Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 3/2002 účinný od 11.01.2002

Platnosť od: 11.01.2002
Účinnosť od: 11.01.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Geológia, geodézia, kartografia, Vlastnícke práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD54DSEUPPČL0

Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 3/2002 účinný od 11.01.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 3/2002 s účinnosťou od 11.01.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny ...

vyhlasuje

úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Kataster nehnuteľností
(1)

Kataster nehnuteľností (ďalej len „kataster“) je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. ...

(2)

Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území.

§ 2
Informačný systém

Kataster slúži aj ako informačný systém, najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové ...

§ 3
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej ...

(2)

Hranicu pozemku určujú lomové body. Za hranicu susedných pozemkov vymedzenú vlastníckym právom ...

(3)

Parcelou sa rozumie geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej ...

(4)

Geometrickým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie vymedzenie tvaru a rozmerov ...

(5)

Polohovým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie ich definovanie v zobrazovacom ...

(6)

Lomový bod je bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného ...

(7)

Výmerou parcely sa rozumie vyjadrenie plošného obsahu priemetu pozemku do zobrazovacej roviny v plošných ...

(8)

Katastrálnym územím sa rozumie územno-technická jednotka, ktorú tvorí územne uzavretý a v katastri ...

(9)

Katastrálnym operátom sa rozumie súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra ...

(10)

Katastrálnou mapou sa rozumie polohopisná mapa veľkej mierky, zobrazujúca všetky nehnuteľnosti ...

(11)

Mapou určeného operátu sa rozumie mapa, na ktorej sú zobrazené pozemky vymedzené vlastníckymi ...

(12)

Identifikáciou parcely sa rozumie porovnanie zápisu a zákresu totožnosti tej istej nehnuteľnosti ...

(13)

Základné štátne mapové dielo je mapa alebo súhrn mapových listov, ktoré súvisle pokrývajú ...

(14)

Geodetickými prácami sa rozumejú meračské práce, zaznamenávanie a spracúvanie výsledkov merania, ...

Zápis práv k nehnuteľnostiam

§ 4
(1)

Práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom práv k nehnuteľnostiam do katastra (ďalej ...

(2)

Zápisom práv k nehnuteľnostiam sa rozumie vklad, záznam a poznámka.

(3)

Zápisy práv k nehnuteľnostiam majú právotvorné, evidenčné alebo predbežné účinky podľa ...

§ 5
(1)

Vklad je úkon správy katastra; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam.

(2)

Záznam je úkon správy katastra plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ...

(3)

Poznámka je úkon správy katastra, ktorý je určený na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzťahujúceho ...

DRUHÁ ČASŤ

PREDMET A OBSAH KATASTRA

§ 6
Predmet katastra
(1)

V katastri sa evidujú

a)

katastrálne územia;

b)

pozemky, ktoré sú vymedzené

1.

vlastníckou hranicou,

2.

vlastníckou hranicou a sú zlúčené do väčších celkov,

3.

hranicou držby,

4.

hranicou druhu pozemku,

5.

rozhraním spôsobu využívania,

6.

hranicou katastrálneho územia,

7.

hranicou zastavaného územia obce;

c)

stavby spojené so zemou pevným základom, ktoré sú

1.

označené súpisným číslom,

2.

rozostavanými stavbami v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim; rozostavanou stavbou ...

3.

podzemnými stavbami, a to v miestach ich prienikov so zemským povrchom,

4.

nadzemnými stavbami, a to prienikom ich vonkajšieho obvodu so zemským povrchom alebo priemetom ich ...

d)

byty a nebytové priestory, ktoré sú predmetom vlastníckych vzťahov; tie sa evidujú len v súbore ...

e)

chránené časti prírody a krajiny a kultúrne pamiatky;1)

f)

práva k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri, práva k stavbám, bytom a nebytovým priestorom na ...

(2)

V pochybnostiach, či ide o predmet evidovania v katastri uvedený v odseku 1 písm. c), rozhoduje správa ...

(3)

Nehnuteľnosti významné z hľadiska obrany, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, ako aj práva ...

§ 7
Obsah katastra
a)

geometrické určenie a polohové určenie nehnuteľností a katastrálnych území,

b)

parcelné čísla, druhy a výmery pozemkov, súpisné čísla stavieb, údaje o príslušnosti pozemkov ...

c)

údaje o právach k nehnuteľnostiam vrátane identifikačných údajov o vlastníkoch nehnuteľností ...

d)

údaje o základných a podrobných polohových bodových poliach alebo údaje o bodových poliach,

e)

sídelné a nesídelné geografické názvy.

§ 8
Katastrálny operát
(1)

Katastrálny operát tvoria dokumentačné materiály potrebné na spravovanie katastra a obnovu katastrálneho ...

a)

súbor geodetických informácií, ktorý tvoria katastrálne mapy, mapy určeného operátu, geometrické ...

b)

súbor popisných informácií, ktorý tvoria

1.

údaje o katastrálnych územiach, parcelách, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a iných oprávnených ...

2.

údaje o sídelných a nesídelných názvoch;

c)

zbierku listín, ktorá obsahuje najmä písomné vyhotovenia zmlúv, dohôd a písomných vyhlásení ...

d)

sumárne údaje katastra o pôdnom fonde;

e)

pozemkové knihy, železničnú knihu a ich operát; pozemkové knihy a železničná kniha slúžia ...

f)

osobitnú evidenciu zmlúv, verejných listín alebo iných listín, ktoré potvrdzujú alebo osvedčujú ...

(2)

Duplikát katastrálneho operátu alebo jeho časti možno vyhotoviť len z dôvodov uvedených v tomto ...

(3)

Neplatný katastrálny operát je archívny dokument s trvalou dokumentárnou hodnotou.4) Na neplatnom ...

(4)

Pozemkové knihy a železničná kniha sú archívne dokumenty s trvalou dokumentárnou hodnotou.4)

§ 9
Druhy pozemkov
a)

ornú pôdu,

b)

chmeľnice,

c)

vinice,

d)

záhrady,

e)

ovocné sady,

f)

trvalé trávne porasty,

g)

lesné pozemky,

h)

vodné plochy,

i)

zastavané plochy a nádvoria,

j)

ostatné plochy.

§ 10
Vydanie časti katastrálneho operátu
(1)

Z katastrálneho operátu možno vydať jeho časti súdom a orgánom činným v trestnom konaní, a ...

(2)

Dokumentáciu a listiny vyhotovené správou katastra možno podľa odseku 1 vydať len po vyhotovení ...

(3)

Dokumentáciu a listiny vyhotovené inými štátnymi orgánmi a účastníkmi právnych úkonov možno ...

TRETIA ČASŤ

SPRÁVA KATASTRA

Prvý oddiel
Pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku katastra

§ 11
Orgány štátnej správy na úseku katastra
(1)

Ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra je Úrad geodézie, kartografie a katastra ...

(2)

Zriaďujú sa miestne orgány štátnej správy na úseku katastra. Miestnymi orgánmi štátnej správy ...

§ 12
Pôsobnosť úradu
a)

vypracúva koncepcie a smery rozvoja katastra a riadi výkon štátnej správy na úseku katastra,

b)

riadi katastrálne úrady; v pochybnostiach rozhoduje o ich príslušnosti,

c)

overuje spôsobilosť zamestnancov katastrálnych úradov rozhodovať o návrhu na vklad,

d)

vykonáva katastrálnu inšpekciu,

e)

zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku katastra.

§ 13
Katastrálna inšpekcia
(1)

Katastrálnou inšpekciou vykonáva úrad štátny dozor nad úrovňou spravovania, aktualizácie a ...

(2)

Katastrálnu inšpekciu v mene úradu vykonávajú poverení katastrálni inšpektori.

§ 14
Pôsobnosť katastrálnej inšpekcie

Katastrálnej inšpekcii podliehajú fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce geodetické činnosti ...

§ 15
Oprávnenie katastrálneho inšpektora
(1)

Katastrálny inšpektor je oprávnený pri výkone katastrálnej inšpekcie požadovať od fyzických ...

(2)

Katastrálny inšpektor je povinný pri výkone katastrálnej inšpekcie preukázať sa preukazom vydaným ...

§ 16
Miestne orgány štátnej správy na úseku katastra
(1)

Katastrálny úrad vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode kraja. Sídlom katastrálneho ...

(2)

Správa katastra vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode okresu. Sídlom správy ...

(3)

Katastrálny úrad so súhlasom úradu môže zriadiť alebo zrušiť pracovisko správy katastra i ...

(4)

Podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na katastrálnych úradoch ...

§ 16a
Postavenie katastrálneho úradu a správy katastra
(1)

Katastrálny úrad je právnická osoba. Katastrálny úrad je rozpočtová organizácia štátu zapojená ...

(2)

Na čele katastrálneho úradu je prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu.

(3)

Správa katastra koná a rozhoduje v administratívnoprávnych veciach samostatne.

(4)

Na čele správy katastra je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva prednosta katastrálneho úradu. ...

§ 17

Zrušený.

§ 18
Pôsobnosť katastrálneho úradu a správy katastra
(1)

Katastrálny úrad

a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku katastra,

b)

vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v prvom stupni konajú správy katastra, ...

c)

zabezpečuje zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov.5b)

(2)

Správa katastra

a)

rozhoduje v katastrálnom konaní,

b)

zapisuje práva k nehnuteľnostiam,

c)

spravuje a aktualizuje kataster v súlade s právnym stavom a so skutočným stavom na základe ohlásených ...

d)

vydáva verejné listiny, ktoré potvrdzujú práva a povinnosti k nehnuteľnostiam, ako aj iné skutočnosti ...

e)

kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra, ...

f)

spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde,

g)

prejednáva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra a v konaní o porušení ...

h)

spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu,

i)

poskytuje informácie z katastra,

j)

overuje kópie alebo rovnopisy verejných listín alebo iných listín, na ktorých základe sa má ...

k)

rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri.

Druhý oddiel
Súčinnosť pri spravovaní katastra

§ 19
Súčinnosť s vlastníkmi a s inými oprávnenými osobami
a)

dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli ...

b)

zúčastniť sa na katastrálnom konaní alebo vyslať na toto konanie svojho zástupcu,

c)

označiť trvale na svoje náklady lomové body hraníc pozemkov; neoznačujú sa hranice pozemkov, ...

§ 20
Súčinnosť s obcami
(1)

Obce sú povinné

a)

zasielať správam katastra svoje rozhodnutia o nehnuteľnostiach a o právach k nehnuteľnostiam do ...

b)

vyhlasovať na svojich územiach začatie katastrálneho konania na základe oznámenia správy katastra, ...

c)

oznamovať správam katastra zmeny údajov katastra, ktoré samy zistili, a to do 30 dní od ich zistenia, ...

d)

starať sa o trvalé označenie lomových bodov územných hraníc obcí, a to spôsobom, aký určí ...

(2)

Na obce, ktorých územie alebo jeho časť boli zahrnuté do vojenského obvodu,6) povinnosti uvedené ...

§ 21
Súčinnosť so štátnymi orgánmi a s notármi
(1)

Štátne orgány, štátne právnické osoby1) a notári sú povinní zasielať správam katastra nimi ...

(2)

Štátne orgány a notári zasielajú spolu s verejnými listinami a inými listinami o právach k nehnuteľnostiam ...

(3)

Na podnet správy katastra a v súčinnosti s ňou štátne orgány, organizácie, prípadne notári ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

KATASTRÁLNE KONANIE

Prvý oddiel
Spoločné ustanovenia o katastrálnom konaní

§ 22
Katastrálne konanie
(1)

V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o určení priebehu hranice ...

(2)

Na katastrálne konanie je príslušná správa katastra, v ktorej územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. ...

(3)

V katastrálnom konaní sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní,7) ak tento ...

§ 23

Zrušený.

§ 24

Zrušený.

§ 25

Zrušený.

§ 26
Vstup na nehnuteľnosti
(1)

Zamestnanci katastrálneho úradu, katastrálni inšpektori a členovia komisií zriadených na obnovu ...

(2)

Vstupovať na nehnuteľnosti určené na obranu a na ochranu vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, ...

§ 27
Oznamovacia povinnosť

Úrad a katastrálne úrady oznamujú príslušným štátnym orgánom skutočnosti nasvedčujúce, ...

Druhý oddiel
Zápis práv k nehnuteľnostiam

Vklad
§ 28
(1)

Práva k nehnuteľnostiam8) zo zmlúv uvedené v § 1 ods. 1 sa zapisujú do katastra vkladom, ak tento ...

(2)

Práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1 vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, ...

(3)

Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra o jeho povolení. ...

(4)

Právne účinky vkladu pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu9) vznikajú ...

(5)

Právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zo zmluvy o prevode vlastníctva nebytového ...

(6)

Každý má právo nahliadnuť do evidencie doručených návrhov na vklad.

§ 29

Vklad podľa § 28 možno vykonať iba na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra.

§ 30
(1)

Účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, ...

(2)

Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania.

(3)

Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje

a)

meno (obchodné meno, názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) účastníka konania,

b)

označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,

c)

označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo ...

d)

číslo listu vlastníctva a názov katastrálneho územia, ak je právo k nehnuteľnosti, ktoré má ...

e)

určenie dňa, ku ktorému majú vzniknúť právne účinky vkladu pri prevode majetku štátu na iné ...

(4)

Prílohy k návrhu na vklad sú najmä:

a)

zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v počte vyhotovení ...

b)

verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti ...

c)

identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva, ...

d)

geometrický plán,

e)

ocenenie nehnuteľností,10)

f)

výpis z obchodného registra alebo z iného registra, ak je účastníkom konania právnická osoba, ...

g)

dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa ...

(5)

Správa katastra je návrhom účastníka konania viazaná.

(6)

Správa katastra na písomnom vyhotovení návrhu na vklad vyznačí dátum a hodinu doručenia návrhu ...

§ 31
(1)

Správa katastra preskúma platnosť zmluvy, a to najmä oprávnenie prevodcov nakladať s nehnuteľnosťou, ...

(2)

Pri rozhodovaní o povolení vkladu prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti,10b) ...

(3)

Ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne. Ak sú podmienky ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa vklad povoľuje, správa katastra vyznačí v zmluve.

(5)

Vyznačenie obsahuje

a)

deň, keď správa katastra o vklade rozhodla,

b)

podpis osoby, ktorá vklad povolila,

c)

odtlačok okrúhlej pečiatky správy katastra.

(6)

Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť odo dňa jeho vyznačenia. Proti rozhodnutiu, ...

(7)

Správa katastra doručí zmluvu s vyznačením rozhodnutia o povolení vkladu všetkým účastníkom ...

(8)

Správa katastra doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto ...

§ 31a
Prerušenie konania o návrhu na vklad
a)

sa začalo konanie o predbežnej otázke,

b)

nebol zaplatený správny poplatok,

c)

bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu alebo inú listinu, ...

d)

to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní.

§ 31b
Zastavenie konania o návrhu na vklad
a)

návrh nepodal účastník konania,

b)

účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad,

c)

už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu uvedeného v § 31 ods. 1,

d)

účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili,

e)

v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok,

f)

účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, prípadne jeho príloh. ...

§ 32
(1)

Správa katastra rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

(2)

Správa katastra rozhodne o návrhu podanom podľa § 28 ods. 4 do 15 dní odo dňa doručenia návrhu ...

§ 33
Spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad
(1)

O návrhu na vklad rozhoduje zamestnanec katastrálneho úradu s vysokoškolským vzdelaním, ktorý ...

(2)

Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí ...

(3)

Podrobnosti o vydávaní a odoberaní oprávnenia na spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad ustanoví ...

Záznam
§ 34
(1)

Práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, ...

(2)

Právo k nehnuteľnosti podľa § 1 ods. 1, ktoré vzniklo rozhodnutím súdu o neplatnosti právneho ...

(3)

Na vykonanie záznamu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)

§ 35
(1)

Správa katastra vykoná záznam bez návrhu, prípadne na návrh vlastníka alebo inej oprávnenej ...

(2)

Návrh na vykonanie záznamu sa musí podať písomne a musí obsahovať

a)

meno (obchodné meno, názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) navrhovateľa,

b)

označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,

c)

verejnú listinu alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti,

d)

označenie príloh.

§ 36
(1)

Správa katastra posúdi, či je predložená verejná listina alebo iná listina bez chýb v písaní ...

(2)

Ak je verejná listina alebo iná listina spôsobilá na vykonanie záznamu, správa katastra vykoná ...

§ 36a
(1)

Správa katastra posúdi, či predložená verejná listina vydaná podľa osobitného predpisu3) obsahuje ...

(2)

Ak správa katastra zistí, že verejná listina podľa odseku 1 nemá náležitosti podľa osobitného ...

§ 37

Zrušený.

Poznámka
§ 38
(1)

Ak niekto tvrdí, že je oprávnený v právnom vzťahu k nehnuteľnosti a právo k nehnuteľnosti nie ...

(2)

Na preukázanie vlastníctva nehnuteľnosti s cieľom vydať osvedčenie podľa odseku 1 možno použiť ...

(3)

V prospech toho, kto podá návrh na súd na určenie práva k nehnuteľnosti alebo požiada notára ...

(4)

Ak súd v rozhodnutí určí alebo notár osvedčí, že ide o právo k nehnuteľnosti, správa katastra ...

(5)

Ak súd zamietne návrh na určenie práva k nehnuteľnosti alebo ak notár nevydá osvedčenie, súd ...

§ 39
(1)

Na základe oznámenia súdu alebo iného štátneho orgánu alebo na návrh veriteľa, prípadne dlžníka ...

(2)

Na základe právoplatného rozhodnutia alebo na základe osvedčenia podľa odseku 1 správa katastra ...

(3)

Začatie konania o výkone rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, vyhlásenie konkurzu proti vlastníkovi ...

(4)

Do katastra sa zapíšu aj ďalšie poznámky o právach k nehnuteľnostiam, ak to ustanovuje tento ...

§ 40

Na zápis poznámky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)

Spoločné ustanovenia o zápise práv k nehnuteľnostiam
§ 41
Spôsob zápisu práv k nehnuteľnostiam
(1)

Práva k nehnuteľnostiam sa vpisujú do listu vlastníctva a do súboru popisných informácií katastra; ...

(2)

Práva k nehnuteľnostiam (odsek 1) sa zapisujú v poradí, v akom sa správe katastra doručili návrhy ...

§ 42
Spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra
(1)

Na vklad a záznam je spôsobilá v štátnom jazyku alebo v úradne overenom preklade a na tej istej ...

(2)

Zmluva, verejná listina alebo iná listina obsahujú označenie

a)

účastníkov práv k nehnuteľnostiam spôsobom, aký vylučuje možnosť zámeny osôb (najmä uvedením ...

b)

právneho úkonu a jeho predmet, miesto a čas právneho úkonu,

c)

nehnuteľností podľa katastrálnych území, parcelných čísel pozemkov evidovaných v súbore popisných ...

(3)

Podpisy prevodcov na zmluve musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov;10a) ak je prevodcom ...

(4)

Ak písomné vyhotovenie zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny obsahuje chyby v písaní alebo ...

§ 43
Lehoty na vykonanie zápisu
a)

v deň, keď rozhodnutie o povolení vkladu nadobudlo právoplatnosť, najneskôr však v nasledujúci ...

b)

do 60 dní od doručenia verejnej listiny alebo inej listiny spôsobilých na záznam, ktoré potvrdzujú ...

c)

v deň, keď boli splnené podmienky na zápis poznámky.

§ 44
Plomba o zmene práva k nehnuteľnosti
(1)

Správa katastra najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď jej bola doručená zmluva, verejná ...

(2)

Plomba sa vyznačí (odsek 1) v poradí, v akom sa správe katastra doručili návrhy na zápis do katastra. ...

Osobitné ustanovenia o zápise práv k nehnuteľnostiam
§ 45
(1)

Zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 41 k dielom sa nevykoná, ak sa neuskutoční ...

(2)

Správa katastra do prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k všetkým dielom nezaradí zmluvy, ...

(3)

Postup podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje na zápis prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku, ...

§ 46
(1)

K zmluve, verejnej listine alebo inej listine o právach k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli reálnym ...

(2)

Pri zápise údajov o právach k nehnuteľnostiam (§ 1 ods. 1) sa ako vlastník zapíše osoba uvedená ...

(3)

Pri zápise údajov o práve k novej stavbe uvedenej v § 6 ods. 1 písm. c) v prvom bode sa ako vlastník ...

(4)

Pri zápise údajov o práve k rozostavanej stavbe sa predkladá právoplatné stavebné povolenie, ...

(5)

Pri zápise údajov o práve k novej stavbe uvedenej v § 6 ods. 1 písm. c) v treťom a štvrtom bode ...

(6)

Pri zápise údajov o práve k stavbám uskutočneným prestavbou alebo novou výstavbou vojnou zničených ...

§ 47
Oznámenie o zápise

Správa katastra oznámi účastníkom konania a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ...

Tretí oddiel
Konanie o určení priebehu hranice pozemkov

Začatie konania o určení priebehu hranice pozemkov
§ 48
(1)

Konanie o určení priebehu hranice pozemkov sa začína na návrh vlastníka pozemku.

(2)

Účastníkmi konania sú navrhovateľ a vlastníci pozemkov, s ktorými je priebeh hranice sporný; ...

(3)

Návrh na začatie konania sa musí podať písomne a musí obsahovať

a)

meno (obchodné meno, názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) navrhovateľa a ďalších účastníkov ...

b)

označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,

c)

pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,

d)

označenie príloh.

(4)

Správa katastra bezodkladne doručí návrh na začatie konania účastníkom konania.

§ 49

Na rozhodnutie o určení priebehu hranice pozemkov slúži technický podklad vyhotovený správou ...

§ 50

Správa katastra rozhodne o návrhu na určenie priebehu hranice pozemkov do šiestich mesiacov od začatia ...

§ 51

Proti rozhodnutiu správy katastra o určení priebehu hranice pozemkov (§ 50) možno podať odvolanie. ...

Štvrtý oddiel
Zrušený.

§ 52

Zrušený.

§ 53

Zrušený.

§ 54

Zrušený.

§ 55

Zrušený.

§ 56

Zrušený.

Piaty oddiel
Aktualizácia katastrálneho operátu

§ 57
Prešetrovanie a vykonávanie zmien údajov katastra
(1)

Správy katastra v spolupráci s obcami priebežne prešetrujú ohlásené alebo inak zistené zmeny ...

(2)

Na prešetrovanie a vykonávanie zmien údajov katastra sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom ...

§ 58

Zrušený.

§ 59
Oprava chýb v katastrálnom operáte
(1)

Správa katastra aj bez návrhu

a)

opraví údaje katastra, ak sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, alebo s výsledkami ...

b)

v súčinnosti s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opraví v katastrálnej mape chybne zakreslené ...

c)

v súčinnosti so štátnymi orgánmi, obcami, notármi, ako aj s vlastníkmi a inými oprávnenými ...

(2)

Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní pri oprave chýb v katastrálnom operáte poskytovať ...

(3)

Ten, koho práv, záujmov chránených právom alebo povinností sa údaje katastra týkajú, môže ...

(4)

Oprava chýb v katastrálnom operáte nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam; ...

(5)

Na opravu chýb v katastrálnom operáte sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,7) ak ...

Šiesty oddiel
Obnova katastrálneho operátu

§ 60

Zrušený.

§ 61

Zrušený.

§ 62

Zrušený.

§ 63
Konanie o námietkach
(1)

Po vyhotovení nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií ...

(2)

Obec zverejní v mieste obvyklým spôsobom, že obnovený katastrálny operát sa stane platným odo ...

(3)

Ten, ktorého práv, záujmov chránených právom alebo povinností sa údaje katastra týkajú, môže ...

(4)

Pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením duplikátu platného stavu sa konanie ...

§ 64
Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu
(1)

Platnosť obnoveného katastrálneho operátu vyhotoveného novým mapovaním, prípadne skrátenou ...

(2)

Vyhlásením platnosti obnoveného katastrálneho operátu sa dovtedajší katastrálny operát stáva ...

(3)

Platnosť obnoveného katastrálneho operátu alebo jeho časti vyhotovením duplikátu platného stavu ...

PIATA ČASŤ

GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRÁCE

§ 65
Geodetické a kartografické práce
(1)

Na zmeny v súbore geodetických informácií alebo na jeho obnovu možno použiť len overené výsledky ...

(2)

Výsledky podrobného merania overí správa katastra, v ktorej územnom obvode sa meralo.

§ 66
Osobitné ustanovenie

Geodetické práce v objektoch s osobitným režimom ochrany (§ 6 ods. 3) v správe Ministerstva obrany ...

§ 67
Geometrický plán
(1)

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži ...

(2)

Geometrický plán sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické ...

(3)

Geometrický plán môže vyhotoviť správa katastra; iná právnická osoba alebo fyzická osoba vtedy, ...

(4)

Ten, kto vyhotovil geometrický plán, a nemá osobitné oprávnenie vydané úradom, zabezpečí jeho ...

(5)

Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený aj správou katastra.

§ 67a
Revízia údajov katastra
(1)

Právnická osoba zriadená úradom podľa potreby reviduje zhodu údajov katastra s právnym stavom ...

(2)

Revíziu údajov katastra začne právnická osoba zriadená úradom oznámením obci, na ktorej území ...

(3)

Ak bolo vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe doručené predvolanie do vlastných rúk alebo verejnou ...

(4)

Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo ak nie je známe, či taká osoba ...

(5)

Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na revízii údajov katastra nie je nevyhnutná, ...

(6)

O výsledku revízie údajov katastra sa spíše zápis; ak sú zistené rozdiely, právnická osoba ...

(7)

Výsledok revízie údajov katastra nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam. ...

(8)

Na revíziu údajov katastra sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)

§ 67b
Dôvody a spôsoby obnovy katastrálneho operátu
(1)

Obnovu katastrálneho operátu začne právnická osoba zriadená úradom alebo iná osoba na návrh ...

(2)

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním sa začne, ak sa katastrálny operát stane na ďalšie ...

(3)

Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním spočíva v zisťovaní priebehu hraníc územno-správnych ...

(4)

Katastrálny operát alebo jeho časť možno obnoviť skrátenou formou, ak katastrálna mapa vyhovuje ...

(5)

Ak sa katastrálny operát alebo jeho časť stanú nespôsobilými na ďalšie používanie v dôsledku ...

(6)

Obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, prípadne skrátenou formou začne správa katastra ...

(7)

Obnova katastrálneho operátu nadväzuje na platný katastrálny operát. Výsledok obnovy katastrálneho ...

§ 67c
Zisťovanie priebehu hraníc
(1)

Priebeh hraníc zisťuje komisia zložená zo zástupcov príslušnej správy katastra, právnickej ...

(2)

Priebeh hraníc sa zisťuje za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb alebo ich zástupcov. ...

(3)

Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo nie je známe, či taká osoba ...

(4)

Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na zisťovaní priebehu hraníc nie je nevyhnutná, ...

(5)

Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, ...

(6)

Pri zisťovaní priebehu hraníc sa zisťujú aj ďalšie údaje katastra potrebné na evidovanie nehnuteľností. ...

(7)

O výsledku zisťovania priebehu hraníc spíše komisia zápisnicu, ktorú okrem jej členov podpíšu ...

§ 67d
Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií
(1)

Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií novým ...

(2)

Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií skrátenou ...

(3)

Súčasťou nového súboru geodetických informácií je mapa veľkej mierky, ktorá sa po skončení ...

(4)

Vyhotovenie duplikátu platného stavu súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií ...

ŠIESTA ČASŤ

VEREJNOSŤ KATASTRÁLNEHO OPERÁTU, HODNOVERNOSŤ A ZÁVÄZNOSŤ ÚDAJOV KATASTRA

§ 68
Verejnosť katastrálneho operátu
(1)

Katastrálny operát je verejný. Každý má právo do neho nahliadať a robiť si z neho výpisy, ...

(2)

Verejnosť zbierky listín [§ 8 ods. 1 písm. c)] je obmedzená a umožňuje sa len vlastníkom alebo ...

§ 69
Poskytovanie údajov katastra
(1)

Správa katastra vyhotoví na požiadanie potvrdený výpis alebo potvrdenú kópiu zo súboru geodetických ...

(2)

Správa katastra nevyhotoví potvrdený výpis alebo kópiu z listu vlastníctva k nehnuteľnosti, na ...

(3)

Správy katastra vyhotovujú na požiadanie aj odpisy a kópie z katastrálneho operátu, ktoré nie ...

(4)

Vybrané údaje podľa odseku 3 môže poskytnúť na požiadanie aj právnická osoba zriadená úradom ...

(5)

Vyhotovenie potvrdeného výpisu alebo kópie a identifikácie parcely, vyhotovenie odpisov a kópií, ...

§ 70
Hodnovernosť a záväznosť údajov katastra
(1)

Údaje katastra uvedené v § 7 sú hodnoverné, ak sa nepreukáže opak.

(2)

Údaje katastra, a to údaje o právach k nehnuteľnostiam, parcelné číslo, geometrické určenie ...

§ 71
Používanie záväzných údajov katastra
(1)

Záväzné údaje katastra sa používajú najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na účely správy ...

(2)

Záväzné údaje katastra slúžia ako podklad na písomné vyhotovenie verejných listín a iných ...

(3)

Údaje katastra, ktorých hodnovernosť je vyvrátená, sa nesmú používať.

SIEDMA ČASŤ

POPLATKY, TROVY A SANKCIE

§ 72
Poplatky
(1)

Správy katastra vyberajú správne poplatky za návrh na začatie katastrálneho konania, za vyhotovenie ...

(2)

Správne poplatky sa vyberajú podľa osobitného predpisu.22)

§ 73
Náhrada trov katastrálneho konania

Ak sa vlastník alebo iná oprávnená osoba bez ospravedlniteľného dôvodu nezúčastnia na katastrálnom ...

Priestupky

§ 74
(1)

Priestupku proti poriadku na úseku katastra sa dopustí ten, kto

a)

neohlási zmeny údajov katastra týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, ...

b)

nepredloží na výzvu správy katastra v určenej lehote podklady na zápis údajov o nehnuteľnosti, ...

c)

neoznačí na výzvu správy katastra lomové body hraníc pozemkov, územných hraníc obcí, hoci ...

d)

sa nezúčastní na katastrálnom konaní napriek predvolaniu a bez ospravedlniteľného dôvodu, hoci ...

e)

poškodí, neoprávnene premiestni, odstráni alebo zničí meračskú značku, signál alebo iné zariadenie ...

f)

úmyselne ohlási správe katastra nepravdivé údaje týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom ...

g)

úmyselne a neoprávnene zmení údaje katastra,

h)

neoprávnene overí geometrický plán alebo iný výsledok geodetických prác,

ch)

overí geometrický plán alebo iný výsledok geodetických prác vrátane projektových prác v odbore ...

(2)

Za priestupok môže správa katastra uložiť pokutu

a)

do 1 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. a) až d),

b)

do 3 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. e),

c)

do 5 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. f) a g).

§ 75
(1)

Priestupky podľa § 74 ods. 1 písm. h) a ch) prejednáva katastrálny inšpektor.

(2)

Za priestupky podľa odseku 1 môže katastrálny inšpektor uložiť fyzickej osobe pokutu do 25 000 ...

(3)

Fyzickej osobe, ktorá sa opakovane dopustí priestupku podľa odseku 1 v lehote do jedného roka, môže ...

Porušenie poriadku na úseku katastra právnickými osobami

§ 76
(1)

Právnická osoba poruší poriadok na úseku katastra, ak

a)

neohlási zmeny údajov katastra týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, ...

b)

nepredloží na výzvu správy katastra v určenej lehote podklady na zápis údajov o nehnuteľnosti, ...

c)

neoznačí na výzvu správy katastra lomové body hraníc pozemkov, územných hraníc obcí, hoci ...

d)

sa nezúčastní na katastrálnom konaní napriek predvolaniu a bez ospravedlniteľného dôvodu, hoci ...

e)

poškodí, neoprávnene premiestni, odstráni alebo zničí meračskú značku, signál alebo iné zariadenie ...

f)

ohlási správe katastra nepravdivé údaje o nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, ...

g)

nezašle vyhotovené verejné listiny alebo iné listiny o nehnuteľnostiach alebo o právach k nehnuteľnostiam, ...

h)

neoprávnene zmení údaje katastra.

(2)

Za porušenie poriadku na úseku katastra môže správa katastra uložiť právnickej osobe pokutu

a)

do 10 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. a),

b)

do 30 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. b) a c),

c)

do 50 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. d),

d)

do 100 000 Sk za konanie uvedené v odseku 1 písm. e) až h).

(3)

Za opakované porušenie poriadku na úseku katastra môže správa katastra uložiť právnickej osobe ...

§ 77
(1)

Priestupok prejedná správa katastra [§ 74 ods. 1 písm. a) až g)] alebo katastrálny inšpektor ...

(2)

Porušenie právneho poriadku na úseku katastra prejedná správa katastra príslušná podľa miesta, ...

(3)

Pokutu podľa § 74 ods. 2 a § 75 ods. 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa správa ...

(4)

Pokutu podľa § 76 ods. 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa správa katastra dozvedela ...

(5)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(6)

Uložením pokuty nezaniká právo na náhradu trov katastrálneho konania.

(7)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

(8)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný predpis.23)

(9)

Na konanie o porušení poriadku na úseku katastra právnickými osobami sa vzťahujú všeobecné ...

ÔSMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§ 78
(1)

Zápisy práv k nehnuteľnostiam v evidencii nehnuteľností vykonané do 31. decembra 1992 preukazujú ...

(2)

Zápisy práv k nehnuteľnostiam vykonané podľa zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych ...

(3)

Podľa tohto zákona sa zapisujú aj práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv uzavretých pred 1. januárom ...

§ 79
(1)

Údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách sa preberajú do katastra od príslušných orgánov ...

(2)

Údaje o príslušnosti pozemkov k zastavanému územiu obce sa preberajú do katastra; ich prebratie ...

§ 79a

Osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad, ktoré boli vydané pred ...

§ 79b
(1)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov a okresných úradov ...

(2)

Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vrátane pohľadávok a záväzkov ...

§ 79c

Začaté konanie o obnove, o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, o proteste prokurátora ...

§ 79d

Začaté konanie o návrhu na vklad zo zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zo zmluvy o prevode vlastníctva ...

§ 80
Splnomocňovacie ustanovenia
a)

o spôsobe evidencie katastrálnych území a nehnuteľností,

b)

o obsahu katastra, t. j. o podrobnom členení katastrálneho operátu, o vyhotovovaní duplikátov ...

c)

o postupe pri zápise práv k nehnuteľnostiam vrátane overovania spôsobilosti rozhodovať o návrhu ...

d)

o správe katastra a aktualizácii katastrálneho operátu, o správe pozemkových kníh a železničnej ...

e)

o katastrálnom konaní,

f)

o geodetických a kartografických prácach pre kataster, t. j. o geodetických činnostiach pri vedení ...

g)

o vyhotovovaní potvrdených výpisov alebo kópií a o identifikácii parciel (verejných listín), ...

h)

o katastrálnej inšpekcii.

Záverečné ustanovenia

§ 81

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam v znení ...

2.

zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike,

3.

§ 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov ...

4.

vyhláška Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra č. 594/1992 Zb., ktorou sa vykonáva ...

§ 82

Tento zákon s výnimkou tretieho oddielu štvrtej časti nadobúda účinnosť 1. januára 1996; tretí ...

Jozef Migaš v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a ...
 • 1a)  § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 2)  § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie ...
 • 3)  § 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky ...
 • 4)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej ...
 • 5)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 5a)  § 8 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej ...
 • 5b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...
 • 6)  Zákon č. 281/1997 Z. z.
 • 7)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 8)  Napríklad § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka.
 • 9)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 9a)  § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona Národnej rady ...
 • 10)  Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, ...
 • 10a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 15/1993 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách ...
 • 10b)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách ...
 • 10c)  § 62 až 69 zákona č. 71/1967 Zb.
 • 11)  § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb. o úprave niektorých vlastníckych vzťahov ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
 • 16)  § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 17)  Nariadenie Zboru povereníkov č. 128/1945 Zb. SNR o výstavbe miest a obcí na Slovensku.
 • 18)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu ...
 • 20)  Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
 • 21)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.Vyhláška Úradu ...
 • 22)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších ...
 • 23)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore