Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Úplné znenie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2009 účinný od 21.02.2009


Platnosť od: 21.02.2009
Účinnosť od: 21.02.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odmena za prácu, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD81 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Úplné znenie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2009 účinný od 21.02.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 39/2009 s účinnosťou od 21.02.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce ...

ZÁKON

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)

Tento zákon upravuje odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme1) ...

a)

orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, ak ide ...

b)

ďalšie rozpočtové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku,3)

c)

príspevkové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku3) okrem príspevkových organizácií, ...

d)

vyššie územné celky a obce, ak ďalej nie je ustanovené inak,

e)

štátne fondy,3)

f)

verejné vysoké školy a štátne vysoké školy,4)

g)

Rada pre vysielanie a retransmisiu,

h)

Slovenský pozemkový fond,

i)

Slovenská akadémia vied a

j)

zamestnávatelia, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je zamestnancom zariadenia sociálnoprávnej ochrany ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)

hlavného kontrolóra obce a hlavného kontrolóra vyššieho územného celku,

b)

zamestnancov vyššieho územného celku a obce, ak vyšší územný celok alebo obec pri odmeňovaní ...

§ 2
Kvalifikačné predpoklady
(1)

O výkon práce vo verejnom záujme sa môže uchádzať fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný ...

(2)

Kvalifikačný predpoklad na účely tohto zákona ustanovený pre najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ...

a)

vzdelanie,

b)

osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu.8)

(3)

Kvalifikačný predpoklad vzdelania na účely tohto zákona je

a)

primárne vzdelanie alebo nižšie stredné vzdelanie (ďalej len „základné vzdelanie“),

b)

nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie (ďalej len „stredné vzdelanie“), ...

c)

úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej len „úplné ...

d)

vyššie odborné vzdelanie,

e)

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,

f)

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

g)

vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.„.

(4)

Nadobudnutie kvalifikačného predpokladu vzdelania uvedeného v odseku 3 sa posudzuje podľa osobitných ...

(5)

Osobitný kvalifikačný predpoklad na účely tohto zákona je absolvovanie špeciálnych skúšok ...

(6)

Ak zamestnanec pri prijatí do pracovného pomeru nespĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený ...

(7)

Kvalifikačný predpoklad vzdelania sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorý je samostatným divadelným ...

(8)

Zamestnávateľ môže v pracovnom poriadku určiť na vykonávanie niektorých pracovných činností ...

§ 3
Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov
(1)

Kvalifikačné predpoklady potrebné na vykonávanie pracovných činností, miera zložitosti, zodpovednosti, ...

a)

s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme v prílohe č. 1,

b)

remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom ...

(2)

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé pracovné činnosti vypracované v súlade s charakteristikami ...

a)

katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme ...

b)

katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme ...

c)

katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme ...

(3)

Kvalifikačné predpoklady uvedené v katalógu musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce ...

(4)

Ak najnáročnejšia pracovná činnosť uvedená v pracovnej náplni, ktorú má zamestnanec vykonávať ...

(5)

Ak zamestnanec nespĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený týmto zákonom alebo kvalifikačný ...

(6)

So zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania o jeden stupeň, možno pracovnú ...

§ 4
Plat zamestnanca
(1)

Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorým je

a)

tarifný plat,

b)

osobný plat,

c)

príplatok za riadenie,

d)

príplatok za zastupovanie,

e)

osobný príplatok,

f)

platová kompenzácia za sťažený výkon práce,

g)

príplatok za prácu v krízovej oblasti,

h)

príplatok za zmennosť,

i)

príplatok za činnosť triedneho učiteľa,

j)

výkonnostný príplatok,

k)

príplatok za praktickú prípravu,

l)

príplatok za prácu v noci,

m)

príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu,

n)

príplatok za prácu vo sviatok,

o)

plat za prácu nadčas,

p)

plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku,

r)

odmena.

(2)

Zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom okrem platu podľa odseku 1 patrí ...

(3)

Plat je peňažné plnenie poskytované zamestnancovi za prácu. Za plat sa nepovažuje náhrada za ...

(4)

Funkčný plat na účely tohto zákona je súčet tarifného platu, zvýšenia tarifného platu podľa ...

(5)

Funkčný plat na účely tohto zákona je aj osobný plat určený zamestnancovi podľa § 7a.

(6)

Ak ide o zamestnanca, ktorému sa poskytuje výkonnostný príplatok podľa § 14a, funkčný plat na ...

(7)

Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri ...

(8)

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi plat podľa tohto zákona, všeobecne záväzných právnych ...

§ 5
Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried
(1)

Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti ...

(2)

Zamestnávateľ zaradí vedúceho zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej ...

(3)

Ak zamestnanec má vykonávať pracovné činnosti s prevahou duševnej práce, zaradí ho zamestnávateľ ...

(4)

Ak zamestnanec má vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou ...

(5)

Zaradenie zamestnanca do platovej triedy musí byť v súlade s

a)

charakteristikou platovej triedy a

b)

katalógom.

(6)

Ak najnáročnejšia pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať podľa pracovnej náplne ...

a)

potrebných kvalifikačných predpokladov,

b)

zložitosti,

c)

zodpovednosti,

d)

psychickej záťaže a fyzickej záťaže.

(7)

Ak zamestnávateľ dočasne zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa odseku 6, požiada bez zbytočného ...

(8)

Zamestnávateľ môže zaradiť umeleckého zamestnanca 9a) a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ...

(9)

Zamestnávateľ môže zaradiť zamestnanca, ktorý dosiahol úplné stredné vzdelanie, do 9. platovej ...

(10)

Zamestnanca, ktorý má vykonávať pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s ...

(11)

Pri zaradení zamestnanca do platovej triedy zamestnávateľ neprihliada na dosiahnutý vyšší stupeň ...

§ 6
Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov
(1)

Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do ...

(2)

Započítaná prax podľa tohto zákona je

a)

odborná prax,

b)

prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú ...

(3)

Odborná prax na účely tohto zákona je súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní ...

(4)

Do započítanej praxe sa ďalej započítava čas

a)

skutočného vykonávania základnej služby alebo náhradnej služby, najviac v rozsahu ustanovenom ...

b)

civilnej služby v rozsahu jej skutočného vykonávania, najviac v rozsahu 18 mesiacov,

c)

starostlivosti o dieťa

1.

zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ...

2.

s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť ustanovenú osobitnými ...

d)

hodnotený ako čas zamestnania na účely dôchodkového zabezpečenia podľa osobitných predpisov,13) ...

e)

doktorandského štúdia4) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru štúdia na úspešné ...

f)

vykonávania funkcie podľa osobitného predpisu.14)

(5)

Ustanovenie odseku 4 písm. c) sa použije, ak sa rodič v tomto čase súčasne v dennom štúdiu nepripravoval ...

(6)

Zamestnancovi, ktorý bol do platovej triedy výnimočne zaradený podľa § 5 ods. 10, zamestnávateľ ...

(7)

Pri určení započítanej praxe pedagogického zamestnanca na účely zvýšenia platovej tarify podľa ...

§ 7
Tarifný plat
(1)

Zamestnancovi zaradenému do platovej triedy podľa § 5 patrí tarifný plat v sume platovej tarify ...

(2)

Zamestnávateľ určí tarifný plat vedúcemu zamestnancovi podľa stupnice platových taríf, podľa ...

(3)

Tarifný plat zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) nesmie byť nižší ako ...

(4)

Zamestnávateľ môže zamestnancovi okrem pedagogického zamestnanca určiť tarifný plat podľa príslušnej ...

(5)

Okruh pracovných činností vykonávaných zamestnancami, ktorým sa tarifný plat určí podľa odseku ...

(6)

Zamestnávateľ určí tarifný plat podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín ...

a)

zamestnancovi, ktorý zabezpečuje odborné a metodické riadenie škôl a školských zariadení, prípravu ...

b)

zamestnancovi, ktorý vykonáva odborné pracovné činnosti

1.

v diagnostickom centre, reedukačnom centre, liečebno-výchovnom sanatóriu, centre pedagogicko-psychologického ...

2.

špeciálnopedagogickej diagnostiky alebo psychologickej diagnostiky osôb s duševnými poruchami a ...

3.

poradensko-psychologických služieb,20a)

4.

sociálnej práce v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany ...

c)

zamestnancovi, ktorý v oblasti tvorby, šírenia, uchovávania a sprístupňovania kultúrnych hodnôt ...

1.

zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje, využíva alebo sprístupňuje múzejné zbierkové predmety ...

2.

poskytuje knižnično-informačné služby, získava, spracúva, uchováva, ochraňuje alebo využíva ...

3.

vykonáva odbornú činnosť pri ochrane pamiatkového fondu,23)

4.

vykonáva osvetovú činnosť,24)

5.

vykonáva odbornú činnosť pri ochrane a využívaní archívnych dokumentov,25)

6.

vykonáva inú tvorivú koncepčnú, analytickú, dokumentačnú, informačnú, edičnú, propagačnú, ...

7.

vykonáva činnosť umeleckého zamestnanca9a) a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom ...

d)

zamestnancovi, ktorý v oblasti geológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd, ochrany ovzdušia ...

1.

zabezpečovanie odborných činností na vykonávanie štátnej správy vo veciach ochrany prírody ...

2.

zabezpečovanie starostlivosti o životné prostredie a rozvoja environmentalistiky v súlade so zásadami ...

3.

zabezpečovanie systematického a komplexného geologického výskumu územia Slovenskej republiky, ...

4.

monitorovanie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov charakterizujúcich stav ovzdušia a vôd, ...

(7)

Zamestnancovi vyššieho územného celku a obce, ktorý zabezpečuje výkon samosprávnej pôsobnosti ...

(8)

Zamestnancovi, ktorý plní úlohy spojené s organizačným a technickým zabezpečením činnosti ...

(9)

Pedagogickému zamestnancovi patrí tarifný plat, ktorý je súčtom platovej tarify priznanej podľa ...

(10)

Pedagogickému zamestnancovi patrí platová tarifa podľa prílohy č. 7 v závislosti od platovej ...

(11)

Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje ...

(12)

Pri zvýšení platovej tarify podľa § 28 ods. 1 suma zvýšenia platovej tarify sa vypočíta ako ...

(13)

Zvýšenie platovej tarify podľa odsekov 11 a 12 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.

§ 7a
Osobný plat

Zamestnancovi možno namiesto funkčného platu priznať osobný plat počas vykonávania osobitne významných ...

§ 8
Príplatok za riadenie
(1)

Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie.

(2)

Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho ...

(3)

Príplatok za riadenie podľa odseku 2 určí zamestnávateľ s prihliadnutím na náročnosť riadiacej ...

§ 9
Príplatok za zastupovanie
(1)

Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti nepretržite dlhšie ...

(2)

Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca na vyššom stupni riadenia a toto zastupovanie ...

§ 10
Osobný príplatok
(1)

Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo ...

(2)

Pedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za sústavné prehlbovanie, zdokonaľovanie ...

(3)

O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje ...

(4)

Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa ...

§ 11
Platová kompenzácia za sťažený výkon práce
(1)

Zamestnancovi patrí platová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných ...

(2)

Pracovné činnosti, pri ktorých zamestnancovi patrí platová kompenzácia podľa odseku 1, sú činnosti ...

a)

chemické faktory,

b)

karcinogénne a mutagénne faktory,

c)

biologické faktory,

d)

prach,

e)

fyzikálne faktory (napríklad hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie).

(3)

Zamestnancovi podľa odseku 1 patrí platová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní ...

a)

tretej kategórie, mesačne v rámci rozpätia 20 % až 35,2 % platovej tarify prvého platového stupňa ...

b)

štvrtej kategórie, mesačne v rámci rozpätia 20 % až 42 % platovej tarify prvého platového stupňa ...

(4)

Ak zamestnanec vykonáva rôzne pracovné činnosti, ktoré sú zaradené do tretej kategórie alebo ...

(5)

Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní pracovných ...

(6)

Platová kompenzácia určená mesačnou sumou podľa odsekov 3 a 5 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov ...

§ 12
Príplatok za prácu v krízovej oblasti
(1)

Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí a ktorého ...

(2)

Krízové oblasti na účely odseku 1 určí výnosom Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. ...

§ 13
Príplatok za zmennosť

Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej ...

§ 14
Príplatok za činnosť triedneho učiteľa

Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je triednym učiteľom, patrí príplatok za činnosť triedneho ...

§ 14a
Výkonnostný príplatok

Zamestnávateľ môže umeleckému zamestnancovi,9a) zamestnancovi inej umeleckej ustanovizne, ktorej ...

§ 15
Príplatok za praktickú prípravu

Pedagogickému zamestnancovi cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia, ktorý pripravuje ...

§ 16
Príplatok za prácu v noci

Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby funkčného platu. ...

§ 17
Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu

Zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby ...

§ 18
Príplatok za prácu vo sviatok
(1)

Zamestnancovi patrí za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100 % hodinovej sadzby funkčného ...

(2)

Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli na čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, ...

(3)

Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, lebo sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí ...

(4)

Funkčný plat a príplatok za prácu vo sviatok nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zameškal ...

§ 19
Plat za prácu nadčas
(1)

Za hodinu práce nadčas patrí zamestnancovi hodinová sadzba jeho funkčného platu zvýšená o 30 ...

(2)

Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patria mu aj príplatky ...

(3)

Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom, má funkčný plat určený s prihliadnutím ...

§ 19a
Plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku

Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť na pracovisku, patrí mu ...

§ 20
Odmena
(1)

Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za

a)

kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných ...

b)

splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, alebo vopred určenej ...

c)

pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku až do sumy jeho funkčného platu,

d)

poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru31) alebo mimoriadnej udalosti,32) pri likvidácii ...

e)

aktívnu účasť na zvýšení výnosov získaných podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa, ktorý ...

(2)

Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi podľa odseku 1 vrátane jej výšky písomne odôvodní ...

§ 21
Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska
(1)

Ak je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť mimo pracoviska, patrí ...

a)

náhrada v sume 15 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu alebo 25 % tejto sumy, ak ide o deň pracovného ...

b)

s možnosťou použitia pridelených mobilných prostriedkov spojenia, náhrada v sume 5 % hodinovej ...

(2)

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti nepatrí za čas, v ktorom došlo počas jej trvania ...

§ 21a
Náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie

Zamestnancovi, ktorého zamestnávateľ zaradil do plánu vyrozumenia a ktorý je povinný v stave bezpečnosti32a) ...

§ 22
Plat a poskytovanie návratného preddavku pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí
(1)

Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, sa ...

(2)

Funkčný plat zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, ...

(3)

Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak ide o zamestnanca, ktorého predpokladaný čas výkonu práce vo ...

(4)

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom ...

(5)

Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, patrí ...

(6)

Zamestnávateľ na písomnú žiadosť zamestnanca môže po vykonaní zrážok33b) vyplácať zahraničný ...

(7)

U pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť v Európskej škole ...

(8)

U zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, a ...

§ 23
Objektivizovaný platový koeficient
(1)

Objektivizovaný platový koeficient podľa § 22 ods. 1 sa vypočíta ako súčin platového koeficientu34) ...

(2)

Vypočítané objektivizované platové koeficienty vydá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej ...

§ 24
Zahraničný príspevok
(1)

Zamestnancovi, ktorý je vyslaný mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu35) na ...

(2)

Zahraničný príspevok podľa odseku 1 patrí zamestnancovi počas pôsobenia mimo územia Slovenskej ...

(3)

Zahraničný príspevok podľa odseku 1 nepatrí zamestnancovi za

a)

neospravedlnene zameškanú pracovnú zmenu,

b)

dni pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz strávené mimo miesta vyslania,

c)

dni čerpania dovolenky za kalendárny rok mimo miesta vyslania.

(4)

Zamestnancovi uvedenému v odseku 1 patrí plat podľa§ 4 ods. 1 písm. a) až c) a e). U tohto zamestnanca ...

(5)

Nariadenie vlády ustanoví sumu zahraničného príspevku, kategórie operácie v závislosti od miery ...

Spoločné ustanovenia
§ 25

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich ...

§ 26
(1)

Vedúcemu zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, určí plat podľa § 4 ten, kto ho do funkcie ...

(2)

Rektorovi verejnej vysokej školy na návrh predsedu správnej rady verejnej vysokej školy určí plat ...

§ 27
(1)

Tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky určené mesačnou sumou sa zamestnancovi ...

(2)

Tarifný plat, osobný plat, zvýšenie tarifného platu a príplatky patria zamestnancovi v pomernej ...

(3)

Pomerné časti jednotlivých zložiek platu podľa odsekov 1 a 2 sa zaokrúhľujú na najbližší ...

(4)

Hodinová sadzba funkčného platu na účely tohto zákona je 1/174 funkčného platu zamestnanca určeného ...

(5)

Ak je zamestnanec preradený do inej platovej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci novému ...

(6)

Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ...

(7)

Ak zamestnávateľ rozhodol o zmene príplatku priznaného v mesačnej sume, ktorý je súčasťou funkčného ...

§ 28
(1)

Nariadenie vlády ustanoví zvýšené stupnice platových taríf a termín ich účinnosti v nadväznosti ...

(2)

Zvýšené platové tarify vo zvýšených stupniciach platových taríf sa zaokrúhľujú na 50 eurocentov ...

(3)

Katalóg podľa § 3 ods. 2 písm. a) s kvalifikačnými predpokladmi v súlade s charakteristikami ...

(4)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je povinné dbať o to, aby dopĺňanie ...

§ 29
(1)

Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov a zamestnancov podľa § 1 ods. 1, ...

(2)

Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov a zamestnancov podľa § 1 ods. 1, ...

(3)

Ak sa pri výpočte peňažných plnení vychádza podľa všeobecne záväzných právnych predpisov ...

(4)

Pri poskytovaní platu zamestnancom, na ktorých sa vzťahuje tento zákon, zamestnávateľ neuplatní ...

Prechodné ustanovenia
§ 30
(1)

Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ podľa predpisov platných do 31. decembra 2003 zachoval výnimku ...

(2)

Výnimka z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania udelená zamestnancovi zamestnávateľa uvedeného ...

(3)

Funkčný plat určený zamestnancovi podľa predpisov platných do 31. decembra 2003 sa považuje za ...

§ 30a
(1)

Zamestnávateľ určí pedagogickému zamestnancovi nový tarifný plat už za mesiac júl 2005.

(2)

Platová tarifa, ktorá patrí pedagogickému zamestnancovi podľa § 7 ods. 9, sa zvýši o 1 % za ...

§ 31
(1)

Kolektívna dohoda vo verejnej službe na rok 2004 a nároky z nej vyplývajúce sa v roku 2004 uplatňujú ...

(2)

U zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa tohto zákona, Kolektívna ...

(3)

V podnikovej kolektívnej zmluve uzatvorenej na rok 2004 možno upraviť tie pracovné podmienky a podmienky ...

§ 32
(1)

Zamestnávateľ, ktorým je príspevková organizácia, ktorej objem výdavkov na mzdy, platy, služobné ...

(2)

Podľa odseku 1 postupuje aj ďalší zamestnávateľ u zamestnancov podľa § 1 ods. 2.

§ 32a
Prechodné ustanovenie účinné k 1. januáru 2009
(1)

Ak funkčný plat umeleckého zamestnanca a zamestnanca inej umeleckej ustanovizne, ktorej predmetom ...

(2)

Na účely zistenia sumy vyrovnania podľa odseku 1 pri zisťovaní priemerného mesačného zárobku ...

(3)

Učitelia základných umeleckých škôl, učitelia umeleckých predmetov na stredných odborných ...

(4)

Ustanovenie § 28 ods. 1 sa neuplatní pri zvýšení stupníc platových taríf na rok 2009; zvýšené ...

§ 33
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z. z., zákona ...

§ 34

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené ...

Pavol Paška v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej ...
 • 3)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5)  § 52 ods. 1 a § 62 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej ...
 • 6)  Nariadenia Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel ...
 • 8)  Napríklad vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej ...
 • 9)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9a)  Napríklad § 9 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti.
 • 10)  § 143 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej ...
 • 11)  § 27a ods. 2 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. ...
 • 11a)  Zákon č. 245/2008 Z. z.
 • 12)  Napríklad zákon č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov. Zákon č. 87/1991 ...
 • 14)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších ...
 • 15)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ...
 • 16)  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii ...
 • 17)  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 14 ods. 2 písm. b) až d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej ...
 • 20)  § 120, 130 ods. 2 písm. a) a b) a odsek 3 písm. b) a c) zákona č. 245/2008 Z. z.
 • 20a)  § 73 zákona č. 305/2005 Z. z.
 • 21)  Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej ...
 • 22)  Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 ...
 • 23)  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
 • 24)  Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
 • 25)  Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 26)  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších ...
 • 29)  Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
 • 29aa)  § 24 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 29a)  Napríklad zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 30)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 31)  Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení ...
 • 32a)  Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...
 • 32b)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 33)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 33a)  § 138 a 141 Zákonník práce.
 • 33b)  § 131 Zákonník práce.
 • 33c)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene ...
 • 33d)  Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...
 • 33e)  Dohovor, ktorým sa definuje štatút európskych škôl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí ...
 • 34)  § 99 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 35a)  § 41 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z.
 • 36)  § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov ...
 • 37)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore