Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70775
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 138/2004 účinný od 16.03.2004


Platnosť od: 16.03.2004
Účinnosť od: 16.03.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD19 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 138/2004 účinný od 16.03.2004
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 138/2004 s účinnosťou od 16.03.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o správnom konaní (správny poriadok)

vyhlasuje

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Oddiel 1
Rozsah pôsobnosti

§ 1
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú ...

(2)

Správnym orgánom je štátny orgán, orgán územnej samosprávy, orgán záujmovej samosprávy, fyzická ...

§ 2

Zrušený.

Oddiel 2
Základné pravidlá konania

§ 3
(1)

Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné ...

(2)

Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými ...

(3)

Správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom ...

(4)

Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány ...

(5)

Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na internete, ak majú k nemu prístup, ...

(6)

Ustanovenia o základných pravidlách konania uvedených v odsekoch 1 až 5 sa primerane použijú ...

§ 4
(1)

Účastníci konania (§ 14) spolupracujú so správnymi orgánmi v priebehu celého konania.

(2)

Všetci účastníci majú v konaní rovnaké procesné práva a povinnosti. Ten, komu osobitný zákon ...

DRUHÁ ČASŤ

SPRÁVNE ORGÁNY, ÚČASTNÍCI KONANIA A ZÚČASTNENÉ OSOBY

Oddiel 1
Príslušnosť

§ 5

Na konanie sú vecne príslušné správne orgány, ktoré určuje osobitný zákon; ak osobitný zákon ...

§ 6
(1)

Ak je na konanie vecne príslušný orgán, ktorý sa vnútorne člení na útvary oprávnené podľa ...

(2)

Ak je na konanie vecne príslušný správny orgán, ktorý sa vnútorne člení, orgánom príslušným ...

(3)

Osobitné zákony ustanovia, v ktorých veciach sú na konanie príslušné komisie, rady alebo inak ...

§ 7
(1)

V konaní, v ktorom ide o činnosť účastníka, spravuje sa miestna príslušnosť miestom tejto činnosti; ...

(2)

Ak nemožno miestnu príslušnosť určiť podľa odseku 1 ani podľa osobitného zákona, spravuje ...

(3)

Ak je miestne príslušných niekoľko správnych orgánov, uskutočňuje konanie správny orgán, ktorý ...

(4)

Ak je miestne príslušných niekoľko správnych orgánov a pokiaľ každý z nich odmieta uskutočniť ...

(5)

Ak nemožno miestnu príslušnosť určiť podľa predchádzajúcich ustanovení, určí ústredný ...

§ 8

Na žiadosť účastníka konania alebo s jeho súhlasom môže správny orgán príslušný podľa ...

Oddiel 2
Vylúčenie zamestnancov alebo členov správneho orgánu

§ 9
(1)

Zamestnanec správneho orgánu je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom ...

(2)

Z prejednávania a rozhodovania pred správnymi orgánmi je vylúčený aj ten, kto sa v tej istej veci ...

§ 10

Účastník konania oznámi správnemu orgánu skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho ...

§ 11
(1)

Len čo sa zamestnanec správneho orgánu dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich jeho vylúčenie ...

(2)

Predpojatý zamestnanec správneho orgánu urobí iba také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.

§ 12
(1)

O tom, či je zamestnanec správneho orgánu z konania vylúčený, rozhoduje orgán, ktorému boli ...

(2)

Proti rozhodnutiu o vylúčení zamestnanca správneho orgánu z konania nemožno podať samostatné ...

§ 13
(1)

Z tých istých dôvodov ako zamestnanec správneho orgánu (§ 9) je z prejednávania a rozhodovania ...

(2)

Len čo sa člen komisie dozvie o skutočnosti nasvedčujúcej jeho vylúčenie, oznámi to bezodkladne ...

(3)

Ustanovenia § 10, § 11 ods. 2 a § 12 ods. 2 platia obdobne.

Oddiel 3
Účastník konania a zúčastnená osoba

§ 14
(1)

Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa ...

(2)

Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva.

§ 15

Účastník môže samostatne konať v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať ...

§ 15a
(1)

Osobitný zákon môže ustanoviť, za akých podmienok sa na konaní alebo na jeho časti má právo ...

(2)

Zúčastnená osoba má právo byť upovedomená o začatí konania a o iných podaniach účastníkov ...

Oddiel 4
Zastupovanie

§ 16
(1)

Účastníka konania, ktorý nemôže konať samostatne, zastupuje zákonný zástupca; ak nemá zákonného ...

(2)

Správny orgán ustanoví opatrovníka aj účastníkovi konania, ktorého pobyt nie je známy alebo ...

§ 17
(1)

Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom ...

(2)

Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov alebo prostredníctvom svojho zástupcu.

(3)

Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným ...

(4)

Ak niekoľko účastníkov konania urobilo spoločné podanie, zvolia si spoločného splnomocnenca ...

TRETIA ČASŤ

PRIEBEH KONANIA

Oddiel 1
Všeobecné ustanovenia

§ 18
Začatie konania
(1)

Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu.

(2)

Konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka konania došlo správnemu orgánu príslušnému ...

(3)

O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania; ak mu účastníci ...

§ 19
Podanie
(1)

Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané ...

(2)

Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa ...

(3)

Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky ...

(4)

Podanie sa podáva na vecne a miestne príslušnom orgáne (§ 5 až 7).

(5)

Na žiadosť účastníka konania musí sa prijatie podania potvrdiť.

§ 20
Postúpenie

Ak správny orgán nie je príslušný na rozhodnutie, je povinný podanie bez meškania postúpiť ...

§ 21
Ústne pojednávanie
(1)

Správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje ...

(2)

Na ústne pojednávanie správny orgán prizve všetkých účastníkov konania a požiada ich, aby ...

(3)

Ústne pojednávanie je neverejné, pokiaľ osobitný zákon alebo správny orgán neustanovia inak.

§ 22
Zápisnica
(1)

O ústnych podaniach a o dôležitých úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch, o vyjadreniach ...

(2)

Zo zápisnice musí byť najmä zrejmé, kto, kde a kedy konanie uskutočňoval, predmet konania, ktoré ...

(3)

Zápisnicu podpisujú po prečítaní všetky osoby, ktoré sa na konaní zúčastnili, a zamestnanec ...

§ 23
Nazeranie do spisov
(1)

Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť ...

(2)

Správny orgán môže povoliť nazrieť do spisov a urobiť si výpis, odpis, môže poskytnúť kópiu ...

(3)

Správny orgán je povinný urobiť opatrenie, aby sa postupom podľa odsekov 1 a 2 nesprístupnila ...

(4)

Správny orgán poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením ...

Doručenie do vlastných rúk
§ 24
(1)

Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ...

(2)

Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste ...

(3)

Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; ...

(4)

Ak má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka alebo zástupcu ...

§ 25
(1)

Písomnosti určené do vlastných rúk adresované orgánom a právnickým osobám sa doručujú ich ...

(2)

Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na ...

(3)

Ak nemožno doručiť písomnosť podnikateľovi – fyzickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo ...

(4)

Ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového priečinku, pošta adresátovi oznámi ...

(5)

Ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, písomnosť určená do vlastných ...

§ 26
Doručenie verejnou vyhláškou
(1)

Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ...

(2)

Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej ...

Lehoty
§ 27
(1)

Ak je to potrebné, správny orgán určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú lehotu, pokiaľ ...

(2)

Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené ...

(3)

Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na správnom orgáne uvedenom v § 19 ...

(4)

V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, pokiaľ sa nepreukáže opak.

§ 28
(1)

Správny orgán zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to účastník konania požiada ...

(2)

Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak odo dňa, keď sa mal úkon urobiť, uplynul jeden rok.

(3)

Proti rozhodnutiu o návrhu na odpustenie zmeškanej lehoty sa nemožno odvolať.

§ 29
Prerušenie konania
(1)

Správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak bol účastník ...

(2)

Správny orgán môže tiež konanie prerušiť najdlhšie na dobu 30 dní, ak to z dôležitých dôvodov ...

(3)

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať.

(4)

Správny orgán v konaní pokračuje z vlastného podnetu alebo na podnet účastníka konania, len ...

(5)

Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

§ 30
Zastavenie konania
(1)

Správny orgán konanie zastaví, ak

a)

zistí, že ten, kto podal návrh na začatie konania, nie je účastníkom konania a nejde o konanie, ...

b)

účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka ...

c)

účastník konania zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu a konanie ...

d)

účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania ...

e)

zistí, že nie je príslušným na konanie a vec nemožno postúpiť príslušnému orgánu,

f)

zistí, že vo veci už začal konať iný príslušný správny orgán, ak sa správne orgány nedohodli ...

g)

zistí, že pred podaním návrhu vo veci začal konať súd, ak osobitný zákon neustanovuje inak,

h)

odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu,

i)

v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil,

j)

tak ustanoví osobitný zákon.

(2)

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. b), c), f), g) a h) sa nemožno odvolať. ...

(3)

Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. b) a c) sa iba vyznačí v spise.

§ 31
Trovy konania
(1)

Trovy konania, ktoré vznikli správnemu orgánu, znáša tento orgán. Trovy, ktoré v konaní vznikli ...

(2)

Správny orgán môže účastníkom konania, zúčastneným osobám, svedkom a znalcom uložiť, aby ...

(3)

Správny orgán nahradí svedkovi hotové výdavky a mzdu, ktorá mu preukázateľne ušla. Nárok treba ...

(4)

Náklady spojené s predložením listiny alebo s ohliadkou, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastníkom ...

(5)

Náhrada hotových výdavkov a poskytovanie odmien znalcom a tlmočníkom sa spravuje osobitnými právnymi ...

Oddiel 2
Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie

Podklad rozhodnutia
§ 32
(1)

Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať ...

(2)

Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné ...

(3)

Na žiadosť správneho orgánu sú štátne orgány a orgány územnej samosprávy, fyzické osoby ...

§ 33
(1)

Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom ...

(2)

Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred ...

§ 34
Dokazovanie
(1)

Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav ...

(2)

Dôkazmi sú najmä výsluch svedkov, znalecké posudky, listiny a ohliadka.

(3)

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe. ...

(4)

Vykonávanie dôkazov patrí správnemu orgánu.

(5)

Správny orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy ...

(6)

Skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z úradnej činnosti netreba dokazovať. ...

§ 35
Svedkovia
(1)

Každý je povinný vypovedať ako svedok; musí vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčať.

(2)

Ako svedok nesmie byť vyslúchnutý ten, kto by sprístupnil utajovanú skutočnosť, bankové tajomstvo, ...

(3)

Výpoveď môže odoprieť ten, kto by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo ...

(4)

Správny orgán poučí svedka pred výsluchom o možnosti odoprieť výpoveď, o jeho povinnosti vypovedať ...

§ 36
Znalci

Ak je pre odborné posúdenie skutočností dôležitých pre rozhodnutie potrebný znalecký posudok, ...

§ 37
Listiny
(1)

Správny orgán môže uložiť účastníkovi konania alebo inej osobe, ktorá má listinu potrebnú ...

(2)

Predloženie listiny nemožno žiadať alebo môže sa odoprieť z dôvodov, pre ktoré nesmie byť ...

§ 38
Ohliadka
(1)

Vlastník alebo užívateľ veci je povinný predložiť správnemu orgánu predmet ohliadky alebo strpieť ...

(2)

Ohliadku nemožno vykonať alebo môže sa odoprieť z dôvodov, pre ktoré nesmie byť vyslúchnutý ...

(3)

Na miestnu ohliadku správny orgán prizve účastníka konania a toho, kto je oprávnený predmetom ...

§ 39
Čestné vyhlásenie
(1)

Správny orgán môže namiesto dôkazu pripustiť čestné vyhlásenie účastníka konania, pokiaľ ...

(2)

Čestné vyhlásenie správny orgán nepripustí, ak tomu bráni všeobecný záujem alebo ak by tým ...

(3)

V čestnom vyhlásení je účastník povinný uviesť pravdivé údaje. Správny orgán musí upozorniť ...

§ 40
Predbežné otázky
(1)

Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol príslušný orgán, je správny ...

(2)

Správny orgán si nemôže ako o predbežnej otázke urobiť úsudok o tom, či a kto spáchal trestný ...

Oddiel 3
Zabezpečenie priebehu a účelu konania

§ 41
Predvolanie
(1)

Správny orgán predvolá osoby, osobná účasť ktorých pri prejednávaní veci je nevyhnutná.

(2)

V predvolaní správny orgán upozorní na právne následky nedostavenia sa.

§ 42
Predvedenie
(1)

Účastník konania alebo svedok, ktorý sa bez náležitého ospravedlnenia alebo bez závažných ...

(2)

Predvedenie vykoná Policajný zbor na základe písomnej žiadosti správneho orgánu.

§ 43
Predbežné opatrenia
(1)

Správny orgán môže pred skončením konania v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre zabezpečenie jeho ...

a)

uložiť účastníkom, aby niečo vykonali, niečoho sa zdržali alebo niečo strpeli;

b)

nariadiť zabezpečenie vecí, ktoré sa majú zničiť alebo urobiť nepotrebnými alebo ktoré sú ...

(2)

Správny orgán predbežné opatrenie zruší, len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo nariadené; inak ...

(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nemá odkladný účinok.

§ 44
Dožiadanie
(1)

Správne orgány vykonávajú procesné úkony v obvode svojej pôsobnosti.

(2)

Ak správny orgán nemôže vykonať niektorý procesný úkon v obvode svojej pôsobnosti alebo ak ...

(3)

Dožiadaný správny orgán je povinný v medziach svojej pôsobnosti dožiadaniu vyhovieť najneskôr ...

§ 45
Poriadkové opatrenia
(1)

Tomu, kto sťažuje postup konania, najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na výzvu ...

(2)

Toho, kto hrubo ruší poriadok, môže správny orgán tiež vykázať z miesta pojednávania; ak je ...

(3)

Správny orgán, ktorý poriadkovú pokutu uložil, môže ju odpustiť.

Oddiel 4
Rozhodnutie

§ 46

Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán ...

§ 47
Náležitosti rozhodnutia
(1)

Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie ...

(2)

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, ...

(3)

V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, ...

(4)

Poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti ...

(5)

V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, ...

(6)

Chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny ...

(7)

Osobitné zákony ustanovujú, v ktorých prípadoch sa rozhodnutie, ktorým sa účastníkovi konania ...

§ 48
Zmier
(1)

Ak to pripúšťa povaha veci, môžu účastníci konania medzi sebou so schválením správneho orgánu ...

(2)

Proti schválenému zmieru sa nemožno odvolať. Schválený zmier je vykonateľný.

§ 49
Lehota pre rozhodnutie
(1)

V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom ...

(2)

V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť ...

§ 50
Opatrenia proti nečinnosti

Ak to dovoľuje povaha veci a ak nápravu nemožno dosiahnuť inak, správny orgán, ktorý by bol inak ...

§ 51
Oznámenie rozhodnutia
(1)

Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia, ...

(2)

Účastníkovi konania, ktorý je prítomný, môže sa rozhodnutie oznámiť ústnym vyhlásením; ...

(3)

Ak sa namiesto doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia vydáva osobitný doklad, je dňom oznámenia ...

§ 52
Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia
(1)

Rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať (podať rozklad), je právoplatné.

(2)

Rozhodnutie je vykonateľné, ak sa proti nemu nemožno odvolať (podať rozklad) alebo ak odvolanie ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRESKÚMANIE ROZHODNUTÍ

Oddiel 1
Odvolacie konanie

§ 53

Proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon ...

§ 54
(1)

Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

(2)

Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje ...

(3)

Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, ...

(4)

Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania ...

§ 55
(1)

Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, včas podané odvolanie má odkladný účinok.

(2)

Ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia ...

(3)

Proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

§ 56

Správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, upovedomí ostatných účastníkov konania o ...

§ 57
(1)

Správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu ...

(2)

Ak nerozhodne správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní, predloží ho spolu ...

§ 58
(1)

Ak osobitný zákon neustanovuje inak, odvolacím orgánom je správny orgán najbližšieho vyššieho ...

(2)

O odvolaní proti rozhodnutiu orgánu právnickej osoby rozhoduje útvar ustanovený zákonom, a ak ...

(3)

Ak nemožno odvolací orgán určiť podľa odsekov 1 a 2, rozhoduje vedúci správneho orgánu na základe ...

§ 59
(1)

Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie ...

(2)

Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a ...

(3)

Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie ...

(4)

Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať.

§ 60

Odvolací orgán je povinný preskúmať i oneskorené odvolanie z toho hľadiska, či neodôvodňuje ...

§ 60a

Ustanovenia prvej až tretej časti sa primerane vzťahujú aj na konanie o odvolaní.

§ 61
(1)

Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy, vydanému v prvom stupni, možno podať na ...

(2)

O rozklade rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy na základe návrhu ním ustanovenej ...

(3)

Ustanovenia o odvolacom konaní sa primerane vzťahujú aj na konanie o rozklade.

Oddiel 2
Obnova konania

§ 62
(1)

Konanie pred správnym orgánom ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa na návrh účastníka ...

a)

vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ...

b)

rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol inak;

c)

nesprávnym postupom správneho orgánu sa účastníkovi konania odňala možnosť zúčastniť sa ...

d)

rozhodnutie vydal vylúčený orgán (§ 9 a 13), ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ...

e)

rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným ...

(2)

Správny orgán nariadi obnovu konania z dôvodov uvedených v odseku 1, ak je na preskúmaní rozhodnutia ...

(3)

Obnova konania nie je prípustná, ak bol rozhodnutím účastníkovi konania udelený súhlas na občianskoprávne ...

§ 63
(1)

Obnovu konania povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi správny orgán, ktorý vo veci ...

(2)

V návrhu na obnovu konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že ...

(3)

Návrh sa podáva na správnom orgáne uvedenom v odseku 1 v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník ...

(4)

Po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia možno podať návrh na obnovu konania alebo ...

(5)

Proti rozhodnutiu o obnove konania možno podať odvolanie (rozklad). Rozhodnutie o povolení alebo ...

§ 64
(1)

Nové konanie vo veci uskutoční správny orgán, ktorého rozhodnutia sa dôvod obnovy konania týka; ...

(2)

Pokiaľ sa dôvod obnovy konania týka iba konania pred odvolacím orgánom, spojí sa rozhodnutie o ...

(3)

Novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhodnutie zrušuje.

(4)

Proti novému rozhodnutiu vo veci sa možno odvolať (podať rozklad).

Oddiel 3
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

§ 65
(1)

Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať správny ...

(2)

Správny orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia ho zruší alebo zmení, ak bolo vydané v ...

(3)

Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza správny orgán z právneho stavu a skutkových okolností ...

§ 66

Podnetu účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia môže v plnom rozsahu vyhovieť aj správny ...

§ 67

Rozhodnutie, ktorým sa účastníkovi konania dal súhlas na občianskoprávny alebo pracovnoprávny ...

§ 68
(1)

Správny orgán nemôže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí troch ...

(2)

Proti rozhodnutiu, ktorým sa zrušuje alebo mení rozhodnutie mimo odvolacieho konania, sa možno odvolať ...

Oddiel 4
Konanie o proteste prokurátora

§ 69
(1)

Ak sa protest prokurátora podal na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, môže tento orgán ...

(2)

Ak takto správny orgán plne nevyhovie protestu sám, je povinný predložiť ho spolu so spisovým ...

(3)

Rozhodnutie o proteste prokurátora sa doručí prokurátorovi a účastníkom konania.

(4)

Proti rozhodnutiu o proteste prokurátora sa môžu účastníci konania odvolať (podať rozklad).

Oddiel 5
Preskúmavanie rozhodnutí správnych orgánov súdom

§ 70

Osobitné zákony ustanovujú, v ktorých prípadoch súdy preskúmavajú rozhodnutia správnych orgánov. ...

PIATA ČASŤ

VÝKON ROZHODNUTÍ

Oddiel 1
Spoločné ustanovenia

§ 71
(1)

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú mu rozhodnutím, ...

(2)

Výkaz nedoplatkov možno vykonať, ak bol zostavený na základe vykonateľného rozhodnutia alebo ...

(3)

Výkon rozhodnutia možno nariadiť najneskôr do 3 rokov po uplynutí lehoty určenej pre splnenie ...

§ 72
(1)

Výkon rozhodnutia sa uskutočňuje na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu, ...

(2)

Účastník konania alebo vymáhajúci správny orgán alebo ten, o kom to ustanovuje zákon môžu ...

§ 73

Výkon rozhodnutia uskutočňuje správny orgán, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni, ak osobitný ...

§ 74

Orgán uskutočňujúci výkon rozhodnutia je povinný oznámiť účastníkovi konania, ktorého sa ...

§ 75
(1)

Orgán uskutočňujúci výkon rozhodnutia môže zo závažných dôvodov na návrh účastníka konania ...

(2)

Na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu orgán uskutočňujúci výkon rozhodnutia ...

a)

vymáhaný nárok zanikol alebo sa jeho vymáhanie stalo bezpredmetným,

b)

podklad pre výkon rozhodnutia (§ 71 ods. 1) bol zrušený,

c)

splnenie tej istej povinnosti vymáha súd,

d)

výkon rozhodnutia je neprípustný,

e)

na predmet, ktorého sa výkon rozhodnutia týka, úspešne sa uplatnilo právo, ktoré výkon rozhodnutia ...

(3)

O zastavení výkonu rozhodnutia, proti ktorému prokurátor podal protest, platia ustanovenia zákona ...

§ 76
(1)

Proti jednotlivým úkonom a opatreniam spojeným s výkonom rozhodnutia možno podať námietky.

(2)

Námietky majú odkladný účinok len vtedy,

a)

ak smerujú proti povoleniu odkladu alebo upusteniu od výkonu rozhodnutia,

b)

ak smerujú proti začatiu výkonu rozhodnutia pri výkone rozhodnutia vyprataním,

c)

ak sa v nich uplatňuje, že vymáhané plnenie sa už vykonalo alebo že ešte neuplynula lehota na ...

d)

ak sa v nich uplatňuje na predmet, ktorého sa výkon rozhodnutia týka, právo, ktoré výkon rozhodnutia ...

(3)

O námietkach rozhoduje orgán uskutočňujúci výkon rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o námietkach ...

§ 77
(1)

Výkon rozhodnutia možno uskutočniť len prostriedkami uvedenými v zákone. Pri výkone rozhodnutia ...

(2)

Výkon rozhodnutia sa uskutočňuje na základe exekučného príkazu.

Oddiel 2
Vymáhanie peňažných plnení

§ 78
(1)

Výkon rozhodnutia ukladajúceho peňažné plnenie sa uskutočňuje zrážkami zo mzdy, prikázaním ...

(2)

Príkaz na vykonanie zrážok zo mzdy vydá správny orgán tomu, kto vypláca dlžníkovi mzdu, inú ...

(3)

Prikázanie pohľadávky správny orgán vykoná tak, že tomu, voči komu má dlžník pohľadávku, ...

(4)

Výkon rozhodnutia prikázaním pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa ...

(5)

Pri výkone rozhodnutia podľa odsekov 1 až 4 sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho ...

Oddiel 3
Vymáhanie nepeňažných plnení

§ 79
(1)

Rozhodnutie ukladajúce nepeňažné plnenie sa vykoná náhradným výkonom, ukladaním peňažných ...

(2)

Náhradný výkon spočíva v tom, že uložené práce a výkony sa uskutočnia na náklad a nebezpečenstvo ...

(3)

Ak náhradný výkon nie je podľa povahy veci možný alebo účelný, vymáha sa splnenie povinnosti ...

(4)

Priame vynútenie povinnosti sa vykoná najmä vyprataním bytu, nebytového priestoru, nehnuteľnosti ...

(5)

Pri vynútení povinnosti vyprataním sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. ...

§ 80
(1)

Zamestnanec poverený uskutočnením výkonu rozhodnutia robí jednotlivé úkony podľa písomného ...

(2)

Ak účastník konania preukáže, že vymáhaná povinnosť bola už splnená alebo že sa na vymáhaní ...

ŠIESTA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 81

Správny orgán je povinný v konaní dbať na imunity a výsady priznávané medzinárodnými zmluvami, ...

§ 82
(1)

Ustanovenia tohto zákona platia aj pre konanie neskončené pred začiatkom jeho účinnosti.

(2)

Pokiaľ rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť pred začiatkom účinnosti tohto zákona, možno povoliť ...

(3)

Ak sa pred začiatkom účinnosti tohto zákona začala správna exekúcia, dokončí sa podľa doterajších ...

§ 83

Zrušujú sa:

1.

vládne nariadenie č. 91/1960 Zb. o správnom konaní;

2.

§ 28 ods. 1 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického ...

3.

§ 15 ods. 4 druhá veta zákona č. 60/1965 Zb. o prokuratúre.

§ 84

Nedotknuté zostávajú ustanovenia osobitných právnych predpisov platných k začiatku účinnosti ...

§ 85

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.

Pavol Hrušovský v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore