseku ...

§ 7

Za plnenie úloh civilnej ochrany zodpovedá v rozsahu ustanovenom týmto zákonom vláda, ministerstvá, ...

§ 8

Vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla ...

§ 9
(1)

Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a iné ústredné štátne orgány plnia ...

(2)

Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie výkonu štátnej správy na úseku školstva, ...

(3)

Ozbrojené sily Slovenskej republiky plnia úlohy na úseku civilnej ochrany v rozsahu ustanovenom osobitným ...

Riadenie a organizácia civilnej ochrany
§ 10
(1)

Civilnú ochranu riadi ministerstvo vnútra.

(2)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice si pôsobnosti na úseku civilnej ochrany ...

§ 11

Pri plnení úloh civilnej ochrany spolupracuje ministerstvo vnútra so štátnymi orgánmi, samosprávnymi ...

TRETIA HLAVA
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV A OBCÍ NA ÚSEKU CIVILNEJ OCHRANY

§ 12
(1)

Ministerstvo vnútra

a)

vypracúva koncepciu organizácie a rozvoja civilnej ochrany,

b)

riadi výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany,

c)

vypracúva analýzu územia republiky z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,

d)

organizuje a riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy,

e)

ustanovuje základné technické a prevádzkové podmienky informačného systému civilnej ochrany ...

f)

určuje stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany z hľadiska požiadaviek civilnej ...

g)

zabezpečuje a vykonáva preventívno-výchovnú a edičnú činnosť, ako aj vzdelávanie zamestnancov, ...

h)

koordinuje prípravu na civilnú ochranu a vykonáva odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti ...

i)

zabezpečuje rozvoj medzinárodnej spolupráce na úseku civilnej ochrany a zastupuje Slovenskú republiku ...

j)

ustanovuje spôsob hospodárenia s materiálom civilnej ochrany, pričom hospodárením s materiálom ...

k)

schvaľuje skladbu, rozsah a určenie výdavkov obvodného úradu na civilnú ochranu z prostriedkov ...

l)

určuje členenie ohrozeného územia na účel plánovania úloh a opatrení na ochranu obyvateľstva ...

m)

kontroluje plnenie úloh civilnej ochrany.

(2)

Ministerstvo vnútra sa podieľa na

a)

riadení a vykonávaní záchranných prác,

b)

evakuácii,

c)

radiačnom a chemickom monitorovaní,

d)

poskytovaní a prijímaní humanitárnej pomoci.

(3)

Ministerstvo vnútra uplatňuje záujmy civilnej ochrany pri plnení úloh Správy štátnych hmotných ...

§ 13
(1)

Obvodný úrad v sídle kraja

a)

vypracúva analýzy územia kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,

b)

uplatňuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany,

c)

rozhoduje o zrušení zariadenia na účely civilnej ochrany podľa všeobecných predpisov o správnom ...

d)

vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,

e)

riadi a kontroluje plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti obvodných úradov a kontroluje plnenie ...

f)

organizuje preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,

g)

riadi záchranné práce, ak ich rozsah presahuje územný obvod obvodného úradu; prednosta obvodného ...

h)

plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak jej rozsah presahuje územný obvod obvodného ...

i)

vypracúva v súčinnosti s obvodnými úradmi plán ochrany obyvateľstva a zabezpečuje jeho precvičenie, ...

j)

riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy na území kraja,

k)

predkladá návrh skladby, rozsahu a určenia výdavkov na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho ...

l)

koordinuje a kontroluje hospodárenie obvodných úradov s materiálom civilnej ochrany,

m)

analyzuje a vyhodnocuje opatrenia vykonávané na riešenie mimoriadnej udalosti, škody spôsobené ...

(2)

Obvodný úrad v sídle kraja vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu na území kraja, ak rozsah ...

(3)

Obvodný úrad v sídle kraja je dotknutým orgánom pri prerokúvaní územnotechnických podkladov ...

§ 14
(1)

Obvodný úrad

a)

vypracúva analýzu možného vzniku mimoriadnej udalosti vo svojom územnom obvode,

b)

vypracúva plán ochrany obyvateľstva v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a ...

c)

riadi a organizuje prípravu na civilnú ochranu,

d)

vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,

e)

riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností právnických osôb, fyzických osôb a ...

f)

v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním14) organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú ...

g)

rozhoduje16a) o povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany pre potreby ...

h)

riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy, právnických ...

i)

plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti právnických osôb, ...

j)

predkladá návrh skladby, rozsahu a určenia výdavkov na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho ...

k)

riadi a kontroluje hospodárenie s materiálom civilnej ochrany, zabezpečuje vybavenie jednotiek civilnej ...

l)

uplatňuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany,

m)

rozhoduje16a) o umiestnení technických prostriedkov informačného systému civilnej ochrany na nehnuteľnostiach ...

n)

určuje právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom rozsah dokumentácie plánov ochrany ...

o)

analyzuje a vyhodnocuje opatrenia vykonávané na riešenie mimoriadnej udalosti, škody spôsobené ...

p)

informuje obyvateľstvo a verejnosť podľa § 15a.

(2)

Obvodný úrad je dotknutým orgánom16b)

a)

pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón,

b)

v územnom konaní,

c)

v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenie civilnej ochrany.

(3)

V konaniach podľa odseku 2 písm. b) a c), v ktorých je príslušný stavebný úrad, uplatňuje obvodný ...

(4)

Obvodný úrad zabezpečí najmenej raz za tri roky precvičenie, prehodnotenie a podľa potreby aj ...

(5)

Obvodný úrad riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy, vyhlasuje a odvoláva ...

§ 14a
(1)

Samosprávny kraj v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti

a)

poskytuje obvodnému úradu v sídle kraja podklady potrebné na vypracovanie analýzy územia kraja ...

b)

spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami pri plánovaní a zabezpečovaní evakuácie na svojom ...

c)

poskytuje obvodnému úradu v sídle kraja údaje o zariadeniach civilnej ochrany a spolupracuje s orgánmi ...

d)

metodicky riadi a vykonáva prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu ...

e)

podieľa sa na preventívnovýchovnej a propagačnej činnosti v civilnej ochrane.

(2)

Samosprávny kraj uhrádza výdavky spojené s preventívnovýchovnou a propagačnou činnosťou z vlastných ...

(3)

Samosprávny kraj a obec v jeho územnom obvode môžu spoločne zriadiť krízový fond územnej samosprávy ...

a)

odstránenie následkov mimoriadnej udalosti na nehnuteľnosti samosprávneho kraja a obce v jeho územnom ...

b)

vykonávanie preventívnych opatrení na zabránenie vzniku mimoriadnej udalosti v územnom obvode samosprávneho ...

(4)

Fond nie je právnická osoba. Správu fondu vykonáva rada fondu.

(5)

Spôsob ustanovenia rady fondu, podrobnosti o zdrojoch fondu a o správe fondu upravuje štatút fondu, ...

§ 15
(1)

Obec

a)

vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na ...

b)

koordinuje plnenie úloh v súčinnosti s právnickými osobami, fyzickými osobami – podnikateľmi ...

c)

riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy, právnických osôb ...

d)

uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany jednotkám civilnej ochrany ...

e)

podľa potreby určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a zabezpečuje ...

f)

zabezpečuje trvale hlásnu službu a informačnú službu civilnej ochrany, o čom informuje obvodný ...

g)

plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie ...

h)

vytvára jednotky civilnej ochrany z obyvateľstva obce a zabezpečuje ich akcieschopnosť,

i)

zabezpečuje a vykonáva prípravu jednotiek civilnej ochrany obce a v spolupráci s verejnoprávnymi ...

j)

vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a ustanovuje režim života obyvateľstva na území obce ...

k)

vedie evidenciu evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb podliehajúcich brannej povinnosti ...

l)

hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami na civilnú ochranu,18)

m)

vyžaduje náhradu skutočných výdavkov vynaložených na civilnú ochranu, ktoré sa financujú zo ...

(2)

Obec je povinná uhrádzať z vlastných zdrojov výdavky spojené s uskladnením materiálu civilnej ...

§ 15a
(1)

Informácie pre verejnosť vyplývajúce z plnenia povinností podľa § 14 ods. 1 písm. p) a § 15 ...

(2)

Informácie pre verejnosť zahŕňajú najmä

a)

informácie o zdroji ohrozenia,

b)

informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí, ...

c)

nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť, ...

d)

informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach,

e)

úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti,

f)

podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva, ...

g)

odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností.18a) ...

ŠTVRTÁ HLAVA
POVINNOSTI A OPRÁVNENIA INÝCH ÚČASTNÍKOV CIVILNEJ OCHRANY

§ 16
(1)

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, ...

a)

pripravovať a zabezpečovať ochranu svojich zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a osôb, ...

b)

poskytovať obvodným úradom a obciam, na ktorých území pôsobia, informácie o možnom nebezpečenstve, ...

c)

spolupracovať s obvodnými úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva,

d)

oznámiť bezodkladne vznik mimoriadnej udalosti a navrhnúť opatrenia na ochranu života, zdravia ...

e)

zabezpečiť vypracovanie plánu ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti ...

f)

zriaďovať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany podľa vlastného rozhodnutia alebo ...

g)

vykonávať hlásnu službu pre svojich zamestnancov, osoby prevzaté do starostlivosti, iné osoby ...

h)

zriaďovať a udržiavať ochranné stavby pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti ...

i)

plánovať a pri mimoriadnej udalosti vyhlásiť a uskutočniť evakuáciu svojich zamestnancov a osôb ...

j)

zabezpečiť na vlastné náklady špeciálne prostriedky individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov ...

k)

skladovať, ošetrovať a zabezpečovať výdaj materiálu civilnej ochrany pre vlastné jednotky civilnej ...

l)

poskytnúť pri príprave na civilnú ochranu a pri mimoriadnych udalostiach orgánom štátnej správy ...

(2)

Iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia ako v odseku 1 sú povinní plniť úlohy podľa ...

(3)

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí sú prevádzkovateľmi dopravných prostriedkov, ...

(4)

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú rozhlasové a televízne vysielanie, sú povinné ...

(5)

Prevádzkovatelia vodných stavieb sú povinní v rámci výstavby vodnej stavby zabezpečiť aj výstavbu ...

(6)

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí vyrábajú a skladujú nebezpečné látky ...

(7)

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia uvedení v odseku 1 sú povinní pred začatím ...

(8)

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí vlastnia alebo prevádzkujú energetické, ...

(9)

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú zariadenia určené na ubytovanie ...

(10)

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú pre potreby evakuácie povinné poskytnúť ...

(11)

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinní uhrádzať z vlastných zdrojov pre ...

a)

s uskladnením materiálu civilnej ochrany a špeciálnych prostriedkov individuálnej ochrany,

b)

s prípravou na civilnú ochranu, so zriadením a prevádzkovaním prostriedkov varovania a vyrozumenia, ...

c)

so zriadením a udržiavaním ochranných stavieb,

d)

s vyžiadaním a použitím síl a prostriedkov na odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí ...

ostatné fyzické osoby uhrádzajú z vlastných zdrojov výdavky uvedené v písmene d).

(12)

Fyzické osoby zaobchádzajú so špeciálnymi prostriedkami individuálnej ochrany podľa pokynov právnických ...

§ 17
(1)

Fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu a ukrytie ...

(2)

Fyzické osoby majú právo na vytvorenie podmienok na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu, ...

§ 18
(1)

Príprava na civilnú ochranu sa vykonáva bezplatne a zahŕňa

a)

prípravu jednotiek civilnej ochrany,

b)

prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci. ...

(2)

Prípravu na civilnú ochranu vykonávajú okrem obvodných úradov, právnických osôb, fyzických ...

§ 18a
(1)

Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné ...

a)

vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva,

b)

vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,

c)

vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

(2)

Odborná spôsobilosť sa získava odbornou prípravou a vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou, ...

(3)

Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky sa predkladá ministerstvu vnútra a obsahuje meno, ...

(4)

Opravnú skúšku možno vykonať len raz. Ak žiadateľ nevyhovie na opravnej skúške, môže vykonať ...

(5)

Ministerstvo vnútra vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“) žiadateľovi, ...

a)

meno, priezvisko a akademický titul,

b)

dátum narodenia,

c)

dátum vykonania skúšky,

d)

činnosť, na ktorú sa vydáva osvedčenie,

e)

evidenčné číslo osvedčenia, dátum jeho vydania, odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom, ...

(6)

Odborne spôsobilá osoba je povinná každých päť rokov od vykonania skúšky zúčastniť sa školenia ...

(7)

Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva za úhradu; to sa nevzťahuje na ...

(8)

Ministerstvo vnútra vedie v elektronickej forme evidenciu osvedčení.

(9)

Podrobnosti o odbornej spôsobilosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

§ 19
(1)

Pre prípady vzniku mimoriadnej udalosti, vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný umožniť ...

(2)

Vlastník alebo nájomca, na ktorého nehnuteľnosti sú umiestnené zariadenia civilnej ochrany alebo ...

(3)

Ustanovením odsekov 1 a 2 nie je dotknuté právo na náhradu škody.

§ 20

Osoba, ktorá nie je zaviazaná účasťou na civilnej ochrane a na jej príprave podľa tohto zákona ...

Vecné plnenie
§ 21
(1)

Právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe možno po vyhlásení mimoriadnej ...

(2)

Pri ukladaní vecných plnení treba prihliadať na to, aby sa tým neohrozila výživa toho, kto vec ...

§ 22
(1)

Vecné prostriedky, ktoré sa prevzali ako vecné plnenia podľa tohto zákona len do užívania, sa ...

(2)

Ak nemožno vecný prostriedok, ktorý sa prevzal do užívania, po zániku potreby vrátiť, poskytne ...

(3)

Ten, kto konal na základe písomného príkazu podľa § 21 ods. 1, má právo na náhradu škody, ...

Osobné úkony
§ 23
(1)

Fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi.

(2)

Osobnými úkonmi v civilnej ochrane sú povinné všetky fyzické osoby, ktoré nie sú podľa § 24 ...

(3)

Osobnými úkonmi podľa tohto zákona sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa ...

(4)

Vo vykonávaní osobných úkonov sa nemožno dať zastupovať.

(5)

Osoby, ktoré boli pribrané na osobné úkony na základe dobrovoľnosti, majú rovnaké práva a povinnosti ...

(6)

Ženy sa budú povolávať podľa možnosti len na také osobné úkony, na ktoré sú svojím obvyklým ...

§ 24
(1)

Od osobných úkonov sú oslobodené

a)

osoby telesne alebo duševne nespôsobilé,

b)

osoby mladšie ako 18 rokov a staršie ako 60 rokov,

c)

osoby, ktoré vykonávajú štátnu službu profesionálneho vojaka ozbrojených síl Slovenskej republiky, ...

d)

tehotné ženy a osoby, ktoré sa starajú o deti do 15 rokov veku,

e)

osoby požívajúce exteritorialitu podľa medzinárodného práva a osoby patriace k cudzím diplomatickým ...

f)

ostatní cudzinci v rozsahu, ktorý vyplýva z medzinárodných zmlúv alebo z medzinárodného práva. ...

(2)

Dôvod oslobodenia treba preukázať vhodným spôsobom; telesnú alebo duševnú nespôsobilosť25) ...

§ 25
(1)

Pre prípad mimoriadnej udalosti sú fyzické osoby povinné

a)

dodržiavať pokyny obvodných úradov, obcí, ako aj iných právnických osôb a fyzických osôb ...

b)

riadiť sa ich pokynmi na ukrytie a evakuáciu,

c)

vykonávať opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, ktoré vlastnia alebo sú im zverené, ...

d)

plniť úlohy v jednotkách a zariadeniach civilnej ochrany podľa určenia a zaradenia a na plnenie ...

e)

vykonávať časovo obmedzené práce pre civilnú ochranu súvisiace s bezprostrednou ochranou života, ...

f)

poskytnúť vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú,

g)

poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na núdzové ubytovanie osobám postihnutým mimoriadnou ...

(2)

Za plnenie povinnosti uvedenej v odseku 1 písm. e) patrí fyzickej osobe odmena;26) za plnenie povinností ...

(3)

Povinnosti uvedené v odseku 1 písm. e), f) a g) a v § 19 nie je fyzická osoba povinná splniť v ...

§ 26

Účasť na príprave a osobných úkonoch v civilnej ochrane sa považuje za iný úkon vo všeobecnom ...

PIATA HLAVA
NÁHRADA ŠKODY

§ 27
(1)

Ak došlo u fyzickej osoby k poškodeniu na zdraví alebo k jej smrti (ďalej len „poškodený“)

a)

pri plnení úloh civilnej ochrany,

b)

v súvislosti s pomocou, ktorú poskytovala pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti,

c)

pri príprave na civilnú ochranu,

uhradí tým vzniknutú škodu štát obdobne podľa predpisov o zodpovednosti za škodu pri pracovných ...

(2)

Náhradu škody podľa odseku 1 poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo vnútra.

§ 28
(1)

Vláda ustanoví nariadením, v ktorých prípadoch a v akom rozsahu

a)

patrí poškodenému a pozostalým po poškodenom okrem nárokov podľa osobitných predpisov aj jednorazové ...

b)

sa zvyšuje jednorazové odškodnenie patriace podľa osobitných predpisov pozostalým po poškodenom ...

(2)

Jednorazové mimoriadne odškodnenie poskytuje ministerstvo vnútra.

§ 28a
(1)

Jednorazovú finančnú výpomoc (ďalej len „výpomoc“) možno poskytnúť fyzickej osobe, ak v ...

(2)

Výpomoc možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Žiadateľom o poskytnutie výpomoci je ...

(3)

Obec na základe žiadosti posúdi v súčinnosti s

a)

obvodným úradom rozsah poškodenia obydlia,

b)

úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sociálnu situáciu žiadateľa.

(4)

Sociálna situácia žiadateľa sa posudzuje podľa toho, či žiadateľ je

a)

v hmotnej núdzi31b) a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi,

b)

osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,31c)

c)

osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa,31d)

d)

osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok.31e)

(5)

Obec predloží zoznam žiadostí obvodnému úradu. Zoznam obsahuje najmä

a)

meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa,

b)

popis rozsahu poškodenia obydlia,

c)

popis sociálnej situácie žiadateľa.

(6)

Obvodný úrad vypracuje zoznam žiadostí, ktoré predložili obce v jeho územnom obvode, ktorý predloží ...

(7)

Na poskytnutie výpomoci nie je právny nárok.

(8)

Výpomoc je nenávratná a poskytuje sa zo štátneho rozpočtu.

(9)

Výpomoc vypláca obec.

(10)

Obec zverejní na úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, na účel informovania verejnosti ...

§ 29
(1)

Škoda, ktorú spôsobila fyzická osoba pri plnení úloh civilnej ochrany alebo v priamej súvislosti ...

(2)

Fyzická osoba má nárok na náhradu vecnej škody, ktorá jej vznikla pri pomoci poskytnutej v súvislosti ...

(3)

Náhradu škody poskytuje obvodný úrad, v ktorého územnom obvode ku škode došlo; náhrada škody ...

(4)

Ak vznikla fyzickej osobe vecná škoda v súvislosti s pomocou poskytnutou v záujme právnickej osoby, ...

§ 30

Na ocenenie mimoriadnej odvahy a obetavosti pri záchrane života a zdravia, ako aj majetku pri mimoriadnych ...

ŠIESTA HLAVA
PORUŠENIE POVINNOSTÍ PRÁVNICKEJ OSOBY A FYZICKEJ OSOBY NA ÚSEKU CIVILNEJ OCHRANY A KONANIE O NICH

§ 31
(1)

Správneho deliktu na úseku civilnej ochrany sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – ...

a)

svojou činnosťou môže ohroziť život, zdravie alebo majetok, ak poruší niektorú z povinností ...

b)

poruší § 16 ods. 1 písm. e), f), h), i), k) alebo písm. l), ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú ...

c)

prevádzkuje dopravný prostriedok, zdravotnícke zariadenie, vývarovňu, zásobovacie zariadenie alebo ...

d)

prevádzkuje rozhlasové a televízne vysielanie, ak poruší § 16 ods. 4,

e)

prevádzkuje vodnú stavbu, ak poruší § 16 ods. 5 alebo ods. 7,

f)

vyrába, skladuje alebo manipuluje s nebezpečnou látkou, a tým ohrozuje život, zdravie alebo majetok, ...

g)

vlastní alebo prevádzkuje energetickú, tepelnú, vodárenskú, kanalizačnú sieť alebo sústavu, ...

h)

vlastní alebo prevádzkuje zariadenie určené na ubytovanie alebo zariadenie, ktoré umožňuje dočasný ...

i)

poruší § 16 ods. 10,

j)

poruší § 19 ods. 1 alebo ods. 2,

k)

poruší § 21 ods. 1.

(2)

Správneho deliktu na úseku civilnej ochrany sa dopustí obec, ak poruší § 15 ods. 1 písm. a), ...

(3)

Obvodný úrad uloží pokutu do 10 000 eur

a)

právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi za správny delikt podľa odseku 1 okrem písmena ...

b)

obci za správny delikt podľa odseku 2.

(4)

Obvodný úrad uloží pokutu od 500 eur do 33 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi ...

(5)

Obec uloží pokutu do 10 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi za správny ...

(6)

Obvodný úrad a obec zohľadňujú pri určení výšky pokuty závažnosť, okolnosti, spôsob, čas ...

(7)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa obvodný úrad alebo obec dozvedeli o porušení ...

§ 32
(1)

Priestupku na úseku civilnej ochrany sa dopustí ten, kto

a)

neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov ...

b)

nevykoná opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, ktoré vlastní alebo sa mu zverili, ...

c)

neriadi sa pokynmi obvodného úradu alebo obce na ukrytie a evakuáciu,

d)

nesplní povinnosť ustanovenú týmto zákonom vyplývajúcu zo zaradenia do jednotky civilnej ochrany ...

e)

neposkytne bez vážneho dôvodu osobnú pomoc alebo vecné prostriedky, ktoré vlastní alebo užíva, ...

f)

neumožní obvodnému úradu alebo obci umiestniť na nehnuteľnosti, ktorú vlastní alebo prevádzkuje, ...

g)

zneužije alebo poškodí zariadenia alebo prostriedky informačného systému civilnej ochrany,

h)

neodovzdá bezodkladne ministerstvu vnútra osvedčenie, ak stratí odbornú spôsobilosť.

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 môže uložiť obvodný úrad pokutu do 331 eur; za priestupok spáchaný ...

§ 33
(1)

Na konanie o ukladaní sankcií podľa § 31 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.16a) ...

(2)

Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, vzťahujú sa na priestupky všeobecné predpisy.32)

(3)

Pokuty uložené obvodným úradom podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu; pokuty uložené ...

SIEDMA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 34
(1)

Osoby vykonávajúce oprávnenia podľa tohto zákona preukazujú svoju príslušnosť k civilnej ochrane ...

(2)

Preukazy vydávajú:

a)

ministerstvo vnútra pre personál civilnej ochrany ministerstiev, ostatných ústredných orgánov ...

b)

obvodné úrady pre personál civilnej ochrany obvodných úradov,

c)

obvodné úrady pre personál civilnej ochrany okresu,

d)

obce pre personál civilnej ochrany obce.

(3)

Na označenie personálu a účastníkov civilnej ochrany, zariadení civilnej ochrany, materiálu civilnej ...

§ 35
(1)

Na označenie stavieb a zariadení obsahujúcich nebezpečné sily (ako napr. priehrady, jadrové energetické ...

(2)

Pri zdravotníckej činnosti civilnej ochrany sa používajú medzinárodné rozoznávacie svetelné ...

§ 36
(1)

Ak sa v zákonoch20) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová civilná ...

(2)

Prevádzkovateľ vodohospodárskeho diela, ktoré je už v prevádzke, je povinný splniť úlohy uvedené ...

(3)

Ministerstvo vnútra ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti na zabezpečenie ...

a)

ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok,

b)

stavebnotechnických požiadaviek na stavby a technických podmienok zariadení vzhľadom na požiadavky ...

c)

evakuácie,

d)

záchranných prác,

e)

organizovania jednotiek civilnej ochrany,

f)

hospodárenia s materiálom civilnej ochrany,

g)

technických a prevádzkových podmienok informačného systému,

h)

prípravy na civilnú ochranu.

§ 36a

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 36b
(1)

Zamestnanec ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, iného ústredného štátneho ...

(2)

Zamestnanec uvedený v odseku 1, ktorý k 1. januáru 2012 vykonával aspoň sedem rokov činnosť, ...

§ 37

Zrušujú sa:

1.

§ 15 a 16 zákona č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení zákonného ...

2.

§ 43 ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

§ 37a

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 27/1950 Zb. o štátnej podpore pri živelných pohromách,

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky ...

3.

vyhláška ministrov financií a poľnohospodárstva č. 167/1954 Ú. l. o štátnej podpore pri živelných ...

§ 38

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Pavol Hrušovský v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného ...

Poznámky

 • 1b)  § 48 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a ...
 • 1)  § 8 a 9 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. ...
 • 1a)  Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 1ba)  § 76 až 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 2)  Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 4a)  Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...
 • 6)  § 1 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6a)  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...
 • 7)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.Zákon ...
 • 10)  § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v ...
 • 11)  § 4 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky. ...
 • 14)  Napríklad Slovenský Červený kríž, Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, Horská ...
 • 15)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
 • 15a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 9)  Zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. ...
 • 16a)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 16aa)  § 18 ods. 1 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene ...
 • 16b)  § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 16ba)  § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 16c)  § 4 zákona č. 261/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
 • 18)  § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 18a)  Napríklad zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 19)  Napríklad Slovenský Červený kríž.
 • 20)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 22)  § 420 a 420a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 23)  § 443 Občianskeho zákonníka.
 • 25)  § 186 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone ...
 • 27)  § 128 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 28)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 29)  § 134 a § 136 ods. 1 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 195 až 198 Zákonníka práce v znení zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 31)  § 43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 31a)  § 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 31b)  § 2 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 31c)  § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 31d)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. ...
 • 31e)  § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
 • 31f)  § 10 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 32)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 168/1991 Zb. o viazanosti Českej a Slovenskej ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore