Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70814
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Úplné znenie zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 29/2012 účinný od 02.02.2012


Platnosť od: 02.02.2012
Účinnosť od: 02.02.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa finančných trhov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD54 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Úplné znenie zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 29/2012 účinný od 02.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 29/2012 s účinnosťou od 02.02.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o dohľade nad finančným trhom

vyhlasuje

úplné znenie zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
(1)

Tento zákon upravuje všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom v oblasti bankovníctva, ...

(2)

Dohľad nad finančným trhom vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a osobitných ...

(3)

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom

a)

vykonáva dohľad nad dohliadanými subjektmi finančného trhu, a to nad bankami, pobočkami zahraničných ...

1.

ustanovuje pravidlá obozretného podnikania, pravidlá bezpečnej prevádzky a ďalšie požiadavky ...

2.

dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov1) a iných všeobecne záväzných ...

3.

vedie konania, udeľuje povolenia, licencie, súhlasy a predchádzajúce súhlasy, ukladá sankcie a ...

4.

vykonáva dohľad na mieste a dohľad na diaľku nad dohliadanými subjektmi,

b)

vykonáva dohľad nad Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky v rozsahu podľa osobitného predpisu;1a) ...

c)

vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie tohto zákona a osobitných zákonov1) v ...

d)

spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky2) (ďalej len „ministerstvo“) a Ministerstvom ...

e)

spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh a za podmienok ustanovených ...

f)

predkladá Národnej rade Slovenskej republiky3) a vláde Slovenskej republiky

1.

priebežné polročné správy o stave a vývoji finančného trhu do troch mesiacov po skončení prvého ...

2.

ročné správy o stave a vývoji finančného trhu do šiestich mesiacov po skončení príslušného ...

g)

vykonáva ďalšie činnosti a oprávnenia v oblasti finančného trhu podľa tohto zákona a osobitných ...

§ 2
(1)

Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad dohliadanými subjektmi zisťuje a vyhodnocuje informácie ...

(2)

Dohľad nad dohliadanými subjektmi je neverejný a vykonáva sa ako dohľad na individuálnom základe ...

(3)

Predmetom dohľadu nad dohliadanými subjektmi nie je rozhodovanie sporov z právnych vzťahov medzi ...

(4)

Pri výkone dohľadu patria Národnej banke Slovenska a jej zamestnancom, ktorí v mene Národnej banky ...

(5)

Členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska (ďalej len „banková rada“), osoby poverené ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný ...

(7)

Dohliadaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť ...

(8)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu alebo sankcie ...

(9)

Národná banka Slovenska zverejňuje podľa § 37 ods. 3 ňou určené stanoviská, metodické usmernenia ...

(10)

Dohľadom na mieste je získavanie informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohliadaného ...

(11)

Dohľadom na diaľku je získavanie a vyhodnocovanie informácií a podkladov, ktoré sa týkajú dohliadaného ...

(12)

Náklady spojené s dohľadom na mieste a dohľadom na diaľku, ktoré vznikli Národnej banke Slovenska, ...

§ 3
(1)

Štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci vrátane Notárskej komory ...

(2)

Právnické osoby a fyzické osoby, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 a ktoré majú doklady alebo informácie ...

(3)

Národná banka Slovenska pri spolupráci v rámci výkonu dohľadu nad dohliadanými subjektmi je oprávnená ...

(4)

Informácie sprístupnené alebo poskytnuté Národnou bankou Slovenska podľa odseku 3 možno použiť ...

(5)

Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska, osoby poverené výkonom dohľadu alebo prizvané ...

(6)

Podrobnosti o poskytovaní súčinnosti podľa odsekov 1 až 5 možno upraviť písomnou dohodou o vzájomnej ...

§ 4
(1)

Zahraničný orgán dohľadu z členského štátu Európskej únie alebo iného štátu Európskeho ...

(2)

Národná banka Slovenska môže na území iného členského štátu vykonávať dohľad nad činnosťou ...

(3)

Národná banka Slovenska je účastníkom Európskeho systému finančného dohľadu.1b) Národná ...

§ 5
(1)

Banková rada zabezpečí v Národnej banke Slovenska zriadenie organizačného útvaru na plnenie vymedzených ...

a)

vykonáva dohľad na mieste,

b)

vykonáva dohľad na diaľku,

c)

uskutočňuje konanie a rozhodovanie v prvom stupni, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje ...

d)

pripravuje podľa pravidiel určených bankovou radou návrhy na reguláciu finančného trhu, ktorými ...

(2)

Vedúci zamestnanec útvaru dohľadu nad finančným trhom16) rozhoduje o postupe útvaru dohľadu nad ...

(3)

Útvar dohľadu nad finančným trhom pri výkone dohľadu nad dohliadanými subjektmi postupuje samostatne, ...

§ 6

Dohľad na mieste môže vykonávať osoba poverená výkonom dohľadu, ktorá má písomné poverenie ...

§ 7
(1)

Osoba poverená výkonom dohľadu je vylúčená z výkonu dohľadu na mieste, ak so zreteľom na jej ...

(2)

Dohliadaný subjekt, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že osoba poverená výkonom ...

(3)

Osoba poverená výkonom dohľadu, ktorá sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jej vylúčeniu ...

(4)

Podanie námietky zaujatosti z dôvodov uvedených v odseku 1 nebráni pokračovaniu dohľadu na mieste; ...

(5)

O námietke zaujatosti sa rozhodne do desiatich pracovných dní od jej podania. O tom, či osoba poverená ...

(6)

Ak sa rozhodlo, že osoba poverená výkonom dohľadu je vylúčená z výkonu dohľadu na mieste, príslušný ...

§ 8
(1)

Dohľad na mieste sa začína dňom, keď sa osoba poverená výkonom dohľadu alebo skupina osôb poverených ...

(2)

Osoby poverené výkonom dohľadu sú pri výkone dohľadu na mieste oprávnené

a)

vstupovať a po bezvýslednej výzve na umožnenie vstupu si vymôcť vstup na pozemky, do budov, miestností, ...

b)

vyžadovať od dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytovali

1.

doklady vrátane ich originálov, výkazy, dokumentáciu a iné písomnosti a informácie vrátane informácií ...

2.

vysvetlenia, vyjadrenia a iné ústne a písomné informácie k predmetu dohľadu a k zisteným nedostatkom, ...

c)

prevziať a premiestniť aj mimo priestorov dohliadaného subjektu originály dokladov, podklady, informácie ...

d)

vyžadovať súčinnosť a plnenie povinností dohliadaného subjektu a jeho zamestnancov; súčinnosť ...

e)

vykonávať iné opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného a plynulého výkonu dohľadu,

f)

vykonávať ďalšie oprávnenia podľa tohto zákona a osobitných zákonov.

(3)

Osoby poverené výkonom dohľadu sú pri výkone dohľadu na mieste povinné

a)

preukázať sa dohliadanému subjektu najneskôr pri začatí svojej účasti na výkone dohľadu na ...

b)

vydať dohliadanému subjektu písomné potvrdenie o prevzatí originálov dokladov a iných písomností ...

c)

vyhotoviť písomný protokol o vykonanom dohľade na mieste, doručiť dohliadanému subjektu jedno ...

d)

ak je to potrebné, určiť a písomne oznámiť dohliadanému subjektu lehoty, v ktorých je dohliadaný ...

e)

rešpektovať práva dohliadaného subjektu podľa tohto zákona a osobitných zákonov,

f)

zabezpečiť ochranu informácií a podkladov získaných pri dohľade na mieste tak, aby nedošlo k ...

g)

plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými zákonmi.

§ 9
(1)

Dohliadaný subjekt a jeho zamestnanci, ktorých sa dotýka výkon dohľadu na mieste, majú právo ...

(2)

Dohliadaný subjekt je povinný vytvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon dohľadu ...

(3)

Dohliadaný subjekt, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť ...

a)

umožniť vykonávanie oprávnení, ktoré pri výkone dohľadu na mieste patria Národnej banke Slovenska, ...

b)

poskytovať osobám povereným výkonom dohľadu a prizvaným osobám nimi požadovanú súčinnosť ...

c)

na požiadanie osôb poverených výkonom dohľadu sa zúčastniť na prerokovaní protokolu o vykonanom ...

d)

plniť si ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými zákonmi.

§ 10
(1)

Protokol o vykonanom dohľade na mieste obsahuje

a)

identifikačné údaje dohliadaného subjektu, a to v prípade právnickej osoby jej obchodné meno, ...

b)

mená, priezviská a funkcie osôb, ktoré sa zúčastnili na vykonanom dohľade,

c)

miesto, deň začatia a dobu trvania výkonu dohľadu na mieste,

d)

predmet vykonaného dohľadu na mieste a dohliadané obdobie, ak bolo určené,

e)

opis skutkového stavu a nedostatkov zistených pri vykonanom dohľade vrátane uvedenia písomných ...

f)

lehotu určenú pre dohliadaný subjekt na predloženie písomných námietok proti údajom uvedeným ...

g)

miesto a deň vyhotovenia tohto protokolu a mená, priezviská, funkcie a podpisy osôb zodpovedných ...

(2)

Súčasťou protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej banke Slovenska je doklad ...

(3)

Dohliadaný subjekt má právo nazrieť do protokolu o vykonanom dohľade na mieste uloženého v Národnej ...

(4)

Odseky 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na priebežný protokol a čiastkový protokol. Čiastkový ...

(5)

Dohľad na mieste je skončený doručením písomného oznámenia dohliadanému subjektu o výsledku ...

(6)

Nedostatky v činnosti dohliadaného subjektu, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste, ...

(7)

Protokol o vykonanom dohľade na mieste, priebežný protokol a čiastkový protokol sa uchovávajú ...

§ 11
(1)

Na plnenie konkrétnej úlohy pri výkone dohľadu na mieste nad dohliadanými subjektmi podľa tohto ...

(2)

Prizvané osoby majú pri svojej účasti na výkone dohľadu na mieste rovnaké oprávnenia, povinnosti ...

(3)

Ak sú prizvané osoby zamestnancami, tak ich účasť na výkone dohľadu na mieste sa podľa osobitného ...

§ 12
(1)

Na konanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom a osobitnými zákonmi,25) ...

(2)

Na úlohy uložené dohliadaným subjektom Národnou bankou Slovenska v oblasti menovej politiky a platobných ...

§ 13

Národná banka Slovenska v konaní postupuje bez zbytočných prieťahov tak, aby sa zistil skutkový ...

§ 14
(1)

Zamestnanec Národnej banky Slovenska alebo člen bankovej rady je vylúčený z konania, ak so zreteľom ...

(2)

Z konania vo veci podľa tohto zákona je vylúčený aj ten, kto sa v tej istej veci zúčastnil na ...

(3)

Účastník konania, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že zamestnanec Národnej ...

(4)

Zamestnanec Národnej banky Slovenska, ktorý sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jeho vylúčeniu ...

(5)

Podanie námietky z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo odseku 2 nebráni pokračovaniu konania a vykonávaniu ...

(6)

O námietke zaujatosti sa rozhodne do desiatich pracovných dní od jej podania. O tom, či je zamestnanec ...

(7)

Ak sa rozhodlo, že zamestnanec Národnej banky Slovenska alebo člen bankovej rady je vylúčený z ...

(8)

O vylúčení zamestnanca Národnej banky Slovenska z konania alebo o zamietnutí námietky zaujatosti ...

§ 15
(1)

Účastníkom konania je dohliadaný subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach podľa tohto zákona ...

(2)

Za právnickú osobu koná štatutárny orgán, prípadne jej zamestnanec alebo člen, ktorý sa preukáže ...

(3)

Účastník konania sa môže nechať v konaní zastupovať. V tej istej veci môže mať účastník ...

§ 16
(1)

Konanie sa začína na základe žiadosti účastníka konania alebo z podnetu Národnej banky Slovenska. ...

(2)

Konanie je začaté dňom doručenia písomnej žiadosti účastníka konania Národnej banke Slovenska. ...

(3)

Žiadosť musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

a)

označenie osoby, ktorá žiadosť podáva (ďalej len „žiadateľ“), v rozsahu údajov ustanovených ...

b)

označenie toho, čo sa ňou požaduje,

c)

pravdivé opísanie všetkých rozhodujúcich skutočností,

d)

označenie všetkých dôkazov, ktorých sa žiadateľ dovoláva,

e)

označenie ďalších účastníkov konania v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom27) a ...

f)

označenie zástupcov účastníkov konania v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom27) a ...

g)

označenie iných osôb v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom27) a aj bez súhlasu dotknutých ...

h)

vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti podanej žiadosti vrátane ...

i)

dátum a miesto vyhotovenia žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa alebo jeho štatutárneho ...

j)

prílohy vymedzené v odseku 4,

k)

ďalšie náležitosti ustanovené na základe osobitného zákona.

(4)

Prílohou k žiadosti musia byť listiny potrebné na rozhodnutie Národnej banky Slovenska v konaní, ...

(5)

Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá v štátnom jazyku; ak je však niektorá príloha vyhotovená ...

(6)

Ak zákon neustanovuje inak, účastník konania je na základe výzvy Národnej banky Slovenska povinný ...

§ 17
(1)

Konanie pred Národnou bankou Slovenska je neverejné.

(2)

Ak je to potrebné pre rozhodnutie vo veci, Národná banka Slovenska vykoná ústne pojednávanie, ...

(3)

Zo zápisnice o ústnom pojednávaní musí byť zrejmé najmä to, kto, kde a kedy viedol pojednávanie, ...

(4)

Zápisnicu o ústnom pojednávaní podpisujú po oboznámení sa s jej obsahom osoby, ktoré sa na pojednávaní ...

(5)

Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa obdobne použijú aj na miestnu obhliadku; na miestnu obhliadku Národná ...

(6)

Úradný záznam zachytáva dôležité skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie vo veci a o ktorých ...

(7)

Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo nazerať do spisu o konaní s výnimkou zápisnice ...

(8)

Národná banka Slovenska je povinná urobiť opatrenia, aby nazretím do spisov nedošlo k neoprávnenému ...

§ 18
(1)

Národná banka Slovenska doručuje v konaní písomnosti sama alebo prostredníctvom poštového podniku, ...

(2)

Písomnosti, ktorých adresátom je právnická osoba, sa doručujú zamestnancom oprávneným za právnickú ...

(3)

Ak nebol adresát, ktorému sa má písomnosť doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v ...

(4)

Ak adresát odoprel písomnosť prijať,30) je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; na to ...

(5)

Ak písomnosť nemožno adresátovi doručiť na adresu na doručovanie písomností, ktorú v konaní ...

(6)

Ak Národnej banke Slovenska nebola oznámená adresa podľa odseku 5 a písomnosť adresovanú právnickej ...

(7)

Ak Národnej banke Slovenska nebola oznámená adresa podľa odseku 5 a písomnosť adresovanú fyzickej ...

(8)

Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinku, dodávacia pošta oznámi ...

(9)

Odseky 5 až 8 sa nepoužijú na doručovanie rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad dohliadaným ...

(10)

Účastník konania, ktorý má sídlo alebo trvalý pobyt v zahraničí, je povinný určiť si svojho ...

(11)

Ak má účastník konania zástupcu na celé konanie alebo zástupcu na doručovanie písomností, ...

(12)

Písomnosti určené advokátovi sa môžu doručovať tiež jeho advokátskym koncipientom alebo inému ...

(13)

Národná banka Slovenska doručí písomnosť verejnou vyhláškou, ak tak ustanovuje osobitný zákon, ...

(14)

Účastník konania a jeho zástupca sú povinní bezodkladne písomne oznámiť Národnej banke Slovenska ...

(15)

Údaje uvedené na doručenke alebo inom potvrdení o doručovaní písomnosti sa považujú za pravdivé, ...

§ 19
(1)

Ak je to potrebné, Národná banka Slovenska určí na vykonanie úkonu lehotu, ak ju neustanovuje ...

(2)

Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené ...

(3)

Ak tento zákon alebo osobitný zákon1) neustanovuje inak, lehota je zachovaná, ak sa podanie najneskôr ...

(4)

Lehota ustanovená osobitným zákonom25) pre zánik zodpovednosti, pre začatie konania alebo pre uloženie ...

§ 20
(1)

Ak je to účelné pre hospodárnosť, plynulosť alebo efektívnosť konania, Národná banka Slovenska ...

(2)

Národná banka Slovenska môže na samostatné konania rozdeliť ňou vedené konanie o viacerých ...

(3)

Proti rozhodnutiu o spojení konaní alebo o rozdelení konania nemožno podať opravný prostriedok. ...

§ 21
(1)

Národná banka Slovenska môže prerušiť konanie, ak

a)

účastník konania bol vyzvaný na odstránenie nedostatkov alebo doplnenie svojej žiadosti, alebo ...

b)

Národná banka Slovenska dala príslušnému orgánu podnet na začatie konania o predbežnej otázke, ...

c)

Národná banka Slovenska uložila ustanovenému znalcovi vypracovanie znaleckého posudku k veci,

d)

Národná banka Slovenska požiadala iný orgán verejnej moci alebo inú osobu o odborné vyjadrenie ...

e)

ministerstvo bolo vyzvané na zaujatie stanoviska k veci,34)

f)

účastník konania písomne navrhol prerušenie konania, ktoré sa začalo na základe žiadosti tohto ...

(2)

Ak ministerstvo bolo vyzvané na zaujatie stanoviska k veci,34) ministerstvo predloží svoje písomné ...

(3)

Proti rozhodnutiu o prerušení konania nemožno podať opravný prostriedok.

(4)

Ak pominú dôvody prerušenia konania, Národná banka Slovenska bezodkladne v konaní pokračuje.

(5)

Ak je konanie prerušené, neplynú procesné lehoty na konanie a rozhodnutie podľa tohto zákona a ...

§ 22
(1)

Národná banka Slovenska konanie zastaví, ak

a)

účastník konania v lehote určenej Národnou bankou Slovenska neodstránil nedostatky žiadosti alebo ...

b)

účastník konania pred vydaním rozhodnutia vo veci vzal v celom rozsahu späť svoju žiadosť, na ...

c)

v konaní začatom na základe žiadosti sa preukáže, že osoba, ktorá túto žiadosť podala, nie ...

d)

odpadol dôvod konania začatého z podnetu Národnej banky Slovenska, prípadne ak sa v priebehu konania ...

e)

o žiadosti v tej istej veci sa už právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil,

f)

fyzická osoba, ktorá je účastníkom konania, zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu a konanie ...

g)

právnická osoba, ktorá je účastníkom konania, zanikla bez právneho nástupcu a konanie sa netýka ...

h)

za úkon alebo konanie Národnej banky Slovenska, ktoré sa na základe žiadosti vykonáva podľa tohto ...

i)

Národná banka Slovenska zistí, že nie sú splnené iné zákonom ustanovené podmienky na konanie ...

(2)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. f) až h) nemožno podať opravný prostriedok; ...

§ 23
(1)

Trovy konania, ktoré vznikli Národnej banke Slovenska, znáša Národná banka Slovenska. Trovy, ktoré ...

(2)

Svedok, ktorý vypovedal v konaní, má nárok na náhradu preukázateľne potrebných a vynaložených ...

(3)

Na priznanie odmeny a náhrady nákladov znalcovi, tlmočníkovi alebo prekladateľovi sa primerane ...

(4)

Národná banka Slovenska môže účastníkovi konania uložiť, aby nahradil trovy konania, ktoré ...

§ 24
(1)

Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutkový a ...

(2)

Dôkazom je najmä vyjadrenie účastníka konania, výsluch účastníka konania, výsluch svedka, ...

(3)

Účastník konania je na podporu a preukázanie svojich tvrdení povinný bezodkladne predložiť listinné ...

(4)

Skutočnosti všeobecne známe alebo známe Národnej banke Slovenska z jej činnosti netreba dokazovať. ...

(5)

Národná banka Slovenska môže predvolať osoby, ktorých osobná účasť je v konaní potrebná, ...

(6)

Dokazovanie treba vykonávať tak, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu utajovaných skutočností, ...

(7)

Každá fyzická osoba je povinná dostaviť sa na predvolanie do Národnej banky Slovenska a vypovedať ...

(8)

Ak sú na objasnenie a posúdenie skutočnosti dôležitej pre rozhodnutie v konaní potrebné odborné ...

(9)

Národná banka Slovenska môže uložiť osobe, ktorá má listinu potrebnú na vykonanie dôkazu, ...

(10)

Ak sa v konaní vyskytne predbežná otázka, ktorá má význam pre posudzovanie skutkového stavu ...

(11)

Národná banka Slovenska pri rozhodovaní hodnotí dôkazy podľa voľnej úvahy, a to každý dôkaz ...

§ 25
(1)

Národná banka Slovenska môže v rámci konania vydať predbežné opatrenie, ktorým v rozsahu nevyhnutne ...

a)

uloží účastníkovi konania, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo strpel,

b)

nariadi zabezpečenie vecí, ktoré sú potrebné na vykonanie dôkazov.

(2)

Ak bolo predbežné opatrenie vydané z podnetu Národnej banky Slovenska, tak jeho doručenie účastníkovi ...

(3)

Národná banka Slovenska predbežné opatrenie zruší, len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo vydané, ...

(4)

Rozklad proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nemá odkladný účinok.

§ 26

Ak tento zákon alebo osobitný zákon1) neustanovuje inak, Národná banka Slovenska je pred vydaním ...

§ 27
(1)

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o rozklade.

(2)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu, ...

(3)

V odôvodnení sa uvedie, ktoré skutkové zistenia boli podkladom na rozhodnutie, z ktorých dôkazov ...

(4)

V poučení o rozklade sa uvedie, či je rozhodnutie konečné alebo či možno proti nemu podať rozklad, ...

(5)

V písomnom vyhotovení rozhodnutia Národnej banky Slovenska sa uvedie, kto rozhodnutie vydal, dátum ...

(6)

Národná banka Slovenska kedykoľvek aj bez návrhu opraví chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé ...

(7)

Výrok právoplatného rozhodnutia o odobratí povolenia udeleného pre dohliadaný subjekt podľa osobitného ...

§ 28
(1)

Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia. Deň ...

(2)

Doručené rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať rozklad, je právoplatné.

(3)

Doručené rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať rozklad alebo ak rozklad nemá ...

(4)

Výrok vykonateľného rozhodnutia je záväzný pre účastníkov konania a orgány verejnej moci.

§ 29
(1)

Na konanie a rozhodovanie Národnej banky Slovenska v prvom stupni je príslušný jej útvar dohľadu ...

(2)

Útvar dohľadu nad finančným trhom rozhodne o žiadosti o udelenie alebo o zmenu povolenia alebo ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska zistí nepatrné porušenie povinnosti ustanovenej týmto alebo osobitným ...

(4)

Účastník konania má právo podať rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu, ak tento zákon alebo ...

(5)

Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu sa podáva útvaru dohľadu nad finančným trhom, ktorý ...

§ 30
(1)

Útvar dohľadu nad finančným trhom môže o rozklade sám rozhodnúť, ak rozkladu v plnom rozsahu ...

(2)

Ak útvar dohľadu nad finančným trhom nerozhodne o rozklade podľa odseku 1, predloží ho s výsledkami ...

§ 31

Ak útvar dohľadu nad finančným trhom v rozpore so zákonom nezačal konanie alebo nepokračuje v ...

§ 32
(1)

O rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu rozhoduje banková rada. Banková rada môže doplniť ...

(2)

Ak bolo prvostupňové rozhodnutie vydané v rozpore so zákonom alebo iným všeobecne záväzným ...

(3)

Ak banková rada zruší prvostupňové rozhodnutie, zastaví konanie, ak na to existuje dôvod, alebo ...

(4)

Proti rozhodnutiu bankovej rady o rozklade nemožno ďalej podať rozklad.

(5)

Právoplatné rozhodnutie môže z vlastného alebo z iného podnetu preskúmať banková rada. Banková ...

(6)

Banková rada rozhoduje o proteste prokurátora41) proti rozhodnutiu Národnej banky Slovenska.

§ 33
(1)

Zákonnosť právoplatných rozhodnutí Národnej banky Slovenska vydaných podľa tohto zákona je ...

(2)

Počas súdneho konania podľa osobitného zákona42) o preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia alebo ...

§ 34

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú vykonateľným rozhodnutím ...

§ 35
(1)

Na účely dohľadu na diaľku a na štatistické účely pri dohľade nad finančným trhom sú dohliadané ...

(2)

Opatreniami, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej ...

§ 36
(1)

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom vedie aktuálne zoznamy a registre ...

a)

dohliadaných subjektov, ktorým bolo udelené povolenie podľa osobitných zákonov,1)

b)

správcov na výkon nútenej správy a zástupcov správcov na výkon nútenej správy nad dohliadanými ...

c)

hypotekárnych správcov pre hypotekárne banky a zástupcov hypotekárnych správcov pre hypotekárne ...

d)

ďalších osôb, ak tak ustanoví osobitný predpis.43a)

(2)

Zoznamy podľa odseku 1 obsahujú označenie osôb v týchto zoznamoch najviac v rozsahu údajov ustanovených ...

(3)

Národná banka Slovenska je povinná v jej úradných hodinách bezodplatne umožniť nahliadnuť do ...

(4)

Národná banka Slovenska v rámci dohľadu nad finančným trhom vedie podľa osobitného predpisu43a) ...

§ 37
(1)

Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke alebo vo svojom vestníku zverejňuje

a)

priebežné polročné správy o stave a vývoji finančného trhu a ročné správy o stave a vývoji ...

b)

zoznamy vedené Národnou bankou Slovenska podľa § 36, a to najmenej raz štvrťročne,

c)

zoznam a zmeny zoznamu regulovaných trhov zostavené členskými štátmi a zverejnené Európskou ...

d)

výrok vykonateľného rozhodnutia alebo aj odôvodnenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska alebo ...

e)

rozhodnutia bankovej rady o určení ročného príspevku dohliadaných subjektov na príslušný kalendárny ...

f)

iné dôležité oznámenia Národnej banky Slovenska.

(2)

Národná banka Slovenska na svojej internetovej stránke alebo vo svojom vestníku tiež oznámi miesto, ...

a)

schválené kótovacie prospekty cenných papierov, schválené prospekty cenných papierov, schválené ...

b)

informácie o hospodárení obchodníkov s cennými papiermi, burzy cenných papierov a centrálneho ...

c)

informácie o hospodárení emitentov cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov ...

d)

správy o hospodárení emitentov cenných papierov vydaných na základe verejnej ponuky,45)

e)

správy o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom a s majetkom v podielovom fonde,46) ...

f)

všeobecné poistné podmienky a osobitné poistné podmienky poisťovní,47)

g)

informácie o hospodárení poisťovní,47)

h)

ďalšie informácie ustanovené osobitným zákonom.

(3)

Národná banka Slovenska môže zverejniť aj

a)

informácie z účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok dohliadaných subjektov, ...

b)

informácie o uložených sankciách a opatreniach na nápravu,

c)

informácie o dohliadaných subjektoch, ktoré zverejnili dohliadané subjekty,

d)

metodické usmernenia, stanoviská a odporúčania súvisiace s dohľadom nad finančným trhom a vysvetľujúce ...

e)

iné dôležité oznámenia Národnej banky Slovenska týkajúce sa dohliadaných subjektov alebo ich ...

§ 38
(1)

Národná banka Slovenska môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto bez závažného dôvodu sťažuje ...

a)

výkon dohľadu na mieste alebo dohľadu na diaľku najmä tým, že neposkytne Národnej banke Slovenska ...

b)

postup v konaní pred Národnou bankou Slovenska najmä tým, že sa bez závažného dôvodu nedostaví ...

(2)

Národná banka Slovenska pri rozhodovaní o výške poriadkovej pokuty prihliada najmä na závažnosť ...

(3)

Na konanie o uložení poriadkovej pokuty sa primerane vzťahujú ustanovenia § 12 až 34. Konanie ...

(4)

Poriadková pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo ...

(5)

Výnosy z poriadkových pokút sú príjmom Národnej banky Slovenska.

(6)

Uložením poriadkovej pokuty nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov. Ak skutok, ...

§ 39
a)

ročné príspevky dohliadaných subjektov (ďalej len „ročné príspevky“),

b)

poplatky za úkony alebo za konanie Národnej banky Slovenska pri dohľade nad dohliadanými subjektmi ...

§ 40
(1)

Ročné príspevky je Národnej banke Slovenska povinný uhrádzať dohliadaný subjekt, ktorý nadobudol ...

(2)

Ročný príspevok na príslušný kalendárny rok určuje banková rada vopred na celý rok najneskôr ...

(3)

Sadzby ročných príspevkov pre prispievateľov, ktorí sú právnickou osobou alebo pobočkou zahraničnej ...

(4)

Sadzby ročných príspevkov pre prispievateľov, ktoré sú fyzickou osobou, sa môžu určiť osobitne ...

(5)

Na rozhodovanie bankovej rady o určení ročného príspevku sa nevzťahujú ustanovenia o konaní ...

(6)

Ročný príspevok sa uhrádza v štyroch rovnakých splátkach vždy do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho ...

(7)

Prispievateľovi vzniká povinnosť uhrádzať ročný príspevok od prvého dňa šiesteho kalendárneho ...

(8)

Ak ročný príspevok alebo splátky ročného príspevku neboli zaplatené riadne a včas, prispievateľ ...

(9)

Ak ročný príspevok, splátky ročných príspevkov alebo úroky z omeškania, alebo splátky ročného ...

(10)

Ročné príspevky, splátky ročných príspevkov a úroky z omeškania sú príjmom Národnej banky ...

(11)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom a ktoré sa vyhlasuje v ...

Poplatky

§ 41
(1)

Poplatky sa uhrádzajú Národnej banke Slovenska, ak sa podľa tohto zákona alebo osobitných zákonov1) ...

a)

žiadosti o

1.

udelenie povolenia alebo licencie,

2.

rozšírenie alebo inú zmenu udeleného povolenia alebo licencie,

3.

udelenie súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu,

4.

zmenu udeleného súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu,

5.

schválenie úkonu, prospektu alebo iného dokumentu,

b)

rozkladu proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti podľa písmena a),

c)

žiadosti o vydanie duplikátu povolenia, duplikátu licencie, duplikátu schválenia, duplikátu súhlasu, ...

d)

inej žiadosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.1)

(2)

Poplatky za jednotlivé druhy úkonov sa ustanovujú predovšetkým v závislosti od rozsahu, náročnosti ...

(3)

Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom a ktoré sa vyhlasuje v ...

§ 42
(1)

Poplatok je povinná zaplatiť osoba, ktorá podala žiadosť, alebo iný podnet uvedený v § 41 ods. ...

(2)

Povinnosť zaplatiť poplatok vzniká podaním poplatkového podnetu, ktorý smeruje k vykonaniu úkonu ...

(3)

Právoplatným rozhodnutím Národnej banky Slovenska o zastavení konania z dôvodu nezaplatenia čo ...

(4)

Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch, ktoré sa musia uplatňovať voči každému ...

(5)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že poplatok zaplatil ten, kto ho nebol povinný zaplatiť, že ...

(6)

Poplatok, jeho časť alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje ...

(7)

Poplatky sú príjmom Národnej banky Slovenska a platia sa prevodom peňažných prostriedkov alebo ...

§ 43
(1)

Na zodpovednosť za škody spôsobené Národnou bankou Slovenska pri výkone verejnej moci v rámci ...

(2)

Pri výkone dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska týmto zákonom alebo osobitnými zákonmi25) ...

(3)

Ustanovenie § 17 ods. 6 o úradnom zázname sa primerane vzťahuje aj na dohľad na mieste a na dohľad ...

§ 44

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 45
(1)

Zrušuje sa Úrad pre finančný trh53) a pôsobnosť tohto úradu podľa všeobecne záväzných právnych ...

(2)

Povolenia, schválenia, súhlasy, predchádzajúce súhlasy a iné rozhodnutia Úradu pre finančný ...

(3)

Konania, ktoré viedol Úrad pre finančný trh podľa doterajších predpisov a ktoré neboli právoplatne ...

(4)

Dohľad na mieste, ktorý vykonával Úrad pre finančný trh podľa doterajších predpisov a ktorý ...

(5)

Dňom 1. januára 2006 prechádza do vlastníctva Národnej banky Slovenska majetok, ktorý bol do 1. ...

(6)

Ročné príspevky na rok 2006, ktoré pre dohliadané subjekty určí banková rada do 20. januára ...

§ 45a

Ročné príspevky pre dohliadané subjekty na rok 2007 určí banková rada postupom podľa tohto zákona ...

§ 45b
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené pred 1. decembrom 2011 sa procesne dokončia podľa tohto ...

(2)

Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 1. decembrom 2011 sa dokončí postupom podľa tohto ...

(3)

Ak prispievateľ, ktorý môže podľa osobitného zákona25) popri činnostiach podliehajúcich dohľadu ...

§ 46

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002 Z. z. o výške poplatkov za úkony ...

Čl. II

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2006 s výnimkou čl. XVII, čl. XVIII, čl. XIX a čl. ...

Zákon č. 340/2005 Z. z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2005.

Zákon č. 519/2005 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2006.

Zákon č. 214/2006 Z. z. nadobudol účinnosť 1. mája 2006.

Zákon č. 644/2006 Z. z. nadobudol účinnosť 19. decembra 2006.

Zákon č. 659/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2008 okrem zmien ustanovení § 40 ods. ...

Zákon č. 552/2008 Z. z. nadobudol účinnosť 1. januára 2009.

Zákon č. 186/2009 Z. z. nadobudol účinnosť l. januára 2010.

Zákon č. 276/2009 Z. z. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (10. júla 2009).

Zákon č. 492/2009 Z. z. nadobudol účinnosť 1. decembra 2009.

Zákon č. 129/2010 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júna 2010.

Zákon č. 394/2011 Z. z. nadobudol účinnosť 1. decembra 2011.

Pavol Hrušovský v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 747/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  2. Smernica Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o predchádzaní zneužívania finančného systému na účely ...

  3. Smernica Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  4. Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ...

  5. Smernica Rady 93/6/EHS z 15. marca 1993 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových ...

  6. Smernica Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov (Ú. ...

  7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami ...

  8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES z 20. marca 2000 o začatí a vykonávaní činností ...

  9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES z 28. mája 2001 o prijímaní cenných papierov na ...

  10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES ...

  11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplňujúcom dohľade nad ...

  12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 1a)  § 18 ods. 5 zákona č. 80/1997 Z. z. v znení zákona č. 492/2009 Z. z.
 • 2)  § 7 a 15 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 1b)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom ...
 • 3)  § 2 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku ...
 • 4)  Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších ...
 • 5)  § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 7)  § 2, 3, 29 a 39 ods. 1 a § 73a až 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch ...
 • 8)  § 2 ods. 2 a 3, § 7 až 10, § 21 ods. 3, § 25 až 28, § 30 a § 34 a 35 zákona č. 540/2007 Z. ...
 • 9)  § 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 2 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12)  Napríklad § 2 ods. 1 a 16 a § 19, 25 a 31 zákona č. 540/2007 Z. z.
 • 13)  Napríklad § 30 zákona č. 540/2007 Z. z.
 • 14)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 15)  Napríklad § 11 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. ...
 • 16)  Zákonník práce.
 • 17)  § 6 ods. 2 písm. c) a § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení ...
 • 18)  § 6 ods. 1 písm. b) a § 8 ods. 1 až 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. ...
 • 19)  § 244 a 247 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 20)  Napríklad § 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a ...
 • 21)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 23)  Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 23a)  Napríklad § 22 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 ods. 10 zákona ...
 • 24)  § 136 ods. 1 a § 137 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 25)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady ...
 • 26)  § 2 ods. 11 zákona č. 483/2001 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v ...
 • 26a)  § 6 ods. 3 druhá veta zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 34b ods. 1 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení ...
 • 28)  Napríklad § 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 147 až 155 zákona ...
 • 29)  Napríklad § 114 až § 118 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 34 ods. 5 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 31)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 32)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 27 Obchodného zákonníka,§ ...
 • 33)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného ...
 • 34)  Napríklad § 7 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 35)  Napríklad § 9 ods. 4, § 13 ods. 2, § 30 ods. 3, § 50 ods. 5 a § 94 ods. 2 zákona č. 483/2001 ...
 • 36)  Zákon č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej ...
 • 37)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 38)  Zákon č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 9 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 40)  § 44 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 22 až 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
 • 42)  § 244, § 246 ods. 2 písm. b) a § 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku.
 • 42a)  Napríklad § 246d Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 428/2004 Z. z., § 50 ods. 10 ...
 • 43)  § 78 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 43a)  Napríklad § 1 ods. 1 písm. c) a § 13 až 17 zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 129/2010 ...
 • 44)  § 88 ods. 1 písm. a) zákona č. 203/2011 Z. z.
 • 45)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 46)  Zákon č. 203/2011 Z. z.
 • 47)  Zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  § 38 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 49)  Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49aa)  Napríklad § 77 ods. 1 písm. c), § 81 písm. b) a § 87 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona ...
 • 49a)  § 248 písm. d) Občianskeho súdneho poriadku.
 • 50)  § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka.§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ...
 • 51)  Napríklad § 251 Občianskeho súdneho poriadku, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...
 • 51a)  § 41 ods. 2 písm. g) a i) a § 45 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...
 • 52)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...
 • 52a)  § 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
 • 53)  Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 54)  § 2 a 3 a § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 514/2003 Z. z. v znení zákona č. 508/2010 Z. z.
 • 55)  § 53 ods. 2 zákona č. 96/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore