Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie zákona o hospodárskej arbitráži, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov) 46/1983 účinný od 23.05.1983


Platnosť od: 23.05.1983
Účinnosť od: 23.05.1983
Autor: Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Oblasť: Rozhodcovské konanie, Hospodárske zmluvy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie zákona o hospodárskej arbitráži, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov) 46/1983 účinný od 23.05.1983
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 46/1983 s účinnosťou od 23.05.1983

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o hospodárskej arbitráži

vyhlasuje

úplné znenie zákona z 19. decembra 1962 č. 121 Zb. o hospodárskej arbitráži, ako vyplýva zo ...

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone: Pre ...

Prvá časť

Úvodné ustanovenia

§ 1
Hospodárska arbitráž plní pri organizácii, úprave a kontrole dodávateľsko-odberateľských a <span class="shorten">...</span>
a)

prejednáva a rozhoduje hospodárske spory medzi socialistickými organizáciami, organizačnými jednotkami ...

b)

pripravuje na svojom úseku návrhy zákonov Federálneho zhromaždenia a nariadení vlády Československej ...

c)

výchovnou činnosťou pomáha v rámci svojej pôsobnosti organizovať a rozvíjať vzťahy spolupráce ...

d)

upozorňuje príslušné orgány na závady v činnosti socialistických organizácií, prípadne navrhuje ...

e)

zhromažďuje a zovšeobecňuje poznatky zo svojej činnosti a sústavne skúma príčiny závad,

f)

v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi rozhoduje o odvode do štátneho rozpočtu ...

§ 2
(1)

Hospodárske spory, ktoré hospodárska arbitráž prejednáva a rozhoduje, sú najmä

a)

spory o uzavretí hospodárskych zmlúv a spory o zmenu alebo zrušenie hospodárskych záväzkov (predzmluvné ...

b)

spory o reálne plnenie,

c)

spory majetkové,

d)

spory o určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je o to naliehavý právny ...

e)

spory o základné podmienky dodávky.

(2)

Hospodárska arbitráž nerozhoduje

a)

spory z prepravných zmlúv, ktoré sú v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru alebo ktoré sa ...

b)

spory z majetkových vzťahov v medzinárodnom obchodnom styku,2)

c)

spory medzi odborovým orgánom a organizáciou o náhradu škody, vzniknutej nesprávnym postupom pri ...

Tieto spory rozhodujú súdy.

(3)

Hospodárska arbitráž nerozhoduje ďalej spory, na rozhodovanie ktorých je podľa osobitných predpisov ...

(4)

Vláda Československej socialistickej republiky môže nariadením ustanoviť, v ktorých prípadoch ...

§ 2a
(1)

Hospodárska arbitráž prerokúva a rozhoduje aj hospodárske spory o náhradu škody medzi organizáciami ...

(2)

Vláda Československej socialistickej republiky môže ustanoviť, v ktorých ďalších prípadoch ...

§ 3

Ak hospodárska arbitráž vysloví, že spor nepatrí do jej právomoci, je tým súd, prípadne iný ...

§ 4

Pri svojej činnosti sa hospodárska arbitráž spravuje právnymi predpismi a zásadami hospodárskej ...

Druhá časť

Organizácia hospodárskej arbitráže

Prvý oddiel
Organizácia arbitrážnych orgánov

§ 5

Orgány hospodárskej arbitráže tvoria jednotnú sústavu riadenú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom ...

§ 6
(1)

Orgánmi hospodárskej arbitráže sú:

a)

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky v Prahe; jej súčasťou je vojenská ...

b)

Štátna arbitráž Českej socialistickej republiky v Prahe a Štátna arbitráž Slovenskej socialistickej ...

c)

krajské štátne arbitráže.

(2)

Vláda Českej socialistickej republiky a vláda Slovenskej socialistickej republiky zriaďuje a zrušuje ...

(3)

Vláda Československej socialistickej republiky môže zriadiť na čas potreby osobitné hospodárske ...

§ 7
(1)

Na čele Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky je hlavný arbiter Československej ...

(2)

Osobným úradom vojakov a ostatných pracovníkov činných pri vojenskej zložke Štátnej arbitráže ...

§ 8
(1)

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky má postavenie ústredného orgánu štátnej ...

a)

sleduje rozhodovanie štátnych arbitráží republík a dozerá na zákonnosť rozhodovania všetkých ...

b)

pripravuje a predkladá v spolupráci so Štátnou arbitrážou Českej socialistickej republiky, Štátnou ...

c)

vykonáva prieskum, ako pôsobí právny poriadok v oblasti hospodárskych vzťahov socialistických ...

d)

dbá spravidla prostredníctvom Štátnej arbitráže Českej socialistickej republiky a Štátnej arbitráže ...

e)

vydáva, pokiaľ je na to zákonom splnomocnená, v jeho medziach všeobecne záväzné právne predpisy, ...

f)

na zabezpečenie jednotného výkladu právnych predpisov v oblasti hospodárskych vzťahov socialistických ...

g)

rozvíja v rámci svojej pôsobnosti medzinárodnú spoluprácu.

(2)

Na zabezpečenie úloh Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky jej poskytujú ...

(3)

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky spolupracuje pri plnení svojich úloh ...

§ 8a
Štátna arbitráž Českej socialistickej republiky a Štátna arbitráž Slovenskej socialistickej <span class="shorten">...</span>
a)

vedú krajské štátne arbitráže a dozerajú na zákonnosť rozhodovania a na ostatnú ich činnosť, ...

b)

pripravujú a predkladajú vládam republík rozbory a návrhy na opatrenia,

c)

dbajú o riadne a včasné zmluvné zabezpečovanie zvlášť dôležitých úloh ustanovených vládou ...

d)

po prerokovaní so Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky vydávajú inštrukcie ...

e)

spolupracujú pri plnení svojich úloh s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi a národnými ...

§ 9
(1)

Hlavného arbitra Československej socialistickej republiky a jeho prvého námestníka vymenúva a ...

(2)

Hlavného arbitra Českej socialistickej republiky a hlavného arbitra Slovenskej socialistickej republiky ...

(3)

Vedúcich krajských štátnych arbitráží a štátnych arbitrov týchto arbitráží ustanovuje a ...

§ 9a
(1)

Za štátneho arbitra sa môže ustanoviť politicky a odborne vyspelý, bezúhonný československý ...

a)

má vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore právo,

b)

po určený čas sa pripravoval ako arbitrážny čakateľ na výkon činnosti štátneho arbitra čakateľskou ...

(2)

Čakateľskú prax a arbitrážnu skúšku upraví podrobnejšie všeobecne záväzným právnym predpisom ...

§ 10
(1)

Členmi Prezídia Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky sú hlavný arbiter ...

(2)

Prezídium Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

a)

rozhoduje o zmene rozhodnutí orgánov hospodárskej arbitráže alebo o zrušení týchto rozhodnutí ...

b)

schvaľuje rokovací poriadok Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky. Na týchto ...

(3)

Prezídiu Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky patrí ďalej prerokúvať ...

a)

návrhy právnych predpisov pripravovaných Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky, ...

b)

rozbory a návrhy na opatrenia predkladané vláde Československej socialistickej republiky alebo vláde ...

c)

najzávažnejšie stanoviská Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky na zabezpečenie ...

Druhý oddiel
Príslušnosť

§ 13
Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky
(1)

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky prejednáva a rozhoduje

a)

hospodárske spory, v ktorých aspoň jednou zo strán je federálne ministerstvo alebo iný federálny ...

b)

hospodárske spory týkajúce sa dodávok a poddodávok nevyhnutných na zabezpečenie obrany a bezpečnosti ...

c)

spory o základné podmienky dodávky,

d)

spory uvedené v § 2a medzi orgánmi a organizáciami riadenými federálnym ministerstvom (ústredným ...

(2)

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky rozhoduje o uložení hospodárskych pokút ...

a)

ak návrh na uloženie hospodárskej pokuty smeruje proti organizácii alebo orgánu hospodárskeho ...

b)

ak návrh na uloženie hospodárskej pokuty súvisí so zaistením obrany a bezpečnosti štátu alebo ...

§ 13a
Štátna arbitráž Českej socialistickej republiky a Štátna arbitráž Slovenskej socialistickej <span class="shorten">...</span>
(1)

Štátna arbitráž Českej socialistickej republiky alebo Štátna arbitráž Slovenskej socialistickej ...

a)

hospodárske spory, v ktorých aspoň jednou zo strán je ministerstvo alebo iný ústredný orgán ...

b)

spory uvedené v § 2a.

(2)

Štátna arbitráž Českej socialistickej republiky alebo Štátna arbitráž Slovenskej socialistickej ...

(3)

Miestna príslušnosť Štátnej arbitráže Českej socialistickej republiky alebo Štátnej arbitráže ...

§ 14
Krajská štátna arbitráž
(1)

Krajská štátna arbitráž prejednáva a rozhoduje hospodárske spory, pre ktoré nie je príslušný ...

(2)

Miestna príslušnosť krajskej štátnej arbitráže sa spravuje sídlom organizácie, proti ktorej ...

(3)

Ak ide o investičnú výstavbu, ktorá bola uložená vládou alebo ktorá je súčasťou komplexnej ...

§ 17

Hospodárska arbitráž, pri ktorej sa v súlade s ustanoveniami o príslušnosti začalo konanie, zostáva ...

§ 19
(1)

Hlavný arbiter Českej socialistickej republiky alebo hlavný arbiter Slovenskej socialistickej republiky ...

(2)

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky môže pre určité druhy sporov alebo pre ...

Tretia časť

Arbitrážne konanie

§ 20
Začatie konania
(1)

Hospodárska arbitráž začína arbitrážne konanie na žiadosť organizácie, z vlastného podnetu ...

(2)

O začatí konania z vlastného podnetu alebo z podnetu hlavného arbitra Československej socialistickej ...

(3)

Konanie sa začne dňom, keď hospodárskej arbitráži došla arbitrážna žiadosť. Konanie z vlastného ...

§ 21
Arbitrážna žiadosť
(1)

Arbitrážna žiadosť musí obsahovať označenie organizácie, ktorá ju podala, a organizácie, proti ...

(2)

K arbitrážnej žiadosti musí organizácia pripojiť písomný doklad o tom, že sa pokúsila o pokonávku, ...

§ 22
Odstraňovanie vád arbitrážnej žiadosti
(1)

Ak nestačí arbitrážna žiadosť na prejednanie alebo ak nie sú k nej pripojené potrebné doklady, ...

(2)

Ak organizácia odstráni vytknuté vady v určenej lehote, platí, že žiadosť bola od začiatku ...

§ 22a
Odmietnutie arbitrážnej žiadosti
(1)

Ak organizácia neodstráni vytknuté vady arbitrážnej žiadosti v určenej lehote, hospodárska arbitráž ...

(2)

Ak sa arbitrážna žiadosť podala na orgáne hospodárskej arbitráže, ktorý nie je príslušný ...

(3)

Ak hospodárska arbitráž nemôže z obsahu arbitrážnej žiadosti zistiť orgán, ktorý je oprávnený ...

§ 23
Vyjadrenie k arbitrážnej žiadosti

Organizácia, proti ktorej arbitrážna žiadosť smeruje, je povinná v predzmluvných sporoch najneskoršie ...

Dokazovanie

§ 24
(1)

Hospodárska arbitráž je povinná dbať na to, aby skutočnosti, ktoré sú dôležité pre rozhodnutie, ...

(2)

Organizácie, medzi ktorými je hospodársky spor, sú povinné spolupôsobiť na presné a úplné ...

§ 25
(1)

Každý je povinný na požiadanie hospodárskej arbitráže oznámiť údaje, podať vysvetlenie, správy ...

(2)

Ak sa vykonáva dôkaz ohliadkou miesta alebo veci, je každý povinný umožniť ohliadku, prípadne ...

(3)

Ak treba na posúdenie hospodárskeho sporu osobitné odborné znalosti, vyžiada si hospodárska arbitráž ...

(4)

Hospodárska arbitráž hodnotí jednotlivé dôkazné prostriedky so zreteľom na všetky okolnosti ...

§ 26
Osobitné oprávnenie hospodárskej arbitráže
(1)

Hospodárska arbitráž nie je viazaná návrhmi organizácií, medzi ktorými je hospodársky spor.

(2)

Hospodárska arbitráž môže založiť, zmeniť alebo zrušiť právny pomer medzi organizáciami, ...

§ 28
Zastavenie arbitrážneho konania

Ak odpadne dôvod arbitrážneho konania prv, než sa spor rozhodol, alebo ak v tej istej veci sa arbitrážne ...

§ 29
Poriadkové pokuty
(1)

Organizácii, ktorá porušila štátnu, najmä plánovaciu alebo zmluvnú disciplínu, vedome uviedla ...

(2)

Tomu, kto nesplní niektorú povinnosť uloženú ustanovením § 25 ods. 1 a 2 alebo kto ruší arbitrážne ...

(3)

Pokuty podľa odsekov 1 a 2 možno ukladať opätovne.

Arbitrážne pojednávanie

§ 30
(1)

Hospodársky spor prejednáva arbiter spolu so zástupcami organizácií, medzi ktorými vznikol, a ...

(2)

Ak treba, aby pracovníci socialistickej organizácie boli oboznámení s výsledkami arbitrážneho ...

§ 30a
Arbiter zaznamenáva v arbitrážnom spise najmä
a)

výrok rozhodnutia, pokiaľ bol vyhlásený po skončení arbitrážneho konania,

b)

dohodu organizácií schválenú pri arbitrážnom pojednávaní,

c)

výrok, že rozhodnutie nadobúda právoplatnosť jeho vyhlásením,

d)

dopĺňajúce prednesy znalcov podstatné pre rozhodnutie sporu,

e)

procesné rozhodnutia, ktorými sa určuje postup konania, pokiaľ sa nimi uložili povinnosti stranám ...

§ 31
(1)

Hospodárska arbitráž prejednáva a rozhoduje spory, ak sú pre to závažné dôvody, podľa určenia ...

(2)

Príslušný hlavný arbiter v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi, prípadne s vedúcimi ...

(3)

Arbitrážna komisia vykoná arbitrážne pojednávanie, ktoré vedie ako jej predseda arbiter. Členovia ...

(4)

Členom arbitrážnych komisií prislúcha náhrada za mzdu, ktorá im ušla vykonávaním tejto funkcie. ...

§ 31a
(1)

Hospodárske spory uvedené v § 2a na Štátnej arbitráži Československej socialistickej republiky, ...

(2)

Ak hlavný arbiter Českej socialistickej republiky alebo hlavný arbiter Slovenskej socialistickej ...

§ 32
(1)

Jednotlivé hospodárske spory, ktorých rozhodovanie patrí do právomoci hospodárskej arbitráže, ...

(2)

Rozhodca je občan, ktorého si organizácie zvolili písomnou dohodou pre rozhodnutie určitého sporu ...

(3)

Podanie arbitrážnej žiadosti u rozhodcu má tie isté právne účinky ako podanie žiadosti na hospodárskej ...

(4)

Rozhodca je povinný bez zbytočného odkladu spor prejednať; ak bez vážnych dôvodov nepokračuje ...

(5)

Rozhodnutie vydané rozhodcom má účinky arbitrážneho rozhodnutia. Ak organizácia nesplní rozhodnutie ...

(6)

Ak je rozhodnutie rozhodcu v rozpore s právnymi predpismi alebo zásadami hospodárskej politiky Československej ...

(7)

Prejednávanie a rozhodovanie sporov rozhodcom upraví podrobnejšie všeobecne záväzným právnym ...

§ 33

Hospodárska arbitráž dbá o sústavné zvyšovanie účinnosti práce arbitrážnych komisií i rozhodcov ...

§ 34

Hospodárska arbitráž prejednáva a rozhoduje predzmluvné spory do 15 dní, ostatné hospodárske ...

Rozhodnutie

§ 35
(1)

Arbitrážne rozhodnutie obsahuje označenie orgánu hospodárskej arbitráže, označenie strán, mená ...

(2)

Z odôvodnenia musí byť zrejmý skutkový stav, z ktorého rozhodnutie vychádza, a ako boli hodnotené ...

(3)

Arbitrážne rozhodnutie má plne vyriešiť celý predmet hospodárskeho sporu. Ak je to účelné, ...

(4)

Chyby v písaní alebo v počtoch alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia ...

§ 36

Arbitrážne rozhodnutie je konečné a niet proti nemu opravného prostriedku. Vyhlasuje sa spravidla ...

§ 37
(1)

Ak na základe predložených dôkazov, prípadne vykonaného vyšetrenia nie je predmet sporu celkom ...

(2)

Hospodárska arbitráž môže vykonať arbitrážne pojednávanie a rozhodnúť aj v neprítomnosti ...

§ 38
Arbitrážny platobný rozkaz
(1)

Na návrh alebo podľa vlastnej úvahy môže hospodárska arbitráž rozhodnúť spor o peňažnú ...

(2)

Námietky proti arbitrážnemu platobnému rozkazu sa musia hospodárskej arbitráži podať do 15 dní ...

(3)

Hospodárska arbitráž odmietne námietky, ak boli podané oneskorene alebo ak nie sú v nich uvedené ...

(4)

Ak nepodá organizácia, proti ktorej arbitrážna žiadosť smeruje, námietky alebo ak arbitráž ...

(5)

Ak boli včas podané námietky s uvedením dôvodov, zrušuje sa tým arbitrážny platobný rozkaz ...

Splnenie rozhodnutia

§ 39

Organizácie sú povinné splniť arbitrážne rozhodnutie v lehote v ňom určenej, a ak nebola lehota ...

§ 40
(1)

Rozhodnutie je možné vykonať, len ak požiada oprávnená organizácia o jeho výkon, do jedného ...

(2)

Rozhodnutie, ukladajúce organizácii peňažné plnenie, vrátane pokút, poplatkov a odvodov do štátneho ...

(3)

Rozhodnutia ukladajúce organizácii nepeňažné plnenie hospodárska arbitráž vynucuje poriadkovou ...

(4)

O návrhu na výkon rozhodnutia uložením poriadkovej pokuty rozhoduje hospodárska arbitráž vždy ...

(5)

Ak hospodárska arbitráž z dôvodov hodných osobitného zreteľa nevyhovie návrhu na výkon rozhodnutia ...

(6)

Ak organizácia dokáže, že povinnosti uložené rozhodnutím alebo im zodpovedajúce práva prešli ...

Preskúmanie arbitrážneho rozhodnutia

§ 41
(1)

Ak rozhodnutím krajskej štátnej arbitráže boli porušené právne predpisy alebo zásady hospodárskej ...

(2)

Príslušná Štátna arbitráž Českej socialistickej republiky alebo Štátna arbitráž Slovenskej ...

(3)

Za podmienok určených v odsekoch 1 a 2 môže v sporoch prejednaných a rozhodnutých štátnou arbitrážou ...

(4)

Z podnetu hlavného arbitra Československej socialistickej republiky je príslušná Štátna arbitráž ...

(5)

Návrh na preskúmanie môže organizácia alebo orgán, ktorý je stranou v spore, podať do 15 dní ...

(6)

V prípadoch, keď tak určí príslušný hlavný arbiter, preskúmajú rozhodnutie traja arbitri, ...

§ 41a

Rozhodnutie vydané podľa § 41 nadobúda právoplatnosť doručením. Pokiaľ bolo preskúmané rozhodnutie ...

§ 42
(1)

Prezídium Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky môže z dôvodov uvedených ...

(2)

Návrh na opatrenie podľa odseku 1 predkladá Prezídiu Štátnej arbitráže Československej socialistickej ...

§ 42a

Ak sa rozhodnutie, na základe ktorého sa poskytlo plnenie, zrušilo, orgán hospodárskej arbitráže ...

§ 43

Pri novom prejednaní sporu je orgán hospodárskej arbitráže viazaný právnym názorom vyjadreným ...

§ 44
Arbitrážne poplatky

Za konanie pred orgánmi hospodárskej arbitráže sa platia poplatky ustanovené osobitnými predpismi. ...

§ 44a
Náklady konania
(1)

Náklady arbitrážneho konania sú

a)

arbitrážny poplatok,

b)

odmena a náhrada nákladov znalcu, ako aj náhrada nevyhnutných výdavkov, prípadne ušlého zárobku ...

(2)

O náhrade nákladov arbitrážneho konania rozhoduje hospodárska arbitráž podľa výsledku sporu ...

(3)

Ak je rozhodnutie po preskúmaní podľa § 41 alebo § 42 zrušené a spor prikázaný na nové prejednanie, ...

§ 44b
Doručovanie písomností

Hospodárska arbitráž doručuje písomnosti spravidla poštou, a to do sídla organizácie; ak však ...

§ 45
Oznamovanie závad
(1)

Hospodárska arbitráž je povinná upozorňovať príslušné orgány, najmä vedúcich socialistických ...

(2)

Ten, kto bol upozornený na závadu, je povinný najneskôr do 30 dní od doručenia, ak nebola určená ...

(3)

Na mimoriadne závažné závady upozorňuje Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky, ...

§ 46
Zovšeobecňovanie poznatkov

Hospodárska arbitráž je povinná sústavne skúmať príčiny závad a zovšeobecňovať poznatky ...

Štvrtá časť

Osobitné konanie

§ 46a
Konanie o odvodoch do štátneho rozpočtu
(1)

Hospodárska arbitráž môže v prípade neplatnosti právneho úkonu uložiť odvod do príslušného ...

(2)

Hospodárska arbitráž uloží odvod sumy, ktorá mala byť ako penále zaplatená (ďalej len „odvod ...

(3)

Konanie o odvode penále začína hospodárska arbitráž na návrh ústredného orgánu urobený na ...

(4)

Na prejednanie návrhu podľa odseku 3 je príslušný orgán hospodárskej arbitráže, ktorý by bol ...

(5)

Návrh na preskúmanie rozhodnutia o odvode podľa odsekov 1 a 2 má odkladný účinok.

§ 46b
Konanie o uložení hospodárskej pokuty
(1)

Hospodárska arbitráž môže hospodársku pokutu uložiť, ak zistí, že sú pre uloženie pokuty ...

(2)

Konanie o uložení hospodárskej pokuty začína hospodárska arbitráž na návrh Výboru ľudovej ...

(3)

Návrh na uloženie hospodárskej pokuty musí obsahovať označenie organizácie alebo orgánu, proti ...

(4)

K návrhu musí navrhovateľ pripojiť kontrolnú alebo revíznu správu (protokol), ktorou návrh odôvodňuje. ...

(5)

Organizácia alebo orgán hospodárskeho riadenia, proti ktorému návrh smeruje, je povinný do 10 ...

(6)

O návrhu na uloženie hospodárskej pokuty rozhodujú vždy traja arbitri, z ktorých jeden predsedá. ...

(7)

Pojednávenie o návrhu na uloženie hospodárskej pokuty sú povinní zúčastniť sa vedúci pracovníci ...

(8)

V rozhodnutí hospodárskej arbitráže, ktorým sa organizácii alebo orgánu hospodárskeho riadenia ...

(9)

Rozhodnutie o uložení hospodárskej pokuty môže zmeniť len Prezídium Štátnej arbitráže Československej ...

§ 46c
Vykonávanie odvodov
(1)

Odvody a hospodárske pokuty uložené podľa § 46a a 46b organizáciám alebo orgánom v pôsobnosti ...

(2)

V rozhodnutí o uložení odvodu do štátneho rozpočtu a o uložení hospodárskej pokuty sa uvedie, ...

§ 46d

Pre konanie o odvode penále do štátneho rozpočtu a o uložení hospodárskej pokuty platia primerane ...

Piata časť

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 47
Počítanie lehôt

Lehota pre podanie a pre všetky ostatné prejavy organizácií je zachovaná, ak písomnosť najneskoršie ...

§ 47a

Ak z konania organizačnej jednotky socialistickej organizácie7) je organizácia zaviazaná alebo ak ...

§ 48

Arbitrážne orgány zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za orgány zriadené podľa ...

§ 49
(1)

Arbitrážne orgány a súdy dokončia spory začaté u nich pred účinnosťou tohto zákona, i keby ...

(2)

V sporoch, ktoré podľa tohto zákona hospodárska arbitráž nerozhoduje a rozhodujú ich súdy (§ ...

(3)

Právomoc v hospodárskych sporoch o náhradu škody súvisiacej s prevádzkou dopravných prostriedkov ...

§ 50

Všetky orgány i pracovníci akokoľvek činní v arbitrážnom konaní sú povinní urobiť všetky ...

§ 51
Zrušujú sa

vládne nariadenie č. 47/1953 Zb. o štátnej arbitráži v znení vládnych nariadení č. 77/1953 ...

§ 52

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1963.

Indra v. r.

Poznámky

  • 1)  § 17 ods. 2 a § 113 Hospodárskeho zákonníka.
  • 2)  § 2 zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného ...
  • 3)  Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
  • 4)  § 24 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.
  • 5)  § 142 ods. 4 Hospodárskeho zákonníka.
  • 6)  § 384a a 384b Hospodárskeho zákonníka.
  • 7)  § 17 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore