Úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 27/2009 účinný od 05.02.2009

Platnosť od: 05.02.2009
Účinnosť od: 05.02.2009
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD90DSEUPPČL0

Úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 27/2009 účinný od 05.02.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 27/2009 s účinnosťou od 05.02.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele ...

ZÁKON

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania ...

(2)

Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie

a)

ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem ...

b)

výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,

c)

náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.

(3)

Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania ...

§ 2
Osobný rozsah sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a)

pre dieťa, ktoré

1.

má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, prechodný pobyt, povolenie na prechodný pobyt, ...

2.

je občan Slovenskej republiky a nachádza sa na území iného štátu,

3.

nie je občan Slovenskej republiky a nachádza sa na území Slovenskej republiky bez sprievodu rodiča ...

4.

je mladistvý podľa osobitného predpisu,3)

b)

pre plnoletú fyzickú osobu do 25 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt ...

c)

pre inú plnoletú fyzickú osobu, ktorá má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Vykonávanie opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately
§ 3
(1)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú pre dieťa, plnoletú ...

(2)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na seba nadväzujú a vzájomne sa podmieňujú. ...

§ 4
(1)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú, ak tento zákon neustanovuje ...

a)

v prirodzenom rodinnom prostredí,

b)

v náhradnom rodinnom prostredí,

c)

v otvorenom prostredí,

d)

v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa tohto zákona.

(2)

Prirodzené rodinné prostredie na účely tohto zákona je domáce prostredie dieťaťa, rodiny alebo ...

(3)

Náhradné rodinné prostredie na účely tohto zákona je domáce prostredie plnoletej fyzickej osoby, ...

(4)

Otvorené prostredie na účely tohto zákona je každé verejné priestranstvo, verejný objekt alebo ...

(5)

Prostredie utvorené a usporiadané na výkon opatrení podľa tohto zákona je zariadenie sociálnoprávnej ...

DRUHÁ HLAVA
ZÁSADA ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA PRI VYKONÁVANÍ OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY A OCHRANA PRÁV DIEŤAŤA

§ 5
(1)

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého ...

(2)

Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté pri vykonávaní ...

§ 6

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ...

§ 7
(1)

Každý je povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie ...

(2)

Ak je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately upozornený na použitie hrubých ...

(3)

Pri vykonávaní opatrení podľa tohto zákona je zakázané používať všetky formy telesných trestov ...

§ 8
(1)

Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv orgán sociálnoprávnej ochrany detí ...

(2)

Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ...

§ 9

Rodič a osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, majú právo pri výkone svojich práv a povinností ...

DRUHÁ ČASŤ

PRVÁ HLAVA
OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY NA PREDCHÁDZANIE VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V RODINE A NA OBMEDZENIE A ODSTRAŇOVANIE NEGATÍVNYCH VPLYVOV

§ 10
(1)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových ...

a)

organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na ...

b)

organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie ...

c)

sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania ...

(2)

Opatrenia podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vykonávajú v prostredí podľa § 4.

(3)

Na organizovanie opatrení podľa odseku 1 právnickou osobou alebo fyzickou osobou sa ustanovenia § ...

§ 11
(1)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych ...

a)

ponúknutie pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe alebo ponúknutie sprostredkovania ...

b)sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku a ...

c)

organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc pri riešení problémov ...

d)

organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc deťom a plnoletým ...

e)

organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na plnoleté fyzické osoby, ...

f)

organizovanie alebo sprostredkovanie programov na obmedzenie a odstránenie negatívnych vplyvov prostredia ...

(2)

Ak sa rodičia dieťaťa rozvádzajú, je potrebné

a)

dieťaťu a jeho rodičom poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo,

b)

rodičom dieťaťa odporučiť psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme ...

c)

dieťaťu poskytnúť alebo zabezpečiť potrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode.

(3)

Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri vykonávaní opatrení podľa tohto ...

a)

mediácie ako odbornej metódy na uľahčenie riešenia konfliktných situácií v rodine,

b)

odborných metód práce na prispôsobenie sa novej situácii v prostredí podľa § 4 ods. 2 a 3,

c)

odborných metód na pomoc deťom alebo plnoletým fyzickým osobám, ktoré boli obeťami obchodovania,9a) ...

d)

poradensko-psychologickej pomoci rodinám so špecifickým problémom a pri krízových situáciách. ...

(4)

Na vykonávanie alebo zabezpečenie vykonávania mediácie podľa odseku 3 písm. a) sa § 77 až 86 ...

(5)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie a na odstraňovanie negatívnych ...

Výchovné opatrenia
§ 12
(1)

Ak je to potrebné v záujme dieťaťa, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

a)

upozorní vhodným spôsobom dieťa, jeho rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa, ak ...

b)

uloží dieťaťu povinnosť podrobiť sa odbornej diagnostike v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ...

c)

uloží dieťaťu povinnosť zúčastniť sa na liečbe v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ...

d)

uloží dieťaťu povinnosť zúčastniť sa na výchovnom programe alebo na sociálnom programe.

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nemôže rozhodnutím o uložení výchovného ...

(3)

V rozhodnutí o výchovnom opatrení orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určí ...

(4)

Dieťaťu, jeho rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, musí byť poskytnutá pomoc ...

§ 13
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže určiť akreditovaný subjekt alebo ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uloží výchovné opatrenie podľa § ...

§ 14
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypracováva sám alebo v spolupráci s ...

(2)

Plnenie účelu výchovného opatrenia sa pravidelne, najmenej raz za dva mesiace, vyhodnocuje spravidla ...

(3)

Pri zabezpečovaní účelu výchovného opatrenia orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

§ 15
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zhodnotí účinnosť výchovného opatrenia ...

(2)

Výchovné opatrenie orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zruší, ak splnilo ...

(3)

Ak výchovné opatrenie, ktoré uložil orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ...

a)

môže rozhodnúť o uložení iného vhodného výchovného opatrenia,

b)

navrhne súdu uložiť výchovné opatrenie podľa osobitného predpisu10) alebo

c)

navrhne súdu prijatie iného vhodného opatrenia podľa osobitného predpisu.11)

Sociálna kuratela detí
§ 16
Sociálnu kuratelu detí zabezpečuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaním ...
a)

maloletého, ktorý sa dopustil páchania činu inak trestného podľa osobitného predpisu,3)

b)

mladistvého páchateľa trestnej činnosti alebo mladistvého podozrivého z páchania trestnej činnosti ...

c)

dieťa, ktoré sa dopustilo priestupku,

d)

dieťa, ktoré je členom skupiny, ktorá ho svojím negatívnym vplyvom ohrozuje,

e)

dieťa zneužívajúce drogy alebo dieťa závislé od drog,

f)

dieťa hrajúce hazardné hry12) alebo dieťa závislé od hazardných hier, internetu, počítačových ...

g)

dieťa, u ktorého sa pre poruchy správania prejavujú problémy najmä v škole, v skupinách, vo ...

h)

dieťa, u ktorého sa prejavujú poruchy správania zanedbávaním školskej dochádzky, útekmi z domu ...

i)

dieťa, u ktorého sa neprejavili problémy v správaní ani poruchy správania, avšak jeho jednorazové ...

§ 17
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri pomoci dieťaťu s poruchami správania ...

a)

plní úlohy v trestnom konaní podľa osobitných predpisov,13)

b)

zisťuje a oznamuje orgánom činným v trestnom konaní a súdu dôležité skutočnosti o vývine ...

c)

udržiava písomný kontakt a osobný kontakt s mladistvým počas výkonu trestu odňatia slobody, ...

d)

podieľa sa na príprave mladistvého na prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby ...

e)

pôsobí na rodinné prostredie mladistvého a pripravuje rodinu na návrat mladistvého do rodiny,

f)

pomáha mladistvému po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ...

g)

poskytuje pomoc a ochranu mladistvému a plní úlohy v priestupkovom konaní,

h)

spolupracuje so zariadením, v ktorom dieťa vykonáva ústavnú starostlivosť, ochrannú výchovu ...

i)

motivuje k liečbe drogových závislostí a iných závislostí, udržiava kontakt s dieťaťom počas ...

j)

vykonáva ďalšie opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto zákona. ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje súčinnosť orgánom činným ...

(3)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú najmä

a)

v osobnom styku s dieťaťom, jeho rodičmi, osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, a s inými fyzickými ...

b)

v prirodzenom rodinnom prostredí dieťaťa alebo otvorenom prostredí, v ktorom sa dieťa zvyčajne ...

(4)

Súčasťou sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou je aj zapájanie dieťaťa do výchovných ...

(5)

Ak je pri zabezpečení sociálnej kurately detí potrebné spolupôsobenie iných subjektov, plní ...

(6)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupuje pri výkone opatrení sociálnej ...

Sociálna kuratela plnoletých fyzických osôb
§ 18
(1)

Sociálnu kuratelu zabezpečuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately aj pre ...

a)

po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby,

b)

ak je účastníkom probácie alebo mediácie podľa osobitných predpisov,16)

c)

ak zneužíva drogy alebo je závislá od drog,

d)

po zániku ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy po dovŕšení plnoletosti,

e)

ak bola prepustená zo zdravotníckeho zariadenia na liečbu drogových závislostí alebo iných závislostí, ...

f)

ak bola prepustená zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých,

g)

ak požiada o pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie.

(2)

Osobitná pozornosť sa pri výkone opatrení sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu venuje ...

§ 19
(1)

Pri výkone opatrení sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu orgán sociálnoprávnej ochrany ...

a)

udržiava písomný kontakt a osobný kontakt s plnoletou fyzickou osobou počas výkonu trestu odňatia ...

b)

podieľa sa na príprave plnoletej fyzickej osoby na prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody alebo ...

c)

pomáha plnoletej fyzickej osobe po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby, ...

d)

motivuje plnoletú fyzickú osobu k liečbe drogových závislostí a iných závislostí, udržiava ...

e)

pomáha plnoletej fyzickej osobe po návrate zo zariadenia na liečbu závislosti alebo z resocializačného ...

f)

motivuje plnoletú fyzickú osobu k aktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania a k získavaniu alebo ...

g)

odporúča a sprostredkúva plnoletej fyzickej osobe pomoc špecializovaných inštitúcií,

h)

ponúka plnoletej fyzickej osobe účasť na resocializačných programoch a iných programoch organizovaných ...

i)

motivuje plnoletú fyzickú osobu k účasti v svojpomocných skupinách zameraných na riešenie osobných ...

j)

vykonáva ďalšie opatrenia podľa tohto zákona.

(2)

Pri poskytovaní pomoci plnoletej fyzickej osobe postupuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a ...

(3)

Opatrenia sociálnej kurately pre plnoletú fyzickú osobu sa vykonávajú najmä v prirodzenom rodinnom ...

(4)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately postupuje pri výkone opatrení sociálnej ...

DRUHÁ HLAVA
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY ŽIVOTA, ZDRAVIA A PRIAZNIVÉHO PSYCHICKÉHO VÝVINU, FYZICKÉHO VÝVINU A SOCIALNÉHO VÝVINU DIEŤAŤA

Výkon opatrovníctva a poručníctva
§ 20
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vykonáva funkciu kolízneho opatrovníka ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri výkone funkcie kolízneho opatrovníka ...

(3)

Na základe zistení podľa odseku 2 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podáva ...

§ 21

Ak sa zisťuje názor dieťaťa podľa osobitného predpisu,18) musí orgán sociálnoprávnej ochrany ...

§ 22
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva funkciu opatrovníka podľa osobitného ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva funkciu opatrovníka na udelenie ...

(3)

Ak bol orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ustanovený súdom za opatrovníka ...

§ 23
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podáva súdu návrh o splnení podmienok ...

(2)

Pred podaním návrhu podľa odseku 1 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zisťuje ...

a)

rodinné pomery, bytové pomery a sociálne pomery rodičov dieťaťa a záujem rodičov o dieťa,

b)

prekážky, ktoré bránia rodičom v prejavení skutočného záujmu o dieťa a v úprave rodinných ...

c)

stanovisko obce k spôsobu života rodičov dieťaťa, k možnosti, snahe a ochote rodičov prejaviť ...

d)

stanovisko zariadenia, ak je v ňom dieťa umiestnené, k záujmu rodičov stretávať sa s dieťaťom, ...

e)

okolnosti na strane dieťaťa vylučujúce splnenie účelu osvojenia, a to

1.

preukázateľný nesúhlas dieťaťa s osvojením, ak je dieťa schopné vzhľadom na svoj vek a rozumovú ...

2.

zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci sústavnú starostlivosť poskytovanú výlučne pobytovou formou ...

3.

vek dieťaťa blízky veku plnoletosti.

(3)

V návrhu o osvojiteľnosti dieťaťa podľa odseku 1 orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

(4)

Ak je dieťa umiestnené v zariadení, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

(5)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je povinný podať súdu návrh o splnení ...

a)

je splnená podmienka osvojiteľnosti dieťaťa podľa osobitného predpisu,22b)

b)

výsledky zisťovania podľa odseku 2 písm. a) až d) svedčia o skutočnosti, že rodičia dieťaťa ...

c)

na strane dieťaťa nie sú okolnosti, ktoré vylučujú splnenie účelu osvojenia.

§ 24

Obec, na ktorej území má dieťa obvyklý pobyt a ktorá vykonáva na základe rozhodnutia súdu funkciu ...

§ 25
(1)

Obec, na ktorej území má dieťa obvyklý pobyt a ktorá vykonáva na základe rozhodnutia súdu funkciu ...

a)

informáciu o zdravotnom stave dieťaťa u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vedie jeho ...

b)

informácie o školskej dochádzke dieťaťa alebo jeho príprave na povolanie vrátane informácie ...

c)

stanovisko orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately k účinkom opatrení sociálnoprávnej ...

d)

stanovisko zariadenia, ak je v ňom dieťa umiestnené,

e)

informácie podľa dožiadania súdu.

(2)

Ak je dieťa umiestnené v zariadení, obec spolupracuje pri výkone funkcie poručníka dieťaťa s ...

(3)

Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia súdu vykonáva ...

Zabezpečenie sústavnej ochrany života, zdravia a priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa
§ 26
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately utvára podmienky na výkon opatrení sociálnoprávnej ...

§ 27
(1)

Ak sa ocitne dieťa bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie alebo priaznivý ...

(2)

V návrhu na vydanie predbežného opatrenia podľa odseku 1 orgán sociálnoprávnej ochrany detí ...

(3)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje súdu súčinnosť pri odovzdaní ...

(4)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s cieľom úpravy rodinných pomerov dieťaťa, ...

(5)

Ak opatrenia podľa odseku 4 neviedli k úprave rodinných pomerov dieťaťa, postupuje orgán sociálnoprávnej ...

§ 28
Návrat a premiestnenie dieťaťa nachádzajúceho sa na území iného štátu bez sprievodu
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva na základe oznámenia Diplomatickej ...

a)

návratu dieťaťa, ktoré má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky a nachádza sa na území ...

b)

premiestnenia dieťaťa, ktoré sa narodilo na území iného štátu občanovi Slovenskej republiky ...

(2)

Rodičovi dieťaťa, príbuznému dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, sa poskytuje ...

(3)

Ak nemôže rodič, príbuzný dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, prevziať dieťa ...

(4)

Pri návrate alebo premiestnení dieťaťa na územie Slovenskej republiky musí dieťa prevziať rodič ...

(5)

Ak je zrejmé, že dieťa pri jeho návrate alebo premiestení na územie Slovenskej republiky neprevezme ...

(6)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámi zastupiteľskému úradu opatrenia, ...

(7)

Náklady, ktoré vznikli so zabezpečovaním návratu alebo premiestnenia dieťaťa na územie Slovenskej ...

(8)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorému vznikli náklady so zabezpečovaním ...

§ 29
Maloletý bez sprievodu
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

a)

postupuje podľa osobitného predpisu,30) ak maloletý bez sprievodu nemôže byť zverený do osobnej ...

b)

oznamuje zastupiteľskému úradu krajiny, v ktorej má maloletý bez sprievodu obvyklý pobyt, opatrenia ...

c)

navrhuje zastupiteľskému úradu krajiny, v ktorej nemá maloletý bez sprievodu obvyklý pobyt a v ...

d)

podáva vyhlásenie podľa osobitného predpisu,27) ak nemožno postupovať podľa písmen b) a c) alebo ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenia pre maloletého bez ...

(3)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa podieľa na vyhľadávaní rodičov ...

Zabezpečenie účelu rozhodnutia súdu v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, ochranná výchova, predbežné opatrenie alebo výchovné opatrenie
§ 30
(1)

Ak súd rozhodol o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo o uložení ochrannej ...

(2)

Pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, najneskôr v deň príchodu dieťaťa ...

a)

rozhodnutie súdu o ústavnej starostlivosti, ochrannej výchove, predbežnom opatrení alebo o výchovnom ...

b)

rodný list dieťaťa,

c)

sociálnu správu o osobných pomeroch dieťaťa a rodinných pomeroch dieťaťa; sociálna správa ...

d)

posudok o zdravotnom postihnutí dieťaťa podľa osobitného predpisu,32) ak bol vydaný.

(3)

Pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu poskytuje orgán sociálnoprávnej ...

(4)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečuje dieťaťu, ktoré je umiestnené ...

(5)

Ak nie je možné zabezpečiť umiestnenie dieťaťa do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu v spolupráci ...

(6)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže podať súdu návrh na umiestnenie ...

§ 31
Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý umiestňuje do zariadenia na výkon ...
a)

rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia,

b)

cestovné doklady, ak sa nachádzajú u maloletého bez sprievodu,

c)

doklad o lekárskej prehliadke v rozsahu určenom lekárom vrátane diagnostického a laboratórneho ...

§ 32
(1)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedie evidenciu detí umiestnených v zariadeniach ...

(2)

Ak je to v záujme dieťaťa, môže orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podať ...

(3)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v spolupráci so zariadením na výkon ...

(4)

Obec najmenej raz za šesť mesiacov predkladá orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

(5)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately najmenej raz za šesť mesiacov predkladá ...

(6)

Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zistí, že je, alebo môže byť v ...

TRETIA ČASŤ

ZABEZPEČENIE NÁHRADNÉHO RODINNÉHO PROSTREDIA

§ 33
Sprostredkovanie pestúnskej starostlivosti alebo osvojenia
(1)

Ak rodičia nezabezpečujú, alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa a nie je možné ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na účely organizovania náhradnej ...

(3)

Ak je určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately známa fyzická osoba, ...

(4)

O príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť vypracúva určený orgán sociálnoprávnej ...

(5)

Ak dieťa nie je pripravené na sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti ani po skončení ...

(6)

Ak vykonával pre dieťa, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, niektoré ...

(7)

Ak je dieťa umiestené v zariadení, dohodne určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

(8)

Akreditovaný subjekt okrem zariadenia, v ktorom je dieťa umiestené, musí mať na vykonávanie prípravy ...

(9)

Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti na účely tohto zákona je

a)

vedenie prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť,

b)

evidencia žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o ...

c)

príprava, posúdenie a odporúčanie fyzickej osoby podľa písmena b) na zapísanie do zoznamu žiadateľov, ...

d)

rozhodovanie o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, ...

e)

vedenie zoznamu žiadateľov,

f)

sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú ...

(10)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenie, kde bolo dieťa umiestnené, ...

(11)

Fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo fyzická osoba, ...

§ 34
Vedenie prehľadu detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť
(1)

Prehľad detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť, vedie určený orgán ...

a)

rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo predbežného opatrenia súdu podľa osobitného ...

b)

rozhodnutie súdu, že dieťa je osvojiteľné, ak bolo vydané,

c)

sociálnu správu o dieťati,

d)

správu o zdravotnom stave dieťaťa,

e)

rodný list dieťaťa,

f)

obrazový a zvukový záznam o podstatných udalostiach v živote dieťaťa,

g)

fotografiu dieťaťa nie staršiu ako dva mesiace,

h)

posudok o zdravotnom postihnutí dieťaťa podľa osobitného predpisu,32)ak bol vydaný,

i)

správu o príprave dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť, ktorej súčasťou je vyjadrenie ...

(2)

Ak je splnená podmienka podľa osobitného predpisu36a) alebo ak ide o dieťa, ktoré zanechala žena ...

(3)

Sociálna správa o dieťati obsahuje

a)

základné údaje o dieťati,

b)

základné údaje o rodičoch dieťaťa okrem prípadov podľa osobitného predpisu,4) jeho starých ...

c)

informácie o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a o ich aktuálnej ...

d)

dôvody, pre ktoré bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rodičov,

e)

informácie o možnostiach úpravy rodinných pomerov dieťaťa,

f)

odporúčanie formy náhradnej rodinnej starostlivosti.

(4)

Základné údaje o dieťati na účely sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti sú meno, ...

(5)

Základné údaje o rodičoch dieťaťa, starých rodičoch dieťaťa, súrodencoch dieťaťa a iných ...

§ 35
Evidencia žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom
(1)

Evidenciu žiadostí fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, o ...

(2)

Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov obsahuje osobné údaje fyzickej osoby, ktorá má záujem ...

(3)

K žiadosti musia byť priložené

a)

dotazník,

b)

správa o zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,

c)

doklad o majetkových pomeroch na preukázanie primeraného majetkového základu na plnenie ekonomicko-zabezpečovacej ...

(4)

O fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, sa vedie spisová dokumentácia, ...

a)

žiadosť podľa odsekov 2 a 3,

b)

odpis registra trestov fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, vydaný ...

c)

správu o bytových pomeroch, rodinných pomeroch a sociálnych pomeroch fyzickej osoby, ktorá má ...

d)

vyjadrenie obce o spôsobe života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, ...

e)

písomný súhlas fyzickej osoby, že určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

(5)

Na obstaranie odpisu registra trestov určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

(6)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zastaví konanie vo veci zapísania ...

a)

podľa údajov z odpisu registra trestov nie je fyzická osoba spôsobilá na vykonávanie náhradnej ...

b)

podľa správy o zdravotnom stave fyzickej osoby nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej ...

c)

sa preukáže, že fyzická osoba nie je spôsobilá na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti ...

d)

fyzická osoba neskončí prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť do jedného roka od podania ...

(7)

Ak fyzická osoba žiada o sprostredkovanie medzištátneho osvojenia,37)spisová dokumentácia obsahuje ...

(8)

Fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, každý orgán sociálnoprávnej ...

(9)

Ak má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom fyzická osoba, ktorá je pestúnom alebo osvojiteľom, ...

Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú starostlivosť
§ 36
(1)

Subjekt vykonávajúci prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť na účely tohto zákona je orgán ...

(2)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a akreditovaný subjekt vykonávajúci ...

§ 37
(1)

Ak si fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, vybrala na prípravu ...

(2)

Príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú ...

(3)

Súčasťou dohody podľa odseku 2 je

a)

ustanovenie o ochrane osobných údajov podľa osobitného predpisu,38)

b)

účel, na ktorý môžu byť osobné údaje použité,

c)

súhlas fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, s poskytnutím osobných ...

§ 38
(1)

Na účely prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť subjekt vykonávajúci túto prípravu zriaďuje ...

(2)

Zástupca orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak nie je členom tímu podľa ...

(3)

Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom ...

a)

individuálnou formou,

b)

skupinovou formou alebo

c)

kombináciou individuálnej formy a skupinovej formy.

(4)

Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom ...

a)

v poskytnutí základných informácií najmä o

1.

náhradnej rodinnej starostlivosti,

2.

vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa,

3.

právach dieťaťa v náhradnej rodinnej starostlivosti, vrátane práva dieťaťa na udržiavanie a ...

4.

právach a povinnostiach rodičov dieťaťa,

b)

v posudzovaní spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, ...

(5)

Subjekt, ktorý vykonáva prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, vypracúva po skončení ...

(6)

V prípade fyzickej osoby, ktorá je pestún alebo osvojiteľ, považuje sa podmienka prípravy za splnenú. ...

Rozhodovanie o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov a vedenie zoznamu žiadateľov
§ 39
(1)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhoduje o zapísaní fyzickej ...

(2)

Do zoznamu žiadateľov môže byť zapísaná fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom ...

(3)

Posúdenie spôsobilosti na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti na účely zapísania do ...

a)

dokumentácie podľa § 35 ods. 3 a 4,

b)

ďalších rozhodujúcich skutočností zistených určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí ...

(4)

Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, nie je spôsobilá na vykonávanie ...

a)

ak bola odsúdená pre úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere ...

b)

priznala vinu za niektorý z trestných činov hrubo narušujúcich občianske spolužitie, proti rodine ...

(5)

Rozhodnutie o zapísaní do zoznamu žiadateľov musí obsahovať deň zapísania fyzickej osoby do ...

(6)

Odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o zapísaní fyzickej osoby do zoznamu žiadateľov môže byť ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahujú aj na fyzickú osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom ...

§ 40
(1)

Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť sa aktualizuje, ak dôjde po skončení tejto prípravy ...

(2)

O aktualizácii prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť vypracúva subjekt, ktorý vykonáva ...

§ 41
(1)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vyradí žiadateľa zo zoznamu ...

a)

na základe právoplatného rozhodnutia súdu o osvojení alebo zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, ...

b)

na jeho žiadosť.

(2)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately rozhodne o vyradení žiadateľa ...

a)

zistí závažné skutočnosti na strane žiadateľa, ktoré sú v rozpore s účelom náhradnej rodinnej ...

b)

žiadateľ neoznámil rozhodujúce skutočnosti na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu s ...

c)

žiadateľ porušil ustanovenie § 42 ods. 3,

d)

žiadateľ je podľa správy o aktualizácii prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť posúdený ...

§ 42
(1)

Zaradenie žiadateľa do procesu sprostredkovania nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom, ktorému ...

(2)

Pred sprostredkovaním nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom musia byť žiadateľovi poskytnuté ...

(3)

Žiadateľ môže poskytnúť informácie o dieťati vrátane základných údajov podľa § 34 ods. ...

(4)

K sprostredkovaniu nadviazania osobného vzťahu medzi žiadateľom a dieťaťom môže dôjsť len ...

(5)

Žiadateľ môže požiadať subjekt, ktorý vykonával jeho prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, ...

(6)

Nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom sa musí uskutočniť v rozsahu a spôsobom ...

(7)

O priebehu nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom vypracúva určený orgán ...

a)

psychologické zhodnotenie nadväzovania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom vrátane ...

b)

súhlas žiadateľa s poskytnutím správy súdu a subjektom spolupodieľajúcim sa na sprostredkovaní ...

(8)

Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zistí po zapísaní dieťaťa ...

(9)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade ...

(10)

Ak akreditovaný subjekt vyhľadá žiadateľa zapísaného do zoznamu žiadateľov a tento vysloví ...

(11)

Akreditovaný subjekt môže poskytnúť informácie o dieťati len žiadateľovi zapísanému v zozname ...

(12)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade ...

(13)

Na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom akreditovaným subjektom ...

(14)

Zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené, poskytuje akreditovanému subjektu na jeho písomnú žiadosť ...

§ 43
Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti dieťaťu iným ako určeným orgánom sociálnoprávnej ...
(1)

Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade ...

(2)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade ...

a)

sociálnu správu o dieťati,

b)

správu o zdravotnom stave dieťaťa,

c)

fotografiu dieťaťa,

d)

obrazový a zvukový záznam o dieťati.

(3)

Ak ktorýkoľvek určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zistí, že vedie ...

(4)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade ...

(5)

Na sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom sa vzťahuje § 42 ...

(6)

Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately požiadaný podľa odseku 1 ...

(7)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytne akreditovanému subjektu ...

(8)

Ak akreditovaný subjekt vyhľadá žiadateľa zapísaného do zoznamu žiadateľov a tento vysloví ...

(9)

Ak určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý vedie dieťa v prehľade ...

§ 44
Sprostredkovanie medzištátneho osvojenia
(1)

Ak nemožno dieťaťu, ktoré je na základe rozhodnutia súdu osvojiteľné, sprostredkovať nadviazanie ...

(2)

Spisová dokumentácia dieťaťa na účely sprostredkovania medzištátneho osvojenia obsahuje

a)

sociálnu správu o dieťati,

b)

správu o zdravotnom stave dieťaťa,

c)

rozhodnutie súdu, že dieťa je osvojiteľné,

d)

potvrdenie určeného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o splnení podmienky ...

e)

rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,

f)

rodný list dieťaťa, ktorý v deň predloženia spisovej dokumentácie nie je starší ako dva mesiace, ...

g)

dve fotografie dieťaťa nie staršie ako dva mesiace,

h)

obrazový a zvukový záznam o dieťati.

(3)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na vykonávanie medzinárodných ...

(4)

Ak orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na vykonávanie medzinárodných ...

(5)

Zapísaním dieťaťa do prehľadu detí, ktorým možno sprostredkovať medzištátne osvojenie, nie ...

(6)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určený na vykonávanie medzinárodných ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VYKONÁVANIE OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY V ZARIADENÍ

§ 45
(1)

Opatrenia podľa tohto zákona sa vykonávajú v zariadeniach, ktorými sú detský domov, detský domov ...

(2)

Opatrenia podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak, sa vykonávajú v zariadeniach, ktoré ...

(3)

Obec a vyšší územný celok môžu zriaďovať zariadenia najmä na účely výkonu samosprávnych ...

(4)

Vyšší územný celok poskytuje obciam, ktoré sa nachádzajú v jeho územnom obvode, na účely ...

(5)

Ak zriadi obec alebo vyšší územný celok zariadenie podľa § 49, 50, 62 a 63, vyžaduje sa rovnako ...

(6)

Ak bolo kontrolnou činnosťou zistené, že zariadenie podľa § 49, 50, 62 a 63, ktoré zriadila obec, ...

§ 46
(1)

Ak je to účelné pre priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin dieťaťa a ...

(2)

Pôsobnosť iných subjektov podľa osobitných predpisov8) nie je dotknutá.

§ 47
(1)

Každé zariadenie musí mať názov, z ktorého vyplýva predmet jeho činnosti a odborné zameranie, ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, metódy, techniky a postupy práce a starostlivosť, uvedené v odseku ...

(3)

Účel, na ktorý bolo zariadenie zriadené, sa zabezpečuje

a)

vykonávaním najmä

1.

sociálnej práce podľa § 3,

2.

odbornej diagnostiky,

3.

pomoci na zvládnutie krízy,

4.

špeciálneho sociálneho poradenstva,

5.

výchovy,

6.

pomoci pri príprave na školské vyučovanie,

7.

liečebno-výchovnej starostlivosti,

8.

psychologickej starostlivosti,

9.

špeciálno-pedagogickej starostlivosti,

10.

resocializácie a resocializačných programov,

11.

rekreačnej činnosti,

12.

rehabilitačnej činnosti,

13.

pracovnej terapie,

b)

utváraním podmienok najmä na

1.

prípravu stravy,

2.

záujmovú činnosť,

3.

kultúrnu činnosť,

4.

pracovné uplatnenie,

5.

úschovu cenných vecí,

c)

zabezpečením najmä

1.

psychoterapie,

2.

stravovania,

3.

zdravotnej starostlivosti,

4.

vzdelávania a prípravy na povolanie,

5.

psychologickej starostlivosti,

d)

poskytovaním starostlivosti najmä

1.

bývania,

2.

stravovania,

3.

obslužných činností,

4.

osobného vybavenia.

(4)

Zariadenie vykonáva svoju činnosť podľa účelu, na ktorý bolo zriadené,

a)

ambulantnou formou,

b)

celodennou formou alebo po určitú časť dňa,

c)

pobytovou formou.

(5)

Ak tento zákon neustanovuje inak, možno formy činnosti podľa odseku 4 vhodne a účelne kombinovať ...

(6)

Ak je v záujme plnenia účelu, na ktorý bolo zariadenie zriadené, potrebné vykonávať niektorú ...

(7)

Na účel zvyšovania profesionality práce v zariadení zariadenie vypracúva a uskutočňuje program ...

(8)

V zariadení sa poskytuje bývanie, ak zariadenie plní svoj účel pobytovou formou.

(9)

Bývanie na účely tohto zákona je užívanie obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti ...

(10)

Stravovanie na účely tohto zákona je poskytnutie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a ...

(11)

Osobné vybavenie na účely tohto zákona je šatstvo, obuv, hygienické potreby, školské potreby ...

(12)

Obslužné činnosti na účely tohto zákona sú upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne ...

(13)

Poskytovanie stravovania vrátane spôsobu zabezpečovania stravovania, poskytovanie bývania a ostatné ...

(14)

Zariadenie, ktoré zaniklo alebo prestalo plniť účel, na ktorý bolo zriadené, je povinné vykonať ...

§ 47a
Zdravotná starostlivosť v zariadení
(1)

Zariadenie podľa § 45 ods. 1 môže okrem vykonávania opatrení podľa tohto zákona poskytovať ...

(2)

Zdravotné výkony z katalógu zdravotných výkonov,ktoré v zariadeniach vykonávajú zamestnanci ...

§ 48
(1)

Zariadenie vykonáva svoju činnosť bez úhrady.

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, úhrada sa určuje len za starostlivosť poskytnutú podľa § 47 ...

(3)

Ak sa v zariadení podľa § 49 a v domove sociálnych služieb pre deti s celoročným pobytom32) vykonáva ...

(4)

Ak sa v detskom domove, v krízovom stredisku a v resocializačnom stredisku vykonáva rozhodnutie súdu ...

(5)

Úhradu za poskytovanú starostlivosť v zariadeniach, ktoré zriadila obec alebo vyšší územný ...

(6)

Úhradu za poskytovanú starostlivosť v zariadení zriadenom akreditovaným subjektom dohodne zriaďovateľ ...

(7)

Ak sa v zariadeniach, ktoré zriadila obec, vyšší územný celok alebo akreditovaný subjekt, vykonáva ...

§ 49
Detský domov
(1)

Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ...

(2)

Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné ...

(3)

Ak ústavná starostlivosť skončí dosiahnutím plnoletosti alebo predĺžením ústavnej starostlivosti ...

(4)

Detský domov podľa dôvodov, pre ktoré rozhodol súd o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného ...

(5)

V detskom domove možno poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa § 47a a ostatné činnosti podľa ...

(6)

Ak to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa alebo dôvod, pre ktorý dieťa bolo umiestnené do detského ...

§ 50
Detský domov pre maloletých bez sprievodu
(1)

Na detský domov pre maloletých bez sprievodu, v ktorom je umiestnený maloletý bez sprievodu predbežným ...

(2)

Pri výkone predbežného opatrenia v detskom domove pre maloletých bez sprievodu treba prihliadať ...

(3)

Detský domov pre maloletých bez sprievodu zabezpečí lekársku prehliadku v rozsahu podľa § 31 ...

(4)

Detský domov pre maloletých bez sprievodu utvára podmienky na výučbu slovenského jazyka, ak je ...

(5)

Detský domov pre maloletých bez sprievodu je povinný zistiť, ak je to vzhľadom na vek dieťaťa ...

Spoločné ustanovenia o detských domovoch
§ 51
(1)

Do detského domova možno prijať dieťa na základe

a)

právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,

b)

predbežného opatrenia súdu podľa osobitného predpisu,30)

c)

právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia.41)

(2)

V naliehavých prípadoch, najmä ak sa dieťa ocitlo bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je život ...

(3)

Detský domov sa zriaďuje ako

a)

domov detí alebo

b)

centrum detí.

§ 52
(1)

V detskom domove sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie

a)

v domácom prostredí zamestnanca detského domova (ďalej len „profesionálna rodina“), ktorý ...

b)

v samostatných diagnostických skupinách, ktoré vykonávajú odbornú diagnostiku (ďalej len „samostatná ...

(2)

Vykonávanie rozhodnutia o ústavnej starostlivosti a rozhodnutia o predbežnom opatrení v profesionálnej ...

(3)

V objekte, ktorý nie je samostatným rodinným domom alebo samostatným bytom, možno zriadiť skupiny ...

(4)

Detský domov poskytuje dieťaťu alebo mladému dospelému, ktorý je nezaopatreným dieťaťom,42a) ...

§ 53
(1)

Ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie sa vykonávajú podľa § 52 ...

a)

bolo odňaté zo starostlivosti rodičov na prechodný čas potrebný na úpravu pomerov dieťaťa alebo ...

b)

vyžaduje na základe výsledkov odbornej diagnostiky liečebno-výchovnú starostlivosť alebo je občan ...

c)

vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky z dôvodu porúch správania, ...

d)

vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky z dôvodu, že je drogovo ...

e)

vyžaduje zvýšenú starostlivosť na základe výsledkov odbornej diagnostiky z dôvodu, že bolo ...

(2)

Detský domov je povinný utvárať podmienky v detskom domove tak, aby každé dieťa do troch rokov ...

(3)

Ak sa dieťa premiestňuje do profesionálnej rodiny detského domova alebo z iného zariadenia na výkon ...

(4)

Ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie sa vykonávajú podľa § 52 ...

a)

v samostatnej diagnostickej skupine nevyhnutne potrebný čas na určenie odbornej diagnózy, najdlhšie ...

b)

v samostatnej skupine,

c)

v špecializovanej samostatnej skupine v prípade, že nemožno túto vykonať podľa písmena a) alebo ...

1.

pre deti s poruchami správania, ktoré vyžadujú starostlivosť na základe odbornej diagnostiky,

2.

pre deti drogovo závislé a inak závislé po skončení liečby na základe odporúčania poskytovateľa ...

3.

pre deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, pohlavne zneužívané ...

4.

pre maloletých bez sprievodu, ktorí vyžadujú osobitnú starostlivosť pre jazykové, kultúrne a ...

5.

pre deti s duševnou poruchou na základe posudku podľa osobitného predpisu,22a) s mentálnym postihnutím, ...

d)

v samostatnej skupine pre mladých dospelých,

e)

v samostatnej skupine pre maloleté matky s deťmi; na maloleté matky s deťmi sa § 57 nevzťahuje. ...

(5)

V profesionálnej rodine zabezpečujú starostlivosť o deti manželia, ktorí sú zamestnanci detského ...

(6)

Manželia môžu zabezpečovať starostlivosť v profesionálnej rodine, ktorá je zriadená v samostatnom ...

(7)

Mladý dospelý môže zotrvať po skončení ústavnej starostlivosti po dosiahnutí plnoletosti v ...

(8)

Určený počet detí v samostatnej skupine, špecializovanej samostatnej skupine alebo profesionálnej ...

(9)

Ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie môže vykonávať v profesionálnej ...

(10)

Ak ide o dieťa podľa odseku 1 písm. c) a d), môže vykonávať ústavnú starostlivosť, predbežné ...

(11)

Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti spočíva najmä

a)

v poskytnutí základných informácií

1.

o náhradnej rodinnej starostlivosti,

2.

o psychickom vývine, fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa,

3.

o právach dieťaťa v ústavnej starostlivosti,

b)

v nácviku praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a mladými dospelými.

§ 53a
(1)

V domove detí sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie v ...

(2)

V centre detí sa vykonáva ústavná starostlivosť, predbežné opatrenie a výchovné opatrenie podľa ...

§ 54
(1)

Samostatná diagnostická skupina podľa § 53 ods. 4 písm. a) je zriadená najmä na účel vhodného ...

a)

zaradenia dieťaťa do profesionálnej rodiny, samostatnej skupiny, špecializovanej samostatnej skupiny, ...

b)

navrhnutia preradenia dieťaťa do iného zariadenia.

(2)

Starostlivosť o deti v jednej samostatnej diagnostickej skupine zabezpečujú odborní zamestnanci ...

(3)

Samostatná diagnostická skupina najmä

a)

vykonáva odbornú diagnostiku,

b)

vypracúva diagnostickú správu o dieťati na účely spracovania individuálneho plánu rozvoja osobnosti ...

(4)

Ak na účely určenia odbornej diagnózy alebo na vykonávanie odbornej diagnostiky treba zabezpečiť ...

(5)

Pri zaraďovaní dieťaťa do profesionálnej rodiny, samostatnej skupiny alebo do špecializovanej ...

(6)

Ak je dieťa zaradené v profesionálnej rodine, v samostatnej skupine alebo špecializovanej samostatnej ...

§ 55
(1)

Detský domov vypracúva individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorého súčasťou je najmä ...

(2)

Ak je dieťa ťažko zdravotne postihnuté, súčasťou individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa ...

§ 56
(1)

Detský domov utvára podmienky na stretávanie sa dieťaťa s jeho rodičmi. Dieťaťu a jeho rodičom ...

(2)

Detský domov dohodne s rodičmi dieťaťa a s dieťaťom, ktoré je schopné vyjadriť svoj názor, ...

(3)

Ak je to v záujme dieťaťa nevyhnutné, detský domov môže určiť, že rodičia dieťaťa sa môžu ...

a)

len za prítomnosti zamestnanca detského domova, ktorý je dieťaťu známou osobou,

b)

len v detskom domove, ktorý na tento účel utvára vhodné podmienky,

c)

mimo detského domova na území obce, v ktorej je sídlo detského domova,

d)

na inom mieste vhodnom alebo utvorenom na účel stretávania sa dieťaťa s jeho rodičmi.

(4)

Na účely úpravy vzťahov medzi dieťaťom a jeho rodičmi detský domov utvára podmienky na pobyt ...

(5)

Ak je to vhodné a účelné, môže detský domov v súlade s individuálnym plánom rozvoja osobnosti ...

(6)

Detský domov oznámi orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately čas, miesto a dĺžku ...

(7)

Dieťa sa môže zdržiavať mimo detského domova len so súhlasom detského domova, o čom sa vedú ...

(8)

Dieťa má právo stretávať sa s prarodičmi, so súrodencami a fyzickými osobami, ku ktorým má ...

(9)

Detský domov môže po dohode s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a obcou ...

(10)

Ak sa mladý dospelý pripravuje na povolanie, detský domov mu zabezpečuje stravovanie vyplatením ...

(11)

Detský domov nepretržite skúma, či sú u dieťaťa splnené podmienky na osvojenie podľa osobitného ...

§ 57
(1)

Detský domov môže utvoriť podmienky na pobyt tehotnej ženy od začiatku šiesteho mesiaca tehotenstva ...

(2)

Detský domov poskytuje tehotnej žene, matke dieťaťa a dieťaťu podľa odseku 1 bývanie, stravovanie ...

(3)

Detský domov môže utvárať podmienky na vykonávanie odborných metód práce s dieťaťom umiestneným ...

(4)

Ak utvorí detský domov podmienky na vykonávanie odborných metód práce podľa odseku 3, poskytuje ...

§ 58
(1)

Ak dieťa opustí detský domov bez súhlasu, detský domov je povinný túto skutočnosť oznámiť ...

(2)

Ak detský domov umožnil pobyt dieťaťu mimo detského domova a dieťa sa v určenom čase do detského ...

§ 59
(1)

Výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia sa skončí

a)

zrušením ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu,

b)

uplynutím obdobia predbežného opatrenia,

c)

uplynutím obdobia, na ktoré bolo uložené výchovné opatrenie,

d)

právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu o dočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti ...

e)

právoplatným rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti alebo do ...

f)

dosiahnutím plnoletosti alebo uplynutím jedného roka po dosiahnutí plnoletosti, ak súd predĺžil ...

(2)

Ak bol v detskom domove umiestnený maloletý bez sprievodu, výkon rozhodnutia súdu sa skončí aj

a)

zabezpečením zlúčenia maloletého bez sprievodu s jeho rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará ...

b)

zabezpečením bezpečného návratu maloletého bez sprievodu do krajiny jeho pôvodu,

c)

podaním vyhlásenia podľa osobitného predpisu,27)

d)

dosiahnutím plnoletosti dieťaťa.

(3)

Dieťa možno pri odchode z detského domova po skončení výkonu ústavnej starostlivosti, predbežného ...

(4)

Detský domov udržiava s mladým dospelým s jeho súhlasom kontakt aj po jeho odchode z detského ...

(5)

Mladému dospelému so zdravotným postihnutím, ktorý sa nemôže osamostatniť vzhľadom na svoj ...

§ 60
(1)

Detský domov vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa, ktorá obsahuje

a)

rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného ...

b)

rodný list dieťaťa,

c)

vysvedčenie,

d)

sociálnu správu o dieťati,

e)

diagnostickú správu o dieťati,

f)

správu o zdravotnom stave dieťaťa,

g)

fotografie dieťaťa dokumentujúce život dieťaťa,

h)

obrazový a zvukový záznam dokumentujúci podstatné udalosti v živote dieťaťa,

i)

iné informácie rozhodujúce na posúdenie plnenia účelu ústavnej starostlivosti, predbežného ...

j)

osobný denník dieťaťa, v ktorom sa zaznamenávajú údaje o psychickom vývine, fyzickom vývine ...

k)

záznamy o návštevách rodičov a ostatných návštevách,

l)

individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa.

(2)

Časti spisovej dokumentácie dieťaťa uvedené v odseku 1 písm. c) až l) sa priebežne aktualizujú. ...

(3)

Detský domov vedie spisovú dokumentáciu maloletého bez sprievodu podľa odseku 1 písm. a), d) a ...

§ 61
(1)

Za poskytovanú starostlivosť dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou podľa § 47 ods. 3 ...

(2)

Ak dieťa poberá sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok po každom zomretom rodičovi, ...

(3)

Ak je sirotský dôchodok dieťaťa vyšší ako určená úhrada za poskytovanú starostlivosť, rozdiel ...

(4)

Osobný účet dieťaťa alebo vkladnú knižku dieťaťa zriaďuje rodič, štatutárny zástupca detského ...

(5)

V detskom domove, ktorý utvoril podmienky podľa § 56 ods. 4 a podľa § 57, sa poskytuje za úhradu ...

(6)

Mladý dospelý, ktorý požiadal o poskytovanie starostlivosti, platí úhradu za starostlivosť podľa ...

(7)

Úhradu za bývanie v detskom domove platí mladý dospelý vo výške najviac 30 % sumy životného ...

(8)

Ak trvá vyživovacia povinnosť rodiča k mladému dospelému, odsek 1 sa vzťahuje rovnako.

(9)

Nezaplatená úhrada alebo jej časť je pohľadávkou štátu, ak sa poskytuje starostlivosť v detskom ...

§ 62
Krízové stredisko
(1)

Krízové stredisko podľa tohto zákona zabezpečuje

a)

vykonávanie opatrení podľa tohto zákona, ak sa dieťa, rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza ...

b)

výkon rozhodnutia súdu o výchovnom opatrení podľa osobitného predpisu,41)

c)

výkon rozhodnutia súdu o predbežnom opatrení podľa osobitného predpisu,30)

d)

výkon výchovného opatrenia podľa § 12 až 15.

(2)

Krízové stredisko vykonáva svoju činnosť podľa § 47 ods. 4 písm. c), ak zabezpečuje výkon ...

(3)

V krízovom stredisku sa môže predbežné opatrenie vykonávať v profesionálnej rodine. Profesionálna ...

(4)

Na vykonávanie opatrení podľa § 47 ods. 4 písm. a) nie je potrebný súhlas rodiča, osoby, ktorá ...

(5)

Krízové stredisko vykonáva činnosť podľa § 47 ods. 3 písm. a) prvého až štvrtého bodu, siedmeho ...

(6)

Krízové stredisko vypracúva individuálny plán na zvládnutie krízy, ktorého súčasťou sú metódy ...

(7)

Krízové stredisko písomne vypracúva program krízového strediska, ktorý obsahuje najmä cieľové ...

(8)

Ak sa v krízovom stredisku vykonáva rozhodnutie súdu podľa odseku 1 písm. b) a c), krízové stredisko ...

§ 63
Resocializačné stredisko
(1)

Resocializačné stredisko podľa tohto zákona sa zriaďuje na aktivizovanie vnútorných schopností ...

(2)

V resocializačnom stredisku sa

a)

poskytuje odborná pomoc len na základe odporúčania adiktológa44b) alebo psychiatra44b) a splnenia ...

1.

plnoletej fyzickej osobe,

2.

dieťaťu na základe dohody so zákonným zástupcom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ...

b)

vykonáva rozhodnutie súdu o výchovnom opatrení,41)

c)

vykonáva rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení,30)ak bol podaný návrh na uloženie výchovného ...

(3)

Ak je plnoletá fyzická osoba podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu rodič dieťaťa, môže resocializačné ...

(4)

Resocializačné stredisko vykonáva činnosť podľa § 47 ods. 3 písm. a) prvého bodu, štvrtého ...

(5)

Resocializačný program podľa § 47 ods. 3 písm. a) desiateho bodu obsahuje najmä cieľové skupiny, ...

(6)

Poskytovanie stravovania v resocializačnom stredisku je aj príprava stravy v rámci pracovnej terapie. ...

(7)

Resocializačné stredisko vypracúva za účasti fyzických osôb uvedených v odseku 2 individuálny ...

(8)

V resocializačnom stredisku sa resocializácia drogových závislostí a iných závislostí vykonáva ...

(9)

Resocializačné stredisko okrem činností podľa odseku 4

a)

vykonáva činnosti podľa § 47 ods. 3 písm. a) šiesteho bodu, ak poskytuje odbornú pomoc dieťaťu ...

b)

vykonáva činnosti podľa § 47 ods. 3 písm. a) siedmeho bodu, ak poskytuje odbornú pomoc dieťaťu, ...

c)

vedie spisovú dokumentáciu podľa § 30 ods. 2 a 4 a postupuje podľa § 58, ak vykonáva rozhodnutie ...

(10)

Ak je dieťa alebo plnoletá fyzická osoba podľa odseku 1 infikovaná vírusom ľudskej imunodeficiencie ...

PIATA ČASŤ

OPATRENIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY FINANČNÉHO CHARAKTERU

Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

§ 64
(1)

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o ...

a)

obec môže poskytovať príspevok na dopravu,

b)

detský domov poskytuje príspevok na stravu.

(2)

Rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorí sú podľa osobitného predpisu45) ...

(3)

Dieťaťu, ktoré sa zdržiava so súhlasom detského domova mimo detského domova z dôvodu návštevy ...

(4)

Príspevok na stravu podľa odseku 3 poskytuje detský domov, ak rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá ...

(5)

Záujem rodičov dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa podľa odseku 4, posudzujú ...

(6)

Účelnosť poskytnutých príspevkov podľa odseku 1 rodičom, osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ...

(7)

Ak detský domov zistí, že poskytnutý príspevok na stravu nebol použitý na určený účel, môže ...

§ 65
(1)

Ak je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, obyvateľmi obce, na ktorej území ...

(2)

Ak nie je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov ...

(3)

Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej ...

(4)

Spôsob použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov ...

(5)

Mesačnú výšku finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa určenú ...

a)

nesplnila povinnosť podľa odseku 1 alebo nepoužila vyčlenené finančné prostriedky podľa odseku ...

b)

preukázateľne počas najmenej jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského domova nevykonávala ...

(6)

Splnenie povinnosti podľa odseku 1 alebo použitie vyčlenených finančných prostriedkov podľa odseku ...

(7)

Na účely posúdenia splnenia povinnosti podľa odseku 6 sa podmienka podľa odseku 5 písm. b) považuje ...

a)

fyzické osoby podľa odseku 1 preukázateľne odmietli ponúkanú pomoc obce počas jedného roka pred ...

b)

obec nemala preukázateľne podľa spisovej dokumentácie dieťaťa a rodiny vedenej orgánom sociálnoprávnej ...

(8)

Obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na ...

(9)

Na účely určenia začiatku plynutia lehoty podľa odseku 1 sa za deň umiestnenia dieťaťa považuje ...

(10)

Na účely určenia začiatku plynutia lehoty podľa odseku 1 sa považuje aj deň nástupu dieťaťa ...

a)

na základe predbežného opatrenia súdu,30)ak súd nariadil nad dieťaťom ústavnú starostlivosť ...

b)

na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia,10) ak súd po zhodnotení účinnosti ...

Príspevky na zabezpečenie účelu rozhodnutia súdu vykonávaného v zariadení a na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého

§ 66
(1)

Dieťaťu, ktoré bolo umiestnené do detského domova alebo do detského domova pre maloletých bez ...

(2)

Vreckové a vecné dary sa poskytujú aj dieťaťu, ktoré bolo umiestnené v krízovom stredisku na ...

(3)

Vreckové sa poskytuje aj mladému dospelému, ktorému sa poskytuje starostlivosť v detskom domove, ...

(4)

Mladému dospelému podľa § 59 ods. 1 písm. f) sa poskytuje príspevok na uľahčenie jeho osamostatnenia ...

§ 67
(1)

Na účel usmerňovania sociálneho vývinu dieťaťa sa dieťaťu poskytuje vreckové mesačne vo výške ...

(2)

O spôsobe využitia vreckového rozhoduje dieťa; dieťaťu musí byť poskytnutá potrebná pomoc ...

(3)

Ak je to vhodné alebo účelné, vreckové možno poskytnúť dieťaťu vo viacerých čiastkach v ...

(4)

Výnimočne možno z dôvodu výchovného pôsobenia poskytnúť dieťaťu vreckové aj v nižšej sume ...

(5)

Detský domov, detský domov pre maloletých bez sprievodu a krízové stredisko poskytne vreckové ...

(6)

Pri poskytnutí vreckového podľa odsekov 3 alebo 4 musí byť dieťaťu primeraným spôsobom vysvetlený ...

(7)

Detský domov, detský domov pre maloletých bez sprievodu a krízové stredisko musí zhodnotiť, či ...

(8)

Z vreckového možno so súhlasom dieťaťa tvoriť úspory. Súhlas dieťaťa s tvorením úspor musí ...

§ 68

Dieťaťu a mladému dospelému sa pri dôležitých udalostiach v jeho živote, ktorými sú najmä ...

§ 69
(1)

Po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo po dovŕšení 19. roku ...

(2)

Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje najviac vo výške 15-násobku ...

(3)

Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa neposkytuje, ak sa mladému dospelému ...

§ 70
Resocializačný príspevok
(1)

Na účel uľahčenia resocializácie mladistvých3) a plnoletých fyzických osôb po prepustení z ...

(2)

Resocializačný príspevok sa poskytuje

a)

občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky podľa ...

b)

občanovi Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak výkon trestu ...

(3)

Resocializačný príspevok sa poskytne, ak výkon trestu odňatia slobody alebo výkon väzby trval ...

(4)

Resocializačný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 40 % sumy životného minima podľa osobitného ...

(5)

Pri poskytovaní resocializačného príspevku sa zohľadňuje úložné a ďalšie peňažné prostriedky ...

(6)

Resocializačný príspevok sa poskytuje v peňažnej forme, vo vecnej forme alebo v kombinovanej forme. ...

ŠIESTA ČASŤ

ORGANIZÁCIA SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY

§ 71
(1)

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú

a)

orgány štátnej správy, ktoré sú

1.

ministerstvo,

2.

orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

3.

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže,

b)

obec,

c)

vyšší územný celok,

d)

akreditovaný subjekt,

e)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a ...

(2)

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže je orgán štátnej správy s pôsobnosťou ...

§ 72
Pôsobnosť ministerstva
a)

vypracúva koncepciu sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a sociálnej prevencie,

b)

riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany ...

c)

rozhoduje o udelení akreditácie, o predĺžení platnosti akreditácie, zmene akreditácie a o zrušení ...

d)

plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej únie,48)

e)

vedie a aktualizuje zoznam akreditovaných subjektov,

f)

kontroluje úroveň vykonávania opatrení podľa tohto zákona,

g)

zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ...

h)

koordinuje činnosť štátnych orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obcí, ...

§ 73
Pôsobnosť orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(1)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgán štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ...

a)

riadi, kontroluje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany ...

b)

vypracúva koncepcie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, predchádzania sociálnopatologickým ...

c)

vypracúva koncepcie ústavnej starostlivosti,

d)

schvaľuje priority a spôsob ich organizačného zabezpečenia v oblasti vykonávania opatrení pre ...

e)

posudzuje dôvody žiadosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku ...

f)

vyhlasuje verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu,49)

g)

oznamuje určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately výšku priemerných ...

h)

koná a rozhoduje v druhom stupni vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ...

i)

podieľa sa na realizácii záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených medzinárodných zmlúv a medzinárodných ...

j)

koordinuje v jednotlivých územných obvodoch krajov činnosti úradov práce, sociálnych vecí a ...

k)

koordinuje poskytovanie pomoci maloletým bez sprievodu,

l)

vykonáva úkony na zabezpečenie návratu alebo premiestnenia dieťaťa na územie podľa § 28 ods. ...

m)

oznamuje zastupiteľskému úradu v cudzine opatrenia prijaté v záujme bezpečného návratu alebo ...

n)

vykonáva úkony v záujme maloletého bez sprievodu podľa § 29 ods. 1 písm. b) a c),

o)

podieľa sa na tvorbe a realizácii regionálnych projektov zameraných na prevenciu sociálnopatologických ...

p)

koordinuje činnosť úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti plnenia úloh národných ...

r)

podieľa sa na realizácii opatrení v oblasti rovnosti príležitostí a antidiskriminácie,

s)

organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a ...

t)

spracúva štatistické zisťovania a administratívne zdroje49a) z oblasti sociálnoprávnej ochrany ...

u)

prevádzkuje a rozvíja v rámci jednotného informačného systému v oblasti sociálnych vecí a služieb ...

v)

plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.50)

(2)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

a)

rozhoduje o

1.

uložení, zmene a o zrušení výchovných opatrení podľa § 12 až 15,

2.

dočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom,51) ...

3.

resocializačnom príspevku,

b)

vykonáva

1.

pre dieťa opatrenia sociálnej kurately podľa § 16 a 17,

2.

funkciu kolízneho opatrovníka podľa osobitného predpisu,17)

3.

funkciu opatrovníka podľa osobitného predpisu,52)

4.

funkciu poručníka maloletému bez sprievodu,

5.

funkciu opatrovníka v trestnom konaní podľa osobitného predpisu,3)

6.

potrebné opatrenia na návrat a premiestnenie dieťaťa z cudziny podľa § 28 ods. 3 až 5, 7 a 8,

7.

prípravu fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na náhradnú rodinnú ...

8.

opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 33 ods. 10 a 11,

9.

opatrenia sociálnej kurately podľa § 18 a 19,

10.

poradensko-psychologické služby pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu a rodinu, poradensko-psychologickú ...

c)

zabezpečuje

1.

sústavnú ochranu života, zdravia a priaznivého vývinu dieťaťa,

2.

psychologickú pomoc podľa § 11 ods. 2 písm. b) a c),

d)

podáva návrhy na súd

1.

na vydanie predbežného opatrenia podľa osobitného predpisu,30)

2.

na určenie otcovstva podľa osobitného predpisu,53)

3.

na zapretie otcovstva podľa osobitného predpisu,54)

4.

na začatie konania o splnení podmienok osvojiteľnosti,21)

5.

na nariadenie ústavnej starostlivosti alebo zrušenie ústavnej starostlivosti,

6.

na uloženie výchovného opatrenia alebo zrušenie výchovného opatrenia uloženého súdom,

7.

na vykonanie zásahu do rodičovských práv a povinností,55)

e)

je orgán,

1.

ktorý predkladá zariadeniam, v ktorých sa vykonáva rozhodnutie súdu, doklady podľa § 30 a 31,

2.

s ktorým po dohode môže zariadenie, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu, podať podnet na zrušenie ...

3.

ktorý plní úlohu koordinátora, ak treba pri vykonávaní opatrení sociálnej kurately pre deti ...

4.

ktorý sprostredkúva deťom, rodinám a plnoletým fyzickým osobám odbornú pomoc špecializovaných ...

5.

ktorý vykonáva alebo zabezpečuje vykonávanie opatrení podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) a podľa ...

6.

ktorý vymáha náklady spojené so zabezpečením návratu alebo premiestnenia dieťaťa podľa § ...

7.

ktorý spisuje a podáva súdu návrhy a podnety vo veciach výchovy a výživy dieťaťa,

8.

ktorý vedie spisovú dokumentáciu dieťaťa, plnoletej fyzickej osoby a rodiny, pre ktoré vykonáva ...

9.

ktorý vypracúva návrh priorít v oblasti vykonávania opatrení a návrh ich zabezpečenia za svoj ...

10.

ktorý vypracúva a zverejňuje na základe priorít podľa odseku 1 písm. d) plán vykonávania opatrení ...

11.

ktorý vypracúva plán sociálnej práce s dieťaťom, jeho rodičmi alebo osobou, ktorá sa osobne ...

12.

ktorý vypracúva plán výchovného opatrenia podľa § 14 ods. 1,

13.

ktorý vypracúva plán sociálnej práce s rodinou dieťaťa, ktoré bolo umiestnené v zariadení ...

14.

ktorý vypracúva plán sociálnej práce s plnoletou fyzickou osobou,

15.

ktorý určuje a zverejňuje podrobné podmienky a postup schvaľovania projektov na zabezpečenie vykonávania ...

16.

ktorý predkladá orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 1 žiadosť ...

17.

ktorý získava, zhromažďuje, spracúva, uchováva informácie pre štatistické zisťovania a administratívne ...

18.

ktorý vyhlasuje verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu,49)

19.

ktorý spolupracuje s určeným orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa ...

20.

ktorý predkladá orgánu určenému na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej ...

f)

zriaďuje tím (§ 38),

g)

podáva vyhlásenie podľa osobitného predpisu,27)

h)

plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.50)

(3)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately okrem pôsobnosti uvedenej v odseku ...

a)

rozhoduje

1.

v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná a rozhoduje detský domov a detský domov ...

2.

o zapísaní fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, do zoznamu žiadateľov, ...

3.

o vyradení žiadateľa zo zoznamu žiadateľov,

b)

zriaďuje, kontroluje a usmerňuje detský domov a detský domov pre maloletých bez sprievodu,

c)

kontroluje dodržiavanie podmienok zmluvy podľa písmena o),

d)

vykonáva

1.

prípravu dieťaťa na náhradnú rodinnú starostlivosť,

2.

potrebné opatrenia podľa § 43, ak nie je možné dieťaťu, ktorému treba sprostredkovať náhradnú ...

e)

vedie prehľad detí, ktorým treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť,

f)

eviduje žiadosti fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,

g)

sprostredkúva nadviazanie osobného vzťahu medzi dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú ...

h)

koordinuje sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať ...

i)

predkladá orgánu určenému na vykonávanie medzinárodných dohovorov a právnych aktov Európskej ...

j)

poskytuje finančné prostriedky podľa § 89,

k)

vypracúva prehľad o stave miest v detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu, ...

l)

vypracúva v spolupráci s ostatnými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

m)

vypracúva a zverejňuje na základe priorít podľa odseku 1 písm. d)

1.

plán zabezpečenia v oblasti sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti, plán zabezpečenia ...

2.

vypracúva a zverejňuje spôsob realizácie plánu zabezpečenia vykonávania rozhodnutí súdu do ...

n)

vyhlasuje verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu49) na účely zabezpečenia vykonávania ...

o)

uzatvára zmluvu o poskytnutí finančného príspevku s vyšším územným celkom, obcou a akreditovaným ...

p)

plní ďalšie úlohy v oblasti náhradnej starostlivosti ustanovené týmto zákonom a osobitnými ...

(4)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za podmienok ustanovených týmto zákonom ...

(5)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa odseku 2 môže za podmienok ustanovených ...

§ 74
Pôsobnosť Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
(1)

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže plní úlohy orgánu určeného na vykonávanie ...

1.

plní úlohy prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa ...

2.

plní úlohy ústredného orgánu podľa medzinárodných dohovorov60) a právnych aktov Európskej ...

3.

vydáva osvedčenie podľa medzinárodného dohovoru,61)

4.

plní ďalšie úlohy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí vo vzťahu k cudzine podľa osobitných ...

5.

spolupracuje s prijímajúcimi orgánmi a odosielajúcimi orgánmi zmluvných štátov v cudzine, s ...

§ 75
Pôsobnosť obce
(1)

Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti

a)

vykonáva

1.

opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho ...

2.

opatrenia podľa § 11 ods. 1,

b)

organizuje

1.

výchovné programy alebo sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany ...

2.

programy na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám podľa § 11 ods. 1 písm. ...

3.

resocializačné programy,

c)

spolupôsobí

1.

pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí ...

2.

pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva ...

3.

pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou podľa § 64 a 65,

d)

poskytuje

1.

rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do zariadenia ...

2.

informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti ...

3.

štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym ...

4.

finančné prostriedky podľa § 65,

e)

poskytuje pomoc

1.

dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický ...

2.

dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním ...

3.

na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov ...

4.

mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a ústavnej ...

f)

poskytuje súčinnosť

1.

štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných ...

2.

zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého,

g)

utvára podmienky na prácu s komunitou,

h)

zriaďuje zariadenia podľa potrieb obyvateľov na účel výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany ...

i)

vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti,

j)

vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, ...

k)

vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ...

l)

plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov.50)

(2)

Obec môže s výnimkou odseku 1 písm. c) prvého a druhého bodu, písmena d), písmena e) prvého ...

§ 76
Pôsobnosť vyššieho územného celku
a)

zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených ...

b)

vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických ...

c)

utvára podmienky

1.

na organizovanie opatrení podľa § 10 a 11,

2.

na zabezpečenie priaznivého psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa, ...

3.

na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii, ...

4.

na prípravu obyvateľov svojho územia, ktorí majú záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, ...

5.

na opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 33 ods. 10,

6.

na organizovanie resocializačných programov a sociálnych programov najmä pre drogovo závislých ...

7.

na vykonávanie opatrení v prostredí podľa § 4 ods. 4 a 5 podľa potrieb obyvateľov územia,

d)

vedie evidenciu zariadení zriadených podľa tohto zákona na svojom území,

e)

zriaďuje a kontroluje zariadenia podľa § 50, 62 a 63 a iné zariadenia podľa potrieb obyvateľov ...

f)

poskytuje

1.

obci, akreditovanému subjektu, právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) ...

2.

štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí štátnym orgánom sociálnoprávnej ...

g)

spolupracuje s obcami, orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akreditovanými ...

h)

plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov.50)

SIEDMA ČASŤ

AKREDITÁCIA

Vykonávanie opatrení akreditovaným subjektom

§ 77
(1)

Opatrenia podľa tohto zákona môže vykonávať alebo sa podieľať na výkone týchto opatrení vykonávaním ...

(2)

Akreditáciu nemožno udeliť na vykonávanie opatrení podľa § 72, § 73 ods. 1, ods. 2 písm. a), ...

(3)

Akreditovaný subjekt nevykonáva opatrenia podľa tohto zákona na účel dosiahnutia zisku.

§ 78
Akreditovaný subjekt vykonáva pri sprostredkovaní medzištátneho osvojenia úlohy
a)

prijímajúceho štátu, ktorými sú najmä

1.

vypracúvanie sociálnej správy o žiadateľovi o medzištátne osvojenie a jej predkladanie Centru ...

2.

poskytovanie poradenstva žiadateľovi o medzištátne osvojenie pred uskutočnením medzištátneho ...

3.

poskytovanie pomoci žiadateľovi o medzištátne osvojenie potrebnej na uľahčenie procesu medzištátneho ...

4.

vypracúvanie priebežnej správy o procese medzištátneho osvojenia, priebehu predosvojiteľskej starostlivosti, ...

5.

poskytovanie pravidelných správ o dieťati po jeho premiestnení na územie Slovenskej republiky ústrednému ...

6.

poskytovanie odpovede na opodstatnené žiadosti ústredného orgánu štátu pôvodu alebo riadne akreditovaných ...

b)

štátu pôvodu, ktorými sú najmä

1.

zhotovovanie spisovej dokumentácie dieťaťa na účely sprostredkovania medzištátneho osvojenia ...

2.

poskytovanie dôkazu o tom, že súhlasy sa získali v súlade s medzinárodným dohovorom,64)

3.

posudzovanie na základe spisovej dokumentácie dieťaťa a spisovej dokumentácie žiadateľov o osvojenie, ...

4.

prijímanie opatrenia na zamedzenie osobnému stretnutiu žiadateľov o medzištátne osvojenie s rodičmi ...

5.

získavanie súhlasu podľa medzinárodného dohovoru66)od žiadateľov o osvojenie,

6.

prijímanie opatrenia na zabezpečenie povolenia na vstup dieťaťa a pobyt dieťaťa v prijímajúcom ...

7.

predkladanie návrhu na vyslovenie súhlasu, že medzištátne osvojenie sa môže uskutočniť, Centru ...

§ 79
Podmienky udelenia akreditácie
(1)

Žiadateľ o udelenie akreditácie (ďalej len „žiadateľ o akreditáciu“), ktorým je fyzická ...

a)

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b)

bezúhonnosť a odbornú spôsobilosť,

c)

odbornú spôsobilosť fyzických osôb, ktoré zamestnáva alebo bude zamestnávať v pracovnoprávnom ...

d)

bezúhonnosť fyzických osôb podľa písmena c), ktoré budú svoje povolanie vykonávať v kontakte ...

e)

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,2)ak ide o cudzinca,

f)

písomne zdokumentované metódy práce a formy ich výkonu,

g)

predbežný súhlas príslušných orgánov prijímajúceho štátu alebo štátu pôvodu so spoluprácou ...

h)

materiálno-technické vybavenie potrebné na vykonávanie opatrení, na ktoré žiada akreditáciu ...

i)

vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestorom, v ktorých budú vykonávané opatrenia, na ...

j)

potvrdenie o zodpovedajúcich hygienických podmienkach v priestoroch, v ktorých budú vykonávané ...

(2)

Žiadateľ o akreditáciu, ktorým je právnická osoba, popri podmienkach uvedených v odseku 1 písm. ...

a)

jej sídlo alebo sídlo pobočky sa nachádza na území Slovenskej republiky,

b)

zamestnáva v pracovnom pomere zodpovedného zástupcu spĺňajúceho podmienku bezúhonnosti a odbornej ...

(3)

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie opatrení, metód, ...

(4)

Bezúhonná fyzická osoba podľa odseku 1 písm. b) a d) a odseku 2 písm. b) je fyzická osoba, ktorá ...

(5)Odborná spôsobilosť podľa odseku 1 písm. b) a c) a odseku 2 písm. b), ak tento zákon neustanovuje ...

a)

absolvovanie vysokoškolského štúdia v príslušnom humanitnom, sociálnom alebo pedagogickom zameraní ...

b)

absolvovanie stredoškolského štúdia príslušného zamerania podľa povahy vykonávaného opatrenia ...

c)

znalosť tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,

d)

znalosť osobitných predpisov medzinárodného práva súkromného v oblasti medzištátnych osvojení, ...

e)

znalosť princípov ochrany detí, predchádzania, zabraňovania príčinám vzniku a prehlbovania negatívnych ...

f)

znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov67) súvisiacich s vykonávaným opatrením, na ...

Konania o akreditácii

§ 80
(1)

Konanie o udelení akreditácie sa začína odo dňa doručenia písomnej žiadosti ministerstvu.

(2)

Žiadosť žiadateľa o akreditáciu, ktorým je fyzická osoba, obsahuje meno, priezvisko, miesto trvalého ...

(3)

Žiadosť žiadateľa o akreditáciu, ktorým je právnická osoba, obsahuje obchodné meno alebo názov, ...

§ 81
(1)

O udelení akreditácie, predĺžení platnosti akreditácie, zmene akreditácie a o zrušení akreditácie ...

(2)

Akreditačnú komisiu zriaďuje minister ako poradný orgán na posudzovanie žiadosti žiadateľa o ...

(3)

Akreditačná komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a ďalších členov (ďalej len „člen komisie“), ...

(4)

Činnosť členov akreditačnej komisie je úkonom vo všeobecnom záujme.68) Členovi akreditačnej ...

§ 82
(1)

Akreditačná komisia sa vyjadruje k žiadosti žiadateľa o akreditáciu na základe

a)

zisťovania a overenia skutočností uvedených v žiadosti o udelenie akreditácie,

b)

overenia odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 5, a to

1.

posúdením predložených dokladov podľa § 79 ods. 5 písm. a) a b),

2.

ústnym pohovorom na zistenie znalosti podľa § 79 ods. 5 písm. c) až f).

(2)

Znalosti podľa § 79 ods. 5 písm. c) až f) sa overujú ústnym pohovorom so žiadateľom, ktorým ...

(3)

Akreditačná komisia, ak to vyžaduje povaha opatrenia, metódy, postupu alebo techniky, na ktorých ...

(4)

Akreditačná komisia môže odporučiť uznanie podmienky odbornej praxe za splnenú, ak nejde o zodpovedného ...

(5)

Akreditačná komisia môže overovať znalosti podľa § 79 ods. 5 písm. c) až f) aj u fyzických ...

(6)

O priebehu overenia znalostí žiadateľa o akreditáciu vyhotoví akreditačná komisia zápisnicu.

§ 83
(1)

Rozhodnutie o udelení akreditácie obsahuje

a)

meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby alebo názov právnickej osoby, ...

b)

meno a priezvisko zodpovedného zástupcu akreditovaného subjektu,

c)

opatrenie, metódy, techniky a postupy, na ktoré sa udeľuje akreditácia, formu ich vykonávania a ...

d)

cieľovú skupinu klientov,

e)

celkový počet miest v zariadení a počet miest v zariadení určených na vykonávanie činnosti ...

f)

obdobie platnosti akreditácie.

(2)

Akreditácia má platnosť najviac päť rokov, ak tento zákon neustanovuje inak. Na žiadosť akreditovaného ...

(3)

Akreditácia na vykonávanie úloh podľa § 78 má platnosť najviac tri roky. Na žiadosť akreditovaného ...

(4)

Na žiadosť podanú podľa odsekov 2 a 3 sa § 80 ods. 2 a 3 vzťahujú rovnako. Ak akreditačná komisia ...

(5)

Akreditovaný subjekt je povinný

a)

zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitého predpisu,38)

b)

do ôsmich dní písomne oznámiť všetky zmeny rozhodujúcich skutočnosti, najmä zmeny podmienok ...

c)

uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s vykonávaním ...

(6)

Ministerstvo vedie zoznam akreditovaných subjektov a pravidelne najmenej jedenkrát mesačne tento ...

Zánik a zrušenie akreditácie

§ 84
Akreditácia zaniká
a)

dňom skončenia platnosti akreditácie,

b)

dňom skončenia platnosti akreditácie, ak akreditovaný subjekt požiadal o predĺženie jej platnosti ...

c)

dňom doručenia písomnej žiadosti akreditovaného subjektu o zrušenie akreditácie alebo

d)

smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená akreditácia, alebo zánikom právnickej osoby.

§ 85
(1)

Ministerstvo zruší akreditáciu, ak

a)

je akreditovaným subjektom, jeho štatutárnymi zástupcami, zodpovednou osobou alebo inými zamestnancami ...

b)

akreditovaný subjekt neuzatvoril pred začatím činností, na ktoré mu bola udelená akreditácia, ...

c)

akreditovaný subjekt vykonáva opatrenia podľa tohto zákona, na ktoré nemá udelenú akreditáciu, ...

d)

akreditovaný subjekt nepostupoval podľa § 83 ods. 5 písm. a).

(2)

Ministerstvo môže začať konanie o zrušení akreditácie, ak

a)

existujú dôvodné pochybnosti, že akreditovaný subjekt neplní niektorú z podmienok podľa § 79, ...

b)

mu boli oznámené závažné skutočnosti súvisiace s vykonávaním opatrení podľa tohto zákona, ...

c)

boli kontrolnou činnosťou podľa § 91 a 92 zistené závažné nedostatky alebo opakované nedostatky ...

d)

akreditovaný subjekt neoznámil zmeny rozhodujúcich skutočností podľa § 83 ods. 5 písm. b).

(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení akreditácie podľa odseku 1 písm. a), d) a e) nemá odkladný ...

§ 86

Akreditovaný subjekt je povinný vykonať nevyhnutné úkony na zabezpečenie svojich klientov, ak ...

ÔSMA ČASŤ

FINANCOVANIE

§ 87
(1)

Opatrenia podľa tohto zákona vykonávajú orgány štátnej správy podľa § 71 ods. 1 písm. a) ...

(2)

Financovanie opatrení podľa tohto zákona sa zabezpečuje zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, ...

(3)

Obce a vyššie územné celky môžu financovať opatrenia podľa tohto zákona aj z prostriedkov združených ...

(4)Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie môžu združovať prostriedky na financovanie ...

(5)

Ministerstvo môže na podporu vykonávania opatrení podľa tohto zákona poskytovať dotácie obciam, ...

§ 88
Finančný príspevok poskytovaný vyšším územným celkom a obcou
(1)

Vyšší územný celok môže poskytovať akreditovanému subjektu, právnickej osobe alebo fyzickej ...

(2)

Vyšší územný celok môže poskytovať obci finančný príspevok na zariadenie, ktoré zriadila, ...

(3)

Obec môže poskytovať akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa § ...

(4)

Podmienky poskytovania finančného príspevku subjektom podľa odsekov 1 až 3 upraví vyšší územný ...

§ 89
Finančný príspevok poskytovaný orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(1)

Vyšší územný celok, obec a akreditovaný subjekt, ak sú zriaďovateľmi detského domova, detského ...

a)

počet miest v týchto zariadeniach určených na vykonávanie rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej ...

b)

spôsob organizácie podľa § 51 ods. 3 vrátane rozpisu organizačnej štruktúry a miest podľa § ...

c)

celkový počet miest určených na vykonávanie činnosti krízového strediska pobytovou formou, špecializáciu ...

(2)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade so schválenými prioritami ...

(3)

Finančný príspevok na vykonávanie rozhodnutia súdu v detskom domove a v detskom domove pre maloletých ...

(4)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a akreditovaný subjekt uzatvárajú ...

(5)

Ak je určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámený vyšší celkový ...

(6)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje za podmienok ustanovených ...

(7)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje finančný príspevok ...

a)

sú tieto miesta určené na vykonávanie rozhodnutí súdu o nariadení predbežného opatrenia a o ...

b)

odborné zameranie alebo špecializácia krízového strediska je v súlade so schválenými prioritami ...

(8)

Finančný príspevok vyššiemu územnému celku, obci a akreditovanému subjektu sa poskytuje na dohodnutý ...

(9)

Počet miest v krízovom stredisku, na ktoré určené orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

(10)

Ak je určenému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámený nižší celkový ...

(11)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzatvorí s vyšším územným ...

(12)

Finančný príspevok na vykonávanie rozhodnutí súdu v resocializačných strediskách určený orgán ...

(13)

Zoznam resocializačných stredísk a krízových stredísk, v ktorých možno vykonávať rozhodnutie ...

(14)

Finančný príspevok vyššiemu územnému celku, obci a akreditovanému subjektu sa poskytuje podľa ...

(15)

Podmienky poskytnutia finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutia súdu podľa odseku 11 v resocializačnom ...

(16)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 poskytne akreditovanému ...

(17)

Finančný príspevok akreditovanému subjektu podľa odseku 15 sa poskytuje vo výške preukázaných ...

(18)

Na poskytovanie finančného príspevku na vykonanie mediácie sa odseky 16 a 17 vzťahujú rovnako.

DEVIATA ČASŤ

KONANIE VO VECIACH SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY A SOCIÁLNEJ KURATELY

§ 90
(1)

Na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa nevzťahujú všeobecné ...

(2)

Na konanie o dočasnom zverení dieťaťa do starostlivosti osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom, ...

(3)

Zariadenie je príslušné na rozhodovanie o neposkytnutí príspevku na stravu a o neposkytnutí príspevku ...

(4)

Miestna príslušnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa spravuje sídlom úradu práce, ...

a)

má dieťa obvyklý pobyt,

b)

sa dieťa zdržiava len po určitý čas a riešenie jeho výchovy a výživy neznesie odklad,

c)

sa zdržiava maloletý bez sprievodu,

d)

má plnoletá fyzická osoba obvyklý pobyt.

(5)

Miestna príslušnosť vyššieho územného celku sa spravuje sídlom vyššieho územného celku, ...

DESIATA ČASŤ

KONTROLA VYKONÁVANIA OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY A POKUTY

§ 91
(1)

Kontrolu vykonávania opatrení podľa tohto zákona s výnimkou vykonávania opatrení podľa § 10 ...

(2)

Kontrolnou činnosťou sa zisťuje dodržiavanie tohto zákona, ostatných všeobecne záväzných právnych ...

(3)

Pri vykonávaní kontroly sa postupuje podľa osobitných predpisov.72)

(4)Za zavinené marenie výkonu kontroly, za zavinené nesplnenie povinnosti podľa osobitného predpisu73) ...

§ 92
(1)

Ministerstvo môže uložiť subjektu, v ktorom sa vykonala kontrola, pokutu od 30 eur do 300 eur za ...

(2)

Ministerstvo môže uložiť subjektu, v ktorom sa vykonala kontrola, pokutu do 1 650 eur za nedodržanie ...

(3)

Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa prihliada najmä na závažnosť zistených nedostatkov ...

(4)

Pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zistilo, že ...

(5)

Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

JEDENÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 93
(1)

Opatrenia podľa § 12 až 15, § 20, § 22 ods. 2 a 3, § 23, § 25 ods. 3, § 73 ods. 2 písm. a), ...

(2)

Sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti, sociálnu kuratelu pre deti, koordinovanie prijímania ...

(3)

Sociálnu kuratelu pre plnoletých podľa § 73 ods. 2 písm. b) deviateho bodu môžu na účely tohto ...

(4)

Psychologickú pomoc a psychologickú starostlivosť na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

(5)

Liečebno-výchovnú starostlivosť na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

(6)

Vychovávatelia a ďalší pedagogickí zamestnanci zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného ...

(7)Mediáciu na riešenie sporov vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môžu ...

(8)

Program supervízie na účely sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môžu vykonávať ...

(9)

Sociálnu prácu v zariadení môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali vysokoškolské ...

(10)

Akreditovaný subjekt je povinný poskytovať štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ...

§ 94
(1)

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, súdy, ústavy zboru väzenskej a justičnej ...

(2)

Orgány štátnej správy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spolupracujú ...

§ 95

Ustanovenia tohto zákona upravujúce opatrenia na zabezpečenie rovnocenného náhradného prostredia ...

§ 96

Zamestnanec príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obce alebo ...

§ 97
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)

počet detí a mladých dospelých v profesionálnej rodine podľa § 53, výšku úhrady výdavkov ...

b)

počet detí, mladých dospelých a počet zamestnancov v samostatných diagnostických skupinách, ...

c)

výšku vreckového, vecného daru a príspevkov podľa § 66 až 70,

d)

podrobnosti o podávaní žiadostí o udelenie akreditácie, obsahových náležitostiach žiadosti ...

e)

rozsah a podrobnosti poskytovania dotácií podľa § 87 ods. 5.

DVANÁSTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 98
(1)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. augustu 2005 vykonávali ...

(2)

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí k 31. augustu 2005 vykonávali ...

(3)

Správa majetku štátu, ktorú k 31. augustu 2005 vykonávalo riaditeľstvo Centra poradensko-psychologických ...

(4)

Práva a povinnosti z dohôd uzatvorených Centrom poradensko-psychologických služieb do 31. augusta ...

§ 99
(1)

Štátny zamestnanec, ktorý spĺňal do 31. augusta 2005 kvalifikačné predpoklady na vykonávanie ...

(2)

Ak výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a výchovného opatrenia zabezpečoval v ...

§ 100
(1)

Evidenciu a spisovú dokumentáciu týkajúcu sa sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

(2)

Ak fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, splnila podľa predpisov ...

(3)

Ak fyzická osoba mala v období pred 1. septembrom 2005 záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom ...

(4)

Detský domov, krízové stredisko a resocializačné stredisko zriadené ako zariadenia sociálnych ...

(5)

Ak je zriaďovateľ detského domova, krízového strediska a resocializačného strediska zriadených ...

(6)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá do 31. augusta 2005 poskytovala sociálnu pomoc na základe ...

(7)

O žiadostiach právnických osôb a fyzických osôb o vydanie povolenia podľa osobitného predpisu,76) ...

(8)

Ak obec, právnická osoba alebo fyzická osoba vykonáva po 31. auguste 2005 opatrenia podľa odseku ...

(9)

Zriaďovatelia detských domovov zabezpečia a utvoria podmienky v detských domovoch

a)

do 31. decembra 2006 tak, aby od 1. januára 2007 bolo každé dieťa do jedného roku veku zaradené ...

b)

do 31. decembra 2008 tak, aby od 1. januára 2009 bolo každé dieťa do troch rokov veku zaradené ...

(10)

Domovy sociálnych služieb pre deti s celoročným pobytom prijímajú deti s nariadenou ústavnou ...

(11)

Ak zariadenie pestúnskej starostlivosti poskytuje k 31. augustu 2005 pestúnsku starostlivosť podľa ...

(12)

Určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytuje vyššiemu územnému ...

(13)

Vyšší územný celok, obec a akreditovaný subjekt, ak sú zriaďovateľmi krízového strediska ...

(14)

Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 2 a 3 do 31. októbra ...

(15)

Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1 schváli do 15. novembra ...

(16)

Ak sa vykonáva ku dňu účinnosti tohto zákona rozhodnutie súdu v detskom domove, ktorý zriadila ...

(17)

Ak sa vykonáva rozhodnutie súdu v detskom domove pre maloletých bez sprievodu, ktorý zriadila právnická ...

(18)

Ustanovenia zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú ...

(19)

Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa podľa § 64, poskytovať ...

(20)

Účelové viazanie finančných prostriedkov vyššieho územného celku alebo obce podľa § 89 ods. ...

(21)

Podmienky poskytovania finančného príspevku podľa § 89 na rok 2006 upraví vyšší územný celok ...

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
§ 100a

Zriaďovatelia detských domovov zabezpečia a utvoria podmienky v detských domovoch do 31. decembra ...

§ 100b

Ak sú k 31. decembru 2008 v dvoch samostatných bytových jednotkách rodinného domu detského domova ...

§ 100c

Evidenciu a spisovú dokumentáciu týkajúcu sa sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ...

§ 100d
(1)

Ak dieťaťu, ktoré bolo umiestnené do detského domova do 31. decembra 2007 na základe rozhodnutia ...

(2)

Pri použití a poskytovaní finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, ...

§ 100e
(1)

Pri poskytovaní finančného príspevku určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

(2)

Pri poskytovaní finančného príspevku určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

§ 100f

Zoznam resocializačných stredísk na rok 2009, v ktorých možno vykonávať rozhodnutie súdu, vypracuje ...

§ 100g
(1)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a určený orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

(2)

Ak neboli vykonané zmeny v schválených prioritách na rok 2009 podľa odseku 1, úrad práce, sociálnych ...

§ 100h
(1)

O žiadostiach o akreditáciu, o ktorých sa do 31. decembra 2008 právoplatne nerozhodlo, rozhoduje ...

(2)

Akreditovaný subjekt, ktorému bola udelená akreditácia podľa zákona účinného do 31. decembra ...

§ 100i

Ak v zariadení k 1. januáru 2009 sociálnu prácu vykonáva fyzická osoba, ktorá sociálnu prácu ...

Účinnosť zákona

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2005 okrem § 88 a 89, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť ...

Zákon č. 643/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a ...

Zákon č. 215/2008 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí ...

Zákon č. 466/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ...

Pavol Paška v. r.

OBSAH PRVÁ ČASŤ PRVÁ HLAVAZÁKLADNÉ USTANOVENIA Predmet úpravy § 1 Osobný rozsah sociálnoprávnej ...

Poznámky

 • 1)  Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.).
 • 2)  Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 3)  Trestný zákon.
 • 4)  Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 5)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 6)  § 103 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 7)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
 • 8)  Napríklad zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 9)  Napríklad zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 9a)  § 179,180 a 367 Trestného zákona.
 • 9b)  Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
 • 10)  § 37 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 11)  Napríklad § 44 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 12)  Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 13)  Trestný zákon.Trestný poriadok.
 • 14)  Zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15)  Napríklad zákon č. 550/2003 Z. z., zákon č. 245/2008 Z. z.
 • 16)  Trestný zákon.Trestný poriadok.Zákon č. 550/2003 Z. z.
 • 17)  § 31 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 18)  § 100 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 19)  § 39 ods. 3, § 57 ods. 4 a § 60 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 20)  § 102 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 21)  § 102 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 22)  § 102 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 22a)  § 11 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...
 • 22b)  § 102 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 23)  § 33 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 24)  § 57 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 25)  § 58 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z
 • 26)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 27)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 28)  § 75a Občianskeho súdneho poriadku.
 • 29)  Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie č. 119/2001 Z. z.). ...
 • 30)  § 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.
 • 31)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 716/2002 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích ...
 • 32)  Zákon č. 447/2008 Z. z.
 • 33)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 34)  § 44 ods. 3 písm. a), § 45 až 47 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 35)  § 44 ods. 3 písm. b), § 48 až 53, § 97 až 110 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení nálezu Ústavného ...
 • 36)  § 5 ods. 8 zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny ...
 • 36a)  § 102 ods. 1 písm. c) zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 36b)  § 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 36c)  § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 36d)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 36e)  Zákon č. 330/2007 Z. z.
 • 37)  Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 Z. ...
 • 38)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 38a)  Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 39)  Zákon č. 36/2005 Z. z.Občiansky súdny poriadok.
 • 40)  Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  § 37zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 42)  § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 42a)  § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. ...
 • 43)  Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti ...
 • 44)  § 50, 101 a 102 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 44a)  § 62 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 44b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 12/2008 Z. z. o používaní profesijných titulov a ich ...
 • 45)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 45a)  § 33 a 34 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 46)  § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 47)  Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.Zákon č. 475/2005 Z. z. ...
 • 48)  Napríklad Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských ...
 • 49)  Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii ...
 • 49a)  Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
 • 50)  Napríklad Trestný zákon, Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok.
 • 51)  § 49 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 ...
 • 52)  § 60, § 102 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 53)  § 94 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 54)  § 96 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 55)  § 38 a 39 zákona č. 36/2005 Z. z.
 • 57)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 33/1959 Zb. o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine. ...
 • 58)  Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003.
 • 59)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 33/1959 Zb. o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine.Vyhláška ...
 • 60)  Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie č. 119/2001 Z. z.).Európsky ...
 • 61)  Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských ...
 • 62)  Napríklad zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších ...
 • 64)  Čl. 4 Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 ...
 • 65)  Čl. 29 Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 ...
 • 66)  Čl. 17 Dohovoru o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie č. 380/2001 ...
 • 67)  Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z., Občiansky súdny poriadok.
 • 68)  § 136 ods. 1 Zákonníka práce.
 • 69)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 70)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 71)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 72)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 73)  § 12 ods. 2 až 4 a § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších ...
 • 74)  § 50 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení ...
 • 75)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 76)  § 84 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 77)  § 29 ods. 1, ods. 2 prvá veta, ods. 3 až 19, § 43 ods. 1 zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore