Úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov 28/2014 účinný od 14.02.2014

Platnosť od: 14.02.2014
Účinnosť od: 14.02.2014
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 28/2014 s účinnosťou od 14.02.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej ...

Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§ 1

Tento zákon upravuje

a)

postavenie daňových poradcov a ich činnosť pri poskytovaní daňového poradenstva a postavenie ...

b)

zriadenie a pôsobnosť Slovenskej komory daňových poradcov (ďalej len „komora“).

§ 2

Daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo fyzickým osobám a právnickým osobám (ďalej len ...

§ 3
Daňové poradenstvo
(1)

Daňové poradenstvo je podnikanie, ktorého predmetom je poskytovanie poradenských služieb vo veciach ...

(2)

Daňové poradenstvo podľa odseku 1 zahŕňa

a)

poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane a pri plánovaní daní,3)

b)

poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní.

DRUHÁ ČASŤ
Postavenie a činnosť daňových poradcov

§ 4
(1)

Daňovým poradcom je fyzická osoba zapísaná v zozname daňových poradcov (ďalej len „zoznam“) ...

(2)

Daňové poradenstvo môže poskytovať aj právnická osoba, ak má túto činnosť zapísanú v obchodnom ...

§ 5
(1)

Osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva (ďalej len „osvedčenie“) vydá komora ...

a)

je spôsobilá na právne úkony,

b)

je bezúhonná,

c)

získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa3a) ekonomického zamerania alebo právnického zamerania ...

d)

zložila odbornú skúšku podľa § 6 (ďalej len „skúška“).

(2)

Podmienky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na fyzickú osobu uvedenú v § 8 ods. 5 a 6.

§ 6
(1)

Skúška na získanie osvedčenia sa koná pred skúšobnou komisiou.

(2)

Fyzickej osobe, ktorá splnila podmienky ustanovené v § 5 ods. 1 písm. a) až c) a písomne požiadala ...

(3)

Rozsah, obsah a termín skúšky podľa odseku 1 a možnosti jej opakovania vymedzí skúšobný poriadok, ...

(4)

Komora bezodkladne po úspešnom zložení skúšky vydá fyzickej osobe osvedčenie.

(5)

Zrušený od 1. 1. 2014.

§ 7
(1)

Predsedu skúšobnej komisie vymenúva minister financií. Členov skúšobnej komisie vymenúva predseda ...

(2)

Za vykonanie skúšky alebo rozdielovej skúšky podľa osobitného predpisu,3d) opakovanie skúšky ...

§ 8
Oprávnenie na výkon daňového poradenstva
(1)

Oprávnenie vykonávať daňové poradenstvo vzniká fyzickej osobe dňom zápisu alebo registrácie ...

(2)

Fyzická osoba, ktorá získala osvedčenie podľa § 5 ods. 1, môže požiadať komoru o zápis do ...

(3)

Komora zapíše bezodkladne odo dňa, keď jej bola doručená žiadosť o zápis do zoznamu,

a)

fyzickú osobu, ktorá získala osvedčenie podľa § 5 ods. 1 a zložila do rúk prezidenta komory ...

b)

fyzickú osobu, ktorá je príslušníkom iného štátu než členského štátu Európskej únie alebo ...

(4)

Ak komora nezapíše do zoznamu fyzickú osobu podľa odseku 3 alebo odseku 5 najneskôr do 30 dní ...

(5)

Komora zapíše bezodkladne odo dňa preukázania splnenia podmienok podľa § 8a ods. 1 a 2 do zoznamu ...

a)

je štátnym príslušníkom členského štátu a

b)

má v úmysle poskytovať daňové poradenstvo v Slovenskej republike sústavne.

(6)

Komora zaregistruje bezodkladne odo dňa preukázania splnenia podmienok podľa osobitného predpisu4a) ...

a)

je štátnym príslušníkom členského štátu a

b)

má v úmysle poskytovať daňové poradenstvo v Slovenskej republike dočasne a príležitostne.

(7)

Fyzické osoby uvedené v odsekoch 5 a 6 sa pri vykonávaní daňového poradenstva na území Slovenskej ...

(8)

Komora zapíše bezodkladne odo dňa, keď jej bola doručená žiadosť o zápis do zoznamu, právnickú ...

§ 8a
Poskytovanie daňového poradenstva štátnymi príslušníkmi členských štátov
(1)

Na účel získania osvedčenia na výkon daňového poradenstva fyzická osoba uvedená v § 8 ods. ...

(2)

Fyzická osoba uvedená v odseku 1 musí preukázať, že je oprávnená poskytovať daňové poradenstvo ...

(3)

Komora pri uznávaní odbornej kvalifikácie postupuje podľa osobitného predpisu.4c)

(4)

Komora fyzickú osobu uvedenú v odseku 1 informuje o skutočnostiach podľa § 8 ods. 4.

(5)

Fyzická osoba uvedená v § 8 ods. 6 je pri poskytovaní daňového poradenstva povinná poskytnúť ...

a)

register, v ktorom je zapísaná, a jej registračné číslo alebo iný pridelený identifikátor, ...

b)

názov a adresu príslušného profesijného združenia alebo iného orgánu, v ktorom je zapísaná, ...

c)

profesijné označenie v inom členskom štáte alebo, ak také označenie neexistuje, dosiahnutá odborná ...

§ 9

Komora nezapíše do zoznamu toho,

a)

kto nesplnil niektorú z podmienok ustanovených v § 8 a § 8a ods. 1 a 2,

b)

kto je zamestnancom ministerstva financií,

c)

komu zákaz podnikateľskej činnosti vyplýva z osobitného zákona,4d)

d)

komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa § 24 ods. 1 písm. c) na dobu určenú ...

§ 10
(1)

Komora pozastaví výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ak poskytuje daňové poradenstvo ...

(2)

Komora tiež pozastaví výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ak

a)

bola proti nemu podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin v súvislosti s výkonom daňového poradenstva, ...

b)

sa začalo konanie o pozbavení alebo obmedzení jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného ...

c)

o to písomne požiada.

(3)

Komora môže tiež pozastaviť výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ak sa nezúčastňuje ...

(4)

Komora pozastavenie výkonu daňového poradenstva daňovému poradcovi vyznačí v zozname. Daňový ...

(5)

O pozastavení výkonu daňového poradenstva podľa odseku 2 písm. a) a b) alebo podľa § 24 ods. ...

§ 11
(1)

Komora vyčiarkne zo zoznamu a odníme osvedčenie na výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ...

a)

zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b)

bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ...

c)

bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin,

d)

mal právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa § 24 ods. 1 písm. d) tohto zákona,

e)

písomne požiadal komoru o vyčiarknutie zo zoznamu,

f)

nezaplatil členský príspevok určený komorou ani na jej opakovanú výzvu.

(2)

Komora môže daňového poradcu vyčiarknuť zo zoznamu a odňať mu osvedčenie na výkon daňového ...

a)

sa po dobu najmenej jedného roka nezúčastňoval na povinnom vzdelávaní daňových poradcov; to ...

b)

nastali skutočnosti podľa § 9 písm. b) alebo písm. c).

(3)

O vyčiarknutí zo zoznamu podľa odseku 1 písm. b) až d) komora informuje príslušný orgán iného ...

§ 12

Komora vyčiarkne zo zoznamu právnickú osobu, ktorá

a)

je zrušená,5)

b)

je v likvidácii,

c)

písomne požiadala o vyčiarknutie zo zoznamu,

d)

nezaplatila členský príspevok určený komorou ani na jej opakovanú výzvu.

TRETIA ČASŤ
Práva a povinnosti daňového poradcu

§ 13
(1)

Daňový poradca môže daňové poradenstvo poskytovať sám alebo spoločne s inými daňovými poradcami. ...

(2)

Právne vzťahy vyplývajúce zo spoločného poskytovania daňového poradenstva si daňoví poradcovia ...

§ 14

Ak daňový poradca vykonáva daňové poradenstvo ako fyzická osoba, môže zamestnávať na výkon ...

§ 15
(1)

Ak je daňovým poradcom fyzická osoba, je povinná

a)

oznámiť komore svoj trvalý pobyt a jeho zmeny,

b)

uvádzať na všetkých písomných dokladoch svoje meno a priezvisko, trvalý pobyt a evidenčné číslo ...

c)

platiť členský príspevok určený komorou,

d)

oznámiť písomne komore do 30 dní vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu daňového poradcu ...

e)

zúčastňovať sa na povinnom vzdelávaní daňových poradcov.

(2)

Ak je daňovým poradcom právnická osoba, je povinná

a)

oznámiť komore svoje sídlo a jeho zmeny,

b)

uvádzať na všetkých písomných dokladoch obchodné meno, sídlo a evidenčné číslo osvedčenia ...

c)

platiť členský príspevok určený komorou,

d)

oznámiť písomne komore do 30 dní vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu daňového poradcu ...

§ 16
(1)

Daňový poradca je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta, konať pritom čestne ...

(2)

Nikto nesmie zasahovať do činnosti daňového poradcu spôsobom, ktorý by obmedzoval jeho nezávislosť. ...

§ 17
(1)

Daňový poradca vykonáva daňové poradenstvo na základe uzatvorenej zmluvy s klientom.

(2)

Daňový poradca vykonáva svoju činnosť za odmenu dohodnutú v zmluve a má právo požiadať svojho ...

(3)

Daňový poradca môže od zmluvy o poskytnutí daňového poradenstva odstúpiť, ak

a)

sa naruší dôvera medzi ním a klientom,

b)

klient neposkytuje potrebné informácie a súčinnosť,

c)

klient nezloží dohodnutý preddavok na odmenu.

(4)

Daňový poradca je povinný do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vykonať všetky neodkladné úkony, ...

§ 18
(1)

Daňový poradca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa ...

(2)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na zákonom uloženú povinnosť prekaziť a oznámiť ...

(3)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť má aj ten, kto bol vyčiarknutý zo zoznamu, alebo komu bol pozastavený ...

(4)

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa predchádzajúcich odsekov sa vzťahuje aj na zamestnancov ...

§ 19
(1)

Daňový poradca zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s poskytovaním daňového ...

(2)

Daňový poradca zodpovedá i za škodu, ktorú v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva ...

(3)

Daňový poradca sa zodpovednosti podľa predchádzajúcich odsekov zbaví, ak preukáže, že škode ...

§ 20
(1)

Daňový poradca je povinný pred začiatkom činnosti uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za ...

(2)

Ak daňový poradca zamestnáva zamestnancov, je povinný uzavrieť aj zmluvu o poistení zodpovednosti ...

(3)

Poistenie zodpovednosti za škodu podľa odseku 1 musí trvať po celú dobu výkonu činnosti. Poistenie ...

ŠTVRTÁ ČASŤ
Asistent daňového poradcu

§ 20a

Asistent daňového poradcu je fyzická osoba zapísaná do zoznamu asistentov daňových poradcov vedeného ...

§ 20b
(1)

Komora zapíše do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti žiadateľa do zoznamu asistentov ...

a)

má spôsobilosť na právne úkony,

b)

je bezúhonný,

c)

získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania ...

d)

má potvrdenie daňového poradcu o tom, že ho zamestná ako asistenta.

(2)

Ak asistent daňového poradcu splní podmienky podľa odseku 1, komora ho zapíše do zoznamu asistentov ...

§ 20c

Komora nezapíše do zoznamu asistentov daňových poradcov

a)

zamestnanca ústredného orgánu štátnej správy, zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom ...

b)

sudcu, prokurátora, notára a súdneho exekútora.

§ 20d

Asistent daňového poradcu je oprávnený vykonávať činnosť podľa tohto zákona len ako zamestnanec ...

§ 20e
(1)

Komora vyčiarkne zo zoznamu asistentov daňových poradcov toho, kto

a)

nevykonával činnosť asistenta daňového poradcu počas troch po sebe nasledujúcich rokov,

b)

bol zapísaný do zoznamu daňových poradcov,

c)

sa do šiestich mesiacov po zapísaní do zoznamu asistentov daňových poradcov nezamestná u daňového ...

(2)

Komora ďalej vyčiarkne zo zoznamu asistentov daňových poradcov asistenta daňového poradcu z dôvodov ...

PIATA ČASŤ
Organizácia daňových poradcov

§ 21
(1)

Zriaďuje sa komora so sídlom v Banskej Bystrici.

(2)

Komora je nezávislou samosprávnou profesijnou organizáciou, ktorá združuje daňových poradcov ...

(3)

Komora je právnickou osobou.

(4)

Orgánmi komory sú

a)

valné zhromaždenie daňových poradcov (ďalej len „zhromaždenie“),

b)

prezídium,

c)

dozorná rada,

d)

disciplinárna komisia.

(5)

Zhromaždenie volí orgány komory uvedené v odseku 4 písm. b) až d) a schvaľuje štatút komory. ...

(6)

Daňovému poradcovi, ktorý je zvolený do funkcie v orgánoch komory, patrí náhrada výdavkov súvisiacich ...

§ 22
(1)

Komora najmä

a)

zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy daňových poradcov v Slovenskej republike,

b)

vydáva osvedčenie na výkon daňového poradenstva,

c)

vedie zoznam daňových poradcov a zoznam asistentov daňových poradcov,

d)

usmerňuje ich činnosť v súlade so slovenským právnym poriadkom,

e)

vytvára predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne daňových poradcov a na ten ...

f)

vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dane a daňových poradcov,

g)

spolupracuje s ministerstvom pri schvaľovaní skúšobného poriadku.

(2)

Podrobnosti o organizácii komory, jej orgánoch a ich pôsobnosti, počte členov prezídia, dozornej ...

(3)

Podrobnosti o voľbách do orgánov komory upraví volebný poriadok.

(4)

Podrobnosti o disciplinárnom konaní upraví disciplinárny poriadok.

§ 23
(1)

Komora hospodári so svojím majetkom. Zdrojmi jej príjmov sú príspevky od daňových poradcov, úhrady ...

(2)

Výdavky komory na zabezpečenie jej činnosti a na zabezpečenie rozvoja daňového poradenstva sa ...

(3)

Účtovnú závierku komory overuje audítor, ktorý uzatvorí zmluvu o audítorskej činnosti s komorou. ...

ŠIESTA ČASŤ
Disciplinárna zodpovednosť

§ 24
(1)

Za porušenie povinností podľa tohto zákona a úprav komory (ďalej len „porušenie disciplíny“), ...

a)

písomné napomenutie,

b)

pokutu až do výšky 3 300 eur,

c)

pozastavenie výkonu činnosti až na dobu jedného roka,

d)

vyčiarknutie zo zoznamu a zrušenie osvedčenia na výkon daňového poradenstva.

(2)

Výnos pokút je príjmom komory.

§ 25
(1)

O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 24 tohto zákona rozhoduje disciplinárna komisia v ...

(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania môže predseda dozornej rady podať do šiestich mesiacov ...

(3)

Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie ...

§ 26
(1)

Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 24 ...

(2)

O odvolaní rozhoduje prezídium komory, ktoré po preskúmaní rozhodnutie potvrdí alebo zruší. ...

(3)

Rozhodnutie prezídia komory o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory je konečné ...

§ 27

Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie podľa § 24 ods. 1 písm. b), c) a d) preskúmava ...

SIEDMA ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 28
(1)

O nezapísaní fyzickej osoby, právnickej osoby alebo asistenta daňového poradcu do zoznamu, o nezaregistrovaní ...

(2)

Proti rozhodnutiu komory podľa odseku 1 nie je prípustný opravný prostriedok a toto rozhodnutie ...

(3)

Ak súd zruší rozhodnutie podľa odseku 1 o vyčiarknutí daňového poradcu, právnickej osoby alebo ...

(4)

Rozhodnutie podľa odseku 1 vydáva prezídium komory a musí obsahovať

a)

označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,

b)

označenie fyzickej osoby, o ktorej sa rozhodovalo, s uvedením jej mena, priezviska a dátumu narodenia ...

c)

výrok,

d)

odôvodnenie,

e)

miesto vydania rozhodnutia,

f)

dátum vydania rozhodnutia,

g)

podpis štatutárneho orgánu komory,

h)

poučenie o opravnom prostriedku a o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom.

§ 28a
Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon činnosti daňového poradcu, pre postup podávania žiadostí o zápis do zoznamu, na rozhodovanie ...

§ 29

Ak daňové poradenstvo vykonáva za odplatu fyzická alebo právnická osoba, ktorá nemá osvedčenie ...

§ 30
(1)

Komora sa ustanoví do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2)

Do ustanovenia orgánov komory vykonáva ich funkcie podľa § 22 tohto zákona ministerstvo.

(3)

Ministerstvo vymenuje dočasný výbor, ktorý zvolá zhromaždenie podľa odseku 1.

§ 31

Daňoví poradcovia zapísaní do zoznamu do 31. decembra 1992 sú povinní vykonať skúšku najneskôr ...

§ 32
(1)

Všetky fyzické osoby, ktoré poskytujú daňové poradenstvo na základe registrácie podľa zákona ...

(2)

Ustanovenia tohto zákona, vrátane povinnosti vykonať odbornú skúšku, sa nevzťahujú na oprávnenia ...

§ 33

Komora najneskôr do troch mesiacov od svojho vzniku vydá štatút, disciplinárny poriadok a volebný ...

§ 33a
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 506/1992 Zb. o odmenách daňových ...

§ 33aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Konania začaté a právoplatne neskončené komorou pred 1. januárom 2014 sa dokončia podľa predpisov ...

(2)

Osvedčenia o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva a osvedčenia na výkon daňového poradenstva ...

§ 33ab

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 34

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zákon č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných ...

Zákon č. 101/1995 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 ...

Zákon č. 378/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 ...

Zákon č. 68/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. ...

Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Zákon č. 354/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 ...

Čl. II - (Zavedený zákonom č. 101/1995 Z. z.)

Právnické osoby zapísané do zoznamu sú povinné do 30. septembra 1995 uviesť svoje právne postavenie ...

Čl. II - (Zavedený zákonom č. 378/1996 Z. z.)

Fyzická osoba zapísaná v zozname podľa doterajších predpisov sa považuje za daňového poradcu ...

Právnická osoba zapísaná v zozname podľa doterajších predpisov je povinná splniť podmienku ...

Komora vydá právnickej osobe zapísanej v zozname do účinnosti tohto zákona osvedčenie na výkon ...

Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb.

Prílohy

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií ...

  2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
 • 3)  Príloha nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza ...
 • 3a)  § 53 zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 3b)  § 11a zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3c)  § 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách ...
 • 3d)  § 20 ods. 1 až 4 zákona č. 293/2007 Z. z. v znení zákona č. 81/2013 Z. z.
 • 4)  § 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 4a)  § 3 a 4 zákona č. 293/2007 Z. z.
 • 4b)  § 23 ods. 1 až 3 zákona č. 293/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4c)  § 24 zákona č. 293/2007 Z. z. v znení zákona č. 81/2013 Z. z.
 • 4d)  Napríklad zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  § 68 a 69 Obchodného zákonníka.
 • 5b)  § 3 ods. 4 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 6)  Napr. Zákonník práce.
 • 7a)  § 3 až 8 a § 10 až 16 zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 8)  § 5 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene ...
 • 9)  Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii.Zákon SNR č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch.
Načítavam znenie...
MENU
Hore