Úplné znenie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 40/2009 účinný od 21.02.2009

Platnosť od: 21.02.2009
Účinnosť od: 21.02.2009
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD78DSEUPPČL0

Úplné znenie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 40/2009 účinný od 21.02.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 40/2009 s účinnosťou od 21.02.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, ako vyplýva zo zmien a doplnení ...

ZÁKON

o cestovných náhradách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení (ďalej len „náhrada“) pri ...

a)

zamestnancom v pracovnom pomere alebo v štátnozamestnaneckom pomere, ak osobitný predpis neustanovuje ...

b)

členom družstiev, ak podľa stanov podmienkou členstva je aj pracovný vzťah,

c)

fyzickým osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak ...

d)

osobám, o ktorých to ustanovuje tento zákon.

(2)

Tento zákon upravuje aj poskytovanie náhrad osobám,

a)

o ktorých to ustanovuje osobitný predpis,

b)

ktoré sú vymenované alebo zvolené do orgánov právnickej osoby a nie sú k právnickej osobe v ...

c)

ktoré plnia pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu úlohy a nie sú k právnickej osobe alebo fyzickej ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na poskytovanie náhrad členom posádok námorných lodí počas nalodenia.2) ...

(4)

Zamestnancovi nepatrí náhrada podľa tohto zákona, ak mu je preukázane poskytnutá inou právnickou ...

§ 2
Vymedzenie pojmov
(1)

Pracovná cesta podľa tohto zákona je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného ...

(2)

Zahraničná pracovná cesta podľa tohto zákona je čas pracovnej cesty (odsek 1) v zahraničí vrátane ...

(3)

Pravidelné pracovisko podľa tohto zákona je miesto písomne dohodnuté so zamestnancom. Ak také ...

(4)

Rodina zamestnanca podľa tohto zákona je jeho manžel, vlastné deti, osvojené deti, deti zverené ...

(5)

Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu,5) právnická osoba ...

(6)

Zamestnanec podľa tohto zákona je osoba podľa § 1 ods. 1 a 2.

DRUHÁ ČASŤ

POSKYTOVANIE NÁHRAD

Náhrady pri pracovnej ceste

§ 3
(1)

Zamestnávateľ vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí miesto jej nástupu, miesto ...

(2)

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom pri určovaní podmienok pracovnej cesty podľa odseku 1 dohodnúť ...

(3)

Zamestnávateľ môže v prípade potreby určiť podmienky pracovnej cesty podľa odsekov 1 a 2 jedným ...

a)

pre viacerých zamestnancov,

b)

na viacero pracovných ciest zamestnanca.

§ 4
(1)

Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí

a)

náhrada preukázaných cestovných výdavkov,

b)

náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,

c)

stravné,

d)

náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,

e)

náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu3) ...

(2)

Preukazovanie výdavkov podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, ak zamestnávateľ uzná výdavky ...

§ 5
Stravné
(1)

Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok ustanovených ...

a)

5 až 12 hodín,

b)

nad 12 hodín až 18 hodín,

c)

nad 18 hodín.

(2)

Sumu stravného pre časové pásma podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, ...

(3)

Ak zamestnávateľ vyslaním na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín, neumožní zamestnancovi ...

(4)

Ak zamestnanec, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, vykoná počas ...

a)

kalendárneho dňa viac pracovných ciest, z ktorých každá trvá menej ako 5 hodín, pričom celkový ...

b)

dvoch kalendárnych dní pracovnú cestu, ktorá trvá v každom kalendárnom dni menej ako 5 hodín ...

c)

jednej pracovnej zmeny v rámci dvoch kalendárnych dní viac pracovných ciest, z ktorých každá ...

(5)

So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno v pracovnej ...

(6)

Ak má zamestnanec na pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, ...

(7)

Ak má zamestnanec na pracovnej ceste v rámci ubytovacích služieb preukázane poskytnuté raňajky, ...

(8)

Zamestnávateľ stravné nekráti spôsobom ustanoveným v odsekoch 6 a 7, ak zamestnanec nemohol využiť ...

(9)

Preukázanie zabezpečeného jedla podľa odseku 6 alebo poskytnutých raňajok podľa odseku 7 sa môže ...

(10)

Suma stravného určená podľa odsekov 6 a 7 sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

(11)

Po dobu prerušenia pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny zamestnanca [§ 4 ods. 1 písm. e)] ...

§ 6
Náhrady pri dočasnom pridelení, pri vyslaní do štátu Európskej únie a pri vzniku pracovného ...
(1)

Zamestnancovi patria počas dočasného pridelenia7)náhrady v rozsahu a vo výške ako pri pracovnej ...

(2)

Zamestnávateľ môže pri vzniku pracovného pomeru8) poskytovať náhrady zamestnancovi najviac v ...

(3)

Zamestnancovi, ktorému sa poskytuje stravné podľa odsekov 1 a 2 a ktorý je v tom čase vyslaný ...

(4)

V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi aj náhradu ...

§ 6a
Náhrady pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien

Zamestnancovi patrí za cesty vykonané v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných ...

§ 7
Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
(1)

Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové ...

(2)

Sumu základnej náhrady pre jednostopové vozidlá a trojkolky a pre osobné cestné motorové vozidlá ...

(3)

Sumu základnej náhrady pre nákladné automobily, autobusy a traktory dohodne zamestnávateľ so zamestnancom. ...

(4)

Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok prepočítaných ...

(5)

Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky, z ktorého je zrejmá ...

(6)

Spotreba podľa technického preukazu sa použije takto:

a)

ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa príslušnej slovenskej technickej normy, na ...

b)

ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa slovenskej technickej normy aj predpisu Európskej ...

c)

ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa osobitného predpisu8a) v členení na mestský ...

d)

ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba podľa osobitného predpisu8a) ...

(7)

Ak je pohonnou látkou plyn alebo plyn v kombinácii s inou pohonnou látkou, spôsob výpočtu náhrad ...

(8)

Ak sa spotreba v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou alebo sa spotreba v technickom ...

(9)

Výsledná suma základnej náhrady sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Výsledná suma ...

(10)

Zamestnávateľ môže so zamestnancom písomne dohodnúť poskytovanie náhrady za použitie cestného ...

§ 8
Zvyšovanie súm stravného a súm základnej náhrady
(1)

Sumy stravného pre časové pásma podľa § 5 ods. 1 a 2 a sumy základných náhrad za používanie ...

(2)

Sumy stravného sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor. Sumy základných náhrad za používanie ...

§ 9
Iné náhrady a vyššie náhrady

Zamestnávateľ, ktorý nie je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou9) okrem ...

TRETIA ČASŤ

NÁHRADY PRI ZAHRANIČNÝCH PRACOVNÝCH CESTÁCH

§ 10

Na poskytovanie náhrad pri zahraničných pracovných cestách vrátane iných náhrad a vyšších ...

§ 10a
(1)

Zamestnancovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu a po túto dobu mu patrí podľa medzinárodnej ...

(2)

Zamestnancovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu a po túto dobu mu patrí podľa medzinárodnej ...

§ 11
Komerčné poistenie
(1)

Zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie ...

(2)

Zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste môže zamestnávateľ poskytnúť náhradu preukázaných ...

§ 11a
Náhrada výdavkov za povinné očkovanie a odporúčané očkovanie

Zamestnancovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu do tropických oblastí alebo do inak ...

§ 12
Náhrada výdavkov za cesty na návštevu rodiny

Ak sa zamestnanec so zamestnávateľom pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu písomne dohodne ...

§ 13
Stravné
(1)

Pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnancovi patrí za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej ...

a)

do 6 hodín vrátane,

b)

nad 6 hodín až 12 hodín,

c)

nad 12 hodín.

(2)

Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo ...

(3)

Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene podľa odseku 2 pre jednotlivé krajiny ustanoví ...

(4)

Ak zahraničná pracovná cesta mimo územia Slovenskej republiky trvá v kalendárnom dni

a)

do 6 hodín vrátane, patrí zamestnancovi stravné vo výške 25 % zo základnej sadzby stravného,

b)

nad 6 hodín až 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné vo výške 50 % zo základnej sadzby stravného, ...

c)

nad 12 hodín, patrí zamestnancovi stravné v sume základnej sadzby stravného.

(5)

Stravné v eurách alebo v cudzej mene za kalendárny deň poskytne zamestnávateľ zamestnancovi v ...

(6)

So zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno dohodnúť ...

(7)

Ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste preukázane zabezpečené bezplatné stravovanie ...

(8)

Ak má zamestnanec na zahraničnej pracovnej ceste preukázane poskytnuté raňajky v rámci ubytovacích ...

(9)

Zamestnávateľ stravné v eurách alebo v cudzej mene nekráti spôsobom ustanoveným v odsekoch 7 ...

(10)

Preukázanie zabezpečeného jedla podľa odseku 7 alebo poskytnutých raňajok podľa odseku 8 sa môže ...

(11)

Po dobu prerušenia zahraničnej pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny (§ 12) alebo po dobu dohodnutého ...

§ 14
Vreckové

Zamestnancovi patrí pri zahraničnej pracovnej ceste popri náhrade preukázaných potrebných vedľajších ...

§ 15
Náhrada výdavkov za pohonné látky
(1)

Pri poskytovaní náhrad za používanie cestných motorových vozidiel podľa § 7 patrí zamestnancovi ...

(2)

Pri poskytovaní náhrad za používanie cestných motorových vozidiel podľa § 7 patrí zamestnancovi ...

§ 16
Vylúčenie súbehu náhrad
(1)

Pri zahraničnej pracovnej ceste patrí zamestnancovi za čas pracovnej cesty na území Slovenskej ...

(2)

Pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá sa začína a končí na území Slovenskej republiky, je na ...

(3)

Pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá sa začína a končí v zahraničí, sú na vznik nároku na ...

(4)

Pri zahraničnej pracovnej ceste, ktorá sa začína na území Slovenskej republiky a končí sa v ...

§ 17
Zahraničné pracovné cesty vykonávané na základe dohôd o vzájomnej výmene zamestnancov
(1)

V dohode o vzájomnej výmene zamestnancov môže zamestnávateľ, ktorý zamestnanca vysiela so zamestnávateľom, ...

(2)

Cestovné výdavky za cesty zo sídla zamestnávateľa, ktorý zamestnanca vysiela na pracovnú cestu, ...

(3)

Slovenskému zamestnancovi vyslanému do zahraničia patrí stravné v cudzej mene podľa § 13 ods. ...

(4)

Zahraničnému zamestnancovi vyslanému do Slovenskej republiky patrí za každý kalendárny deň stravné ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

NÁHRADY PRI VÝKONE PRÁCE V ZAHRANIČÍ

§ 18
(1)

Zamestnancovi s miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve v zahraničí patrí za dni cesty ...

(2)

Ak zamestnanca nasledujú do miesta výkonu práce v zahraničí aj osoby, ktoré sa považujú za rodinu ...

(3)

Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na zamestnanca, ktorý denne dochádza zo Slovenskej republiky do miesta ...

Náhrady pri výkone práce v zahraničí zamestnancovi, na ktorého sa vzťahuje osobitný predpis
§ 19
(1)

Zamestnancovi s miestom výkonu práce v zahraničí, na ktorého sa vzťahuje osobitný predpis,13) ...

a)

výdavkov spojených s pobytom manžela,

b)

výdavkov spojených s pobytom detí,

c)

výdavkov spojených so sťahovaním vecí,

d)

výdavkov spojených s doplnením šatníka,

e)

výdavkov spojených so zabezpečením vzdelávania detí zamestnanca,

f)

výdavkov spojených s pôrodom, preventívnou starostlivosťou a povinným očkovaním,

g)

výdavkov spojených s evakuáciou,

h)

výdavkov za prepravu telesných pozostatkov.

(2)

Zamestnancovi podľa odseku 1 sa za podmienok ustanovených týmto zákonom ďalej poskytnú plnenia

a)

komerčné zdravotné pripoistenie,

b)

byt so štandardným vybavením alebo iné primerané ubytovanie.

(3)

Zamestnancovi podľa odseku 1 patrí za dni cesty do miesta dočasného vyslania a späť a pri pracovných ...

(4)

Za pracovné cesty s miestom výkonu práce (§ 3) v krajine dočasného vyslania v trvaní do 6 hodín ...

(5)

Zamestnancovi podľa odseku 1, ktorý je vedúci diplomatickej misie14) na úrovni veľvyslanca, vyslanca ...

(6)

Zamestnancovi podľa odseku 1 možno poskytnúť aj ďalšie náhrady podľa tohto zákona.

(7)

Ak manžel zamestnanca podľa odseku 1 je počas toho istého času dočasne vyslaný na to isté miesto ...

(8)

Ak zamestnávateľ vyslal zamestnanca podľa odseku 1 do miesta dočasného vyslania na nevyhnutne potrebný ...

(9)

Pri úmrtí zamestnanca podľa odseku 1 alebo pri jeho vyhlásení za mŕtveho zamestnávateľ poskytne ...

§ 20
Náhrada výdavkov spojených s pobytom manžela
(1)

Zamestnancovi, ktorého manžel nasleduje do miesta dočasného vyslania, patrí náhrada výdavkov ...

(2)

Zamestnancovi patrí náhrada výdavkov podľa odseku 1 len za obdobie, počas ktorého sa manžel zdržiava ...

(3)

Zamestnancovi nepatrí náhrada podľa odseku 1, ak manžel má na území Slovenskej republiky príjem ...

(4)

Ak manžel uzavrie so zamestnávateľom zamestnanca pracovný pomer na kratší pracovný čas, náhrada ...

§ 21
Náhrada výdavkov spojených s pobytom dieťaťa
(1)

Zamestnancovi, ktorého dieťa nasleduje do miesta dočasného vyslania, patrí náhrada výdavkov spojených ...

(2)

Zamestnancovi patrí náhrada výdavkov podľa odseku 1 len za obdobie, počas ktorého sa dieťa zdržiava ...

§ 22
Náhrada výdavkov za sťahovanie osobných vecí
(1)

Zamestnávateľ zabezpečí sťahovanie osobných vecí zamestnanca, manžela a detí zo Slovenskej ...

(2)

Zamestnávateľ môže na základe písomnej žiadosti zamestanca okrem zabezpečenia sťahovania a ...

(3)

Sťahovanie osobných vecí podľa odseku 1 zahŕňa náhradu výdavkov za

a)

primeraný obalový materiál,

b)

nakládku a vykládku,

c)

prepravné náklady v závislosti od spôsobu dopravy,

d)

správne poplatky spojené s prepravou,

e)

poistenie prepravovaných vecí.

(4)

Pri preprave uskutočňovanej lodnou prepravou zamestnávateľ hradí výdavky za 20 stopový kontajner. ...

(5)

Zamestnancovi patrí náhrada preukázaných výdakov za poistenie celkovej hodnoty prepravovaného ...

(6)

Zamestnávateľ môže zamestnancovi zabezpečiť dodatočné sťahovanie osobných vecí manžela a ...

(7)

Zamestnávateľ môže zamestnancovi v odôvodnených prípadoch zabezpečiť predčasné sťahovanie ...

(8)

Zamestnávateľ môže určiť spôsob a ďalšie podrobnosti sťahovania podľa odsekov 1 až 3 vo ...

§ 23
Náhrada výdavkov spojených s doplnením šatníka
(1)

Zamestnancovi patrí pri dočasnom vyslaní jednorazová náhrada preukázaných zvýšených výdavkov ...

(2)

Náhrada podľa odseku 1 zamestnancovi nepatrí, ak doba od prvého dňa predchádzajúceho vyslania ...

(3)

Podrobnosti o spôsobe úhrady a preukazovaní výdavkov podľa odseku 1 určí zamestnávateľ.

§ 24
Náhrada výdavkov spojených so zabezpečením vzdelania detí zamestnanca
(1)

Zamestnancovi patrí náhrada preukázaných účelne vynaložených výdavkov na školné, zápisné, ...

(2)

Ak je súčasťou základného vzdelania v krajine dočasného vyslania prípravný ročník do základnej ...

(3)

Zamestnancovi nepatrí náhrada ďalších výdavkov súvisiacich so zabezpečením vzdelania, napríklad ...

(4)

Náhradu výdavkov na vzdelanie zamestnávateľ poskytuje najviac do výšky základnej sumy výdavkov ...

(5)

Základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny na dieťa na obdobie každého školského ...

(6)

Základné sumy výdavkov na vzdelanie podľa odseku 5 pre jednotlivé krajiny a dieťa ustanoví ministerstvo ...

(7)

Základné sumy výdavkov na vzdelanie pre jednotlivé krajiny na dieťa na obdobie školského roka ...

§ 25
Náhrada výdavkov spojených s pôrodom, preventívnou starostlivosťou a povinným očkovaním
(1)

Ak zamestnankyňa neodcestuje za účelom pôrodu do Slovenskej republiky, patrí jej náhrada preukázaných ...

(2)

Zamestnancovi možno poskytnúť náhradu preukázaných výdavkov za preventívnu starostlivosť16) ...

(3)

Tehotnej zamestnankyni možno poskytnúť náhradu preukázaných výdavkov za preventívnu starostlivosť16) ...

§ 25a
Komerčné zdravotné pripoistenie

Zamestnávateľ je povinný uzatvoriť komerčné zdravotné pripoistenie v mene a prospech zamestnanca, ...

§ 26
Náhrada výdavkov spojených s evakuáciou
(1)

Zamestnancovi patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných ubytovacích výdavkov ...

(2)

Zamestnancovi patrí počas evakuácie, najdlhšie po dobu šiestich mesiacov, náhrada výdavkov a ...

(3)

Zamestnancovi patrí náhrada výdavkov a plnenia podľa odsekov 1 a 2, ktoré vznikli jeho manželovi ...

§ 27
Náhrada výdavkov za prepravu telesných pozostatkov

Zamestnancovi patrí jednorazová náhrada preukázaných výdavkov na prepravu a súvisiacich s prepravou ...

§ 27a
Náhrada výdavkov a plnení spojených s úmrtím alebo s vyhlásením za mŕtveho
(1)

Ak zamestnanec zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho, zamestnávateľ zabezpečí sťahovanie osobných ...

(2)

Ak zamestnanec zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho, patrí manželovi a deťom, najdlhšie po dobu ...

§ 28
Náhrada iných výdavkov
(1)

Zamestnancovi možno poskytnúť náhradu preukázaných cestovných výdavkov za cestu do Slovenskej ...

(2)

Zamestnancovi možno poskytnúť náhradu preukázaných cestovných výdavkov za cesty podľa odseku ...

(3)

Zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný do tropických oblastí alebo inak zdravotne obťažných ...

(4)

Zamestnancovi možno poskytnúť náhradu preukázaných cestovných výdavkov za cestu dieťaťa z ...

(5)

Zamestnancovi možno poskytnúť jedenkrát ročne náhradu preukázaných cestovných výdavkov za ...

(6)

Zamestnancovi možno poskytnúť náhradu za škodu, ktorá vznikla jemu, manželovi a deťom, najmä ...

§ 29
(1)

Náhrada výdavkov a plnení podľa § 19 až 28, 30, 32a a 33a okrem náhrad preukázaných cestovných ...

(2)

Zamestnancovi sa náhrada výdavkov podľa § 22, § 25 až 28, § 31 a 33a poskytne v mene, v ktorej ...

(3)

Zamestnanec je povinný najneskôr do 50 kalendárnych dní odo dňa príchodu do miesta dočasného ...

(4)

Zamestnávateľ je povinný najneskôr do 50 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomných dokladov ...

(5)

Zamestnanec je povinný najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa príchodu do miesta výkonu práce ...

(6)

Zamestnávateľ je povinný do 15 pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov podľa ...

§ 30
Poskytnutie bytu so štandardným vybavením alebo primeraného ubytovania
(1)

Zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi primeraný byt so štandardným vybavením alebo dočasne ...

(2)

Rozsah štandardného vybavenia bytu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ...

(3)

Zamestnancovi môže byť poskytnuté nadštandardné vybavenie bytu za úhradu.

§ 31
Náhrada časti výdavkov za služby spojené s užívaním bytu

Zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu v tropických oblastiach alebo inak zdravotne obťažných oblastiach, ...

§ 32

Ďalšie podrobnosti poskytovania náhrad a plnení podľa § 20 až 28 a § 31 môže ustanoviť všeobecne ...

§ 32a
(1)

Zamestnancovi s miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve v zahraničí, na ktorého sa vzťahuje ...

(2)

Zamestnancovi podľa odseku 1 patrí náhrada výdavkov spojených s pobytom manžela vo výške 15 ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 neplatia, ak ide o zamestnanca, ktorého predpokladaný čas výkonu práce ...

§ 32b

Na zamestnanca s miestom výkonu práce v zahraničí, na ktorého sa vzťahuje osobitný predpis,13) ...

§ 33

Na zamestnanca, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu19ca) ...

§ 33a
(1)

Na zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje osobitný predpis13) a ktorý vykonáva výchovno-vzdelávaciu ...

(2)

Zamestnancovi podľa odseku 1 ďalej patrí náhrada preukázaných výdavkov za komerčné poistenie ...

(3)

Zamestnancovi podľa odseku 1 možno poskytnúť náhradu

a)

preukázaných cestovných výdavkov, ktoré vznikli jeho manželovi a deťom z dôvodu ich nasledovania ...

b)

preukázaných cestovných výdavkov za cestu do Slovenskej republiky a späť z dôvodu účasti na ...

(4)

Manželovi a dieťaťu zamestnanca podľa odseku 1 možno poskytnúť náhradu výdavkov spojených ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 34

Náhrady podľa tohto zákona možno paušalizovať. Pri výpočte paušálnej sumy zamestnávateľ ...

§ 35
(1)

Ak tento zákon požaduje preukázanie výdavkov a zamestnanec ich nepreukáže, môže mu zamestnávateľ ...

(2)

Náhrada cestovných výdavkov za miestnu pravidelnú verejnú dopravu patrí zamestnancovi v preukázanej ...

(3)

Cestovné výdavky a potrebné vedľajšie výdavky, ktoré zamestnancovi vznikli pred a po dobe dohodnutého ...

(4)

Ubytovacie výdavky, ktoré zamestnancovi vznikli po dobu dohodnutého prerušenia pracovnej cesty z ...

(5)

Po dobu prerušenia pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny [§ 4 ods. 1 písm. e), § 12] patrí ...

§ 35a

Zamestnanec je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zamestnávateľovi zmenu skutočností, ktoré ...

§ 36
Preddavky na náhrady a vyúčtovanie náhrad
(1)

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na náhrady podľa tohto zákona do ...

(2)

Preddavok alebo jeho časť môže zamestnávateľ po dohode so zamestnancom poskytnúť aj

a)

formou cestovného šeku,

b)

zapožičaním platobnej bankovej karty zamestnávateľa alebo medzinárodnej platobnej bankovej karty ...

c)

prevodom na účet zamestnanca vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v eurách alebo prevodom ...

(3)

Zamestnávateľ môže v prípade potreby poskytnúť preddavok jedným rozhodnutím

a)

pre viacerých zamestnancov,

b)

na viacero pracovných ciest zamestnanca.

(4)

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu do ...

(5)

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pri vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu do ...

(6)

Preddavok na stravné zamestnávateľ poskytuje v mene ustanovenej pre jednotlivé krajiny opatrením ...

(7)

Zamestnanec je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa skončenia pracovnej cesty alebo inej ...

(8)

Zamestnávateľ je povinný do desiatich pracovných dní odo dňa predloženia písomných dokladov ...

(9)

Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok v eurách pri pracovnej ceste alebo pri inej skutočnosti zakladajúcej ...

(10)

Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok v eurách pri pracovnej ceste alebo pri inej skutočnosti zakladajúcej ...

(11)

Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok v cudzej mene pri zahraničnej pracovnej ceste alebo pri inej ...

(12)

Sumu, o ktorú bol poskytnutý preddavok v cudzej mene pri zahraničnej pracovnej ceste alebo pri inej ...

(13)

Pri vyúčtovaní pracovnej cesty alebo inej skutočnosti zakladajúcej nárok na náhrady podľa tohto ...

a)

celkový nárok zamestnanca v eurách bez poskytnutého preddavku na najbližší eurocent nahor,

b)

celkový nárok zamestnanca v cudzej mene bez poskytnutého preddavku na najbližšiu celú menovú ...

c)

preplatok v eurách alebo jeho časť v eurách na najbližší eurocent nadol,

d)

preplatok v cudzej mene alebo jeho časť v cudzej mene na najbližšiu celú menovú jednotku bežne ...

e)

nedoplatok v eurách alebo jeho časť v eurách na najbližší eurocent nahor,

f)

nedoplatok v cudzej mene alebo jeho časť v cudzej mene na najbližšiu celú menovú jednotku bežne ...

§ 36a
Splatnosť náhrad

Náhrady poskytované podľa tohto zákona sú splatné v lehote podľa § 36 ods. 8. Ak má zamestnávateľ ...

§ 37

Čas, ktorý na pracovnej ceste spadá do pracovného času zamestnanca, strávený bez jeho zavinenia ...

§ 37a

Za zamestnanca sa na účely štvrtej časti považuje aj sudca a prokurátor podľa osobitného predpisu.21) ...

ŠIESTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 38
(1)

Ministerstvo bude pri ustanovení súm stravného (§ 5 ods. 2) vychádzať zo súm stravného platných ...

(2)

Ministerstvo bude pri ustanovení súm základných náhrad (§ 7 ods. 2) vychádzať zo súm základných ...

(3)

Ministerstvo financií vydá opatrenie, ktorým sa ustanovia základné sadzby stravného v cudzej mene ...

§ 38a
(1)

Zamestnancovi, ktorému už bola poskytnutá jednorazová náhrada preukázaných zvýšených výdavkov ...

(2)

Miera krátenia stravného pri zahraničnej pracovnej ceste dohodnutá podľa § 13 ods. 6 pred 1. aprílom ...

§ 38b

Náhrady poskytované podľa tohto zákona v slovenských korunách dohodnuté v kolektívnej zmluve, ...

§ 38c
(1)

Pri prvom zvýšení súm stravného (§ 8) bude ministerstvo vychádzať z platných súm stravného ...

(2)

Pri prvom zvýšení súm základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel (§ 8) ...

(3)

Náhradu výdavkov spojených so zabezpečením vzdelania detí zamestnanca podľa tohto zákona zamestnávateľ ...

(4)

Náhrada liečebných výdavkov podľa § 25 ods. 1 a 2 a poskytovanie preddavku podľa § 25 ods. 6 ...

§ 39

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov ...

§ 40

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2002 okrem § 21, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára ...

Pavol Paška v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 1a)  Napríklad § 536 až 576, § 642 až 651 Obchodného zákonníka, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 2)  Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 4)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 5)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.Zákon č. 312/2001 Z. z. ...
 • 6)  § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej ...
 • 7)  § 58 Zákonníka práce.
 • 7a)  § 5 ods. 6 Zákonníka práce.
 • 8)  § 46 Zákonníka práce.§ 5 a 16 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8a)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 374/2006 Z. z. o technických požiadavkách na meranie emisií ...
 • 8b)  § 23 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 9)  § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 10)  Zákonník práce.
 • 11)  § 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene ...
 • 12)  Napríklad čl. 111 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení, Menová dohoda ...
 • 13)  Zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní ...
 • 14)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. ...
 • 14a)  § 2 ods. 1 a 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 14b)  § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 14c)  § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14d)  § 99 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 460/2008 Z. z.
 • 14e)  § 23 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
 • 15)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16)  Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe ...
 • 17)  § 62 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení ...
 • 19c)  Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...
 • 19ca)  § 12 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
 • 19d)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 597/2004 Z. z. o uzavretí Dohovoru, ...
 • 20)  Príloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 13c zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore