Úplné znenie zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 28/2012 účinný od 02.02.2012

Platnosť od: 02.02.2012
Účinnosť od: 02.02.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD30DSEUPPČL0

Úplné znenie zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov 28/2012 účinný od 02.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 28/2012 s účinnosťou od 02.02.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o starobnom dôchodkovom sporení

vyhlasuje

úplné znenie zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
(1)

Tento zákon vymedzuje starobné dôchodkové sporenie, upravuje rozsah starobného dôchodkového sporenia, ...

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, ...

§ 2

Starobné dôchodkové sporenie je sporenie podľa tohto zákona, ktorého účelom je spolu so starobným ...

DRUHÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ POJMY

§ 3

Zárobková činnosť podľa tohto zákona je

1.

činnosť zamestnanca,

2.

činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, z ktorej je povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného ...

§ 4

Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.4)

§ 5

Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je samostatne zárobkovo činná osoba podľa ...

§ 6

Sporiteľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorej vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom ...

§ 7

Spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia je spôsobilosť ...

§ 8

Poberateľ dôchodku je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný ...

§ 9
(1)

Sporiteľovi patria práva pri výkone starobného dôchodkového sporenia bez akýchkoľvek obmedzení ...

(2)

Pri výkone starobného dôchodkového sporenia sa nesmie zisťovať sexuálna orientácia sporiteľa ...

(3)

Na účely zásady rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 sa priamou diskrimináciou rozumie, ak ...

(4)

Za formu diskriminácie sa považuje aj nežiaduce správanie s úmyslom alebo účinkom porušiť ľudskú ...

(5)

Uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. ...

(6)

Fyzická osoba, ktorá sa cíti poškodená v dôsledku nedodržania podmienok ustanovených v odsekoch ...

§ 10

Zamestnávateľ podľa tohto zákona je zamestnávateľ podľa osobitného predpisu.7)

§ 11

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne (ďalej len „poisťovňa“) na účely tohto zákona ...

§ 12

Príslušná poisťovňa podľa tohto zákona je poisťovňa podľa § 11, ktorú sporiteľ určil v ...

§ 13

Obdobie starobného dôchodkového sporenia je obdobie, počas ktorého bol sporiteľ zúčastnený ...

§ 14
(1)

Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je fyzická osoba narodená po 31. decembri 1970, ...

(2)

Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorá pred 1. januárom ...

(3)

Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová ...

§ 15
(1)

Fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 a 2 vzniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení ...

(2)

Sociálna poisťovňa je povinná do 60 dní od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení ...

§ 16

Účasť na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľovi po zániku jeho prvej účasti na starobnom ...

§ 17

zrušený

§ 17a
(1)

Sporiteľovi, ktorý požiada o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej ...

(2)

Sporiteľovi uvedenému v § 14, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení ...

§ 18

zrušený

§ 19
(1)

Zamestnancovi a samostatne zárobkovo činnej osobe povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného ...

(2)

Vznik prerušenia účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa posudzuje rovnako ako zánik tejto ...

§ 20
(1)

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) platí, ak tento zákon ...

a)

zamestnávateľ za svojich zamestnancov,

b)

samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená ...

c)

dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom ...

d)

štát,

e)

Sociálna poisťovňa.

(2)

Štát platí príspevky za sporiteľa počas obdobia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov ...

(3)

Sociálna poisťovňa platí príspevky za sporiteľa podľa § 14 ods. 3.

§ 21

Suma príspevkov sa určuje percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom ...

§ 22
a)

zamestnávateľa 9 % z vymeriavacieho základu,

b)

samostatne zárobkovo činnú osobu povinne dôchodkovo poistenú podľa osobitného predpisu3) zúčastnenú ...

c)

dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu podľa osobitného predpisu3) zúčastnenú na starobnom dôchodkovom ...

d)

štát 9 % z vymeriavacieho základu,

e)

Sociálnu poisťovňu 9 % z vymeriavacieho základu.

§ 23
(1)

Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného ...

(2)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného ...

(3)

Vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej ...

(4)

Vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu.20) ...

(5)

Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného ...

(6)

Ak sporiteľ vykonáva viacero zárobkových činností alebo ak popri výkone zárobkovej činnosti ...

(7)

Ak účasť na starobnom dôchodkovom sporení trvala len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom ...

(8)

Vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 27 ods. 5 je ňou určená suma, ktorá je najmenej ...

(9)

Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí príspevky za poberateľa úrazovej renty ...

(10)

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí príspevky podľa § 20 ods. 2, je vymeriavací základ, ...

(11)

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§ 23a

Ak súd rozhodol o neplatnosti skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi, vymeriavací ...

§ 24

Rozhodujúce obdobie na určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby povinne ...

§ 25
(1)

Samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená ...

(2)

Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom dôchodkovom ...

(3)

Zamestnávateľ nie je povinný platiť príspevky v období, počas ktorého jeho zamestnanec nie je ...

§ 26
(1)

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť príspevky, sú povinné príspevky ...

(2)

Za štát odvádza príspevky za osoby uvedené v § 20 ods. 2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí ...

§ 27
(1)

Príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. Na zhodnocovanie dočasne ...

(2)

Sociálna poisťovňa postupuje príspevky a penále na bežný účet pre nepriradené platby dôchodkovej ...

(3)

Príspevky sa platia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa odseku 1 za kalendárny ...

(4)

Ak sporiteľovi trvala účasť na starobnom dôchodkovom sporení len časť kalendárneho mesiaca, ...

(5)

Príspevky sa môžu zaplatiť aj dodatočne za obdobie, za ktoré fyzická osoba môže zaplatiť poistné ...

(6)

Samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená ...

(7)

Ak dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) zúčastnená na starobnom ...

(8)

Príspevky sa platia

a)

bezhotovostným prevodom,

b)

poštovým poukazom,

c)

v hotovosti.

§ 28
(1)

Príspevky sú splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, ...

(2)

Príspevky, ktoré platí a odvádza zamestnávateľ, sú splatné v deň splatnosti poistného, ktoré ...

(3)

Ak sa platba príspevkov na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici podľa § 27 ods. 1 ...

a)

pri platení bezhotovostným prevodom ako deň prevodu je uvedený posledný deň splatnosti príspevkov ...

b)

pri platení poštovým poukazom sa príspevky poukázali v posledný deň ich splatnosti podľa odseku ...

§ 28a
(1)

Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky vo vyššej sume, ...

(2)

Ak sporiteľovi do jedného roka od zániku jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení nevznikne ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom sa ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne ...

(5)

Po uplynutí 90 dní odo dňa, v ktorom sa Sociálna poisťovňa dozvedela o smrti sporiteľa, nemôže ...

(6)

Ak Sociálna poisťovňa postúpi dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky po zrušení osobného ...

(7)

Na vrátenie penále podľa osobitného predpisu36a) odseky 1 až 6 platia rovnako.

PRVÁ HLAVA
VECNÝ ROZSAH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 29
(1)

Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca starobný ...

a)

programového výberu s doživotným dôchodkom,

b)

doživotného dôchodku.

(2)

Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca predčasný ...

a)

programového výberu s doživotným dôchodkom,

b)

doživotného dôchodku.

(3)

Zo starobného dôchodkového sporenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vypláca pozostalostný ...

a)

vdovský dôchodok,

b)

vdovecký dôchodok,

c)

sirotský dôchodok.

DRUHÁ HLAVA
DÔCHODKY STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 30
a)

dovŕšil najmenej dôchodkový vek a

b)

získal najmenej 10 rokov starobného dôchodkového sporenia.

§ 31
a)

mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu3) a

b)

aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu sporiteľa ku dňu požiadania o vyplácanie predčasného ...

Formy vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku
§ 32
(1)

Programový výber s doživotným dôchodkom je forma vyplácania starobného dôchodku a predčasného ...

(2)

Disponibilný prebytok podľa odseku 1 sa zistí ku dňu požiadania o vyplácanie starobného dôchodku ...

(3)

Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť prevedie z dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové ...

(4)

Príslušná poisťovňa po nadobudnutí aktív podľa odseku 3 je povinná uzatvoriť zmluvu so sporiteľom ...

(5)

Súčasne s prevodom aktív podľa odseku 3 odpíše dôchodková správcovská spoločnosť z osobného ...

(6)

Súčet aktuálnych hodnôt zostatku dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na osobnom dôchodkovom ...

(7)

Počas trvania programového výberu sa hodnota disponibilného prebytku mení

a)

výplatou mesačných splátok podľa odseku 9,

b)

na základe skutočnosti uvedenej v § 95 ods. 3, ktorá vznikla pred dňom požiadania o vyplácanie ...

c)

zmenou aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu.

(8)

Aktuálna hodnota disponibilného prebytku k určitému dňu je aktuálna hodnota osobného dôchodkového ...

(9)

Obdobie programového výberu určuje sporiteľ v žiadosti o vyplácanie starobného dôchodku alebo ...

(10)

Disponibilný prebytok zaniká dňom výplaty poslednej mesačnej splátky podľa odseku 9.

§ 33
(1)

Doživotný dôchodok je forma vyplácania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ...

(2)

Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť prevedie z dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové ...

(3)

Príslušná poisťovňa po nadobudnutí aktív podľa odseku 2 je povinná uzatvoriť so sporiteľom ...

Pozostalostné dôchodky
§ 34
(1)

Vdove sa vypláca vdovský dôchodok podľa tohto zákona po manželovi, ktorý ku dňu smrti bol poberateľom ...

(2)

Vdove sa vypláca vdovský dôchodok počas jedného roka od smrti manžela.

(3)

Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 2 sa vdove vypláca vdovský dôchodok, ak ku dňu uplynutia ...

a)

sa stará o nezaopatrené dieťa,

b)

je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % podľa ...

c)

dovŕšila dôchodkový vek.

(4)

Nezaopatrené dieťa podľa odseku 3 je nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.39)

(5)

Vyplácanie vdovského dôchodku sa skončí, ak zanikne nárok na vdovský dôchodok podľa osobitného ...

(6)

Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platia odseky 1 až 5 rovnako.

§ 35
(1)

Sumu vdovského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ...

(2)

Sumu vdovského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ...

(3)

Vdovský dôchodok podľa odsekov 1 a 2 sa vypláca súčasne.

(4)

Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platia odseky 1 až 3 rovnako.

§ 36
(1)

Sumu vdovského dôchodku po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného ...

(2)

Na vyplácanie vdoveckého dôchodku vdovcovi po zomretej manželke platí odsek 1 rovnako.

§ 37
(1)

Nezaopatrenému dieťaťu sa vypláca sirotský dôchodok podľa tohto zákona po zomretom rodičovi ...

(2)

Sirotský dôchodok sa nevypláca po zomretom rodičovi odo dňa osvojenia nezaopatreného dieťaťa ...

(3)

Vyplácanie sirotského dôchodku sa skončí, ak zanikne nárok na sirotský dôchodok podľa osobitného ...

§ 38
(1)

Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ...

(2)

Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ...

(3)

Sirotský dôchodok podľa odsekov 1 a 2 sa vypláca súčasne.

§ 39

Sumu sirotského dôchodku po poberateľovi doživotného starobného dôchodku alebo doživotného ...

TRETIA HLAVA
VYPLÁCANIE DÔCHODKOV STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA INEJ FYZICKEJ OSOBE ALEBO PRÁVNICKEJ OSOBE A DEDENIE V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ

§ 40
(1)

Ak zomrel sporiteľ alebo poberateľ starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného ...

(2)

Ak zomretý v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ...

(3)

Ak vznikne právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového ...

(4)

V deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa alebo poberateľa ...

(5)

Fyzická osoba, ktorej podľa odseku 1 vznikne právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí fyzickej osobe oprávnenej na výplatu peňažnej sumy ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť prevedie fyzickej osobe oprávnenej na výplatu peňažnej sumy ...

(8)

V deň vyplatenia peňažnej sumy podľa odseku 6 alebo v deň prevodu podľa odseku 7 je dôchodková ...

(9)

Peňažná suma podľa odseku 6 sa nevyplatí a peňažná suma podľa odseku 7 sa neprevedie tej fyzickej ...

ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA O DÔCHODKOCH STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 41

Samostatne zárobkovo činnej osobe povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej ...

§ 42
(1)

Poberateľovi predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona sa nevypláca starobný dôchodok ...

(2)

Predčasný starobný dôchodok podľa tohto zákona sa považuje po dovŕšení dôchodkového veku ...

§ 43
(1)

Pri vyplácaní vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov a pri vyplácaní ...

(2)

Pri vyplácaní vdovského dôchodku a sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov a pri vyplácaní ...

(3)

Pre úhrn súm sirotských dôchodkov podľa tohto zákona po tom istom zomretom poberateľovi starobného ...

§ 44
(1)

Príslušná poisťovňa alebo príslušná dôchodková správcovská spoločnosť vypláca dôchodky ...

(2)

Žiadosť o vyplácanie dôchodku starobného dôchodkového sporenia spisuje príslušná dôchodková ...

(3)

Dôchodky starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona sa vyplácajú vopred v pravidelných ...

(4)

Dôchodky starobného dôchodkového sporenia podľa tohto zákona sa vyplácajú do cudziny, ktorá ...

§ 45
(1)

Spôsob poukazovania dôchodkov starobného dôchodkového sporenia dohodne sporiteľ s príslušnou ...

(2)

Poberateľovi dôchodku starobného dôchodkového sporenia, ktorému sa poskytuje starostlivosť v ...

§ 46
(1)

Príjemca dôchodku starobného dôchodkového sporenia je poberateľ dôchodku starobného dôchodkového ...

(2)

Fyzickej osobe vo výkone väzby41) a fyzickej osobe vo výkone trestu odňatia slobody42) sa dôchodok ...

PRVÁ HLAVA
PREDMET ČINNOSTI A POVOLENIE NA VZNIK A ČINNNOSŤ DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 47
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ...

(2)

Správou dôchodkových fondov sa rozumie

a)

riadenie investícii, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom ...

b)

administrácia, ktorou sa na účely tohto zákona rozumie

1.

vedenie osobných dôchodkových účtov sporiteľov,

2.

vedenie účtu nepriradených platieb,

3.

uzatváranie zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení vrátane činnosti smerujúcej k uzatvoreniu tejto ...

4.

vyplácanie starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, predčasného starobného dôchodku ...

5.

vedenie zoznamu sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,

6.

určovanie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a stanovenie hodnoty dôchodkovej jednotky,

7.

vedenie účtovníctva dôchodkového fondu,

8.

vedenie obchodnej dokumentácie,

9.

zabezpečovanie právnych služieb pre dôchodkový fond,

10.

zabezpečovanie plnenia daňových povinností spojených s majetkom v dôchodkovom fonde,

11.

vykonávanie hlasovacích a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok ...

12.

rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,

13.

plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z ...

14.

informovanie sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a vybavovanie ...

15.

vnútorná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí Národnej ...

16.

riadenie rizík v dôchodkovom fonde,

c)

propagácia a reklama dôchodkových fondov.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť dôchodkové fondy uvedené v § 72 ods. ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže spravovať iba dôchodkové fondy vytvorené podľa tohto ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto ...

(6)

Na dôchodkovú správcovskú spoločnosť sa vzťahuje Obchodný zákonník, ak tento zákon neustanovuje ...

(7)

Obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „dôchodková správcovská ...

(8)

Základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je najmenej 9 950 000 eur a musí byť splatené ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno. ...

(10)

Zakazuje sa

a)

zmena predmetu činnosti a právnej formy dôchodkovej správcovskej spoločnosti; za zmenu predmetu ...

b)

zmena podoby a formy akcií dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti splynutím alebo rozdelením,

d)

predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti.45)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti
§ 48
(1)

Žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podáva ...

(2)

Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a)

splatené základné imanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 47 ods. 8, a to v hotovosti ...

b)

prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov ...

c)

vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou46) na dôchodkovej správcovskej spoločnosti a prehľadnosť ...

d)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, členov ...

e)

prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,48) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou ...

f)

výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),

g)

právny poriadok, spôsob jeho uplatnenia a jeho vymáhateľnosť v štáte, ktorý je členským štátom ...

h)

sídlo a ústredie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je na území Slovenskej republiky; ústredím ...

i)

stanovy dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú v súlade s týmto zákonom,

j)

vecné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, za ktoré sa považujú materiálno-technické ...

k)

organizačné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorými sú pravidlá ...

l)

výber depozitára pre dôchodkové fondy je v súlade s týmto zákonom,

m)

odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov ...

n)

štatút dôchodkového fondu je v súlade s týmto zákonom a je predpokladom na dostatočnú ochranu ...

o)

informačný prospekt dôchodkového fondu je zostavený v súlade s týmto zákonom.

(3)

Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a)

obchodné meno a sídlo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

identifikačné číslo budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené, ...

c)

výšku základného imania,

d)

zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti; ...

e)

meno a priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, ...

f)

údaje o vecných predpokladoch a organizačných predpokladoch na činnosť dôchodkovej správcovskej ...

g)

opis technického vybavenia budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej ...

h)

názvy dôchodkových fondov, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť vytvorí a bude spravovať, ...

i)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára dôchodkových fondov,

j)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia členov predstavenstva a členov dozornej rady depozitára ...

k)

postup pri vybavovaní sťažností sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového ...

l)

informácie o systéme riadenia rizík vyplývajúcich z činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

m)

vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.

(4)

Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a)

zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,

b)

návrh stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

návrh organizačnej štruktúry a organizačného poriadku dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)

návrh vnútorných predpisov a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti na zabezpečenie ...

e)

návrh vnútorných predpisov riadenia a postupov činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

f)

stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku ...

g)

vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie ...

h)

doklad o splatení základného imania,

i)

návrhy štatútov dôchodkových fondov,

j)

návrhy informačných prospektov dôchodkových fondov,

k)

zmluva o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb uzatvorená medzi zakladateľmi dôchodkovej ...

l)

stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov ...

m)

obchodno-finančný plán dôchodkovej správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie desiatich rokov ...

(5)

Ak boli doklady uvedené v odseku 4 predložené Národnej banke Slovenska v inom konaní pred podaním ...

(6)

Národná banka Slovenska rozhoduje o žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 v lehote podľa ...

(7)

Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže ...

(8)

Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik ...

(9)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke ...

(10)

Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

(11)

Za dôveryhodnú fyzickú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá ...

a)

nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola ...

b)

nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej ...

c)

nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, nebola ...

d)

nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa ...

e)

spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných ...

(12)

Za bezúhonnú fyzickú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za ...

(13)

Fyzickú osobu, ktorá pôsobila vo funkciách uvedených v odseku 11 písm. a) až c), môže Národná ...

(14)

Za vhodnú osobu s kvalifikovanou účasťou pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa ...

(15)

Doklady, ktoré predkladajú zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Národnej banke Slovenska ...

(16)

Podiel na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môže mať pri ...

(17)

Súčet podielov na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti väčší ako 50 % môžu ...

(18)

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť môže založiť ako jediný zakladateľ len niektorá z právnických ...

(19)

Akcionárom dôchodkovej správcovskej spoločnosti s podielom na základnom imaní dôchodkovej správcovskej ...

(20)

Akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti so súčtom podielov na základnom imaní dôchodkovej ...

(21)

Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. ...

(22)

Za finančnú inštitúciu sa na účely tohto zákona považuje správcovská spoločnosť, pobočka ...

§ 49
a)

dcérskou spoločnosťou52) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného obchodníka ...

b)

dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti53) tejto zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničného ...

c)

kontrolovaná54) tými istými fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré kontrolujú túto ...

§ 50
(1)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa udeľuje na neurčitý čas ...

(2)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu55) musí výrok rozhodnutia, ...

a)

obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorej vznik a činnosť sa povoľuje, ...

b)

predmet činnosti,

c)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie ...

d)

schválenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

e)

názvy dôchodkových fondov,

f)

schválenie štatútov dôchodkových fondov,

g)

schválenie informačných prospektov dôchodkových fondov,

h)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára.

(3)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže obsahovať aj podmienky, ...

(4)

Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh ...

(6)

Súčasťou návrhu na zápis dôchodkovej správcovskej spoločnosti do obchodného registra alebo ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať Národnú banku Slovenska bez ...

§ 51
(1)

Povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zaniká

a)

dňom prechodu správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich ...

b)

dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

c)

dňom vrátenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti; povolenie na ...

d)

ak dôchodková správcovská spoločnosť nepodala návrh na jej zápis na vznik a činnosť dôchodkovej ...

e)

ak dôchodková správcovská spoločnosť v lehote šesť mesiacov od zápisu do obchodného registra ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne bez zbytočného odkladu informovať Národnú ...

(3)

Zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú povinní písomne bez zbytočného odkladu ...

(4)

Národná banka Slovenska bez zbytočného odkladu oznámi udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa ...

DRUHÁ HLAVA
PODMIENKY ČINNOSTI DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 52
(1)

Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na

a)

nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

b)

zníženie základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti presahujúce základné imanie ...

c)

voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti a členov ...

d)

zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie a jej zánik zlúčením s inou dôchodkovou ...

e)

zmenu stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

f)

prechod správy dôchodkových fondov pri súčasnom prechode práv a povinností plynúcich zo starobného ...

g)

zmenu depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

h)

zmenu štatútu dôchodkového fondu,

i)

vrátenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(2)

Na vydanie predchádzajúceho súhlasu

a)

podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. c), e) až g) a ...

b)

podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky pre primeranosť vlastných zdrojov dôchodkovej ...

c)

podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. d),

d)

podľa odseku 1 písm. d) musí byť preukázané splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 dôchodkovou ...

e)

podľa odseku 1 písm. e) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. i) a k),

f)

podľa odseku 1 písm. f) musí byť preukázané, že dôchodková správcovská spoločnosť, na ktorú ...

g)

podľa odseku 1 písm. g) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. l) a m),

h)

podľa odseku 1 písm. h) musia byť splnené podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. n),

i)

podľa odseku 1 písm. i) musí byť preukázané, že dôchodková správcovská spoločnosť už nespravuje ...

(3)

Ustanoveniami odseku 1 písm. a) a d) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.57)

(4)

Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a)

podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel ...

b)

podľa odseku 1 písm. b), e), g) až i) dôchodková správcovská spoločnosť,

c)

podľa odseku 1 písm. c) dôchodková správcovská spoločnosť alebo akcionár dôchodkovej správcovskej ...

d)

podľa odseku 1 písm. d) dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré sa majú zlúčiť,

e)

podľa odseku 1 písm. f) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá spravuje príslušné dôchodkové ...

(5)

O žiadosti podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do troch mesiacov ...

(6)

Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu musí výrok rozhodnutia ...

a)

obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na ktorú prechádza správa dôchodkových ...

b)

názvy dôchodkových fondov, ktorých správa prechádza na preberajúcu dôchodkovú správcovskú ...

c)

schválenie zmien štatútov dôchodkových fondov týkajúcich sa dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

d)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára,

e)

určenie dňa, keď dôjde k prechodu správy dôchodkových fondov.

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po zápise zmien v obchodnom registri alebo po výmaze ...

(9)

Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku ...

(10)

V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), d), e), g) a h) ...

(11)

Neplatné sú úkony, na ktoré sa podľa tohto zákona vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej ...

§ 53
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania, ...

a)

organizáciu, riadenie a organizačnú štruktúru dôchodkovej správcovskej spoločnosti (§ 54),

b)

výkon vnútornej kontroly (§ 55),

c)

postupy vedenia účtovníctva (§ 56),

d)

vedenie obchodnej dokumentácie (§ 57) a na riadenie investícií [§ 47 ods. 2 písm. a)],

e)

konflikt záujmov (§ 58),

f)

sledovanie a dodržiavanie primeranosti vlastných zdrojov (§ 60).

(2)

Účelom pravidiel podľa odseku 1 je zabezpečovať, aby bol majetok v dôchodkových fondoch investovaný ...

(3)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením ...

§ 54
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a dodržiavať vnútorné predpisy a ...

(3)

Organizačná štruktúra a systém riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí zabezpečovať ...

(4)

V organizačnej štruktúre dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí byť zahrnutý zamestnanec ...

(5)

Zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti zodpovedný za

a)

výkon činnosti podľa § 47 ods. 2 písm. a) alebo jej časti nesmie súčasne vykonávať činnosť ...

b)

riadenie rizík v dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v dôchodkovom ...

c)

vedenie účtovníctva v dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v dôchodkovom ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska organizačnú ...

(7)

Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti má najmenej troch členov. Na platnosť písomných ...

(8)

Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže udeliť prokúru najmenej dvom prokuristom ...

(9)

Členovia predstavenstva a prokuristi, ktorí spôsobili škodu porušením povinností pri výkone ...

§ 54a
(1)

Na účely identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a ...

a)

poskytnúť

1.

osobné údaje58b) o totožnosti fyzickej osoby, a to meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu ...

2.

identifikačné údaje právnickej osoby, a to názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresu ...

3.

kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

4.

doklady a údaje preukazujúce splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzatvorenie alebo vykonanie ...

b)

umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním

1.

osobné údaje58b) o totožnosti fyzickej osoby z dokladu totožnosti, a to obrazovú podobizeň, titul, ...

2.

ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).

(2)

Na účely identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a ...

(3)

Na účely identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a ...

(4)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná ...

(5)

Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže dôchodková správcovská spoločnosť sprístupniť ...

§ 55
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať a udržiavať účinný systém vnútornej ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je v rámci systému vnútornej kontroly povinná v záujme ...

a)

kontrolných činností, ktoré sú súčasťou prevádzkových pracovných postupov a vyvodzovanie ...

b)

kontroly nezávislej od prevádzkových pracovných postupov, ktorú vykonáva zamestnanec zodpovedný ...

(3)

Dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoločnosti je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného ...

(4)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne ...

(5)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva žiadnej dôchodkovej ...

(6)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. decembra kalendárneho roka ...

(7)

Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka predložiť ...

(8)

Národná banka Slovenska môže nariadiť zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly ...

§ 55a
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná

a)

zaviesť systém riadenia rizík, ktorým sa rozumie prijatie primeraných a účinných postupov, nástrojov ...

b)

upraviť systém riadenia rizík a spôsob jeho aktualizácie vnútorným predpisom,

c)

zabezpečiť dodržiavanie limitov celkového rizika a rizika protistrany v majetku v indexovom dôchodkovom ...

(2)

Na účely odseku 1 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná

a)

zaviesť opatrenia a postupy na meranie rizík, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby riziká ...

b)

vykonávať spätné testovanie s cieľom preskúmať funkčnosť opatrení na meranie rizík, ktoré ...

c)

vykonávať pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cieľom zohľadniť riziká vyplývajúce ...

d)

zaviesť a uplatňovať zdokumentovaný systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení používaných ...

e)

zabezpečiť, aby aktuálna úroveň rizík zodpovedala systému vnútorných rizikových limitov podľa ...

f)

zaviesť a uplatňovať primerané postupy, ktoré pri skutočnom alebo predpokladanom porušení systému ...

(3)

Na účely odsekov 1 a 2 sa za významné riziká, ktoré môžu byť očakávané s rozumnou mierou ...

a)

kreditné riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce z toho, že dlžník ...

b)

trhové riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty ...

c)

operačné riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce z neprimeraných vnútorných ...

(4)

Na účely odseku 1 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná určiť osobu zodpovednú za ...

(5)

Osoba zodpovedná za riadenie rizík zabezpečuje najmä

a)

vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,

b)

sledovanie súladu medzi aktuálnymi úrovňami rizík a systémom vnútorných limitov podľa odseku ...

c)

predkladanie pravidelných správ predstavenstvu dôchodkovej správcovskej spoločnosti

1.

o súlade medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom dôchodkovom ...

2.

o dodržiavaní limitov obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného dôchodkového fondu, ...

3.

o primeranosti a účinnosti postupu riadenia rizík, najmä o prijatí náležitých nápravných opatrení ...

d)

poskytovanie pravidelných správ predstavenstvu dôchodkovej správcovskej spoločnosti o každom skutočnom ...

e)

preskúmavanie a podporu opatrení a postupov na oceňovanie finančných derivátov uzatvorených mimo ...

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením ...

a)

podrobnosti o systéme riadenia rizík,

b)

podrobnosti o osobe zodpovednej za riadenie rizík,

c)

ďalšie riziká, ktoré sa rozlišujú na účely riadenia rizík,

d)

dodatočné náležitosti informačného prospektu dôchodkového fondu a ročnej správy o hospodárení ...

e)

podrobnosti

1.

o vykonávaní spätného testovania podľa odseku 2 písm. b),

2.

o vykonávaní stresového testovania podľa odseku 2 písm. c) alebo

f)

kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na stresové testovanie.

§ 56
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť za seba a za každý dôchodkový fond vedie oddelené samostatné ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska audítora, ...

(3)

Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť vykonanie mimoriadneho auditu, ak zistí nedostatky ...

(4)

Náklady mimoriadneho auditu podľa odseku 3 uhradí audítor, ktorý overoval účtovnú závierku ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť zostavuje za seba okrem účtovnej závierky podľa osobitného ...

(6)

Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinný bez ...

a)

svedčí o porušení povinností dôchodkovej správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi,

b)

môže ovplyvniť riadny výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vyjadreniu výhrad voči účtovnej ...

(7)

Na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria ...

(8)

Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania ...

§ 57
(1)

Majetok v dôchodkovom fonde, ako aj obchody s majetkom v dôchodkovom fonde sa musia evidovať oddelene ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú ...

a)

poradové číslo zmluvy,

b)

údaje o druhej zmluvnej strane, ak je táto zmluvná strana známa,

c)

dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti,

d)

údaje o predmete zmluvy.

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná uchovávať záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu ...

(4)

Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných dôchodkových ...

Konflikt záujmov
§ 58
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predchádzať konfliktom záujmov medzi dôchodkovou ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať

a)

cenné papiere, ktorých emitentom je právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní ...

b)

cenné papiere, ktorých emitentom je dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca tento dôchodkový ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať cenné papiere ...

a)

členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista, vedúci zamestnanec ...

b)

vykonáva kontrolu54) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať obchody súvisiace s majetkom v dôchodkovom ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v dôchodkovom fonde na krytie alebo ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v dôchodkovom fonde na krytie alebo ...

(7)

Členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej ...

(8)

Člen predstavenstva, prokurista alebo zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť ...

a)

depozitára, s ktorým dôchodková správcovská spoločnosť uzavrela depozitársku zmluvu,

b)

inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

(9)

Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom ...

(10)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista a zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

§ 59
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku ...

(2)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi, vedúci zamestnanci47) a zamestnanci ...

(3)

Ak sa v majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti nachádza cenný papier alebo iný nástroj ...

§ 60
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná dodržiavať primeranosť vlastných zdrojov.

(2)

Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak

a)

nie sú nižšie ako 25 % všeobecných prevádzkových výdavkov za predchádzajúci kalendárny rok; ...

b)

pomer rozdielu likvidných aktív a záväzkov a pohľadávok k hodnote majetku vo všetkých dôchodkových ...

(3)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke ...

Pravidlá činnosti pri správe dôchodkových fondov
§ 61
(1)

Správu majetku v dôchodkovom fonde je povinná vykonávať dôchodková správcovská spoločnosť ...

(2)

Pri správe dôchodkového fondu, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, je dôchodková ...

a)

vykonávať činnosť v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového ...

b)

konať čestne a poctivo pri výkone svojej činnosti a v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov ...

c)

konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov ...

d)

účinne využívať personálne a materiálno-technické zabezpečenie na riadny výkon svojich činností, ...

e)

vyhýbať sa konfliktu záujmov, najmä konfliktu so záujmami sporiteľov a poberateľov dôchodku ...

f)

uplatňovať vo vzťahu k sporiteľom a poberateľom dôchodku starobného dôchodkového sporenia princíp ...

(3)

Vynaloženie odbornej starostlivosti podľa odseku 2 znamená najmä

a)

hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde v súlade so zameraním investičnej stratégie a rizikovým ...

b)

predchádzanie riziku finančných strát,

c)

analyzovanie ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,

d)

porovnávanie kurzov alebo cien jednotlivých nákupov alebo predajov vzájomne medzi sebou a s vývojom ...

e)

uzatváranie obchodov s majetkom v dôchodkovom fonde tak, aby bola zabezpečená protihodnota v prospech ...

f)

vykonávanie predajov alebo kúpy cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu z majetku alebo ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na žiadosť Národnej banky Slovenska hodnoverne ...

(5)

Cenné papiere sa môžu na kótovanom trhu burzy cenných papierov alebo na regulovanom voľnom trhu ...

(6)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sporiteľom a poberateľom dôchodku ako disponibilného ...

(9)

V prípade uplatnenia nároku na náhradu škody podľa odseku 7 v súdnom konaní podľa osobitného ...

(10)

Voči Národnej banke Slovenska sa nemôžu uplatniť nároky sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného ...

§ 62
(1)

Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, nútení správcovia, ...

(2)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho ...

(3)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne

a)

Sociálnej poisťovni,

b)

Národnej banke Slovenska na účely výkonu dohľadu podľa tohto zákona,

c)

súdu na účely občianskeho súdneho konania,64)

d)

orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,65)

e)

službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ...

f)

daňovým orgánom na účely daňového konania.67)

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo ...

(5)

Informácie získané Národnou bankou Slovenska pri výkone dohľadu podľa tohto zákona od tretích ...

§ 63
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť má za podmienok ustanovených týmto zákonom právo na

a)

odplatu za správu dôchodkového fondu,

b)

odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu,

c)

odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

(2)

Výšku odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 a jej zmenu určuje dôchodková ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať o zmene odplaty dôchodkovej správcovskej ...

(4)

Pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za zhodnotenie majetku ...

§ 63a
(1)

Odplata za správu dôchodkového fondu zahŕňa náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti spojené ...

a)

daní vzťahujúcich sa na majetok v dôchodkovom fonde,

b)

poplatkov subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi,

c)

poplatkov za vedenie bežných účtov a vkladových účtov,

d)

poplatkov obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi,

e)

poplatkov centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára súvisiacich ...

f)

pomernej časti odplaty za výkon činnosti depozitára zodpovedajúcej podielu majetku v tomto dôchodkovom ...

(2)

Náklady podľa odseku 1 písm. a) až f) sa uhrádzajú z majetku dôchodkového fondu.

(3)

Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu určená ...

a)

0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde,

b)

0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde,

c)

0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v akciovom dôchodkovom fonde a

d)

0,2 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

(4)

Na výpočet odplaty za správu dôchodkového fondu sa použije údaj o čistej predbežnej hodnote ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty ...

(6)

Odplata za správu v indexovom dôchodkovom fonde môže byť znížená podľa § 88a ods. 3.

§ 63b

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu nesmie presiahnuť 1 % zo sumy príspevku pripísaného ...

§ 63c
(1)

Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť v deň určenia odplaty podľa odseku 1 zníži hodnotu majetku ...

§ 63d
(1)

Ak v dlhopisovom dôchodkovom fonde v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, dôchodková ...

(2)

Pokles hodnoty dôchodkovej jednotky v dlhopisovom dôchodkovom fonde v sledovanom období podľa odseku ...

(3)

Sledované obdobie podľa odsekov 1 a 2 je posledných päť po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. ...

§ 63e
(1)

Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické ...

(2)

Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické ...

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení
§ 64
(1)

Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení uzatvára dôchodková správcovská spoločnosť so sporiteľom. ...

(2)

Zamestnávateľ nesmie nútiť alebo presviedčať zamestnanca uzatvoriť zmluvu podľa odseku 1 s dôchodkovou ...

(3)

V rovnakom období môže mať sporiteľ uzatvorenú iba jednu účinnú zmluvu o starobnom dôchodkovom ...

(4)

Sporiteľ môže uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 180 dní odo dňa vzniku jeho ...

(5)

Pred uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení je dôchodková správcovská spoločnosť ...

(6)

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať

a)

obchodné meno a sídlo dôchodkovej správcovskej spoločnosti, identifikačné číslo, označenie ...

b)

meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia ...

c)

názov dôchodkového fondu alebo dôchodkových fondov, ktorých dôchodkové jednotky budú evidované ...

d)

záväzok dôchodkovej správcovskej spoločnosti viesť jeden osobný dôchodkový účet alebo dva ...

e)

informáciu, že v zmiešanom dôchodkovom fonde, v akciovom dôchodkovom fonde a v indexovom dôchodkovom ...

f)

dátum a miesto uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,

g)

vyhlásenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o splnení povinnosti podľa odseku 5 a potvrdenie ...

h)

podpisy zmluvných strán.

(7)

Informácia podľa odseku 6 písm. e) musí byť uvedená na rovnakej strane zmluvy o starobnom dôchodkovom ...

(8)

Ak percentuálny pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch dohodnutý v zmluve o starobnom ...

(9)

Ak fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, alebo sporiteľ určí ...

(10)

Od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju ani zrušiť dohodou ...

§ 64a
(1)

Sociálna poisťovňa zriadi a vedie register zmlúv.

(2)

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení nadobúda účinnosť okamihom jej zápisu do registra zmlúv. ...

(3)

Sociálna poisťovňa do registra zmlúv nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak

a)

obsahuje neúplné alebo chybné údaje,

b)

fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, nie je sporiteľ,

c)

sporiteľovi, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64b ods. 1, Sociálna ...

d)

ide o prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá bola uzatvorená po uplynutí lehoty podľa ...

(4)

Ak Sociálnej poisťovni bola doručená viac ako jedna zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, Sociálna ...

(5)

Sociálna poisťovňa oznámi bez zbytočného odkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti zápis ...

(6)

Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, bez ...

(7)

Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv z iných ...

(8)

Sociálna poisťovňa vymaže bez zbytočného odkladu z registra zmlúv zmluvu o starobnom dôchodkovom ...

(9)

Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo ...

(10)

Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo ...

(11)

Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky za fyzickú osobu, ...

(12)

Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla dňom zániku právneho postavenia sporiteľa podľa ...

§ 64aa
(1)

Ak sporiteľ neuzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v lehote podľa § 64 ods. 4 a nedoručí ...

(2)

Sociálna poisťovňa je povinná do ôsmich dní od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(3)

Sociálna poisťovňa je povinná previesť príspevky od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom ...

§ 64b
(1)

Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej ...

(2)

Akceptačný list podľa odseku 1 vydá bez zbytočného odkladu pobočka Sociálnej poisťovne príslušná ...

(3)

Akceptačný list obsahuje najmä meno a priezvisko sporiteľa, adresu jeho trvalého pobytu, identifikačné ...

(4)

Akceptačný list sa vydáva na tlačive, ktorého obsah a formu určí Sociálna poisťovňa.

(5)

Ak sporiteľ prestupuje z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej ...

a)

do 15. dňa kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

b)

po 15. dni kalendárneho mesiaca, je deň prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti prvý ...

(6)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom ...

(7)

Sporiteľ nemôže prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak podal žiadosť o ...

§ 65
(1)

Fyzická osoba je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť svojmu zamestnávateľovi, že jej zaniklo ...

(2)

Sporiteľ je povinný dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou uzatvoril zmluvu o starobnom ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o starobnom ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného ...

§ 66
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá plánuje znížiť svoj podiel na základnom imaní dôchodkovej ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 2 musí obsahovať

a)

meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné ...

b)

rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 2 znížiť podiel na základnom ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska o každej ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá vykonáva činnosť podľa § 47 ods. 3, je povinná ...

§ 67
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže na základe zmluvy zveriť jednu alebo viac činností ...

(2)

Zveriť výkon činností spojených so správou dôchodkových fondov možno, iba ak to nebráni výkonu ...

a)

je Národná banka Slovenska vopred informovaná o zámere dôchodkovej správcovskej spoločnosti zveriť ...

b)

je v štatúte dôchodkového fondu uvedený zoznam činností, ktorých výkon možno zveriť osobám ...

c)

to nebráni vykonávať účinný dohľad nad dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

d)

to nebráni dôchodkovej správcovskej spoločnosti konať v najlepšom záujme sporiteľov a poberateľov ...

e)

to nebráni tomu, aby bol dôchodkový fond spravovaný v najlepších záujmoch sporiteľov a poberateľov ...

f)

to dôchodkovej správcovskej spoločnosti nebráni s okamžitou účinnosťou vypovedať zmluvu podľa ...

g)

sa osoba podľa odseku 1 písomným prehlásením zaviazala dodržiavať tento zákon a štatút dôchodkového ...

h)

so zreteľom na povahu funkcií, ktoré sa majú delegovať, právnická osoba podľa odseku 1 má vecné, ...

i)

je Národnej banke Slovenska predložený písomný súhlas depozitára s navrhovaným zverením činnosti ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu doručiť Národnej banke ...

(4)

Zverením výkonu činností spojených so správou dôchodkových fondov inej osobe nie je dotknutá ...

TRETIA HLAVA
ZRUŠENIE DÔCHODKOVEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI

§ 68
(1)

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou existujúcou ...

(2)

Zlúčením podľa odseku 1 dochádza k zániku zrušovanej dôchodkovej správcovskej spoločností ...

(3)

Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza súčasne k prechodu správy dôchodkových fondov spravovaných ...

(4)

Pri zlúčení podľa odseku 1 dochádza k prechodu práv a povinností zanikajúcej dôchodkovej správcovskej ...

(5)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením s inou dôchodkovou ...

(6)

Zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie vykonané postupom podľa tohto zákona ...

(7)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti bez likvidácie sa použijú ustanovenia osobitného ...

§ 69
(1)

Zrušeniu dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou predchádza postup, pri ktorom na základe ...

(2)

Zrušiť sa s likvidáciou je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu, ...

a)

zanikne povolenie na jej vznik a činnosť podľa § 51 ods. 1 písm. e),

b)

začne vytvárať a spravovať menej ako tri dôchodkové fondy podľa tohto zákona v lehote šiestich ...

c)

bolo jej odobraté povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § ...

(3)

Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti ...

(4)

Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá ...

(5)

Valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozhodne o zrušení dôchodkovej správcovskej ...

(6)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s likvidáciou sa použijú ustanovenia osobitného ...

(7)

Predmetom likvidácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti je jej majetok.

(8)

Likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti vymenúva a odvoláva Národná banka Slovenska. ...

(9)

Návrh na vymenovanie alebo odvolanie likvidátora dôchodkovej správcovskej spoločnosti a návrh ...

(10)

Národná banka Slovenska vymenuje likvidátora a určí odmenu likvidátora z vlastného podnetu, ak ...

a)

dôchodková správcovská spoločnosť nedoručí návrh podľa odseku 9 do 30 dní od konania valného ...

b)

sa likvidátor svojej funkcie vzdal.

(11)

Návrh na zápis osoby likvidátora do obchodného registra podáva likvidátor menovaný Národnou ...

§ 70
(1)

Na zrušenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti súdom sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,45) ...

(2)

Súd zruší dôchodkovú správcovskú spoločnosť na návrh Národnej banky Slovenska, ak nastala ...

§ 71
(1)

Ak bol na majetok dôchodkovej správcovskej spoločnosti vyhlásený konkurz, správca konkurznej podstaty ...

(2)

Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou konkurznej podstaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu po dni, v ktorom jej bol ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v deň, keď sa dozvedela, že nastali účinky ...

(5)

Národná banka Slovenska je povinná bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia uvedeného v ...

(6)

Národná banka Slovenska v rozhodnutí podľa odseku 5

a)

určí, že nútená správa sa končí dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na ...

b)

určí, na ktorú dôchodkovú správcovskú spoločnosť prejde správa dôchodkových fondov dňom ...

PRVÁ HLAVA
DÔCHODKOVÝ FOND

§ 72
(1)

Dôchodkový fond tvoria príspevky, penále a majetok doplnený podľa § 63d, majetok nadobudnutý ...

(2)

Dôchodkový fond vytvára dôchodková správcovská spoločnosť na základe povolenia na vznik a ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie vytvoriť iné dôchodkové fondy ako tie, ktorých vytvorenie ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť vytvára a spravuje

a)

jeden indexový dôchodkový fond,

b)

jeden akciový dôchodkový fond,

c)

jeden zmiešaný dôchodkový fond,

d)

jeden dlhopisový dôchodkový fond.

(5)

Dôchodkové fondy uvedené v odseku 4 sa odlišujú v investovaní majetku v dôchodkovom fonde podľa ...

(6)

Súčasťou názvu dôchodkového fondu musí byť aj obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(7)

Dôchodkový fond možno vytvoriť iba na neurčitý čas.

(8)

Dôchodkový fond začína dôchodková správcovská spoločnosť vytvárať v okamihu pripísania ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke ...

§ 73
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná svojou činnosťou zabezpečiť, aby do 18 mesiacov ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Národnej ...

(3)

Ak v lehote podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť nesplní podmienku počtu sporiteľov ...

§ 74
(1)

Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou majetku ...

(2)

Majetok v dôchodkovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia ...

§ 74a
(1)

Majetok evidovaný na účte nepriradených platieb nie je súčasťou majetku dôchodkovej správcovskej ...

(2)

Peňažné prostriedky evidované na účte nepriradených platieb sú uložené na bežnom účte pre ...

(3)

Majetok evidovaný na účte nepriradených platieb je majetkom sporiteľov v príslušných dôchodkových ...

(4)

Poplatky depozitárovi za vedenie bežného účtu pre nepriradené platby a poplatky za poskytovanie ...

(5)

Výnosy plynúce z finančných prostriedkov uložených na bežnom účte pre nepriradené platby sú ...

(6)

Všetky prevody majetku v prospech majetku v dôchodkových fondoch podľa tohto zákona realizuje dôchodková ...

(7)

Pri prestupe sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti poukazuje dôchodková správcovská ...

(8)

Majetok evidovaný na účte nepriradených platieb okrem výnosov podľa odseku 5 nie je súčasťou ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť vedie účet nepriradených platieb; týmto účtom musia prechádzať ...

§ 75
(1)

Dôchodková jednotka je podiel na majetku v dôchodkovom fonde.

(2)

Hodnota dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných ...

(3)

Prvý deň, keď dôchodková správcovská spoločnosť začne vytvárať dôchodkový fond (§ 72 ...

(4)

Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde ...

(5)

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku ...

(6)

Na účel výpočtu odplaty podľa § 63c sa v deň, za ktorý sa odplata určuje, vypočíta predbežná ...

(7)

Čistú hodnotu majetku v dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky je dôchodková ...

§ 76
(1)

Dôchodkové jednotky evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa vyjadrujú podiel sporiteľa ...

(2)

Na dôchodkové jednotky ani na evidenciu dôchodkových jednotiek na osobných dôchodkových účtoch ...

§ 77
(1)

Každý dôchodkový fond musí mať svoj štatút.

(2)

Štatút je účinný dňom, ktorým nadobudne právoplatnosť rozhodnutie Národnej banky Slovenska ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná po každej zmene štatútu bez zbytočného odkladu ...

(4)

Štatút obsahuje najmä

a)

názov dôchodkového fondu a dátum jeho vytvorenia,

b)

obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje dôchodkový fond, jej sídlo ...

c)

obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára dohodnutú v depozitárskej ...

d)

zameranie a ciele investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v dôchodkovom ...

e)

zásady hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde,

f)

výšku odplaty za správu dôchodkového fondu,

g)

výšku odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde,

h)

referenčnú hodnotu zmiešaného dôchodkového fondu, akciového dôchodkového fondu a indexového ...

i)

postup pri zmene štatútu a spôsob informovania sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového ...

j)

vyhlásenie predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že skutočnosti uvedené v štatúte ...

§ 78
(1)

Dôchodkové fondy možno zlúčiť spôsobom podľa § 79.

(2)

Zakazuje sa

a)

splynutie alebo rozdelenie dôchodkového fondu,

b)

premena dôchodkového fondu na fond vytváraný podľa osobitného predpisu.73)

§ 79
(1)

Zlúčiť dôchodkové fondy možno iba

a)

súčasne so zlúčením dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej zanikajúce dôchodkové ...

b)

súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov na preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť ...

(2)

Zlúčenie dôchodkových fondov je proces spojenia majetku v dôchodkových fondoch rovnakého druhu, ...

(3)

Zakazuje sa

a)

zlúčenie indexového dôchodkového fondu s iným ako indexovým dôchodkovým fondom,

b)

zlúčenie akciového dôchodkového fondu s iným ako akciovým dôchodkovým fondom,

c)

zlúčenie zmiešaného dôchodkového fondu s iným ako zmiešaným dôchodkovým fondom,

d)

zlúčenie dlhopisového dôchodkového fondu s iným ako dlhopisovým dôchodkovým fondom.

(4)

Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. a), dochádza k zlúčeniu dôchodkových ...

(5)

Ak sa zlučujú dôchodkové fondy podľa odseku 1 písm. b), dochádza k zlúčeniu dôchodkových ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej prechádza správa dôchodkových fondov na preberajúcu ...

(7)

Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť otvorí každému sporiteľovi dôchodkového fondu, ...

(8)

Preberajúca dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 30 dní po prechode správy dôchodkových ...

(9)

Súčasne s prechodom správy dôchodkových fondov je dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá ...

(10)

Zlúčením dôchodkových fondov zaniká zmluva o výkone činnosti depozitára. Depozitár je povinný ...

(11)

Osoby povinné podľa odseku 10 sú povinné preberajúcu dôchodkovú správcovskú spoločnosť upozorniť ...

DRUHÁ HLAVA
INVESTOVANIE MAJETKU V DÔCHODKOVÝCH FONDOCH

§ 80
(1)

Investovanie je zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde spôsobom vymedzeným týmto zákonom a do ...

(2)

Investovaním podľa tohto zákona nie je zhromažďovanie peňažných prostriedkov vykonávané finančnou ...

(3)

Majetok v dôchodkovom fonde môže byť použitý iba s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie ...

§ 81
(1)

Majetok v dôchodkovom fonde môžu za podmienok ustanovených týmto zákonom tvoriť len

a)

prevoditeľné cenné papiere75) prijaté na obchodovanie na

1.

trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov,

2.

trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, ...

3.

inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru ...

b)

prevoditeľné cenné papiere z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, ...

c)

podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho ...

d)

cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania ako uvedených v písmene ...

1.

tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie podľa ...

2.

investor má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere z majetku v tomto inom ...

3.

úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania ...

4.

tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy a polročné ...

e)

nástroje peňažného trhu, za ktoré sa na účely tohto zákona považujú vkladové listy a pokladničné ...

1.

Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo Národnou bankou Slovenska,

2.

členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi,

3.

centrálnou bankou členského štátu,

4.

orgánmi miestnej správy členského štátu,

5.

Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou, Medzinárodnou bankou ...

6.

emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo

7.

finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte; to platí, ak ...

f)

peňažné prostriedky na bežnom účte a na vkladovom účte u depozitára alebo na vkladových účtoch ...

g)

pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná priebežne kontrolovať, či otvorený podielový ...

(3)

Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť prevoditeľné cenné papiere podľa odseku 1 písm. a) ...

a)

kapitálové cenné papiere,76) ktoré sú súčasťou finančného indexu burzy cenných papierov alebo ...

b)

cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančného indexu burzy cenných papierov ...

c)

dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých výnos je určený

1.

pevnou sumou,

2.

pevnou úrokovou sadzbou,

3.

pohyblivou úrokovou sadzbou v závislosti od pohybu referenčných úrokových sadzieb na finančnom ...

4.

rozdielom medzi menovitou hodnotou cenného papiera a nižším emisným kurzom.

(4)

Hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 1 písm. c) ...

(5)

Majetok v dôchodkovom fonde nesmú tvoriť

a)

akcie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, s ktorou ...

c)

finančné nástroje, ktorých súčasťou je finančný derivát77) okrem tých, ktoré sú kombináciou ...

d)

nástroje peňažného trhu, dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých vyplácanie výnosu alebo ...

e)

dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých výnos je určený inverzným spôsobom vo vzťahu ...

f)

cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných ...

g)

podielové listy otvorených podielových fondov, cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať podielové ...

a)

nadobúdajú majetok uvedený v odseku 5 písm. a) až f) alebo

b)

podľa štatútu alebo iného obdobného dokumentu môžu investovať viac ako 10 % majetku v tomto ...

(7)

Iný finančný index na účely tohto zákona je index, ktorý

a)

je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,

b)

s dostatočnou presnosťou vyjadruje celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,

c)

je zverejňovaný spôsobom, akým sú uverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov tvoriacich index.

(8)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením ...

(9)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke ...

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond
§ 82
(1)

Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. a) až e) vydaných ...

(2)

V majetku v dôchodkovom fonde sa nesmie nachádzať viac ako 25 % hodnoty jednej emisie prevoditeľných ...

(3)

Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, podielových ...

(4)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených ...

(5)

Ak sú dôchodkovou správcovskou spoločnosťou dodržané pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika ...

(6)

Hodnota prevoditeľných cenných papierov z nových emisií nesmie tvoriť viac ako 5 % čistej hodnoty ...

(7)

Hodnota hypotekárnych záložných listov78) vydaných jednou bankou alebo dlhových cenných papierov ...

(8)

Majetok v dôchodkovom fonde nesmie tvoriť viac ako

a)

10 % súčtu podielov podielových listov jedného otvoreného podielového fondu podľa § 81 ods. ...

b)

10 % súčtu menovitých hodnôt cenných papierov jedného zahraničného subjektu kolektívneho investovania ...

(9)

Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 1 písm. c) a d) nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej ...

(10)

Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 3 písm. b) nesmie tvoriť viac ako 30 % čistej hodnoty ...

(11)

Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch v jednej banke alebo v jednej pobočke zahraničnej ...

(12)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do svojho majetku a do majetku v dôchodkových fondoch, ...

a)

viac ako 5 % súčtu menovitých hodnôt akcií vydaných jedným emitentom a

b)

akcie s hlasovacím právom, ktoré by dôchodkovej správcovskej spoločnosti umožnili vykonávať ...

(13)

Odseky 1 až 11 sa nevzťahujú na podielové listy otvorených podielových fondov, cenné papiere ...

§ 82a
(1)

Majetok v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde môžu tvoriť aj

a)

cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná výlučne na hodnotu drahého kovu alebo indexu drahých ...

b)

certifikáty, ktoré zastupujú výlučne drahé kovy.

(2)

Súčet investícií do cenných papierov a certifikátov podľa odseku 1 a do derivátov podľa § ...

(3)

Hodnota cenných papierov podľa odseku 1 vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10 % ...

(4)

Drahými kovmi sa na účely tohto zákona rozumejú zlato, striebro, platina a paládium.

§ 82b
(1)

V súlade so zameraniami a cieľmi investičnej stratégie uvedenými v štatúte dôchodkového fondu ...

(2)

Investície do derivátov drahého kovu alebo do derivátov indexu drahých kovov môžu pri dodržaní ...

(3)

Ak prevoditeľný cenný papier, ktorý sa nachádza v majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom ...

(4)

Do majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde nemožno nadobúdať derivát ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť pri správe majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom ...

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením ...

§ 82c
(1)

Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktorému je majetok ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať celkové riziko derivátov drahého ...

a)

dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním derivátov drahého kovu alebo ...

b)

trhové riziko majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde.

(3)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko derivátov drahého kovu alebo ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby metóda zvolená na meranie celkového ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená pri správe majetku v zmiešanom dôchodkovom ...

§ 82d
(1)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika derivátov drahého ...

(2)

Pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov v zmiešanom ...

(3)

Ak použitie derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov nevytvára dodatočné ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže pri výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu ...

(5)

Ak možno v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom ...

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási v Zbierke zákonov ...

a)

metódy konverzie pozícií v derivátoch drahého kovu alebo v derivátoch indexu drahých kovov podľa ...

b)

kritériá na určenie derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktoré nevytvárajú ...

c)

spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie ...

d)

spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa odseku 5 pri výpočte celkového rizika derivátov ...

e)

iné podrobnosti o výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých ...

§ 82e
(1)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika derivátov drahého ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pri používaní prístupu hodnoty v riziku určovať ...

(3)

Pri používaní prístupu hodnoty v riziku je dôchodková správcovská spoločnosť povinná primerane ...

(4)

Na žiadosť Národnej banky Slovenska je dôchodková správcovská spoločnosť povinná preukázať, ...

(5)

Metóda zvolená podľa odseku 3 musí byť používaná nepretržite.

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási v Zbierke zákonov ...

a)

spôsob výpočtu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov ...

b)

spôsob výpočtu celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov ...

c)

kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky pre prístup hodnoty v riziku,

d)

maximálny limit, ktorý nemožno prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku,

e)

iné podrobnosti o výpočte celkového rizika derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých ...

§ 83
(1)

Ak prevoditeľné cenné papiere podľa § 81 ods. 1 písm. a) prestali byť obchodované na regulovanom ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie predávať cenné ...

(3)

Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie kupovať cenné papiere ...

§ 83a
(1)

Majetok v indexovom dôchodkovom fonde môžu bez ohľadu na obmedzenie podľa § 81 ods. 1 písm. g), ...

a)

podkladovým nástrojom týchto finančných derivátov sú nástroje uvedené v § 81 ods. 1 a 3, finančné ...

b)

protistrana pri obchodoch s finančnými derivátmi uzatvorenými mimo regulovaného trhu je finančná ...

c)

finančné deriváty uzatvorené mimo regulovaného trhu sú denne oceňované a toto ocenenie je overované ...

(2)

Riziko protistrany, ktorému je vystavený majetok v indexovom dôchodkovom fonde pri obchodoch s finančnými ...

a)

10 % hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde, ak je protistranou banka so sídlom na území ...

b)

5 % hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde, ak je protistranou iná osoba ako banka podľa písmena ...

(3)

Investície do finančných derivátov môžu pri dodržaní limitov podľa tohto zákona tvoriť časť ...

(4)

Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu, ktorý sa nachádza v majetku v indexovom ...

(5)

Ak je v majetku indexového dôchodkového fondu finančný derivát, ktorý vyžaduje dodanie podkladového ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť pri správe majetku v indexovom dôchodkovom fonde nesmie uzatvárať ...

(7)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením ...

§ 83b
(1)

Celkové riziko finančných derivátov, ktorému je majetok v indexovom dôchodkovom fonde vystavený, ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať celkové riziko finančných derivátov ...

a)

dodatočné riziko a pákový efekt, ktoré sú generované používaním finančných derivátov, a ...

b)

trhové riziko majetku v indexovom dôchodkovom fonde.

(3)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť vypočítava celkové riziko finančných derivátov indexového ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby metóda zvolená na meranie celkového ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená pri správe majetku v indexovom dôchodkovom ...

§ 83c
(1)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika finančných derivátov ...

(2)

Pri výpočte celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu záväzkovým ...

(3)

Ak použitie finančných derivátov nevytvára dodatočné zvýšenie úrovne rizika v majetku v indexovom ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže pri výpočte celkového rizika finančných derivátov ...

(5)

Ak možno podľa štatútu indexového dôchodkového fondu v prospech majetku alebo na ťarchu majetku ...

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením ...

a)

čo sa rozumie repo obchodom,

b)

metódy konverzie pozícií vo finančných derivátoch podľa odseku 2 pre jednotlivé druhy finančných ...

c)

kritériá na určenie finančných derivátov, ktoré nevytvárajú dodatočné zvýšenie úrovne ...

d)

spôsoby zohľadnenia opatrení na zabezpečenie pred rizikom straty a opatrení na vzájomné započítanie ...

e)

spôsoby zohľadnenia postupov a nástrojov podľa odseku 5 pri výpočte celkového rizika finančných ...

f)

iné podrobnosti o výpočte celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu ...

§ 83d
(1)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť používa na výpočet celkového rizika finančných derivátov ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pri používaní prístupu hodnoty v riziku určovať ...

(3)

Pri používaní prístupu hodnoty v riziku je dôchodková správcovská spoločnosť povinná primerane ...

(4)

Na žiadosť Národnej banky Slovenska je dôchodková správcovská spoločnosť povinná preukázať, ...

(5)

Metóda zvolená podľa odseku 3 musí byť používaná nepretržite.

(6)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením ...

a)

spôsob výpočtu celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu metódou ...

b)

spôsob výpočtu celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu metódou ...

c)

kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky pre prístup hodnoty v riziku,

d)

maximálny limit, ktorý sa nemôže prekročiť pri používaní metódy absolútnej hodnoty v riziku, ...

e)

iné podrobnosti o výpočte celkového rizika finančných derivátov indexového dôchodkového fondu ...

§ 83e
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby riziko protistrany vyplývajúce ...

(2)

Pri výpočte rizika príslušnej protistrany podľa § 83a ods. 2 je dôchodková správcovská spoločnosť ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže vzájomne započítať pozície vo finančných derivátoch ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže znížiť riziko protistrany podľa § 83a ods. 2 prostredníctvom ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pri výpočte rizika protistrany podľa § 83a ods. ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypočítavať limity podľa § 83a výlučne podľa ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zahrnúť do výpočtu limitu každú pozíciu voči ...

(8)

Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením ...

a)

požiadavky na zábezpeku, prostredníctvom ktorej dôchodková správcovská spoločnosť môže znížiť ...

b)

pravidlá na výpočet limitov podľa § 83a.

§ 83f
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pri správe majetku v indexovom dôchodkovom fonde ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť overenie ocenenia pozícií vo finančných ...

(3)

Ocenenie finančného derivátu musí spĺňať tieto požiadavky:

a)

základ ocenenia je aktuálna trhová hodnota nástroja, alebo ak takáto hodnota nie je k dispozícii, ...

b)

overovanie ocenenia podľa odseku 1 vykonáva

1.

osoba, ktorá je nezávislá od protistrany finančného derivátu uzatvoreného mimo regulovaného ...

2.

osoba uvedená v § 55a ods. 4, ktorá je nezávislá od organizačného útvaru zodpovedného za riadenie ...

(4)

Na účely odseku 1 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zaviesť, uplatňovať a zachovávať ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť primerané, presné a nezávislé zistenie ...

(6)

Opatrenia a postupy podľa odseku 3 musia byť primerané a proporčné vzhľadom na povahu a zložitosť ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na účely zabezpečenia povinností podľa odsekov ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná opatrenia a postupy podľa odseku 4 riadne zdokumentovať. ...

§ 84
(1)

Pri predaji alebo kúpe cenných papierov uvedených v § 81 ods. 1 písm. a) až e) z majetku alebo ...

(2)

Majetok v dôchodkovom fonde nesmie byť použitý na poskytovanie pôžičiek, darov, úverov ani na ...

(3)

Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v dôchodkovom fonde možno prijať, len ak je ...

(4)

Súhrn peňažných prostriedkov podľa odseku 3 nesmie presiahnuť 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom ...

(5)

V prospech majetku alebo na ťarchu majetku v dôchodkovom fonde nemožno uskutočňovať

a)

pôžičky cenných papierov a

b)

predaj cenných papierov, ktoré v deň uzatvorenia zmluvy o kúpe cenných papierov nie sú súčasťou ...

(6)

Práva k cenným papierom uvedeným v § 81 ods. 1 písm. a) až e) v majetku v dôchodkovom fonde vykonáva ...

§ 85
(1)

Za akciové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a)

podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...

b)

cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov ...

c)

kapitálových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. a) a

d)

cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. b).

(2)

Za dlhopisové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a)

podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...

b)

cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov ...

c)

dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c).

(3)

Za peňažné investície sa na účely tohto zákona považujú investície do

a)

podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...

b)

cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov ...

c)

nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) a

d)

peňažných prostriedkov podľa § 81 ods. 1 písm. f).

(4)

Za dlhopisové a peňažné investície uvedené v § 81 ods. 1 písm. c) a d) sa na účely investovania ...

a)

podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho ...

b)

cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov ...

§ 86
(1)

Majetok v dlhopisovom dôchodkovom fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody ...

(2)

Majetok v dlhopisovom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže ...

§ 87
(1)

Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku v zmiešanom ...

(2)

Hodnota dlhopisových a peňažných investícií musí spolu tvoriť najmenej 50 % čistej hodnoty ...

(3)

Majetok v zmiešanom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže ...

§ 88
(1)

Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v akciovom ...

(2)

Majetok v akciovom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže ...

§ 88a
(1)

Indexový dôchodkový fond je dôchodkový fond, v ktorom výkonnosť dôchodkovej jednotky približne ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná preukázať splnenie podmienky podľa odseku 1 najneskôr ...

(3)

V prípade nedodržania najvyššej prípustnej miery odchýlky podľa odseku 1 dôchodkovej správcovskej ...

§ 88b
(1)

Hodnota majetku v indexovom dôchodkovom fonde sa určuje len metódou reálnej hodnoty. V dlhopisovom ...

(2)

Metódu umorovanej hodnoty môže dôchodková správcovská spoločnosť použiť len na určenie hodnoty ...

a)

boli vydané alebo zaručené štátom, centrálnou bankou štátu, Európskou úniou, Európskou centrálnou ...

b)

rating emitenta, emisie alebo emisného programu v čase nadobudnutia do dôchodkového fondu je najmenej ...

c)

boli denominované v rovnakej mene, v akej sa vyjadruje hodnota dôchodkovej jednotky,

d)

ich výnos je určený pevnou sumou, pevnou úrokovou sadzbou, pohyblivou úrokovou sadzbou v závislosti ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná rozhodnúť o metóde, ktorou bude určovať hodnotu ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie predať finančný nástroj, ktorého hodnota sa určuje ...

a)

tento finančný nástroj predáva najviac 30 dní pred dňom jeho splatnosti alebo

b)

dôchodková správcovská spoločnosť identifikovala udalosti alebo zmeny ekonomických podmienok, ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska ...

§ 89
(1)

Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v dôchodkovom fonde uvedené v § 82 a 86 až 88a sa nepoužijú ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť limity ...

(3)

Ak dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení uvedených v § 82 a 86 až 88a z dôvodov, ktoré nemôže ...

(4)

Národná banka Slovenska môže dôchodkovej správcovskej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie ...

(5)

Transakcie uskutočňované na účel zosúladenia zloženia majetku v dôchodkovom fonde s limitmi ...

§ 90
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť použije na účely tohto zákona okrem pravidiel a postupov ...

a)

vydané subjektom, ktorý podlieha dohľadu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky pre subjekty ...

b)

vydané subjektom, ktorý podlieha dohľadu podľa právne záväzných aktov Európskej únie pre subjekty ...

c)

vydané inou právnickou osobou so sídlom v členskom štáte alebo

d)

zaručené členským štátom.

(2)

Ak emisii alebo emisnému programu podľa odseku 1 nebol udelený rating, použije dôchodková správcovská ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť použije na účely tohto zákona okrem pravidiel a postupov ...

a)

nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu, šiesteho bodu a siedmeho ...

b)

peňažných prostriedkov podľa § 81 ods. 1 písm. f),

c)

dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c), vydaných iným subjektom ...

(4)

Na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde použije dôchodková správcovská ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť používa na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku ...

(6)

Vyžiadaný rating na účely tohto zákona je platené ratingové hodnotenie, vykonané a udelené ...

(7)

Rating udelený ratingovou agentúrou sa na účely tohto zákona musí nachádzať v investičnom pásme. ...

(8)

Emitent na účely tohto zákona je aj banka alebo pobočka zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej ...

(9)

Ak emitentovi, emisii alebo emisnému programu udelilo rating viacero ratingových agentúr, použije ...

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vývoj ratingu priebežne sledovať. Ak ratingová ...

§ 91
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná denne sledovať výkonnosť ňou spravovaného indexového ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná priebežne sledovať výkonnosť ňou spravovaného ...

(3)

Referenčnú hodnotu pre zmiešaný dôchodkový fond a pre akciový dôchodkový fond si určuje dôchodková ...

(4)

Ak sa referenčná hodnota dôchodkového fondu skladá z viacerých finančných indexov, z viacerých ...

(5)

Výkonnosťou indexového dôchodkového fondu sa rozumie pomer aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ...

(6)

Výkonnosťou zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu sa rozumie pomer aktuálnej ...

(7)

Výkonnosťou referenčnej hodnoty indexového dôchodkového fondu sa rozumie pomer referenčnej hodnoty ...

(8)

Výkonnosťou referenčnej hodnoty zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu ...

(9)

Ak aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky alebo referenčná hodnota nie je známa, na účely výpočtu ...

§ 91a

zrušený

TRETIA HLAVA
PRAVIDLÁ STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA

§ 92
(1)

Sporiteľ musí mať v dlhopisovom dôchodkovom fonde

a)

v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 50 rokov veku, najmenej 10 % čistej hodnoty svojho ...

b)

v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 51 rokov veku, najmenej 20 % čistej hodnoty svojho ...

c)

v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 52 rokov veku, najmenej 30 % čistej hodnoty svojho ...

d)

v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 53 rokov veku, najmenej 40 % čistej hodnoty svojho ...

e)

v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 54 rokov veku, najmenej 50 % čistej hodnoty svojho ...

f)

v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 55 rokov veku, najmenej 60 % čistej hodnoty svojho ...

g)

v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 56 rokov veku, najmenej 70 % čistej hodnoty svojho ...

h)

v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 57 rokov veku, najmenej 80 % čistej hodnoty svojho ...

i)

v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 58 rokov veku, najmenej 90 % čistej hodnoty svojho ...

j)

v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši 59 rokov veku, 100 % čistej hodnoty svojho majetku. ...

(2)

V rovnakom čase môže sporiteľ sporiť najviac v dvoch dôchodkových fondoch spravovaných príslušnou ...

(3)

Požiadavka percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku sporiteľa v dlhopisovom dôchodkovom fonde ...

§ 93
(1)

Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vyhovieť žiadosti sporiteľa o zmenu dôchodkového ...

(3)

Ak percentuálny pomer čistej hodnoty majetku sporiteľa nezodpovedá § 92 ods. 1, je príslušná ...

ŠTVRTÁ HLAVA
OSOBNÉ DÔCHODKOVÉ ÚČTY

§ 94
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi a vedie každému sporiteľovi osobný dôchodkový účet ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi sporiteľovi najviac dva osobné dôchodkové účty, ...

(3)

Osobný dôchodkový účet obsahuje

a)

číselné označenie osobného dôchodkového účtu a dátum jeho zriadenia,

b)

meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt sporiteľa,

c)

názov dôchodkového fondu, ktorého dôchodkové jednotky sú evidované na účte,

d)

počet dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa,

e)

údaje o všetkých zápisoch na osobnom dôchodkovom účte.

(4)

Zápisy na osobnom dôchodkovom účte týkajúce sa pripísania dôchodkových jednotiek dôchodkového ...

a)

dátum pripísania dôchodkových jednotiek,

b)

počet pripísaných dôchodkových jednotiek s uvedením obdobia, za ktoré boli pripísané,

c)

súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných dôchodkových jednotiek ku dňu pripísania,

d)

výšku aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu pripísania dôchodkových ...

e)

dátum pripísania príspevku podľa písmena d).

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového ...

(6)

Ak sa dôchodková správcovská spoločnosť nedohodne so sporiteľom inak, výpis z osobného dôchodkového ...

(7)

Výpis z osobného dôchodkového účtu obsahuje najmä

a)

údaje podľa odseku 3 písm. a) až c),

b)

aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho ...

c)

súčet príspevkov sporiteľa vyjadrený v peniazoch odo dňa vytvorenia osobného dôchodkového účtu ...

d)

súčty jednotlivých odplát podľa § 63 ods. 1 vyjadrené v peniazoch, ktoré pripadajú na sporiteľa, ...

e)

výkonnosť dôchodkového fondu a výkonnosť referenčnej hodnoty dôchodkového fondu podľa § 91, ...

f)

odchýlku výkonnosti hodnoty dôchodkovej jednotky indexového dôchodkového fondu od výkonnosti ...

g)

priebeh zápisov podľa odseku 4 vykonaných odo dňa, ku ktorému bol vyhotovený posledný výpis ...

h)

zloženie referenčnej hodnoty, a ak sa počas kalendárneho roka, za ktorý sa výpis vyhotovuje, zmení ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezplatne poskytnúť raz ročne sporiteľovi písomné ...

(9)

Na základe dohody sporiteľa s príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou môže výpis ...

(10)

Príslušná dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi aktuálny výpis ...

(11)

Náklady spojené s úpravou výpisu z osobného dôchodkového účtu podľa odseku 9 a náklady na ...

§ 95
(1)

V pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom bola platba pripísaná na bežný účet pre nepriradené ...

(2)

Ak si Sociálna poisťovňa vyžiadala od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov ...

(3)

Ak z náležitostí platby príspevku, ktorá je pripísaná na bežný účet dôchodkového fondu ...

§ 96
(1)

V deň prestupu sporiteľa z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do troch pracovných dní odo dňa prestupu sporiteľa ...

(3)

V deň prestupu sporiteľa alebo v deň zmeny pomeru sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť pri postupe podľa odsekov 1 až 3 dodržiava zvolený alebo ...

§ 97
(1)

V deň prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, je povinná do troch pracovných ...

(3)

Pred zrušením osobného dôchodkového účtu sporiteľa podľa odseku 1 dôchodková správcovská ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje, pripíše na jeden alebo dva ...

§ 98

S dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa nemožno nakladať ...

§ 98a

zrušený

§ 99
(1)

Majetok v dôchodkovom fonde a na účte nepriradených platieb sa musí zveriť depozitárovi v súlade ...

(2)

Depozitárom dôchodkového fondu môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky,80) ktorá ...

(3)

Depozitárom dôchodkového fondu nemôže byť právnická osoba uvedená v odseku 2, ktorá je zakladateľom ...

(4)

Depozitár dôchodkového fondu môže na základe zmluvy zveriť úschovu zahraničných cenných papierov ...

(5)

Všetky dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti musia mať toho istého ...

(6)

Na činnosť depozitára sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov,82) ak tento zákon neustanovuje ...

§ 100
(1)

Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ...

(2)

V depozitárskej zmluve musia byť dohodnuté činnosti depozitára, a to najmenej v rozsahu ustanovenom ...

(3)

Depozitárska zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Depozitársku zmluvu môžu zmluvné strany vypovedať. ...

(4)

Ak sa depozitárovi odoberie bankové povolenie alebo ak mu zanikne bankové povolenie,83) povolenie ...

(5)

Vypovedanie depozitárskej zmluvy alebo vznik skutočností podľa odseku 4 oznámi depozitár bez zbytočného ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je po strate platnosti depozitárskej zmluvy povinná bez zbytočného ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej ...

(8)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť nepožiada Národnú banku Slovenska o udelenie predchádzajúceho ...

(9)

Depozitár, ktorý prestal pre dôchodkové fondy spravujúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(10)

Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z depozitárskej zmluvy aj v prípade vstupu ...

§ 101
(1)

Depozitár je povinný viesť pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou má uzatvorenú ...

(2)

Bežným účtom dôchodkového fondu podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť si nesmie otvoriť bežné účty v banke a v pobočke zahraničnej ...

(4)

Depozitár môže uvoľniť peňažné prostriedky z bežných účtov podľa odseku 1 na nákup cenných ...

(5)

Ak sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára. ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným zaknihovanými ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v ňou spravovaných dôchodkových ...

(8)

Ak je depozitár členom centrálneho depozitára, účty majiteľov podľa odsekov 6 a 7 je dôchodková ...

(9)

Ak sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde zahraničné zaknihované cenné papiere, je depozitár ...

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v dôchodkových fondoch bez vedomia ...

§ 102
(1)

Pri výkone svojej činnosti koná depozitár samostatne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s depozitárskou ...

(2)

Depozitár je pri výkone svojej činnosti povinný najmä

a)

vykonávať pokyny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak neodporujú tomuto zákonu, iným všeobecne ...

b)

kontrolovať, či je hodnota majetku v dôchodkovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom a so ...

c)

kontrolovať dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika pri nakladaní s majetkom v dôchodkovom ...

d)

kontrolovať výpočet a úhradu odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu dôchodkového ...

e)

kontrolovať dodržiavanie ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ...

f)

kontrolovať súlad použitia výnosov dôchodkových fondov s týmto zákonom a so štatútmi spravovaných ...

g)

zabezpečovať, aby pri transakciách s majetkom v dôchodkových fondoch bola prevádzaná protihodnota ...

h)

kontrolovať výpočet hodnoty dôchodkovej jednotky.

(3)

Depozitár je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Národnú banku Slovenska o porušení ...

(4)

Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že dôchodková správcovská spoločnosť porušila ...

(5)

Depozitár je povinný na písomné požiadanie bez zbytočného odkladu poskytnúť požadované informácie ...

(6)

Depozitár plní len tie pokyny dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto ...

(7)

Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(8)

Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe, ...

(9)

Člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec depozitára je povinný zachovávať ...

§ 103
(1)

Depozitár zodpovedá dôchodkovej správcovskej spoločnosti za škody spôsobené porušením povinností ...

(2)

Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vymáhať náhradu škody spôsobenú depozitárom. ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zastupovať záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku ...

§ 104

Majetok v dôchodkových fondoch a majetok nachádzajúci sa na bežnom účte pre nepriradené platby ...

§ 105
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná každý pracovný deň vypočítať a najmenej raz ...

a)

aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových fondoch,

b)

čistú hodnotu majetku v jednotlivých ňou spravovaných dôchodkových fondoch.

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najmenej raz za mesiac zverejniť v periodickej ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť sporiteľom vo svojom sídle a vo ...

a)

najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným ...

b)

najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročné správy o hospodárení s majetkom ...

c)

najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení ...

d)

najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročné správy o hospodárení ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v ročných správach podľa odseku 3 písm. a) ...

(5)

Ak nie je v lehote podľa odseku 3 písm. a) a b) účtovná závierka overená audítorom, je dôchodková ...

(6)

Ročná správa a polročná správa podľa odseku 3 písm. a) a c) obsahujú

a)

informácie o členoch predstavenstva, dozornej rady a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

b)

informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej ...

c)

informácie o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)

informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa ...

e)

iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 11 Národná banka Slovenska.

(7)

Ročná správa a polročná správa podľa odseku 3 písm. b) a d) obsahujú

a)

informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom ...

b)

informácie o stave majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, emitentov, sektorového hľadiska ...

c)

grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky,

d)

informácie o vývoji počtu sporiteľov,

e)

iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 11 Národná banka Slovenska.

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v lehotách podľa odseku 3 zverejniť v periodickej ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá je právnym nástupcom po zlúčení s inou dôchodkovou ...

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť, na ktorú sa previedla správa dôchodkových fondov z iného ...

(11)

Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením v Zbierke ...

§ 106
(1)

Informačný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli sporitelia ...

(2)

Informačný prospekt musí obsahovať informácie o tom, do akého majetku je povolené investovať ...

(3)

Ak je investičnou stratégiou dôchodkového fondu investovanie prevažne do iných aktív, ako sú ...

(4)

Ak možno očakávať výrazné kolísanie čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde z dôvodu zloženia ...

(5)

Informačný prospekt môže mať listinnú formu alebo formu zápisu na trvanlivom médiu, ak je zabezpečený ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v informačnom ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v informačnom prospekte. Pravidlá ...

(8)

Informačný prospekt pre dôchodkový fond zodpovedajúci sporiteľovi spolu so štatútom tohto dôchodkového ...

(9)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť na svojom webovom sídle informačné ...

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať bez zbytočného odkladu po každej zmene ...

§ 107
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť webové sídlo, ktoré musí obsahovať ...

a)

informácie podľa § 105,

b)

aktuálne znenia informačných prospektov dôchodkových fondov spravovaných dôchodkovou správcovskou ...

c)

aktuálne znenia štatútov dôchodkových fondov spravovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ...

d)

údaje o výške základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

e)

aktuálne znenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

f)

aktuálne údaje o zakladateľoch a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením ...

1.

obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní dôchodkovej ...

2.

mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom ...

g)

informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa ...

h)

mesačnú správu podľa odseku 3,

i)

referenčnú hodnotu dôchodkového fondu podľa § 91,

j)

grafické zobrazenie s farebným odlíšením vývoja výkonnosti aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky ...

(2)

Ročné správy a polročné správy, ročné účtovné závierky a polročné účtovné závierky ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na svojom webovom sídle zverejňovať mesačné ...

a)

označenie dôchodkového fondu, obchodné meno depozitára dôchodkového fondu, údaje o čistej hodnote ...

b)

údaje o trhovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie

1.

podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku,

2.

podiel dlhopisových investícií na čistej hodnote majetku v členení podľa splatnosti,

3.

podiel peňažných investícií na čistej hodnote majetku,

4.

podiel iných aktív, najmä opcií a pohľadávok, na čistej hodnote majetku,

5.

modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií v dôchodkovom fonde,

c)

údaje o geografickom riziku zmiešaného dôchodkového fondu a akciového dôchodkového fondu, ktorým ...

d)

údaje o menovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel aktív v menách, ktoré nie ...

e)

údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v dôchodkovom ...

f)

údaje podľa písmena e) musia tvoriť v prípade dlhopisového dôchodkového fondu 15 emisií finančných ...

g)

vyhodnotenie porovnania výkonnosti zmiešaného dôchodkového fondu s referenčnou hodnotou zmiešaného ...

h)

vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií dôchodkového fondu k zmenám v portfóliu ...

i)

zloženie referenčnej hodnoty a pri zmene referenčnej hodnoty je dôchodková správcovská spoločnosť ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje na svojom webovom sídle najmenej ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná prostredníctvom svojho webového sídla bezplatne ...

a)

údaje v štruktúre podľa § 94 ods. 3,

b)

aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky,

c)

aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu vyjadrenú v eurách ako súčin aktuálnej hodnoty ...

§ 108

Informácie uvedené v § 105 až 107 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná poskytovať ...

§ 109
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska

a)

najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným ...

b)

najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení ...

c)

najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka údaje o výške vlastných zdrojov ...

d)

najneskôr do jedného mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka priebežnú účtovnú závierku ...

(2)

Spolu s ročnými správami podľa odseku 1 písm. a) predkladá dôchodková správcovská spoločnosť ...

(3)

Spolu s polročnými správami podľa odseku 1 písm. b) predkladá dôchodková správcovská spoločnosť ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v polročnej správe a ročnej správe uviesť skrátený ...

(5)

Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní oznámiť Národnej banke Slovenska ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska na požiadanie ...

a)

podrobný výpis nákupov finančných nástrojov do majetku dôchodkového fondu a predajov finančných ...

b)

poplatky obchodníkom s cennými papiermi a depozitárovi, poplatky zahraničným správcom investičného ...

c)

informáciu o výške odmeny členov predstavenstva a členov dozornej rady dôchodkovej správcovskej ...

d)

zoznam sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia,

e)

iné informácie, o ktoré požiada Národná banka Slovenska.

§ 110
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť elektronický prevod dát bezpečnou ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená získavať z registra poistencov a sporiteľov ...

a)

údaje o zapísaní alebo nezapísaní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv,

b)

podrobný rozpis príspevkov postúpených na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej ...

c)

podrobný rozpis penále postúpené na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní každý pracovný deň poskytovať ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky ...

§ 111

zrušený

§ 112
(1)

Propagačná činnosť zahŕňa aktivity zamerané na presviedčanie príslušnej osoby, aby sa stala ...

(2)

Pri propagácii a reklame starobného dôchodkového sporenia sa nesmú používať nepravdivé alebo ...

(3)

Reklama je akákoľvek prezentácia starobného dôchodkového sporenia s cieľom jeho uplatnenia na ...

(4)

Reklama podľa odseku 3 musí obsahovať upozornenie, z ktorého vyplýva, že s uzatvorením zmluvy ...

(5)

Reklama podľa odseku 3 musí obsahovať oznam, že činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(6)

Reklama podľa odseku 3 nesmie byť do udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej ...

(7)

Na reklamu vrátane inzercie určenej pre sporiteľa sa vzťahujú požiadavky na reklamu ustanovené ...

(8)

Národná banka Slovenska reklamu podľa odseku 3 zakáže alebo pozastaví do odstránenia nedostatkov, ...

§ 113
(1)

Dohľad podľa tohto zákona vykonáva Národná banka Slovenska. Na konanie Národnej banky Slovenska ...

(2)

Cieľom dohľadu je najmä ochrana majetku v dôchodkových fondoch, zabezpečenie stability finančného ...

(3)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu povinná chrániť záujmy sporiteľov, poberateľov ...

(4)

Pri výkone dohľadu formou dohľadu na mieste sa vzťahy medzi Národnou bankou Slovenska a osobami ...

(5)

Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená vyžadovať od osôb podliehajúcich tomuto ...

(6)

Pri výkone dohľadu je Národná banka Slovenska oprávnená získavať elektronickým prevodom dát ...

a)

od dôchodkovej správcovskej spoločnosti a jej depozitára informácie potrebné na posúdenie súladu ...

b)

od Sociálnej poisťovne údaje z registra poistencov a sporiteľov súvisiace so starobným dôchodkovým ...

(7)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na písomnú žiadosť Národnej banky Slovenska ...

(8)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu ...

(9)

Národná banka Slovenska je pri výkone dohľadu oprávnená spolupracovať s domácimi a zahraničnými ...

(10)

Informácie, ktoré získa Národná banka Slovenska od domácich a zahraničných orgánov dohľadu, ...

§ 114
(1)

Dohľadu podlieha činnosť vykonávaná

a)

dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,

b)

členmi predstavenstva, členmi dozornej rady a prokuristami dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

c)

akcionármi dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)

depozitárom,

e)

núteným správcom,

f)

osobami, ktorým zverila dôchodková správcovská spoločnosť výkon časti svojich činností podľa ...

g)

osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je podľa tohto zákona oprávnená ...

h)

podľa § 112 fyzickou osobou alebo právnickou osobou,

i)

fyzickými osobami a právnickými osobami súvisiaca s vynaložením výdavkov v prospech dôchodkovej ...

(2)

Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je najmä

a)

dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,83)

b)

dodržiavanie štatútu dôchodkového fondu a stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo udelené povolenie podľa tohto zákona,

d)

plnenie sankčného opatrenia uloženého právoplatným rozhodnutím orgánu dohľadu,

e)

dodržiavanie systému vnútornej kontroly vypracovávaného podľa § 55.

(3)

Predmetom dohľadu nie je rozhodovanie sporov zo zmluvných vzťahov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

§ 115
(1)

Ak Národná banka Slovenska zistí, že subjekty uvedené v § 114 ods. 1 porušili povinnosti alebo ...

a)

uložiť opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť ...

b)

uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti prijať opatrenia na jej ozdravenie,

c)

nariadiť vykonanie auditu hospodárenia s majetkom v dôchodkovom fonde na náklady dôchodkovej správcovskej ...

d)

uložiť opravu účtovnej evidencie alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska ...

e)

uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, propagácie alebo ...

f)

nariadiť predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ,

g)

nariadiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti skončiť vykonávanie niektorej jej činnosti pri ...

h)

nariadiť výmenu osôb v orgánoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo výmenu prokuristu, ...

i)

nariadiť zmenu depozitára,

j)

odvolať núteného správcu a určiť nového núteného správcu,

k)

pozastaviť výkon akcionárskych práv,

l)

nariadiť skončenie nepovolenej činnosti, nedovolenej propagačnej činnosti alebo reklamy,

m)

pozastaviť na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde ...

n)

uložiť pokutu až do výšky 700 000 eur, ak tento zákon neustanovuje inak,

o)

nariadiť nútenú správu dôchodkového fondu,

p)

odobrať dôchodcovskej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť udelené podľa ...

q)

nariadiť povinnosť uverejniť výrok právoplatného rozhodnutia v periodickej tlači s celoštátnou ...

(2)

Národná banka Slovenska môže uložiť členovi predstavenstva dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

(3)

Národná banka Slovenska uloží dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá prekročila výšku ...

(4)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí, že v súvislosti s porušením povinnosti podľa tohto zákona získala ...

(5)

Pri ukladaní sankcii Národná banka Slovenska vychádza z povahy, závažnosti, spôsobu, miery zavinenia, ...

(6)

Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď Národná banka Slovenska ...

(7)

Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(8)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuta uložená ...

(9)

Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 114 ods. 1, Národná banka ...

(10)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať dozornú radu o právoplatnom rozhodnutí ...

(11)

Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky ...

§ 116
(1)

Opatrenia na ozdravenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú:

a)

ozdravný program, ktorý musí obsahovať

1.

plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie ...

2.

plán projekcie súčasného vývoja a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie dôchodkovej správcovskej ...

3.

iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,

b)

zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)

obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,95) tantiém96) a iných podielov na zisku, odmien ...

d)

obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým ...

e)

obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov dôchodkovej správcovskej spoločnosti; ...

(2)

Národná banka Slovenska môže uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti opatrenia na jej ozdravenie, ...

a)

závažným spôsobom neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a vzniknutá ...

b)

vykazuje straty, ktorých výška by pri úhrade týchto strát z disponibilných prostriedkov dôchodkovej ...

(3)

Národná banka Slovenska je povinná uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, aby prijala ...

(4)

Predstavenstvo dôchodkovej správcovskej spoločnosti je povinné predložiť Národnej banke Slovenska ...

(5)

Dňom doručenia rozhodnutia, ktorým bolo dôchodkovej správcovskej spoločnosti uložené prijať ...

§ 117
(1)

Národná banka Slovenska môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná najmenej tri pracovné dni pred dňom konania valného ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výpis z jej ...

(4)

Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak Národná banka ...

(5)

Rozhodnutie vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí Národná banka Slovenska ...

(6)

Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby ...

(7)

Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto ...

(8)

Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, Národná banka Slovenska ich ...

(9)

Národná banka Slovenska môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného ...

§ 118
(1)

Nútená správa na účely tohto zákona je správa dôchodkového fondu, ktorá sa vykonáva na základe ...

(2)

Účelom nútenej správy je najmä

a)

ochrana majetku v dôchodkovom fonde pred vznikom alebo narastaním škody na tomto majetku a zastavenie ...

b)

zistenie skutočného stavu majetku v dôchodkovom fonde, ak to nemožno zistiť v súlade s inými ...

(3)

Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu dôchodkového fondu vždy, ak

a)

pozastaví na vymedzené obdobie a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde ...

b)

odoberie dôchodkovej správcovskej spoločnosti povolenie na jej vznik a činnosť [§ 115 ods. 1 písm. ...

c)

bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dôchodcovskej správcovskej spoločnosti (§ ...

d)

dôchodková správcovská spoločnosť nedoplní majetok podľa § 63d v ustanovenej lehote,

e)

tak ustanovuje tento zákon.

(4)

Za núteného správcu dôchodkového fondu určí Národná banka Slovenska depozitára tohto dôchodkového ...

(5)

Náhradným núteným správcom podľa odseku 4 môže byť len iná právnická osoba oprávnená podľa ...

(6)

Ak Národná banka Slovenska nariadi nútenú správu dôchodkového fondu, dôchodková správcovská ...

(7)

Zavedením nútenej správy sa výkon práva sporiteľa uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení ...

(8)

Nútený správca určený podľa § 118 ods. 4 je povinný odovzdať správu dôchodkového fondu späť ...

(9)

Na núteného správcu sa rovnako vzťahujú ustanovenia tohto zákona upravujúce povinnosti dôchodkovej ...

(10)

Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného ...

a)

hospodáriť so spravovaným majetkom s odbornou starostlivosťou,

b)

dbať na ochranu záujmov sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,

c)

viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný dôchodkový fond.

(11)

Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej čiastke za obdobie ...

(12)

Nútená správa sa končí dňom určeným podľa rozhodnutia Národnej banky Slovenska o nariadení ...

(13)

Národná banka Slovenska určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak

a)

sa nútený správca zruší,

b)

sa nútený správca vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným Národnej banke Slovenska, ...

c)

nútený správca porušuje svoje povinnosti,

d)

nútenému správcovi zaniklo oprávnenie na výkon činnosti depozitára.

(14)

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 12 nemá odkladný účinok.

(15)

Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 13 písm. b) alebo písm. c), nútený ...

(16)

Na určenie nového núteného správcu podľa odseku 13 sa použije ustanovenie odseku 5.

§ 119

Ak Národná banka Slovenska pozastaví nakladanie s majetkom v dôchodkovom fonde podľa § 115 ods. ...

§ 120
(1)

Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

a)

dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienku primeranosti jej vlastných zdrojov v lehote ...

b)

dôchodková správcovská spoločnosť nezačala do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia na vznik ...

c)

tak ustanovuje tento zákon.

(2)

Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej ...

a)

toto povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,

b)

došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodujúcich na udelenie tohto povolenia,

c)

dôchodková správcovská spoločnosť závažne, viacnásobne alebo opakovane porušila zákon a uloženie ...

d)

dôchodková správcovská spoločnosť nesplnila podmienky na začatie činnosti v lehote určenej ...

e)

dôchodková správcovská spoločnosť neodovzdá nútenú správu dôchodkového fondu nútenému ...

(3)

Ak Národná banka Slovenska odoberie povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(4)

Dňom doručenia rozhodnutia o odobratí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

(5)

Rozhodnutie o odobratí povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zašle ...

(6)

Odobratie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa zapisuje do obchodného ...

§ 121
(1)

Sociálna poisťovňa ručí v plnom rozsahu z rezervného fondu solidarity za škodu spôsobenú rozhodnutím, ...

(2)

O náhrade škody podľa odseku 1 rozhoduje súd.

(3)

Sociálna poisťovňa prevedie bez zbytočného odkladu na účet toho dôchodkového fondu, ktorý ...

§ 122

Spory vzniknuté na základe tohto zákona rozhodujú súdy.

§ 123
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť môže začať vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia ...

(2)

Činnosť podľa § 47 ods. 2 písm. c) a § 111 ods. 1 sa môže vykonávať najskôr od 1. novembra ...

(3)

Ak dôchodková správcovská spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra pred 1. januárom ...

(4)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatút dôchodkového fondu s týmto ...

§ 123a
(1)

Povolenia, schválenia a predchádzajúce súhlasy vydané Úradom pre finančný trh pred 1. januárom ...

(2)

Vydávanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli pred 1. januárom 2006 vydané na ...

§ 123b
(1)

Povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa zanikajú 1. januára 2007.

(2)

Žiadateľovi o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti sprostredkovateľa, ktorý zaplatil poplatok ...

§ 123c

Predchádzajúce súhlasy vydané Národnou bankou Slovenska do 31. júla 2006, ktoré boli podmienkou ...

§ 123d
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty dôchodkových fondov s týmto ...

(2)

Na penále súvisiace s príspevkami za obdobie pred 1. januárom 2007, ktoré Sociálna poisťovňa ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

§ 123e

Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 2 účinnom do 31. decembra 2007 a v § 14 ods. 3, ktorá neuzatvorila ...

§ 123f
(1)

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2008, môže ...

(2)

Doručením písomného oznámenia podľa odseku 1 fyzickej osobe zaniká účasť na starobnom dôchodkovom ...

(3)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa ...

§ 123g
(1)

Sporiteľ, ktorý je povinne zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení k 31. decembru 2007 podľa ...

(2)

Zrušený

(3)

Fyzickej osobe, ktorá do 31. decembra 2007 bola povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení ...

§ 123h

Dohľad nad postupovaním príspevkov a penále Sociálnou poisťovňou dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ...

§ 123i
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť svoju organizačnú štruktúru s ustanoveniami ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde ...

§ 123j
(1)

Každá dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pripraviť najneskôr tri mesiace predo ...

a)

pravidlá a postupy uplatňované pri premenách, prepočtoch a zaokrúhľovaní hodnoty a čistej hodnoty ...

b)

opatrenia uplatňované pri hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde v súvislosti s prechodom ...

c)

spôsob a pravidlá informovania sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je najneskôr tri mesiace predo dňom zavedenia eura v Slovenskej ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vypracovať informáciu v rozsahu podľa odseku ...

(4)

Peňažné údaje o hodnotách súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením vrátane peňažných ...

(5)

Dôchodkové správcovské spoločnosti sú najneskôr do uplynutia jedného štvrťroku po dni zavedenia ...

(6)

Opatrením, ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov ...

§ 123k

Na fyzickú osobu, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa ...

Prechodné ustanovenia účinné od 15. novembra 2008

§ 123l

Fyzická osoba, ktorá k 15. novembru 2008 nie je sporiteľ, môže do 30. júna 2009 uzatvoriť zmluvu ...

§ 123m
(1)

Sporiteľovi, ktorý pred 15. novembrom 2008 uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo ...

(2)

Účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku ...

a)

1. januára 2009, ak sporiteľ doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie podľa odseku 1 pred ...

b)

dňom doručenia písomného oznámenia podľa odseku 1, ak sporiteľ doručí Sociálnej poisťovni ...

(3)

Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009

§ 123n

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde ...

§ 123o

V období šiestich mesiacov po zavedení meny euro v Slovenskej republike môže depozitár pre každý ...

§ 123p

Ak plynutie lehoty podľa § 64 ods. 4 v znení účinnom do 31. decembra 2010 malo skončiť po 31. ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2011

§ 123q
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť na základe písomnej žiadosti vyplatí fyzickej osobe, ktorej ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť nevyplatí sumu podľa odseku 1, ak fyzická osoba získala ...

(3)

Žiadosť podľa odseku 1 môže fyzická osoba podať po dovŕšení dôchodkového veku alebo po priznaní ...

§ 123r
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 15. januára 2012 zaslať sporiteľovi v inom ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť do 30. novembra 2011 na svojom webovom ...

§ 123s

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. januára ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2012

§ 123t
(1)

Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, alebo ktorej dôchodkovú ...

(2)

Dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu,3) ktoré fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 ...

(3)

Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 1 a 3 účinnom do 31. marca 2012, ktorej prvé dôchodkové poistenie ...

(4)

Ak fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 a 3 účinnom do 31. marca 2012 vzniklo dôchodkové poistenie ...

§ 123u

Dôchodková správcovská spoločnosť k 31. marcu 2012 odpočíta odplatu za zhodnotenie majetku v ...

§ 123v
(1)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť štatúty dôchodkových fondov so zákonom ...

(2)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde ...

(3)

Na základe písomnej žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska ...

§ 123w
(1)

Odplata za správu dôchodkového fondu a odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde za mesiac ...

(2)

Na účely výpočtu odplaty za správu dôchodkového fondu sa k 31. marcu 2012 vypočíta predbežná ...

(3)

Na účely výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa k 31. marcu 2012 vypočíta ...

§ 123x

Na účely § 63d prvým sledovaným obdobím je obdobie od 1. apríla 2012 do 31. decembra 2012, druhým ...

§ 123y

Ustanovenie § 92 ods. 1 účinné od 1. apríla 2012 musí byť prvý raz splnené k 1. júlu 2012. ...

§ 123z
(1)

Konzervatívny dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. marca 2012 je od 1. apríla 2012 ...

(2)

Štatút konzervatívneho dôchodkového fondu schválený podľa zákona účinného do 31. marca 2012 ...

(3)

Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná od 1. apríla 2012 vo vzťahu k sporiteľom a k ...

(4)

Vyvážený dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. marca 2012 je od 1. apríla 2012 zmiešaný ...

(5)

Rastový dôchodkový fond podľa zákona účinného do 31. marca 2012 je od 1. apríla 2012 akciový ...

§ 123aa

Ustanovenie § 88a sa do 31. marca 2013 neuplatňuje.

§ 123ab

Výpis z osobného dôchodkového účtu za rok 2011 musí spĺňať ustanovenia zákona účinného ...

§ 124

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

§ 125

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 184/2004 Z. z. o ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 737/2004 Z. z. o spôsobe preukazovania politickej ...

§ 126

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 87/2005 Z. z., ktorou ...

2.

vyhláška Národnej banky Slovenska č. 267/2009 Z. z. o referenčnej hodnote konzervatívneho dôchodkového ...

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005 okrem článku I § 47 až 51, § 53 až 56, § ...

Zákon č. 186/2004 Z. z. z 12. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

Zákon č. 439/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ...

Zákon č. 721/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ...

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Zákon č. 310/2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v ...

Zákon č. 644/2006 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene ...

Zákon č. 677/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom ...

Zákon č. 209/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch ...

Zákon č. 519/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení ...

Zákon č. 555/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ...

Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých ...

Zákon č. 62/2008 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení ...

Zákon č. 434/2008 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení ...

Zákon č. 449/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ...

Zákon č. 137/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom ...

Zákon č. 572/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ...

Zákon č. 105/2010 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkom sporení ...

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z. bol vyhlásený v Zbierke zákonov ...

Zákon č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ...

Zákon č. 334/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom ...

Pavol Hrušovský v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 zákonu č. 43/2004 Z. z.

  VZORCE NA VÝPOČET STAROBNÉHO DÔCHODKU A PREDČASNÉHO STAROBNÉHO DÔCHODKU VYPLÁCANÝCH DOŽIVOTNE A POZOSTALOSTNÝCH DÔCHODKOV

  I. DEFINÍCIE

  Potrebný jednotkový kapitál (nc) – výška peňažných prostriedkov alebo iných aktív na osobnom ...

  II. VZORCE

  Uvedené vzorce sa použijú na výpočet výšky aktív potrebných na vyplácanie doživotného starobného ...

  Vo vzorcoch sa použijú tieto veličiny a ich označenia:

  x = vek sporiteľa (muža alebo ženy),

  y = vek manžela/manželky sporiteľa (muža alebo ženy),

  h = vek najmladšieho nezaopatreného dieťaťa po zomretom,

  z = priemerný vek, po ktorého dosiahnutí už dieťa nemá nárok na sirotský dôchodok,

  nc = potrebný jednotkový kapitál,

  x´ = x + z – h

  y´ = y + z – h

  Nx, Nxy, Dx = komutatívne funkcie definované takto:

  Dx = Vx lX

  Nx = XXX Dx+t

  Dxy = V(x+y)/2 lxy

  lxy = k lx ly

  Nxy = XXX Dx+t, y+t

  k = 1/l0,

  kde

  V = (1+ i)–1 ..... diskontný faktor,

  i = technická úroková miera na výpočet dôchodkov vyplácaných doživotne,

  lx = počet žijúcich ľudí vo veku x rokov.

  Na výpočet lx sa musia použiť zmiešané úmrtnostné tabuľky schválené Úradom pre finančný ...

  2.1 Vzorec na výpočet potrebného jednotkového kapitálu pre starobné dôchodky a predčasné starobné ...

  Potrebný jednotkový kapitál (nc) je v prípade doživotného starobného dôchodku a doživotného ...

  A. Poberateľ doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného dôchodku ...

  vzorec

  B. Manžel/manželka poberajúca pozostalostný dôchodok najviac s jedným nezaopatreným dieťaťom: ...

  vzorec

  C. Manžel/manželka poberajúca pozostalostný dôchodok viac ako s jedným nezaopatreným dieťaťom: ...

  vzorec

  kde ps predstavuje príslušný percentuálny podiel vdovského alebo vdoveckého dôchodku pri viac ...

  ps = 2/[2a + b],

  kde

  a = počet žijúcich rodičov (1 alebo 0),

  b = počet nezaopatrených detí, ktorým sa vypláca sirotský dôchodok.

  Uvedená úprava podielu vdovského alebo vdoveckého dôchodku sa bude aplikovať vždy, keď 0,6 a ...

  Takýmto spôsobom bude zaručené, že suma všetkých vyplácaných vdovských alebo vdoveckých dôchodkov ...

  2.2 Vzorec na výpočet doživotného starobného dôchodku a doživotného predčasného starobného ...

  Po výpočte potrebného jednotkového kapitálu v bode 2.1 je výška mesačného doživotného starobného ...

  Mesačný doživotný starobný dôchodok a doživotný predčasný starobný dôchodok = Suma peňažných ...

  2.3 Vzorec na výpočet doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného ...

  V prípade poberania doživotného starobného dôchodku alebo doživotného predčasného starobného ...

  Aj v tomto prípade ostáva všeobecný vzorec na výpočet potrebného jednotkového kapitálu identický. ...

  Mesačný doživotný starobný dôchodok alebo doživotný predčasný starobný dôchodok = [Aktuálna ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania ...

  2. Smernica Rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi ...

  3. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

  4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES ...

  5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.

  VZOREC NA VÝPOČET VÝŠKY ODPLATY ZA ZHODNOTENIE MAJETKU V ZMIEŠANOM DÔCHODKOVOM FONDE A V AKCIOVOM DÔCHODKOVOM FONDE

  Vzorec na výpočet výšky odplaty za zhodnotenie majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom ...

  vzorec

  Pri výpočte odplaty za zhodnotenie majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom ...

  Ot výška odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde pre deň t

  NAVt druhá predbežná čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde platná pre deň t

  AHDJt predbežná aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky platná pre deň t

  maxAHDJt-1 maximálna aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky dosiahnutá v deň t-1 od 1. apríla 2012 ...

  K koeficient na určenie výšky odplaty za zhodnotenie majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v ...

  t pracovný deň bezprostredne predchádzajúci dňu výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 2)  Zákon č. 346/2005 Z. z.o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky ...
 • 3)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
 • 5)  § 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
 • 6)  § 27 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 7)  § 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 9)  § 51 Občianskeho zákonníka.
 • 19)  § 26 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 20)  § 138 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
 • 29)  § 139 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 30)  § 140 ods. 1 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 31)  § 140 ods. 1 a 4 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 32)  § 140 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 33)  § 12 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 34)  § 142 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 35)  § 142 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 36)  § 143 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 36a)  § 241a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
 • 37)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 38)  § 50a Občianskeho zákonníka.
 • 39)  § 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 39a)  § 74 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39b)  § 76 ods. 4 a 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  § 117 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
 • 41)  Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
 • 42)  Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 43)  Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 44)  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 • 45)  Obchodný zákonník.
 • 46)  § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
 • 47)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 48)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 49)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 50)  § 37 ods. 1 zákona č. 96/2002 Z. z.
 • 51)  § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene ...
 • 52)  § 8 písm. i) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 53)  § 8 písm. j) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 54)  § 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55)  § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 66b Obchodného zákonníka.
 • 57)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 58)  § 27 Obchodného zákonníka.Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 58a)  § 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších ...
 • 58b)  § 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58c)  Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...
 • 58d)  § 4 ods. 1 písm. a) až c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § ...
 • 58e)  § 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58f)  § 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59)  § 17 až 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 60)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 61)  § 138 až 143 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 44 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 603/2003 ...
 • 62)  Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 63)  § 3 ods. 4 zákona č. 429/2002 Z. z.
 • 64)  Občiansky súdny poriadok.
 • 65)  Trestný poriadok.
 • 66)  § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...
 • 67)  Zákon č. 563/2009 Z. z.o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 68)  Trestný zákon.
 • 68a)  § 226 ods. 1 písm. k) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 69)  § 11 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 70)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 71)  § 8 písm. a) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 71a)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 72)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 73)  Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 74)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. v znení ...
 • 75)  § 8 písm. m) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 76)  § 8 písm. n) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 77)  § 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 77a)  § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 78)  § 14 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 79a)  Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 79b)  § 6 ods. 16 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 80)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z.
 • 81)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 82)  Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 83)  § 50 až 65 zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 84)  § 156 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 85)  § 708 až 715 Obchodného zákonníka.
 • 86)  § 716 až 719a Obchodného zákonníka.
 • 87)  Napríklad § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 ...
 • 88)  Občiansky súdny poriadok.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych ...
 • 89)  § 226 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 90)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 92)  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 93)  Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
 • 93a)  Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. v znení ...
 • 94)  Napríklad Trestný poriadok,Zákonník práce.
 • 95)  § 178 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
 • 96)  § 178 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 97)  § 28 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 98)  § 1 ods. 2 písm. i), § 2 a § 18 zákona č. 659/2007 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore