Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Úplné znenie zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov 34/2001 účinný od 07.02.2001


Platnosť od: 07.02.2001
Účinnosť od: 07.02.2001
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Colné právo, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD4 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Úplné znenie zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov 34/2001 účinný od 07.02.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 34/2001 s účinnosťou od 07.02.2001

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný ...

AUTORSKÝ ZÁKON

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Predmetom zákona je úprava vzťahov vznikajúcich v súvislosti s vytvorením, použitím a šírením ...

Pôsobnosť zákona

§ 2
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na

a)

diela autorov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky alebo majú trvalý pobyt ...

b)

diela po prvý raz zverejnené v Slovenskej republike bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo trvalý ...

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na diela, ktorým je v Slovenskej republike poskytnutá ochrana ...

(3)

Trvanie autorského práva pri dielach cudzích štátnych príslušníkov nemôže byť dlhšie ako ...

(4)

Ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, nie sú týmto zákonom ...

§ 3
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na

a)

výkonných umelcov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky,

b)

výkonných umelcov, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, ale ktorých výkony ...

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na

a)

zvukové záznamy výrobcov zvukových záznamov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky ...

b)

zvukové záznamy, ktorých prvý záznam sa uskutočnil v Slovenskej republike,

c)

zvukové záznamy, ktoré boli prvý raz zverejnené v Slovenskej republike.

(3)

Na zvukovo-obrazové záznamy sa primerane vzťahujú ustanovenia odseku 2.

(4)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na

a)

rozhlasové vysielanie a televízne vysielanie vysielateľov a na programy organizácií verejne prenášajúcich ...

b)

rozhlasové vysielanie a televízne vysielanie uskutočňované vysielateľmi a pôvodné programy verejne ...

§ 4
(1)

Ustanovenia tohto zákona o ochrane vydavateľov predtým nezverejnených diel sa vzťahujú na vydavateľov, ...

(2)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov, výrobcov ...

§ 5
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie architektonické zobrazenie tvorivej myšlienky autora, ...

(2)

Audiovizuálnym dielom je dielo, ktoré pozostáva z radu zaznamenaných spolusúvisiacich obrazov, ...

(3)

Dielom úžitkového umenia je dielo, ktoré je umeleckým výtvorom s úžitkovými funkciami alebo ...

(4)

Fotografickým dielom je záznam svetla alebo iného žiarenia na nosič, na ktorom sa vytvára obraz ...

(5)

Káblovou retransmisiou diela je súčasný, nezmenený a úplný prenos už vysielaných programov, ...

(6)

Nájmom diela je prenechanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny, alebo predmetu príbuzných ...

(7)

Rozmnožovaním je vyhotovenie jednej alebo viacerých rozmnoženín diela alebo predmetu príbuzných ...

(8)

Verejným vykonávaním diela je vykonávanie iného diela, ako je audiovizuálne dielo, najmä recitáciou, ...

(9)

Verejným vystavením diela je vystavenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny priamo alebo nepriamo ...

(10)

Verejným prenosom je šírenie obrazov alebo zvukov záznamov, obrazov a zvukov diela alebo predmetu ...

(11)

Výkonným umelcom je spevák, hudobník, herec, tanečník a iná osoba, ktorá spieva, hrá, predvádza, ...

(12)

Umeleckým výkonom je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie literárneho diela, umeleckého ...

(13)

Vypožičaním diela je bezplatné prenechanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny, alebo predmetu ...

(14)

Vysielaním je prenos diela alebo predmetu príbuzných práv rozhlasovým vysielateľom alebo televíznym ...

(15)

Výrobcom audiovizuálneho diela, iného zvukovo-obrazového záznamu alebo zvukového záznamu je fyzická ...

(16)

Zvukovým záznamom je len sluchom počuteľný záznam zvukov bez ohľadu na to, akým spôsobom a ...

(17)

Zvukovo-obrazovým záznamom je záznam zvukov aj obrazov, ktoré sú vnímateľné sluchom aj zrakom ...

(18)

Počítačovým programom je súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. ...

(19)

Databázou je súbor od seba nezávislých diel, údajov alebo iných materiálov, systematicky alebo ...

(20)

Zhotoviteľom databázy je fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej podnet, účet a zodpovednosť ...

(21)

Satelitom je akékoľvek technické zariadenie, ktoré pracuje vo frekvenčných pásmach pridelených ...

(22)

Informáciami na správu práv sú údaje, ktoré označujú dielo, autora diela, nositeľa akéhokoľvek ...

(23)

Reprografickým alebo iným technickým zariadením je zariadenie, ktoré využíva na zhotovovanie ...

(24)

Sprístupňovaním verejnosti je verejný prenos diela alebo predmetu príbuzných práv takým spôsobom, ...

DRUHÁ ČASŤ

AUTORSKÉ PRÁVO

§ 6
Dielo
(1)

Predmetom autorského práva je literárne dielo, vedecké dielo alebo umelecké dielo, ktoré je výsledkom ...

a)

slovesné dielo a počítačový program,

b)

ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,

c)

divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a ...

d)

hudobné dielo s textom alebo bez textu,

e)

audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,

f)

maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, socha a iné dielo výtvarného umenia,

g)

fotografické dielo,

h)

architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a ...

i)

dielo úžitkového umenia,

j)

kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme.2)

(2)

Predmetom autorského práva je databáza v akejkoľvek forme za predpokladu, že je pôvodná z hľadiska ...

(3)

Ochrana sa nevzťahuje na

a)

myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, ...

b)

text právneho predpisu, rozhodnutie administratívnej a právnej povahy, verejnú listinu, úradný ...

§ 7
Dielo spoluautorov

Dielom spoluautorov je dielo, ktoré vzniklo vlastnou tvorivou duševnou činnosťou dvoch alebo viacerých ...

§ 8
Spojené dielo

Spojeným dielom je dielo, ktoré vzniklo spojením niekoľkých samostatných diel so súhlasom ich ...

§ 9
Spoločné dielo
(1)

Spoločným dielom je dielo, ktoré vzniklo spoločnou činnosťou dvoch autorov alebo viacerých autorov, ...

a)

iniciovala vytvorenie tohto diela,

b)

usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia diela,

c)

zaviazala sa, že dielo pripraví na vydanie a vydá.

(2)

Spoločné dielo sa môže šíriť aj pod menom fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvedenej v odseku ...

§ 10
Súborné dielo
(1)

Súborným dielom je zborník, časopis, pásmo, výstava alebo iné zostavené dielo, ak je jeho usporiadanie ...

(2)

Autorské právo na súborné dielo ako celok patrí tomu, kto ho usporiadal; tým nie sú dotknuté ...

(3)

Autorské právo na vydaný zborník, kartografické dielo a časopis vykonáva vydavateľ.

§ 11
Spracovanie a preklad diela
(1)

Predmetom autorského práva je aj nové pôvodné dielo, ktoré vzniklo osobitným tvorivým spracovaním ...

(2)

Predmetom autorského práva je aj preklad diela do iného jazyka a adaptácia diela.

(3)

Dielo možno spracovať, preložiť do iného jazyka alebo adaptovať ho len so súhlasom jeho autora. ...

§ 12
Anonymné a pseudonymné dielo
(1)

Anonymným dielom je dielo zverejnené bez uvedenia mena autora; meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie ...

(2)

Pseudonymným dielom je dielo zverejnené pod krycím menom; meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie ...

(3)

Dokiaľ sa autor verejne nevyhlási, môže autorské právo na dielo uplatniť ten, kto dielo prvý ...

§ 13
Zverejnenie a vydanie diela
(1)

Dielo je zverejnené v ten deň, keď bolo oprávnene prvý raz verejne vykonané alebo vystavené, ...

(2)

Dielo je vydané v ten deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním jeho rozmnožením. ...

§ 14
Krajina pôvodu diela
(1)

Za krajinu pôvodu diela sa považuje

a)

pri nevydanom diele štát, ktorého je autor štátnym príslušníkom,

b)

pri vydanom diele štát, v ktorom sa oprávnene uskutočnilo prvé vydanie diela.

(2)

Na dielo, ktoré bolo vydané súčasne na území Slovenskej republiky aj inde, sa pozerá ako na dielo ...

§ 15
Vznik autorského práva na dielo
(1)

Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami ...

(2)

Autorské právo sa vzťahuje na celok diela aj na jeho časti.

§ 16
Obsah autorského práva
(1)

Autor má právo na ochranu svojho autorstva, najmä má právo

a)

označiť menom svoje dielo, a aby sa uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom, ...

b)

označiť pseudonymom svoje dielo, a aby sa pseudonym uvádzal na všetkých rozmnoženinách diela ...

c)

neoznačiť svoje dielo menom,

d)

na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akýmkoľvek zásahom do svojho diela alebo ...

e)

rozhodnúť o zverejnení svojho diela.

(2)

Autor diela má výhradné právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na

a)

rozmnožovanie diela,

b)

preklad diela,

c)

adaptáciu, usporiadanie alebo iné spracovanie diela,

d)

použitie diela alebo jeho častí na vytvorenie nového diela,

e)

verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom, nájmom, vypožičiavaním ...

f)

verejné vystavenie diela alebo jeho rozmnoženiny,

g)

verejné vykonanie diela,

h)

vysielanie diela,

i)

káblovú retransmisiu diela,

j)

prenos diela iným spôsobom.

(3)

Autor má právo na autorskú korektúru svojho diela. V prípade architektonického diela je autorskou ...

(4)

Práva autora podľa odsekov 1 a 3 sú neprevoditeľné a časovo neobmedzené.

(5)

Autor má právo na odmenu za každé použitie svojho diela; tohto práva sa nemožno vopred vzdať. ...

(6)

Ustanovenie odseku 2 písm. e) sa nevzťahuje na architektonické dielo a dielo úžitkového umenia. ...

(7)

Práva autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.

§ 17
Pôvodný nositeľ práva dielo použiť
(1)

Pôvodným nositeľom práva dielo použiť je autor.

(2)

Pri diele spoluautorov sú pôvodnými nositeľmi práva dielo použiť všetci spoluautori.

(3)

Pri spoločnom diele je pôvodným nositeľom práva dielo použiť fyzická osoba alebo právnická ...

(4)

Pri súbornom diele je pôvodným nositeľom práva dielo použiť autor, ktorý dielo usporiadal. Práva ...

(5)

Pri diele vytvorenom zamestnancom na plnenie jeho povinností a pod vedením zamestnávateľa je pôvodným ...

(6)

Pri počítačovom programe vytvorenom zamestnancom ako plnenie jeho povinností, ktoré mu vyplývajú ...

(7)

Spoluautori audiovizuálneho diela nemôžu výrobcu zvukovo-obrazového záznamu obmedzovať v rozmnožovaní, ...

Trvanie autorského práva

§ 18
(1)

Autorské právo trvá počas života autora a 70 rokov po jeho smrti.

(2)

Pri diele spoluautorov a pri spojenom diele, ktoré bolo vytvorené na účel použitia v takomto spojení, ...

(3)

Pri spoločnom diele autorské právo trvá 70 rokov od okamihu, keď bolo dielo prvý raz oprávnene ...

(4)

Pri audiovizuálnom diele autorské právo trvá počas života spoluautorov a 70 rokov po smrti posledného ...

(5)

Pri diele zverejnenom pod pseudonymom alebo pri anonymnom diele autorské právo trvá 70 rokov po prvom ...

(6)

Ak je pri trvaní autorského práva k dielu vydanému vo zväzkoch, po častiach, pokračovaniach alebo ...

(7)

Pri databáze autorské právo trvá 70 rokov od okamihu jej zhotovenia.

(8)

Ak dielo, pri ktorom sa trvanie autorského práva neviaže na okamih smrti autora alebo autorov, nebolo ...

§ 19

Trvanie autorského práva sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po skutočnosti rozhodujúcej ...

§ 20
Verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny po prvom predaji
(1)

Právo autora alebo iného nositeľa práv udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu diela ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na architektonické dielo a dielo úžitkového umenia.

§ 21
Vyhotovovanie rozmnoženín diela pre osobnú potrebu
(1)

Fyzická osoba môže vyhotoviť bez súhlasu autora rozmnoženinu jeho zverejneného diela pre svoju ...

(2)

Fyzická osoba nemôže vyhotoviť bez súhlasu autora rozmnoženinu jeho zverejneného diela pre svoju ...

a)

architektonické dielo vo forme projektovej dokumentácie stavby alebo konštrukcie,

b)

rozmnoženinu celého literárneho diela, kartografického diela alebo hudobného diela v písomnej ...

c)

počítačový program s výnimkami podľa § 26 a 27,

d)

iné dielo, ktorého rozmnoženie by bolo v rozpore s riadnym využívaním diela alebo by iným spôsobom ...

(3)

Autori alebo iní nositelia práv majú za rozmnožovanie diela zaznamenaného na zvukovom zázname ...

(4)

Autori diel, ktoré sa môžu vzhľadom na ich povahu rozmnožovať na podklade tlačovín alebo ich ...

(5)

Náhradu odmeny uhradí autorovi alebo iným nositeľom práv prostredníctvom organizácie kolektívnej ...

a)

výrobca alebo dovozca nenahratých nosičov záznamu (ďalej len „nosič“), ktoré sa zvyčajne ...

b)

výrobca alebo dovozca prístrojov na zhotovovanie rozmnoženín zvukových alebo zvukovo-obrazových ...

c)

výrobca alebo dovozca reprografických alebo iných technických zariadení na zhotovovanie rozmnoženín ...

d)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje rozmnožovacie služby za odplatu, a to vo ...

e)

predajca nosičov, prístrojov alebo zariadení namiesto osôb povinných podľa písmen a) až c), ...

(6)

Náhrada odmeny sa neplatí v prípade vývozu nosiča, prístroja a zariadenia uvedených v odseku ...

(7)

Osoby uvedené v odseku 5 sú povinné náhradu odmeny v určenej výške uhrádzať štvrťročne príslušnej ...

(8)

Osoby uvedené v odseku 5 sú povinné predložiť príslušnej organizácii kolektívnej správy2a) ...

§ 22
Citácia diela

Bez súhlasu autora sa môže použiť krátka časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele, ...

§ 23
Vyhotovenie rozmnoženiny diela na vyučovacie účely
(1)

Súhlas autora sa nevyžaduje na

a)

rozmnoženie krátkej časti zverejneného diela zaznamenaného písmom, zvukom alebo obrazom, ak je ...

b)

rozmnoženie zverejneného článku, iného krátkeho diela alebo krátkeho úryvku s ilustráciami, ...

(2)

Každá rozmnoženina diela podľa odseku 1 musí byť označená menom autora alebo jeho pseudonymom. ...

(3)

V prípadoch uvedených v odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 23a
Vyhotovovanie rozmnoženiny diela osobitnou technikou pre potreby nevidiacich

Súhlas autora sa nevyžaduje na rozmnoženie zverejneného diela osobitnou technikou pre potreby nevidiacich. ...

§ 24
Vyhotovovanie rozmnoženiny diela knižnicou alebo archívom prostredníctvom reprografického zariadenia ...
(1)

Knižnica4) alebo archív5) môže bez súhlasu autora vyhotoviť pomocou reprografického zariadenia ...

a)

rozmnoženinu zverejneného článku, iného krátkeho diela alebo krátkeho úryvku s ilustráciami ...

b)

rozmnoženinu akéhokoľvek zverejneného diela, ak je cieľom vyhotovenia rozmnoženiny jeho nahradenie, ...

(2)

V prípadoch podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 25
Použitie diela na informačné účely
(1)

Ak sa uvedie zdroj a meno autora alebo jeho pseudonym, súhlas autora sa nevyžaduje pri

a)

rozmnožovaní článku zverejneného v novinách alebo v inom informačnom prostriedku o aktuálnych ...

b)

rozmnožovaní, vysielaní, prevzatom vysielaní, káblovej retransmisii alebo inom prenose krátkych ...

c)

rozmnožovaní prednášky, príhovoru alebo iného diela podobnej povahy predneseného na verejnosti. ...

(2)

V prípadoch podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 26
Rozmnožovanie a úprava počítačového programu
(1)

Oprávnený nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu autora alebo iného ...

a)

prepojenie počítačového programu k počítačom na účel a v rozsahu, na ktorý bol nadobudnutý, ...

b)

archívne a záložné účely alebo na nahradenie oprávnene nadobudnutej rozmnoženiny počítačového ...

(2)

Oprávnený nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu môže bez súhlasu autora alebo iného ...

(3)

Ak sa ďalšie použitie rozmnoženiny počítačového programu podľa odseku 1 stane neoprávneným, ...

(4)

Právo podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2 nemožno zmluvne vylúčiť.

(5)

V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 27
Spätný preklad počítačového programu zo strojového kódu do zdrojového jazyka počítačového ...
(1)

Súhlas autora alebo iného nositeľa práv sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny kódu počítačového ...

a)

túto činnosť vykonáva oprávnený nadobúdateľ, ktorý je oprávnený používať rozmnoženinu ...

b)

informácia nevyhnutná na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nebola predtým bežne dostupná osobám ...

c)

sa tieto činnosti dotýkajú iba časti počítačového programu a sú nevyhnutné na dosiahnutie ...

(2)

Informáciu získanú činnosťami podľa odseku 1 nemožno použiť na

a)

dosiahnutie iného cieľa, ako je dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových ...

b)

poskytnutie iným osobám s výnimkou takého použitia, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie vzájomnej ...

c)

zabezpečenie vývoja, výroby alebo na obchodovanie s počítačovým programom, ktorý je podobný ...

d)

činnosť, ktorou by sa porušilo právo autora alebo iného nositeľa práv.

(3)

Súhlas autora alebo iného nositeľa práv na činnosti podľa odseku 1 sa vyžaduje na rozmnožovanie ...

(4)

Vyhotovenie rozmnoženiny strojového kódu počítačového programu alebo preklad jeho formy nemožno ...

(5)

V prípadoch uvedených v odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 28
Verejné vystavenie diela
(1)

Súhlas autora na priame verejné vystavenie6) originálu diela alebo jeho rozmnoženiny sa nevyžaduje, ...

a)

ide o verejné vystavenie originálu diela, ktoré bolo predané alebo ku ktorému vlastníctvo bolo ...

b)

verejné vystavenie nie je v rozpore s riadnym využívaním originálu diela alebo jeho rozmnoženiny ...

(2)

V prípadoch uvedených v odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.

§ 28a

Nakladanie s dielom podľa § 21 až 28 nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene ...

§ 29
Prevod autorského práva
(1)

Autor môže prevádzať len právo dielo použiť.

(2)

Nadobúdateľ môže získané oprávnenie previesť na inú osobu len so súhlasom autora.

(3)

Ak zanikne právnická osoba alebo ak zomrie fyzická osoba, na ktorú bolo prevedené právo dielo ...

§ 30
Prechod autorského práva
(1)

Autorské právo prechádza na dedičov. Ustanovenia tohto zákona o autorovi sa vzťahujú, ak nevyplýva ...

(2)

Ak spoluautor nemá dedičov, jeho podiel pripadá ostatným spoluautorom.

§ 31
Prevod originálu diela alebo rozmnoženiny diela
(1)

Ten, kto nadobudne originál diela alebo jeho rozmnoženinu, nenadobúda týmto prevodom právo dielo ...

(2)

Autor, ktorý originál svojho diela previedol za odplatu, môže sa domáhať slušného vyrovnania ...

Zmluvy o šírení diela

§ 32
(1)

Zmluvou o šírení diela udeľuje autor fyzickej osobe alebo právnickej osobe za odmenu súhlas na ...

(2)

Zmluvou o šírení diela je najmä vydavateľská zmluva, zmluva o verejnom vykonávaní diela, zmluva ...

(3)

Zmluva o šírení diela obsahuje spôsob a rozsah šírenia diela, čas, keď sa tak stane, odmenu ...

(4)

V prípade hromadných zmlúv o použití predmetov ochrany6a) káblovou retransmisiou, uzavretých ...

(5)

Celková odmena podľa odseku 4 v prepočte na jedného účastníka káblového rozvodu za kalendárny ...

(6)

V prípade hromadných zmlúv o použití predmetov ochrany rozhlasovým vysielaním a televíznym vysielaním ...

(7)

Pomerná časť podľa odseku 6 sa vypočíta ako pomer časového rozsahu hudobných diel k celkovému ...

(8)

Zmluva o šírení diela sa musí uzavrieť v písomnej forme, inak je neplatná.

§ 33
(1)

Autor je povinný odovzdať oprávnenému používateľovi dielo včas a upravené tak, aby sa mohlo ...

(2)

Oprávnený používateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak mu autor bez závažného dôvodu dielo riadne ...

(3)

Autor môže od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie diela, ak sa šírenie diela neuskutoční v ...

Vydavateľská zmluva

§ 34
(1)

Vydavateľskou zmluvou udeľuje autor vydavateľovi súhlas vydať slovesné dielo, hudobnodramatické ...

(2)

Ak trvá vzťah založený vydavateľskou zmluvou, autor nemôže udeliť inému vydavateľovi súhlas ...

(3)

Ak bude dielo rozobraté skôr, než uplynie lehota, na ktorú bola zmluva uzavretá, môže autor, ...

§ 35
(1)

Autor je oprávnený vykonať autorskú korektúru svojho diela.

(2)

Autor môže odstúpiť od zmluvy a žiadať vrátenie diela, ak sa mu neumožní vykonať autorskú ...

§ 36
Zmluva o verejnom vykonávaní diela

Zmluvou o verejnom vykonávaní diela autor udeľuje súhlas na vykonávanie divadelného diela alebo ...

§ 37
Zmluva o rozširovaní diela vypožičiavaním alebo nájmom rozmnoženín diela
(1)

Zmluvou o rozširovaní diela vypožičiavaním rozmnoženín diela udeľuje autor požičiavateľovi ...

(2)

Zmluvou o rozširovaní diela nájmom rozmnoženín diela udeľuje autor prenajímateľovi súhlas prenechať ...

§ 38
Zmluva o vytvorení diela
(1)

Zmluvou o vytvorení diela sa autor zaväzuje vytvoriť pre objednávateľa dielo za odmenu a udeľuje ...

(2)

Autor je povinný vytvoriť dielo osobne a v určenej lehote. Nárok na odmenu dohodnutú v zmluve autorovi ...

(3)

Ak má dielo nedostatky, ktoré bránia tomu, aby sa dielo mohlo použiť na účel dohodnutý v zmluve, ...

(4)

Ustanovenie § 33 ods. 2 platí obdobne pre zmluvu o vytvorení diela.

§ 39
Zmluva o inom použití diela
(1)

Na zmluvy o inom použití diela sa primerane vzťahujú ustanovenia § 32 ods. 3 a § 33.

(2)

Pri použití hudobného diela výrobou a šírením zvukových a zvukovo-obrazových nosičov, na ktorých ...

§ 40
Voľné dielo
(1)

Ak autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, stane sa jeho dielo voľným ...

(2)

Ak uplynie trvanie autorského práva alebo ak je dielo voľné z iného dôvodu, používateľ nie ...

§ 41
Práva k predtým nezverejnenému dielu
(1)

Osoba, ktorá po uplynutí trvania autorského práva prvý raz zverejní alebo vykoná verejným prenosom ...

(2)

Právo podľa odseku 1 trvá 25 rokov od okamihu zverejnenia alebo verejného prenosu.

§ 42
Predpoklad autorstva

Fyzická osoba, ktorej meno je uvedené na diele zvyčajným spôsobom ako meno autora, sa považuje ...

§ 43
Medzinárodná registrácia audiovizuálneho diela
a)

vyhlásenie nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom,

b)

vyhlásenie je v rozpore s iným vyhlásením zahrnutým do medzinárodného registra.

§ 44
Ohrozenie alebo porušenie autorského práva
(1)

Autor, ktorého právo bolo porušené, môže sa domáhať najmä toho, aby sa porušovanie jeho práva ...

(2)

Na nárok autora na náhradu škody, ktorá vznikla porušením jeho práv, sa vzťahujú ustanovenia ...

(3)

Autor môže uplatňovať rovnaké nároky aj v prípade ohrozenia alebo porušenia svojich práv proti ...

(4)

Autor si môže uplatňovať rovnaké nároky aj v prípade ohrozenia alebo porušenia svojich práv ...

a)

nedovolene odstraňujú alebo menia akúkoľvek informáciu na správu práv v elektronickej forme,

b)

nedovolene rozširujú, dovážajú na rozširovanie, vysielajú, uskutočňujú verejný prenos diel ...

(5)

Autor, ktorého právo bolo porušené, sa môže domáhať zničenia všetkých rozmnoženín diel ...

TRETIA ČASŤ

Práva príbuzné autorskému právu

§ 45
Práva výkonných umelcov

Predmetom práv výkonných umelcov sú ich umelecké výkony, najmä výkony hercov, spevákov, hudobníkov, ...

§ 46
Obsah práva výkonných umelcov
(1)

Na výkonných umelcov a ich umelecké výkony sa primerane vzťahuje § 16 ods. 1.

(2)

Výkonný umelec má výhradné právo udeľovať súhlas na

a)

vysielanie alebo iný verejný prenos svojho umeleckého výkonu; súhlas výkonného umelca nie je ...

b)

zaznamenanie svojho ešte nezaznamenaného umeleckého výkonu,

c)

rozmnožovanie záznamu svojho umeleckého výkonu,

d)

verejné rozširovanie záznamu svojho umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny predajom, nájmom, ...

e)

sprístupňovanie záznamu svojho umeleckého výkonu verejnosti.

(3)

Výkonný umelec má právo na primeranú odmenu za každé použitie svojho umeleckého výkonu; tohto ...

(4)

Právo výkonného umelca udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu svojho umeleckého výkonu ...

(5)

Ak výkonný umelec udelil súhlas na zaznamenanie svojho umeleckého výkonu na zvukovo-obrazový záznam, ...

(6)

Práva výkonného umelca trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu. Ak počas tejto lehoty dôjde ...

§ 47
Obsah práva výrobcov zvukových záznamov
(1)

Predmetom práv výrobcov zvukových záznamov sú sluchom počuteľné zvukové záznamy výkonov výkonných ...

(2)

Výrobca zvukového záznamu má výhradné právo udeľovať súhlas na

a)

rozmnožovanie zvukového záznamu,

b)

verejné rozširovanie zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom, nájmom, vypožičiavaním ...

c)

vysielanie zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny rozhlasom alebo televíziou,

d)

verejný prenos zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom technického zariadenia, ...

e)

sprístupňovanie zvukového záznamu verejnosti.

(3)

Za každé použitie záznamu alebo jeho rozmnoženiny má výrobca právo na primeranú odmenu.

(4)

Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny ...

(5)

Práva výrobcu zvukového záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak počas tejto ...

§ 48
(1)

Primeranú odmenu uhradí ten, kto vysielaním, opakovaným vysielaním, káblovou retransmisiou, verejným ...

(2)

Právo na primeranú odmenu podľa odseku 1 trvá počas trvania práv ustanoveného v § 46 ods. 6 ...

§ 49
Obsah práva výrobcov zvukovo-obrazových záznamov
(1)

Výrobca zvukovo-obrazových záznamov má výhradné právo udeliť súhlas na

a)

rozmnožovanie zvukovo-obrazového záznamu,

b)

verejné rozširovanie zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom, nájmom, vypožičiavaním ...

c)

vysielanie zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny rozhlasom alebo televíziou,

d)

verejný prenos zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom technického ...

e)

sprístupňovanie zvukovo-obrazového záznamu verejnosti.

(2)

Za každé použitie zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny má výrobca právo na primeranú ...

(3)

Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho ...

(4)

Práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukovo-obrazového záznamu. ...

§ 50
Obsah práva rozhlasových vysielateľov a televíznych vysielateľov
(1)

Vysielateľ alebo osoba, ktorá prenáša svoj program verejnosti po drôte, má výhradné právo udeľovať ...

a)

opakované vysielanie svojho vysielania, na vysielanie alebo opakované vysielanie svojho programu prenášaného ...

b)

káblovú retransmisiu svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte,

c)

zaznamenanie svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte,

d)

rozmnoženie záznamu svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte,

e)

verejné rozširovanie záznamu svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte predajom, ...

f)

verejný prenos svojho vysielania alebo svojho programu prenášaného po drôte, ak sa verejný prenos ...

(2)

Právo vysielateľa udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu svojho vysielania alebo záznamu ...

(3)

Práva vysielateľa trvajú 50 rokov od zverejnenia jeho vysielania alebo jeho programu prenášaného ...

(4)

Za udelenie súhlasu podľa odseku 1 má vysielateľ právo na odmenu.

(5)

Právo na primeranú odmenu trvá počas trvania práv ustanovených v odseku 3.

§ 51
Obmedzenie ochrany príbuzných práv
(1)

Ustanovenia § 45 až 50 neplatia, ak sa činnosti uvedené v týchto ustanoveniach vzťahujú na

a)

použitie fyzickou osobou pre jej osobnú potrebu,

b)

použitie krátkych úryvkov v informačnom spravodajstve v odôvodnenom rozsahu,

c)

použitie na vyučovacie účely alebo vedecký výskum,

d)

prípady, keď sa môže dielo použiť bez súhlasu autora podľa § 21 až 28,

e)

vyhotovenie pominuteľného záznamu vysielateľom alebo osobou, ktorá prenáša svoj program verejnosti ...

(2)

Výkonní umelci, výrobcovia zvukových záznamov, výrobcovia zvukovo-obrazových záznamov, vysielatelia, ...

§ 51a
Počítanie trvania príbuzných práv

Trvanie práv výkonných umelcov (§ 46 ods. 6), výrobcov zvukových záznamov (§ 47 ods. 5), výrobcov ...

§ 52
(1)

Ustanovenia § 17, 28a, 29, 30,32 až 40, § 42 a 44 sa primerane vzťahujú na výkonných umelcov ...

(2)

Ustanovenia § 32, 39 a § 44 ods. 3 až 5 sa primerane vzťahujú na výrobcov zvukových záznamov ...

(3)

Ustanovenie § 44 sa primerane vzťahuje na výrobcov zvukovo-obrazových záznamov a ich zvukovo-obrazové ...

(4)

Ustanovenie § 44 sa primerane vzťahuje na vysielateľov a ich programy.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Osobitné práva k databáze

§ 52a

Osobitné práva k databáze, ktorá vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do ...

§ 52b
Osobitné práva zhotoviteľa databázy
(1)

Zhotoviteľ databázy má právo udeľovať súhlas na extrakciu a reutilizáciu celého obsahu databázy ...

(2)

Extrakciou podľa odseku 1 je trvalé alebo dočasné prenesenie celého obsahu databázy alebo jej ...

(3)

Reutilizáciou podľa odseku 1 je akýkoľvek spôsob sprístupnenia celého obsahu databázy alebo ...

(4)

Extrakciou podľa odseku 2 ani reutilizáciou podľa odseku 3 nie je vypožičiavanie databázy.

(5)

Opakovaná a systematická extrakcia, reutilizácia nepodstatných častí obsahu databázy a iné nakladanie, ...

(6)

Práva zhotoviteľa databázy sú prevoditeľné.

§ 52c
Práva a povinnosti používateľa databázy
(1)

Zhotoviteľ databázy, ktorá je sprístupnená akýmkoľvek spôsobom, nesmie používateľovi databázy ...

(2)

Používateľ databázy, ktorá je sprístupnená akýmkoľvek spôsobom, ju nesmie používať inak ...

(3)

Používateľ databázy, ktorá je sprístupnená akýmkoľvek spôsobom, nesmie spôsobiť ujmu autorovi ...

§ 52d
Obmedzenie osobitných práv k databáze
a)

v prípade extrakcie obsahu neelektronickej databázy pre osobnú potrebu,

b)

v prípade extrakcie na ilustráciu pri výučbe alebo vedeckom výskume, ak sa uvedie zdroj a ak je ...

c)

v prípade extrakcie a reutilizácie uskutočnenej na ochranu verejnosti a pri správnom alebo súdnom ...

§ 52e
Trvanie osobitných práv zhotoviteľa databázy
(1)

Osobitné práva zhotoviteľa databázy trvajú 15 rokov.

(2)

Trvanie osobitných práv zhotoviteľa databázy sa počíta od prvého dňa roka nasledujúceho po ...

(3)

Každý nový, kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný prínos do databázy spočívajúci v doplnení, ...

PIATA ČASŤ

§ 53
Kolektívna správa práv
(1)

Práva podľa tohto zákona sa môžu spravovať aj kolektívnou formou.

(2)

Kolektívnu správu práv podľa tohto zákona vykonávajú právnické osoby, ktorým bolo udelené ...

ŠIESTA ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 54
(1)

Trvanie práv sa spravuje týmto zákonom aj vtedy, ak sa začalo pred jeho účinnosťou. Ak tento ...

(2)

To isté platí o právach výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov, rozhlasových vysielateľov ...

§ 54a

Osoby uvedené v § 21 ods. 5 sú povinné uhradiť náhrady odmien v ustanovenej výške za obdobie ...

§ 55

Zrušujú sa:

1.

Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení ...

2.

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 81/1978 Zb., ktorou sa ustanovujú ...

§ 55a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 488/1991 Zb. na vykonanie niektorých ...

Jozef Migaš v. r.

Poznámky

 • 1)  § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch.
 • 1a)  Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
 • 2)  § 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. ...
 • 2a)  Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení ...
 • 3)  Napríklad § 1 a 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, ...
 • 4)  § 1 až 3 zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon) v znení zákona ...
 • 5)  § 15 a 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej ...
 • 6)  § 1 ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. ...
 • 6a)  § 2 písm. b) zákona č. 283/1997 Z. z. v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších ...
 • 9)  § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  § 663 až 670 Občianskeho zákonníka.
 • 11)  Čl. 2 Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (oznámenie Federálneho ministerstva ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore