Úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 28/2009 účinný od 05.02.2009

Platnosť od: 05.02.2009
Účinnosť od: 05.02.2009
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Školstvo a vzdelávanie, Záujmová činnosť, Záujmové združenia osôb

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD86DSEUPPČL0

Úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 28/2009 účinný od 05.02.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 28/2009 s účinnosťou od 05.02.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...

ZÁKON

o telesnej kultúre

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje starostlivosť o telesnú kultúru a úlohy orgánov štátnej správy, samosprávnych ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Občianske združenie na účely tohto zákona je telovýchovné, turistické alebo športové združenie ...

(2)

Telesná kultúra je organizovaná alebo neorganizovaná, individuálna alebo skupinová činnosť súvisiaca ...

(3)

Šport pre všetkých je rekreačná aktivita uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení ...

(4)

Výkonnostný a vrcholový šport sú činnosti vymedzené pravidlami, osvojené v tréningovom procese, ...

(5)

Špecializovaná činnosť v oblasti telesnej kultúry je činnosť, ktorú vykonávajú v jednotlivých ...

(6)

Akreditácia na účely tohto zákona je štátne overovanie spôsobilosti právnickej osoby a fyzickej ...

§ 3
Úlohy orgánov a organizácií na úseku telesnej kultúry
(1)

Úlohy na úseku telesnej kultúry plnia

a)

orgány štátnej správy,

b)

samosprávny kraj,

c)

obec,

d)

občianske združenia,

e)

iné právnické osoby a fyzické osoby.

(2)

Orgány štátnej správy na úseku starostlivosti o telesnú kultúru sú

a)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“),

b)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

c)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

d)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

e)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

§ 4
Ministerstvo školstva
a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku telesnej kultúry,

b)

vypracúva v súčinnosti so všetkými subjektmi, ktoré plnia úlohy na úseku telesnej kultúry, ...

c)

utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých,

d)

určuje na príslušné obdobie hlavné úlohy a projekty konkretizujúce štátny program rozvoja telesnej ...

e)

podporuje činnosť občianskych združení, právnických osôb a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti ...

f)

podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,

g)

podporuje činnosť záchranných systémov pôsobiacich v oblasti telesnej kultúry,

h)

zúčastňuje sa na príprave regionálnych a miestnych programov rozvoja telesnej kultúry,

i)

rozhoduje o akreditácii vzdelávacích zariadení a vydáva potvrdenia o akreditácii.

§ 5
Ostatné ústredné orgány štátnej správy
(1)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vo svojej pôsobnosti ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva ...

(3)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v rámci svojej pôsobnosti utvára podmienky na rozvoj ...

§ 6
Samosprávny kraj
a)

rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja,

b)

podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry regionálneho, celoštátneho ...

c)

podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, ...

d)

rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a podporuje školské ...

§ 7
Obec
a)

rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry samosprávneho kraja na podmienky obce,

b)

podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry v obci,

c)

podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, ...

d)

rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom, a podporuje školské ...

§ 8
Zrušený od 1. 9. 2008
§ 9
Občianske združenia a iné právnické osoby
(1)

Občianske združenia a iné právnické osoby vyvíjajú svoju činnosť na základe svojich záujmov ...

(2)

Občianske združenia a iné právnické osoby sa na základe dohody spolupodieľajú na zabezpečovaní ...

§ 10
Vzťahy medzi orgánmi štátnej správy a združeniami telesnej kultúry
(1)

Orgány štátnej správy v spolupráci a súčinnosti so združeniami telesnej kultúry rozvíjajú ...

(2)

Občianske združenia a iné právnické osoby sa na základe dohody podieľajú na zabezpečovaní ...

(3)

Športovcom a fyzickým osobám osobitne aktívnym v telesnej kultúre možno udeliť vyznamenania a ...

§ 11
Akreditácia vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry
(1)

Zriaďuje sa akreditačná komisia pre oblasť telesnej kultúry (ďalej len „akreditačná komisia“) ...

(2)

Úlohou akreditačnej komisie je posudzovať žiadosť vzdelávacieho zariadenia a na základe splnenia ...

(3)

Akreditačná komisia koná na základe písomnej žiadosti vzdelávacieho zariadenia. Žiadosť obsahuje ...

a)

názov vzdelávacieho zariadenia, identifikačné číslo a adresu sídla,

b)

označenie odbornej spôsobilosti alebo vzdelávacej aktivity, na ktorú sa požaduje akreditácia,

c)

doklady o odbornej a pedagogickej spôsobilosti vyučujúcich a ich písomný súhlas s účasťou v ...

d)

údaje o materiálnom a technickom vybavení vzdelávacieho zariadenia,

e)

vzdelávací program zodpovedajúci rozsahom a náročnosťou špecializovanej činnosti, ktorá je ...

(4)

Potvrdenie o akreditácii sa vydáva na päť rokov. Po uplynutí piatich rokov musí vzdelávacie zariadenie ...

(5)

Akreditácia je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu vzdelávacieho zariadenia.

(6)

Členovia akreditačnej komisie vykonávajú v spolupráci s odborníkmi z vysokých škôl a z iných ...

(7)

Podrobnosti o zložení a činnosti akreditačnej komisie a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov ...

§ 12
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných činností
(1)

Špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry vykonávajú tréner, cvičiteľ, inštruktor, ...

(2)

Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa rozumie ...

(3)

Prípravu odborníkov podľa odseku 1 môže vykonávať len vzdelávacie zariadenie akreditované podľa ...

(4)

Akreditované vzdelávacie zariadenie vydáva účastníkom štúdia podľa odseku 2 na základe vykonanej ...

(5)

Osvedčenie sa vydáva najviac na päť rokov. Po ich uplynutí vzdelávacie zariadenie môže predĺžiť ...

(6)

Podrobnosti o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností ...

§ 12a
Uznávanie odbornej spôsobilosti občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, ...

Odborná spôsobilosť občanov členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu ...

§ 13
Financovanie telesnej kultúry
a)

prostriedky štátneho rozpočtu4) najmenej vo výške 0,5 percenta jeho ročného objemu alebo prostriedky ...

b)

výnos z lotérií a iných podobných hier,

c)

prostriedky občianskych združení, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry,

d)

príjmy z reklám,

e)

prostriedky z darov,

f)

prostriedky z úverov právnických osôb,

g)

prostriedky samosprávnych krajov a obcí.

§ 14
Prechodné ustanovenie

Osvedčenia vydané vzdelávacím zariadeniam na výkon špecializovaných profesionálnych činností ...

§ 15
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre,

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 469/1991 Zb., ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej ...

3.

položka č. 200 v prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii ...

Účinnosť

Pavol Paška v. r.

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
  • 3a)  Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.
  • 4)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore