Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70515
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 106/2002 účinný od 06.03.2002


Platnosť od: 06.03.2002
Účinnosť od: 06.03.2002
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) 106/2002 účinný od 06.03.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Úplné znenie zákona 106/2002 s účinnosťou od 06.03.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

HLAVA I
PREDMET ÚPRAVY

§ 1

Tento zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania (ďalej len „živnosť“) a kontrolu ...

Živnosť
§ 2

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, ...

§ 3
(1)

Živnosťou nie je

a)

prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným ...

b)

využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi2) ich pôvodcami ...

c)

činnosť pri výkone povolaní

1.

lekárov, lekárnikov, logopédov, psychológov a psychoterapeutov2a) a liečiteľov, zdravotníckych ...

2.

veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej ...

3.

advokátov,4) komerčných právnikov,5) notárov,5a) patentových zástupcov6) a súdnych exekútorov,6a) ...

4.

znalcov a tlmočníkov,7)

5.

overovateľov (audítorov)8) a daňových poradcov,

6.

burzových dohodcov, maklérov, agentov a iných fyzických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, ...

7.

sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov,9)

8.

autorizovaných geodetov a kartografov,10)

9.

reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia. ...

(2)

Živnosťou ďalej nie je

a)

činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk,12) poisťovní,13) doplnkových dôchodkových poisťovní,13a) ...

b)

usporadúvanie lotérií a iných podobných hier,15)

c)

banská činnosť a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov včítane úpravy a zušľachťovania ...

d)

výroba, výkup a rozvod elektriny, plynu a tepla, tranzit elektriny a plynu,17)

e)

poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov ...

f)

vnútrozemská verejná vodná doprava, námorná plavba a morský rybolov,18)

g)

prevádzkovanie dráhy, prevádzkovanie dopravy na dráhe a súvisiace činnosti vykonávané prevádzkovateľom ...

h)

prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a verejného telekomunikačného zariadenia a poskytovanie ...

i)

výroba humánnych liekov a veterinárnych liekov, veľkodistribúcia humánnych liekov a veterinárnych ...

j)

zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami22) a prekurzormi skupiny I,22a)

k)

rozhlasové a televízne vysielanie,

l)

poskytovanie univerzálnej poštovej služby,

m)

verejná pravidelná osobná cestná doprava,23a)

n)

činnosť autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov vykonávaná na základe ...

o)

projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác,23c)

p)

podnikanie v oblasti využívania jadrovej energie,23d)

r)

výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení,

s)

nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,

t)

kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia ...

u)

prevádzkovanie súkromných bezpečnostných služieb,23e)

v)

používanie vysoko rizikových chemických látok,

w)

letecká doprava, prevádzkovanie civilných letísk alebo leteckých pozemných zariadení, poskytovanie ...

x)

prevádzkovanie verejného skladu,

y)

obchod s vojenským materiálom,

z)

projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie ...

za) poskytovanie sociálnej služby, sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva,23h)

zb) kolektívna správa autorských práv,23i)

zc) výchova a vzdelávanie v školách, predškolských a školských zariadeniach zaradených do siete ...

zd) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,23j)

ze) činnosť stanice technickej kontroly,23k)

zf) vykonávanie emisných kontrol,23l)

zg) posudzovanie vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia,23m)

zh) vydávanie odborných posudkov z hľadiska ochrany životného prostredia,23n)

zi) projektové práce v oblasti pozemkových úprav.23o)

(3)

Živnosťou nie je ani činnosť, ktorá svojou povahou spĺňa znaky živnosti podľa § 2, ale je ...

(4)

Živnosťou takisto nie je predaj nespracovaných alebo spracovaných rastlinných a živočíšnych ...

§ 4
Činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností
(1)

Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov je živnosťou, ak sa popri prenájme ...

(2)

Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá je živnosťou, ak sú splnené ...

HLAVA II
PREVÁDZKOVANIE ŽIVNOSTI

§ 5
Subjekty oprávnené prevádzkovať živnosť
(1)

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ak splní podmienky ...

(2)

Fyzické osoby a právnické osoby môžu prevádzkovať živnosť, ak to neobmedzujú alebo nevylučujú ...

(3)

Fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej ...

(4)

Bydliskom na území Slovenskej republiky sa na účely tohto zákona rozumie trvalý pobyt24a) na území ...

(5)

Fyzické osoby, ktorým bolo priznané postavenie utečencov alebo ktoré majú postavenie zahraničného ...

§ 6
Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti
(1)

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:

a)

dosiahnutie veku 18 rokov,

b)

spôsobilosť na právne úkony,

c)

bezúhonnosť,

ak tento zákon neustanovuje inak.

(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný ...

(3)

U právnickej osoby musí všeobecné podmienky podľa odseku 1 spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ...

(4)

U organizačnej zložky zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky podľa odseku 1 spĺňať osoba ...

(5)

Ak sa v konaní pred súdom, ktorý právoplatne rozhodol o skutočnostiach uvedených v odseku 2, preukázalo, ...

§ 7
Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti
(1)

Osobitnou podmienkou prevádzkovania živnosti je odborná alebo iná spôsobilosť podľa tohto zákona ...

(2)

U právnickej osoby musí osobitné podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 7a
Osobitná odborná spôsobilosť
(1)

Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie ...

(2)

Osobitnú odbornú spôsobilosť spĺňa ten, kto spĺňa odbornú spôsobilosť podľa § 7 ods. 1, ...

§ 8
Prekážky prevádzkovania živnosti
(1)

Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba ani právnická osoba, na ktorej majetok bol ukončený ...

(2)

Ustanovenie odseku l sa vzťahuje aj na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, voči ktorej sa v uvedenom ...

(3)

Na prekážku podľa odsekov 1 a 2 sa neprihliada, ak došlo ku konkurzu alebo k nútenému vyrovnaniu ...

(4)

Živnostenský úrad môže odpustiť prekážku uvedenú v odsekoch 1 a 2, ak hospodárske pomery osoby ...

(5)

Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická osoba, ktorej uložil súd alebo správny orgán28) zákaz ...

(6)

Súdy a správne orgány, ktoré rozhodli o skutočnostiach uvedených v odsekoch 1, 2 a 5, oznámia ...

§ 9
Rozdelenie živností
a)

ohlasovacie, ktoré pri splnení určených podmienok sa smú prevádzkovať na základe ohlásenia,

b)

koncesované, ktoré sa smú prevádzkovať na základe koncesie.

§ 10
Živnostenské oprávnenie
(1)

Oprávnenie prevádzkovať živnosť (ďalej len „živnostenské oprávnenie“) vzniká právnickým ...

a)

pri ohlasovacích živnostiach dňom ohlásenia, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia ...

b)

pri koncesovaných živnostiach dňom doručenia koncesnej listiny.

(2)

Preukazom živnostenského oprávnenia je

a)

živnostenský list osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom na prevádzkovanie ...

b)

koncesná listina, ktorou bola udelená koncesia,

c)

výpis zo živnostenského registra.

Týmito dokladmi sa podnikateľ preukazuje.

(3)

Zahraničným osobám28a) a fyzickým osobám, ktoré sa podľa osobitného právneho predpisu povinne ...

(4)

Na žiadosť zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh na zápis česko-slovenskej ...

(5)

Osobám uvedeným v odsekoch 3 a 4 vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra. ...

(6)

Živnostenské oprávnenie nemožno preniesť na inú osobu. Iná osoba ho môže vykonávať, len ak ...

(7)

Živnostenské oprávnenie možno vykonávať na celom území Slovenskej republiky.

Prevádzkovanie živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu
§ 11
(1)

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie ...

(2)

Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (§ ...

(3)

Zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky.

(4)

Zodpovedným zástupcom právnickej osoby nemôže byť člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného ...

(5)

Funkciu zodpovedného zástupcu nemožno vykonávať vo viacerých prevádzkarňach ako v jednej prevádzkarni. ...

(6)

Ak je podnikateľom právnická osoba, je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu, ak prevádzkuje ...

(7)

Ak je podnikateľom fyzická osoba, môže ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorého prostredníctvom ...

(8)

Podnikateľ, ktorý má zriadených viac prevádzkarní ako jednu prevádzkareň alebo združenú prevádzkareň ...

(9)

Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámi podnikateľ živnostenskému ...

(10)

Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť ...

(11)

Ustanovenie odseku 10 sa nepoužije, ak v živnosti pokračuje podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, ...

(12)

Zodpovedného zástupcu netreba ustanoviť v prípade, ak podľa osobitného predpisu28b) možno odbornú ...

§ 12
(1)

V mene a na účet fyzickej osoby, ktorá z dôvodu nedostatku veku alebo rozhodnutia súdu nemá plnú ...

(2)

Zodpovedného zástupcu v takom prípade ustanoví zákonný zástupca so súhlasom súdu; živnosť ...

§ 13
Pokračovanie v živnosti pri úmrtí fyzickej osoby (živnostníka)
(1)

Ak fyzická osoba (živnostník) zomrie, môžu v živnosti pokračovať až do skončenia konania o ...

a)

dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,

b)

dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného ...

c)

pozostalý manžel spĺňajúci podmienku uvedenú v písmene b), ak v živnosti nepokračujú dedičia, ...

d)

správca dedičstva,29) ak ho ustanovil súd.

(2)

Pokračovanie v živnosti sú osoby uvedené v odseku 1 písm. a) až c) povinné oznámiť živnostenskému ...

(3)

Ak osoba podľa odseku 1 písm. a) až c) nespĺňa podmienky ustanovené v § 6 a § 7 ods. 1 a 2, ...

(4)

Ak správca dedičstva podľa odseku 1 písm. d) nespĺňa podmienky ustanovené v § 7 ods. 1 a 2, ...

(5)

Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať v živnosti osoby uvedené v odseku 1 písm. ...

(6)

Pozostalý manžel, ktorý bol spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti ...

(7)

Ak je pozostalý manžel podnikateľom, oznámi živnostenskému úradu v lehote podľa odseku 5 obchodné ...

§ 14
Pokračovanie v živnosti pri premene obchodnej spoločnosti
(1)

Pri premene obchodnej spoločnosti (ďalej len „spoločnosť“) na inú formu spoločnosti alebo ...

(2)

Pri zlúčení alebo splynutí spoločnosti platí ustanovenie odseku 1 obdobne.

(3)

Pri rozdelení spoločnosti môžu pokračovať v živnosti zaniknutej spoločnosti všetky novovzniknuté ...

§ 15
Pokračovanie v živnosti pri premene družstva

Pri premene družstva na spoločnosť, pri zlúčení alebo splynutí družstiev alebo pri rozdelení ...

§ 16
Prevádzkovanie väčšieho počtu živností jedným podnikateľom

Podnikateľ môže prevádzkovať viac živností, ak má pre každú z nich živnostenské oprávnenie. ...

§ 17
Prevádzkareň
(1)

Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci ...

(2)

Združenou prevádzkarňou sa na účely tohto zákona rozumie trvalo zriadený, spravidla uzavretý ...

(3)

Za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:

a)

priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,

b)

stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie ...

c)

miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,

d)

výstavné priestory a vzorkové predajne,

e)

priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

(4)

Za technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním ...

a)

stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje ...

b)

zariadenie a priestor na poskytovanie ľudovej technickej zábavy; ľudovou technickou zábavou sa na ...

c)

vozidlá cestnej motorovej dopravy a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti, ...

d)

pojazdné predajne,

e)

zariadenia na poskytovanie reklamy,

f)

predajné automaty.

(5)

Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. ...

(6)

Ustanovenia o označovaní prevádzkarne sa primerane vzťahujú aj na priestory súvisiace s prevádzkovaním ...

§ 18

Zrušený

DRUHÁ ČASŤ

DRUHY ŽIVNOSTÍ

HLAVA I
OHLASOVACIE ŽIVNOSTI

§ 19
Ohlasovacie živnosti sú:
a)

remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v ...

b)

viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,

c)

voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.

Diel 1
Remeselné živnosti

§ 20

Remeselné živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 1 k zákonu.

Preukazovanie odbornej spôsobilosti
§ 21
(1)

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom30) alebo iným dokladom o riadnom ukončení ...

(2)

Praxou v odbore sa rozumie tiež základná (náhradná) služba v ozbrojených silách alebo civilná ...

§ 22
(1)

Doklady o odbornej spôsobilosti uvedené v § 21 sa pre potreby tohto zákona nahrádzajú

a)

výučným listom30) alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní ...

b)

vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti, ...

c)

diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore31b) a dokladom o vykonaní najmenej jednoročnej ...

d)

osvedčením o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni31c) a osvedčením o vykonaní ...

(2)

Kvalifikačnou skúškou podľa odseku 1 písm. d) sa overujú odborné teoretické vedomosti a praktické ...

(3)

Skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačnej skúšky zriaďuje a ich členov na návrh Slovenskej ...

(4)

Za vykonanie kvalifikačnej skúšky sa platí úhrada, ktorá zodpovedá nevyhnutným nákladom, ktoré ...

(5)

Podrobnosti o obsahu teoretických vedomostí a praktických znalostí, spôsobe vykonania kvalifikačnej ...

Diel 2
Viazané živnosti

§ 23

Viazané živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 2 k zákonu.

§ 24
Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe ...

Diel 3
Voľné živnosti

§ 25
(1)

Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 až 3 k zákonu.

(2)

Na prevádzkovanie týchto živností musia byť splnené všeobecné podmienky. Preukazovanie odbornej ...

HLAVA II
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI

§ 26

Koncesované živnosti sú živnosti uvedené v prílohe č. 3 k zákonu.

§ 27
Odborná spôsobilosť a ďalšie podmienky
(1)

Odborná spôsobilosť pre koncesované živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe ...

(2)

Osobitnou podmienkou prevádzkovania koncesovanej živnosti je aj spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje ...

(3)

Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť podmienky prevádzkovania živnosti. Najmä je oprávnený ...

TRETIA ČASŤ

ROZSAH ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA

HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 28

Rozsah živnostenského oprávnenia (ďalej len „rozsah oprávnenia“) sa posudzuje podľa obsahu ...

Povinnosti podnikateľa
§ 29
(1)

Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom ...

(2)

Podnikateľ je povinný prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne. Tejto povinnosti sa nemôže ...

(3)

Riadne, poctivo a odborne nie sú vykonávané živnosti, pri ktorých prevádzkovaní opakovane dochádza ...

(4)

Riadne a poctivo nevykonáva živnosť podnikateľ, ktorý

a)

bez závažných dôvodov neplní svoje daňové, poplatkové a odvodové povinnosti podľa osobitných ...

b)

zabezpečuje činnosť, ktorá je predmetom jeho podnikania, fyzickými osobami bez povinne uzavretého ...

§ 30
(1)

Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť. Spôsob označenia prevádzkarne určujú osobitné ...

(2)

Kategorizáciu ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried upraví Ministerstvo ...

(3)

Podnikateľ zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu. Nadobudnutie ...

(4)

Podnikateľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci spĺňajú spôsobilosť na výkon povolania ustanovenú ...

(5)

Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti používať obchodné meno zapísané v živnostenskom ...

(6)

V prevádzkarni a na trhovom mieste36a) musí byť inšpekčná kniha autorizovaná živnostenským ...

§ 31

Zrušený

§ 32
Z hľadiska predmetu podnikania sú živnosti:
a)

obchodné,

b)

výrobné,

c)

poskytujúce služby.

HLAVA II
OBCHODNÉ ŽIVNOSTI

Rozsah oprávnenia
§ 33
Všeobecné ustanovenie
a)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho ...

b)

pohostinská činnosť.

Rozsah oprávnenia
§ 34
(1)

Podnikateľ živnosti uvedenej v § 33 písm. a) môže v rámci svojho živnostenského oprávnenia ...

a)

prenajímať tovar,

b)

sprostredkúvať kúpu a predaj tovaru v jednotlivých prípadoch,

c)

vykonávať na tovare drobné zmeny, ktorými tovar prispôsobuje potrebám kupujúceho,

d)

vykonávať montáž tovaru dodaného zákazníkovi, ak sa môže vykonať jednoduchými operáciami ...

e)

vykonávať výmenu vadných súčastí pri dodanom tovare, ak sa môže vykonať jednoduchým spôsobom ...

f)

vykonávať servis dodaného tovaru za predpokladu, že na to použije odborne spôsobilé osoby,

g)

prijímať objednávky na zhotovenie, spracovanie alebo úpravy tovaru, na ktorého predaj je oprávnený, ...

h)

cez sviatky, pri slávnostiach, športových podujatiach alebo pri iných podobných akciách predávať ...

i)

predávať tovar aj v pojazdných predajniach,

j)

predávať tovar, ak jeho predaj nevyžaduje koncesiu, pomocou automatov obsluhovaných zákazníkom, ...

k)

uskutočňovať podomový a zásielkový predaj.36c)

(2)

Umiestnenie automatov obsluhovaných zákazníkom mimo prevádzkarne ohlási podnikateľ vopred živnostenskému ...

(3)

Pri vykonávaní zmien podľa odseku 1 písm. c) alebo úprav podľa odseku 1 písm. g) je podnikateľ ...


§ 35 – § 37

Zrušené

§ 38
Pohostinská činnosť
(1)

Pohostinskou činnosťou sa rozumie príprava a predaj jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu ...

(2)

Pohostinskou činnosťou nie je na účely tohto zákona predaj na priamu konzumáciu

a)

nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov, ...

b)

zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy,

c)

tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ...

d)

jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok. ...

(3)

Pohostinskou činnosťou nie je ani predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním ...


§ 39 – § 39a

Zrušené


§ 40 – § 41

Zrušené

§ 41a

Zrušený

HLAVA III
VÝROBNÉ ŽIVNOSTI

§ 42
Rozsah oprávnenia
(1)

Podnikateľ má právo v rámci živnostenského oprávnenia

a)

vykonávať súbor nadväzných činností súvisiacich so zabezpečením výroby finálneho produktu, ...

b)

zhotovovať stroje, náradie a prípravky určené na výrobu finálneho produktu,

c)

predávať a opravovať výrobky, ak zostane zachovaná povaha živnosti.

(2)

Podnikateľ má ďalej právo

a)

nakupovať na účel ďalšieho predaja a predávať výrobky aj iných výrobcov a príslušenstvo, ...

b)

vyrábať a potláčať obaly, etikety a iné pomocné prostriedky umožňujúce predaj výrobkov, ktoré ...

c)

prenajímať výrobky vlastnej výroby i výrobky iných výrobcov rovnakého druhu, ako aj príslušenstvo, ...

d)

vykonávať montáž, nastavenie a údržbu výrobkov.

(3)

Nákup, predaj, sprostredkovanie predaja a prenájom cudzích výrobkov podľa odseku 2 písm. a) a ...

HLAVA IV
ŽIVNOSTI POSKYTUJÚCE SLUŽBY

§ 43

Službami sa na účel tohto zákona rozumie poskytovanie opráv a údržby vecí, preprava osôb a ...

§ 44
Rozsah oprávnenia
(1)

Ustanovenia § 42 ods. 2 a 3, ako aj ustanovenie § 34 ods. 1 písm. i) platia pre podnikateľov poskytujúcich ...

(2)

Podnikateľ poskytujúci služby je oprávnený poskytovať aj malé občerstvenie. Malým občerstvením ...

(3)

Podnikateľ oprávnený na prepravu osôb a tovaru môže vykonávať činnosti súvisiace so zaistením ...

(4)

Podnikateľ oprávnený na prevádzkovanie garáží a odstavných plôch (§ 4 ods. 2) môže predávať ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŽIVNOSTENSKÝ LIST, KONCESNÁ LISTINA, ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER

HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÝ LIST

Náležitosti ohlásenia živnosti
§ 45
(1)

Kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne ...

(2)

Fyzická osoba v ohlásení uvedie

a)

meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo (ďalej len „osobné údaje“) a údaj, či jej súd ...

b)

obchodné meno,

c)

predmet podnikania,

d)

identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

e)

miesto podnikania,

f)

prevádzkarne, ak sú zriadené,

g)

dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť len po dobu určitú,

h)

deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia. ...

(3)

Právnická osoba v ohlásení uvedie

a)

obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj meno a bydlisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym ...

b)

identifikačné číslo,

c)

predmet podnikania,

d)

prevádzkarne, ak sú zriadené,

e)

dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú,

f)

deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať ...

(4)

Fyzické osoby a právnické osoby s výnimkou osôb uvedených v § 11 ods. 8 uvedú v ohlásení aj ...

(5)

Zahraničná osoba v ohlásení uvedie aj adresu podniku alebo organizačnej zložky36d) na území ...

(6)

Zakladatelia alebo iné osoby a orgány uvedené v § 10 ods. 4 uvedú údaje podľa odseku 3 písm. ...

§ 46
(1)

Fyzická osoba

a)

preukáže pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť alebo ...

b)

pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (ďalej len „výpis z ...

c)

pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,

d)

preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej je zriadená prevádzkareň, alebo miesto ...

e)

pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 a o tom, že nemá ...

f)

pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,

g)

pripojí vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5.

(2)

Právnická osoba

a)

preukáže pri ohlasovacej remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti odbornú spôsobilosť jej ...

b)

pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,

c)

pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu, ak je ustanovený,

d)

preukáže oprávnenie užívať nehnuteľnosť, v ktorej je zriadená prevádzkareň alebo sídlo,

e)

pripojí vyhlásenie zodpovedného zástupcu o skutočnostiach podľa § 11 ods. 4 a o tom, že nemá ...

f)

pripojí súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie,

g)

pripojí vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 5 ods. 2, § 8 ods. 1, 2 a 5.

(3)

Ustanovenia odseku 1 písm. a), c), e) a f) a odseku 2 písm. a), c), e) a f) sa nepoužijú v prípade ...

(4)

Fyzická osoba, ktorá má bydlisko mimo územia Slovenskej republiky a pri prevádzkovaní živnosti ...

(5)

Doklady uvedené v odseku 4 nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia byť predložené ...

(6)

Ak ohlásenie podáva zákonný zástupca osoby, ktorá nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, ...

(7)

Náležitosťou ohlásenia živnosti je aj úhrada správneho poplatku podľa osobitného predpisu.

Vydanie živnostenského listu
§ 47
(1)

Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti podľa § 45 a 46 a podnikateľ spĺňa ...

(2)

Živnostenský list vydaný fyzickej osobe obsahuje

a)

osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj osobné údaje týkajúce sa ...

b)

obchodné meno,

c)

identifikačné číslo,

d)

predmet podnikania,

e)

miesto podnikania,

f)

dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu ...

g)

deň začatia živnosti, ak v ohlásení uviedla neskorší deň začatia živnosti,

h)

dátum vydania živnostenského listu.

(3)

Identifikačné číslo pridelí fyzickej osobe živnostenský úrad. Potrebné identifikačné čísla ...

(4)

Živnostenský list vydaný právnickej osobe obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo právnickej osobe pridelené pred podaním ...

b)

pri remeselnej živnosti a viazanej živnosti osobné údaje zodpovedného zástupcu, ak nejde o podnikateľa ...

c)

predmet podnikania,

d)

dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak prevádzkovanie živnosti ohlásila na dobu ...

e)

deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať ...

f)

dátum vydania živnostenského listu.

(5)

Živnostenský list vydaný zahraničnej osobe obsahuje aj adresu podniku alebo organizačnej zložky ...

(6)

Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie nemá náležitosti podľa § 45 a 46, vyzve podnikateľa ...

(7)

Ak podnikateľ neodstráni závady v určenej lehote, živnostenský úrad konanie zastaví. Ak živnostenský ...

(8)

Živnostenský list môže obsahovať viac ohlasovacích živností.

§ 48
(1)

Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch údaje v rozsahu živnostenského registra (§ ...

a)

daňovému úradu príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby,

b)

orgánu štátnej štatistiky, ktorý má sídlo v jeho územnej pôsobnosti.

(2)

Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch zoznam podnikateľov, ktorým bol vydaný živnostenský ...

a)

orgánu príslušnému na vyplácanie dávok sociálnej pomoci,36e)

b)

orgánu, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia,36f)

c)

príslušnému orgánu Národného úradu práce.37)

(3)

Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch Slovenskej živnostenskej komore zoznam podnikateľov ...

(4)

Živnostenský úrad zasiela v mesačných intervaloch obciam v jeho územnej pôsobnosti zoznam podnikateľov, ...

(5)

Živnostenský úrad poskytne údaje zo živnostenského registra aj ďalším orgánom za podmienok ...

(6)

Živnostenský úrad na požiadanie poskytne jednorazové informácie z verejnej časti živnostenského ...

§ 49
Zmeny údajov uvedených v ohlásení
(1)

Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce ...

(2)

Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad potvrdí podnikateľovi oznámenie zmien ...

(3)

Pri premiestnení sídla alebo bydliska je miestne príslušný na postup podľa odseku 2 živnostenský ...

HLAVA II
KONCESNÁ LISTINA

§ 50
Náležitosti žiadosti o koncesiu
(1)

Kto hodlá prevádzkovať koncesovanú živnosť, je povinný požiadať o vydanie koncesie miestne ...

(2)

Pre náležitosti žiadosti o koncesiu platia ustanovenia § 45 ods. 2 písm. a) až g), ods. 3 písm. ...

(3)

Ak sú na prevádzkovanie živnosti ustanovené podmienky odbornej spôsobilosti, preukáže

a)

fyzická osoba svoju odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu,

b)

právnická osoba odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu alebo spôsobilosť podľa § 11 ods. ...

§ 51
(1)

Ak živnostenský úrad zistí, že náležitosti žiadosti o koncesiu nie sú splnené, vyzve podnikateľa ...

(2)

Ak podnikateľ odstráni závady v určenej alebo predĺženej lehote, živnostenský úrad začne prerokovanie ...

§ 52

Zrušený

§ 53
Rozhodovanie o koncesii
(1)

Pri rozhodovaní o koncesii živnostenský úrad zisťuje, či sú splnené všeobecné a osobitné ...

(2)

Živnostenský úrad si môže vyžiadať vyjadrenie aj od ďalších orgánov, najmä od obce a policajného ...

(3)

Ak nie je splnená niektorá z podmienok podľa odseku 1, živnostenský úrad žiadosť zamietne.

(4)

Živnostenský úrad rozhodne o žiadosti do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

(5)

Koncesná listina nahrádza pri prevádzkovaní koncesovanej živnosti povolenie alebo oprávnenie podľa ...

§ 54
Vydanie koncesnej listiny
(1)

Koncesná listina vydaná fyzickej osobe obsahuje

a)

osobné údaje podnikateľa; ak je ustanovený zodpovedný zástupca, aj osobné údaje týkajúce sa ...

b)

obchodné meno,

c)

identifikačné číslo,

d)

predmet podnikania,

e)

miesto podnikania,

f)

podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa 27 ods. 3,

g)

dobu, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak o prevádzkovanie živnosti požiadala na ...

h)

dátum vydania koncesnej listiny.

(2)

Koncesná listina vydaná právnickej osobe obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo právnickej osobe pridelené pred podaním ...

b)

osobné údaje zodpovedného zástupcu, ak nejde o podnikateľa podľa § 11 ods. 8,

c)

predmet podnikania,

d)

podmienky ustanovené na prevádzkovanie živnosti podľa § 27 ods. 3,

e)

doba, na ktorú sa živnostenské oprávnenie vydáva, ak o prevádzkovanie živnosti požiadala na ...

f)

dátum vydania koncesnej listiny.

(3)

Koncesná listina vydaná zahraničnej osobe obsahuje aj adresu podniku alebo organizačnej zložky ...

(4)

Koncesná listina môže obsahovať viac koncesovaných živností.

§ 55
Rozoslanie odpisov koncesnej listiny

Ustanovenia § 48 platia obdobne.

§ 56
Zmeny údajov uvedených v žiadosti o koncesiu
(1)

Podnikateľ je povinný oznámiť živnostenskému úradu všetky zmeny týkajúce sa údajov a dokladov, ...

(2)

Na základe oznámenia podľa odseku 1 živnostenský úrad vyznačí podnikateľovi oznámenie zmien ...

(3)

Pri zmene sídla alebo bydliska je miestne príslušný živnostenský úrad podľa nového sídla alebo ...

HLAVA III
ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNENIA

§ 57
(1)

Živnostenské oprávnenie zaniká

a)

smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva; ...

b)

zánikom právnickej osoby, ak nejde o prípady podľa § 14 a 15,

c)

uplynutím času, ak živnostenské oprávnenie bolo vydané na určitý čas,

d)

rozhodnutím živnostenského úradu podľa § 58,

e)

vtedy, ak to ustanoví osobitný zákon,

f)

uplynutím lehoty povoleného dlhodobého alebo trvalého pobytu podnikateľa alebo jeho zrušením,

g)

u ohlasovacích živností dňom uvedeným v oznámení o ukončení podnikania.

(2)

Úmrtím fyzickej osoby (živnostníka) nezaniká jeho živnostenské oprávnenie, ak v prevádzkovaní ...

(3)

Ak v oznámení podľa odseku 1 písm. g) nie je uvedený neskorší deň, živnostenské oprávnenie ...

§ 58
(1)

Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby ...

a)

podnikateľ už nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c); neplatí to v prípade podľa ...

b)

nastanú prekážky podľa § 8 ods. 1 až 3,

c)

u koncesovaných živností o to podnikateľ požiada,

d)

podnikateľ pri prevádzkovaní živnosti poruší podmienky alebo povinnosti určené zákonom ako ...

(2)

Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby ...

a)

z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností ...

b)

z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností ...

c)

z podnetu podnikateľa pozastaviť prevádzkovanie živnosti na obdobie najmenej šiestich mesiacov.

(3)

Ak je prevádzkareň v obvode iného živnostenského úradu, prevádzkovanie živnosti môže pozastaviť ...

(4)

Osoba, ktorej sa živnostenské oprávnenie zrušilo z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. d) alebo ...

§ 59

O pozastavení alebo zrušení živnostenského oprávnenia informuje živnostenský úrad orgány uvedené ...

HLAVA IV
ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER

§ 60
(1)

Živnostenské úrady vedú živnostenské registre (ďalej len „register“), do ktorých zapisujú ...

(2)

Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:

a)

ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, identifikačné číslo, miesto podnikania, osobné údaje, ...

b)

predmet podnikania,

c)

prevádzkarne, ak sú zriadené,

d)

dátum vzniku živnostenského oprávnenia,

e)

čas, na ktorý sa živnostenské oprávnenie vydáva,

f)

pozastavenie alebo zánik živnostenského oprávnenia,

g)

vrátenie živnostenského listu alebo koncesnej listiny podľa § 10 ods. 5,

h)

ak ide o zahraničnú osobu, adresa podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, ...

i)

iné skutočnosti podľa osobitných predpisov.26)

(3)

Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Neverejnú časť registra tvoria osobné údaje ...

(4)

Každý má právo nahliadnuť do verejnej časti registra, prípadne z neho požadovať výpis.

PIATA ČASŤ

ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA A POKUTY

HLAVA I
ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA

§ 61
(1)

Živnostenský úrad vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov ...

(2)

Na výkon kontrolnej činnosti sa vo veciach neustanovených týmto zákonom primerane vzťahujú ustanovenia ...

§ 62
(1)

Kontrolnú činnosť podľa § 61 ods. 1 vykonávajú zamestnanci živnostenského úradu (ďalej len ...

(2)

Kontrolóri sú oprávnení požadovať preukázanie totožnosti osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré ...

(3)

Kontrolóri sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti ...

(4)

Ak kontrolóri v súvislosti s kontrolou zistia skutočnosti, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, ...

(5)

Živnostenský úrad môže uložiť opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolórmi pri ...

(6)

Podnikateľ a osoba zodpovedná za činnosť prevádzkarne sú povinní poskytovať súčinnosť pri ...

HLAVA II
NEOPRÁVNENÉ PODNIKANIE

§ 63

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ...

§ 64

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ...

§ 65

Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ...

HLAVA III
PORUŠENIE INÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA

§ 65a
(1)

Živnostenský úrad môže uložiť podnikateľovi pokutu až do 100 000 Sk, ak podnikateľ

a)

neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre koncesovanú živnosť, ...

b)

nedodržiava podmienky ustanovené na prevádzkovanie koncesovanej živnosti (§ 27 ods. 3).

(2)

Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť pokutu až do 50 000 Sk, ak podnikateľ

a)

neustanoví v prípadoch, keď je povinný to urobiť, zodpovedného zástupcu pre ohlasovaciu živnosť ...

b)

neohlási zriadenie prevádzkarne živnostenskému úradu,

c)

nedodržiava podmienky podľa § 29 ods. 1; pokutu nemožno uložiť, ak iný orgán začal v rovnakej ...

(3)

Živnostenský úrad môže podnikateľovi uložiť pokutu až do 20 000 Sk, ak podnikateľ

a)

neohlási živnostenskému úradu, že ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci nebol povinný to urobiť ...

b)

neoznámi ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu alebo neoznámi ustanovenie nového zodpovedného ...

c)

neohlási zmeny údajov obsiahnutých v ohlásení (§ 49 ods. 1) alebo v žiadosti, na ktorej základe ...

d)

nemá v prevádzkarni a na trhovom mieste autorizovanú inšpekčnú knihu,

e)

poruší povinnosť podľa § 30 ods. 5.

(4)

Živnostenský úrad môže uložiť zodpovednému zástupcovi pokutu až do 20 000 Sk, ak vykonáva ...

(5)

Živnostenský úrad môže osobe, ktorá nesplní povinnosť vrátiť živnostenský list alebo koncesnú ...

§ 65b
(1)

Za porušenie povinností ustanovených v § 65a ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. c) a d) môže kontrolór ...

(2)

Na bloku na uloženie pokuty sa vyznačí údaj o tom, kedy a za aké porušenie povinnosti bola pokuta ...

(3)

Ak nemôže podnikateľ zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu nezaplatenú na mieste ...

(4)

Proti uloženiu blokovej pokuty sa nemožno odvolať.

(5)

Bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky; príslušný živnostenský ...

§ 65c

Živnostenský úrad môže osobe uvedenej v § 62 ods. 6, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje ...

HLAVA IV
UKLADANIE POKÚT

§ 66
(1)

Konanie o uložení pokuty podľa § 63 až 65 môže živnostenský úrad začať len do jedného roka ...

(2)

Konanie o uložení pokuty podľa § 65a môže živnostenský úrad začať do jedného roka odo dňa, ...

(3)

Pri ukladaní pokút živnostenský úrad prihliada najmä na závažnosť, čas trvania alebo následky ...

(4)

Pokuty uložené podľa § 63 až 65c sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

PIATA A ČASŤ

ŽIVNOSTENSKÉ ÚRADY

§ 66a
Štátnu správu v živnostenskom podnikaní vykonávajú:
a)

živnostenské úrady, ktorými sú obvodné úrady a okresné úrady,

b)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

§ 66b
Pôsobnosť okresného úradu

Okresný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni a vedie v informačnom systéme41a) ...

§ 66c
Pôsobnosť krajského úradu
a)

spolupracuje so Slovenskou živnostenskou komorou,

b)

vedie v informačnom systéme41a) evidenciu podnikateľov, ktorým boli vydané doklady o živnostenskom ...

§ 66d
Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy v živnostenskom podnikaní,

b)

spolupracuje s ústrednými orgánmi a s inými právnickými osobami vo veciach živnostenského podnikania ...

c)

zabezpečuje jednotný informačný systém41a) v živnostenskom podnikaní a v rozsahu zodpovedajúcom ...

d)

zabezpečuje zvyšovanie odbornosti zamestnancov okresných a obvodných úradov v živnostenskom podnikaní. ...

PIATA B ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE FYZICKÉ OSOBY A PRÁVNICKÉ OSOBY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV <span class="shorten">...</span>

§ 66e

Na fyzickú osobu, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu41b) s bydliskom v členskom ...

§ 66f
(1)

Osoba spoločenstva môže prevádzkovať živnosti aj za podmienok, že

a)

splnenie všeobecnej podmienky prevádzkovania živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) preukáže spôsobom ...

b)

odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v prílohách č. 1 až 3 tohto zákona do zoznamov I ...

(2)

Splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti podľa odseku 1 písm. a) sa preukazuje predložením ...

(3)

Doklady uvedené v odseku 2 nesmú byť pri ich predkladaní staršie ako tri mesiace a musia sa predložiť ...

(4)

Odborná spôsobilosť podľa odseku 1 písm. b) sa preukazuje v rozsahu a spôsobom ustanovenými v ...

a)

dokladom o predmete a čase vykonávania samostatnej podnikateľskej činnosti v členskom štáte,

b)

dokladom o vykonávaní odbornej činnosti vo vedúcom postavení a čase jej vykonávania v členskom ...

c)

dokladom o predmete a čase vykonávania nesamostatnej (zamestnaneckej) odbornej činnosti v členskom ...

d)

dokladom o príslušnom vzdelaní.

(5)

Doklady podľa odseku 4 sa musia predložiť spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. ...

§ 66g
Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname I
(1)

Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname I osoby spoločenstva náhradným spôsobom ...

a)

dokladom o nepretržitej šesťročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku ...

b)

dokladom o nepretržitej trojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku ...

c)

dokladom o nepretržitej štvorročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku ...

d)

dokladom o nepretržitej trojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa a dokladom aspoň o päťročnej ...

e)

dokladom o nepretržitej päťročnej praxi v riadiacej funkcii, z toho aspoň trojročnej praxi s plnením ...

f)

dokladom o nepretržitej šesťročnej praxi v riadiacej funkcii, z toho aspoň trojročnej praxi s ...

(2)

V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a c) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené ...

§ 66h
Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname II
(1)

Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname II osoby spoločenstva náhradným spôsobom ...

a)

dokladom o nepretržitej šesťročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku ...

b)

dokladom o nepretržitej trojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku ...

c)

dokladom o nepretržitej štvorročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku ...

d)

dokladom o nepretržitej trojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa a dokladom aspoň o päťročnej ...

e)

dokladom aspoň o päťročnej nesamostatnej odbornej praxi v predmetnej činnosti a dokladom o absolvovaní ...

f)

dokladom o šesťročnej nesamostatnej odbornej praxi v predmetnej činnosti a dokladom o absolvovaní ...

(2)

V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené ...

§ 66i
Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname III
(1)

Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname III osoby spoločenstva náhradným spôsobom ...

a)

dokladom o nepretržitej šesťročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku ...

b)

dokladom o nepretržitej trojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku ...

c)

dokladom o nepretržitej štvorročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku ...

d)

dokladom o nepretržitej trojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa a dokladom aspoň o päťročnej ...

(2)

V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a d) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené ...

§ 66j
Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname IV
a)

dokladom o nepretržitej päťročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku ...

b)

dokladom o nepretržitej dvojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku ...

c)

dokladom o nepretržitej trojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku ...

d)

dokladom o nepretržitej dvojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku ...

e)

dokladom o nepretržitej trojročnej nesamostatnej odbornej praxi a dokladom o absolvovaní aspoň dvojročného ...

§ 66k
Odborná spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname V
(1)

Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené v zozname V osoby spoločenstva náhradným spôsobom ...

a)

dokladom o nepretržitej trojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku ...

b)

dokladom o nepretržitej dvojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku ...

c)

dokladom o nepretržitej dvojročnej odbornej praxi v postavení podnikateľa alebo vedúceho podniku ...

d)

dokladom o trojročnej nesamostatnej odbornej praxi v predmetnej činnosti a dokladom o absolvovaní ...

(2)

V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a c) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti ukončené ...

§ 66l

Predchádzajúce vzdelávanie na príslušnú činnosť podľa § 66g až 66k sa preukazuje vysvedčením ...

§ 66m
(1)

Vysvedčenie získané a uznané v členskom štáte, ktoré preukazuje, že znalosť a schopnosť vykonávať ...

(2)

Vysvedčenie získané a uznané v členskom štáte, ktoré preukazuje, že znalosť a schopnosť vykonávať ...

§ 66n
Za odbornú prax v postavení vedúceho podniku podľa § 66g až 66k sa považuje odborná prax vykonávaná <span class="shorten">...</span>
a)

v postavení vedúceho organizácie alebo organizačnej zložky podniku41c) alebo

b)

v postavení (zodpovedného) zástupcu podnikateľa alebo vedúceho organizácie, ak je s týmto postavením ...

c)

vo vedúcej funkcii s povinnosťami obchodného alebo technického charakteru a so zodpovednosťou za ...

§ 66o

Za doklad o odbornej praxi podľa § 66g až 66k sa považuje potvrdenie vydané príslušným úradom ...

§ 66p

Pre osobu spoločenstva, ktorá je fyzickou osobou, sa povolenie na dlhodobý pobyt alebo povolenie ...

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

HLAVA I
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 67
Pracovnoprávne vzťahy

Pracovnoprávne vzťahy medzi podnikateľom a jeho zamestnancami sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi. ...

§ 68

Zrušený

§ 69
Živnostenské spoločenstvá
(1)

Živnostenské spoločenstvo (ďalej len „spoločenstvo“) je združením43) podnikateľov v určitom ...

(2)

Spoločenstvá chránia a podporujú spoločné záujmy podnikateľov, ktorí sú ich členmi, a prispievajú ...

§ 70

Podnikateľ, ktorý pripravuje mládež (učňov) na povolanie, je povinný sa spravovať osobitnými ...

§ 71
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom
(1)

Konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa spravuje zákonom o správnom konaní (správny poriadok),45) ...

(2)

Právoplatné rozhodnutia vo veciach upravených týmto zákonom sú preskúmateľné súdom podľa ...

§ 72

Zrušený

§ 73
Medzinárodné zmluvy

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak ustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je ...

HLAVA II
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 74
Zachovanie doterajších oprávnení
(1)

V podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou podľa tohto zákona, môžu fyzické a právnické ...

(2)

Fyzické osoby, ktorým uplynutím lehoty podľa odseku 1 zanikne oprávnenie na podnikateľskú činnosť ...

(3)

Fyzické osoby, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona majú oprávnenie na podnikateľskú ...

(4)

Právnické osoby, ktoré majú ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona podnikateľské oprávnenie ...

(5)

Ak osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 živnostenskému úradu doklady nepredložia alebo nimi nepreukážu ...

§ 75
(1)

Žiadosti fyzických osôb o registráciu podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou, podané ...

(2)

Žiadosti o oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti na činnosť, o ktorých sa nerozhodlo ...

(3)

Fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti a pred účinnosťou ...

§ 76

Živnosti, ktoré podľa osobitných predpisov môžu prevádzkovať organizácie, sú v rovnakom rozsahu ...

§ 77

Oprávnenie na podnikateľskú činnosť a podnikateľské oprávnenia na činnosti, ktoré nie sú ...

§ 78

Zrušený

§ 79
Likvidácia majetku pre predlženie
(1)

Prekážkou prevádzkovania živnosti, ktorá vznikla pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/1991 ...

(2)

Na likvidáciu majetku pre predlženie, ktorá sa vykonala pred 1. januárom 1990, sa neprihliada.

§ 80
Zrušovacie ustanovenia

Ku dňu účinnosti tohto zákona sa zrušujú:

1.

zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb. okrem § ...

2.

§ 2 dekrétu prezidenta republiky č. 100/1945 Zb. o znárodnení baní a niektorých priemyselných ...

3.

§ 4 zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov ...

4.

§ 3 zákona č. 115/1948 Zb. o znárodnení ďalších priemyselných a iných výrobných podnikov ...

5.

§ 3 zákona č. 120/1948 Zb. o znárodnení obchodných podnikov s 50 alebo viacerými činnými osobami, ...

6.

§ 1 ods. 2 zákona č. 121/1948 Zb. o znárodnení v stavebníctve v znení zákona č. 58/1951 Zb., ...

7.

§ 3 zákona č. 123/1948 Zb. o znárodnení polygrafických podnikov,

8.

§ 8 zákona č. 124/1948 Zb. o znárodnení niektorých pohostinských a výčapníckych podnikov a ...

Prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 80a
(1)

Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované. ...

(2)

Podnikatelia, ktorí podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ktoré prestali ...

(3)

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje ...

(4)

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť Očná optika vzniklo pred účinnosťou ...

§ 80b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 1998

Živnostenské oprávnenia na živnosti v oblasti telesnej kultúry získané do účinnosti tohto zákona ...

§ 80ba
(1)

Živnostenské oprávnenie na živnosti v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi získané do 30. júna ...

(2)

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými ...

§ 80bb

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť Očná optika vzniklo od 1. septembra ...

§ 80c

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 572/1991 Zb. o štátnej správe v živnostenskom podnikaní,

2.

§ 4 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii,

3.

§ 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 50/1983 Zb. o čistení, ...

§ 80d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2001
(1)

Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované. ...

(2)

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ...

(3)

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred 1. septembrom 2001, upravia svoje právne ...

§ 81

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1992.

Jozef Migaš v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

  REMESELNÉ ŽIVNOSTI

  Por. č. Živnosť Zoznam SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov 1. Zámočníctvo I ...

Poznámky

 • 2)  Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších ...
 • 2a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej ...
 • 3)  Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...
 • 4)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z.
 • 5)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona č. 149/1994 ...
 • 5a)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 6)  Zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení zákona č. 90/1993 Z. z.
 • 6a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 7)  Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
 • 8)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení ...
 • 8a)  Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.Zákon č. 385/1999 Z. ...
 • 9)  § 11 a § 13 ods. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších ...
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 13)  Zákon SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 13a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov ...
 • 14)  Napríklad zákon č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 329/2000 Z. z.
 • 15)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení ...
 • 16)  § 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách ...
 • 17)  Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ...
 • 17a)  § 14 zákona č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v ...
 • 18)  Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene ...
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v ...
 • 20)  Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
 • 22)  Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona ...
 • 22a)  Zákon č. 268/2000 Z. z. o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok a psychotropných látok a ...
 • 23a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších ...
 • 23b)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ...
 • 23c)  Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon). ...
 • 23d)  § 4 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona ...
 • 23e)  Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, ...
 • 23f)  Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 23g)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.
 • 23h)  Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 23i)  Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení ...
 • 23j)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších ...
 • 23k)  § 107 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných ...
 • 23l)  § 6 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 ...
 • 23m)  § 11 ods. 3 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ...
 • 23n)  § 7 ods. 1 zákona č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 ...
 • 23o)  Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 Zb., ktorou ...
 • 23p)  § 2 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových ...
 • 23r)  Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
 • 24)  Napríklad § 73 ods. 4 a 5 a § 75 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 231/1992 ...
 • 24a)  Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
 • 24b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej ...
 • 24c)  § 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z.
 • 24d)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch v znení zákona č. 309/2000 ...
 • 24e)  § 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 5 zákona č. 328/1991 Zb.
 • 28)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 28a)  § 21 Obchodného zákonníka.
 • 28b)  § 3 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti ...
 • 29)  § 175e ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 29a)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 29b)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 30)  § 14 a 14a zákona č. 227/1859 r. z. živnostenský poriadok v znení neskorších predpisov.§ 15 ...
 • 31)  § 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl ...
 • 31b)  Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
 • 31c)  Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 32)  Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej ...
 • 33)  Napríklad § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka, § 14 zákona č. 634/1992 Zb.
 • 36)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z.
 • 36a)  Zákon č. 178/1998 Z. z.
 • 36b)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
 • 36c)  Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 • 36d)  § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 • 36e)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení ...
 • 36f)  § 71a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní ...
 • 37)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších ...
 • 38)  Druhá časť a tretia časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole ...
 • 41a)  Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. ...
 • 41b)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z. o podpísaní Európskej ...
 • 41c)  § 7 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
 • 43)  Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • 44)  Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 45)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 47)  § 352 až 354 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 48)  § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore