Smernica 79/1996 o ochrane cestujúcich v motorových vozidlách v prípade čelného nárazu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS účinný od 10.02.1997

Platnosť od: 21.01.1997
Účinnosť od: 10.02.1997
Autor: Rada Európskej únie a Európsky parlament
Oblasť: Priemyselná politika a vnútorný trh

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Smernica 79/1996 o ochrane cestujúcich v motorových vozidlách v prípade čelného nárazu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS účinný od 10.02.1997
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Smernica 79/1996 s účinnosťou od 10.02.1997
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane cestujúcich v motorových vozidlách v prípade čelného nárazu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHSEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,

so reteľom na smernicu Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, najmä na jej článok 13 ods.4,

so zreteľom na návrh Komisie2,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru3,

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189b Zmluvy4,

keďže na vybudovanie vnútorného trhu je potrebná úplná harmonizácia technických požiadaviek na motorové vozidlá;

keďže v záujme zníženia počtu dopravných nehôd v Európe je potrebné zaviesť legislatívne opatrenia na čo možno najväčšie zvýšenie ochrany cestujúcich v motorových vozidlách v prípade čelného nárazu; keďže táto smernica stanovuje testovacie požiadavky pri čelnom náraze, vrátane biomechanických kritérií, aby sa zabezpečila primeraná úroveň ochrany pri čelnom náraze;

keďže cieľom tejto smernice je zaviesť požiadavky vychádzajúce z výsledkov výskumu vykonaného Európskym experimentálnym výborom pre vozidlá, umožňujúce vytvoriť testovacie kritériá, ktoré by realistickejšie reprezentovali skutočné dopravné nehody;

keďže výrobcovia vozidiel požadujú určitú dobu na implementáciu akceptovateľných testovacích kritérií;

keďže v záujme zabránenia duplicity noriem, je potrebné vyňať vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice z pôsobnosti teraz nahradených požiadaviek inej smernice, týkajúcich sa činnosti volantu a stĺpika pri náraze;

keďže táto smernica bude jednou zo samostatných smerníc, ktoré budú musieť byť dodržané v záujme zabezpečenia zhody vozidiel s požiadavkami postupu ES typového schvaľovania stanoveného v smernici 70/156/EHS; keďže z toho dôvodu ustanovenia smernice 70/156/EHS týkajúce sa systémov vozidla, komponentov a samostatných technických jednotiek platia pre túto smernicu;

keďže postup stanovenia referenčného bodu sedenia v motorových vozidlách je uvedený v prílohe III k smernici Rady 77/649/EHS z 27. septembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výhľadu vodičov motorových vozidiel5; keďže z toho dôvodu nie je potrebné tento postup opakovať v tejto smernici; keďže by sa mali v tejto smernici uviesť odkazy na smernicu Rady 74/297/EHS zo 4. júna 1974 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa vnútorného vybavenia motorových vozidiel (činnosť riadiaceho mechanizmu v prípade nárazu)6; keďže je uvedený odkaz na Kódex federálnych predpisov Spojených štátov amerických7

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1


Pre účely tejto smernice pojem "vozidlo" znamená vozidlo uvedené v článku 2 smernice 70/156/EHS.

Článok 2


1. Žiadny členský štát nesmie z dôvodov týkajúcich sa ochrany cestujúcich vo vozidle v prípade čelného nárazu:

 • odmietnuť udelenie ES typového schválenia, alebo národného typového schválenia typu vozidla, alebo

 • zakázať registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky vozidla,
  ak spĺňa požiadavky tejto smernice.


2. S účinnosťou od 1. októbra 1998, členské štáty:

 • nesmú naďalej udeliť ES typové schválenie pre typ vozidla v súlade s článkom 4 Smernice 70/156/EHS,

 • môžu odmietnuť národné typové schválenie pre typ vozidla,


pokiaľ toto vozidlo nespĺňa požiadavky tejto smernice.

3. Odsek 2 neplatí pre typy vozidiel, ktoré boli typovo schválené do 1. októbra 1998 podľa smernice 74/297/EHS a prípadne následných rozšírení týchto typových schválení.

4. Vozidlá typovo schválené v súlade s touto smernicou sa považujú za vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky bodu 5.1 prílohy I k smernici 74/297/EHS.

5. S účinnosťou od 1. októbra 2003, členské štáty:

 • považujú osvedčenia o zhode, ktoré sprevádzajú nové vozidlá v súlade so smernicou 70/156/EHS, za neplatné pre účely článku 7 ods. 1 uvedenej smernice, a
 • môžu odmietnuť registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky nových vozidiel, ku ktorým nie je priložené osvedčenie o zhode v súlade so smernicou 70/156/EHS,


ak nie sú splnené požiadavky tejto smernice, vrátane bodov 3.2.1.2 a 3.2.1.3 prílohy II.

Článok 3


V časti 1 prílohy IV k smernici 70/156/EHS sa tabuľka dopĺňa takto:Predmet Číslo
smernice
Odkaz na
Úradný vestník
Vzťahuje sa na
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
53. Odolnost voči čelnému nárazu
96/.../ES L ... x                  Článok 4


V rámci prispôsobenia tejto smernice technickému pokroku Komisia:

 1. počas dvoch rokov od dátumu uvedeného v článku 5 ods. 1, vykoná Komisia revíziu smernice, vzhľadom na zvýšenie testovacej rýchlosti a vrátane vozidiel kategórie N1. Revízia okrem iného zohľadní údaje získané pri výskume nehôd, výsledky nárazových skúšok vozidlo-vozidlo v plnom rozsahu, náklady a výnosy a najmä existujúce výkonnostné požiadavky (biochemické ako aj geometrické) a naviac nové požiadavky týkajúce sa prieniku do priestoru pedálov. Revízia preverí potenciálne prínosy v ochrane cestujúceho a priemyselnú uskutočniteľnosť zvýšenia testovacej rýchlosti a rozšírenia rozsahu platnosti tejto smernice na vozidlá kategórie N1. Výsledky tejto revízie budú predmetom správy Komisie predloženej Európskemu parlamentu a Rade;

 2. do konca roku 1996 preverí a ak to bude vhodné, zmení doplnok 7 k prílohe II tak, aby bral do úvahy hodnotiace testy týkajúce sa členkov figuríny Hybrid III, vrátane testov vozidla;

 3. do konca roku 1997 preverí a ak to bude vhodné, zmení limitné hodnoty týkajúce sa poranenia krku (špecifikované v bodoch 3.2.1.2 a 3.2.1.3 prílohy II) na základe hodnôt zaznamenaných počas typových schvaľovacích testov a na základe štúdií o nehodách a biomechanických výskumných údajov;

 4. a tiež do konca roku 1997, vypracuje potrebné zmeny a doplnky k samostatným smerniciam tak, aby sa zabezpečila kompatibilita typového schvaľovania a rozširovacích postupov uvedených v smerniciach, s touto smernicou.


Článok 5


1. Členské štáty najneskôr do 1. apríla 1997 prijmú zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Keď členské štáty prijmú takéto ustanopvenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú sprevádzané takýmto odkazom pri ich oficiálnom uverejnení. Spôsob realizácie takého odkazu určia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení národného práva, ktoré prijali v oblasti upravenej touto smernicou.

3. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby pre verejnosť zabezpečili prístup k výsledkom typových schvaľovacích testov vykonaných ich schvaľovacími orgánmi.

Článok 6


Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 7


Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 16. decembra 1996


Za Európsky parlament Za Radu
Prezident Prezident
E. HÄNSCH I. YATES
ZOZNAM PRÍLOHPríloha I Administratívne ustanovenia pre typové schválenie vozidla
1. Žiadosť o ES typové schválenie
2. ES typové schválenie
3. Modifikácia typu a doplnky k typu a schváleniam
4. Zhoda výroby
Doplnok 1: Informačný dokument
Doplnok 2: Osvedčenie o typovom schváleníPríloha II Technické požiadavky
1. Rozsah platnosti
2. Definície
3. Požiadavky
Doplnok 1: Postup testu
Doplnok 2: Stanovenie kritéria sily
Doplnok 3: Usporiadanie a inštalovanie figuríny a nastavenie
zadržiavacích systémov
Doplnok 4: Postup testu s vozíkom
Doplnok 5: Technika merania pri testoch: prístrojové vybavenie
Doplnok 6: Určenie deformovateľnej bariéry
Doplnok 7: Certifikačný postup pre dolnú časť nohy a chodidlo
figuríny
PRÍLOHA I

ADMINISTRATÍVNE USTANOVENIA PRE TYPOVÉ SCHVÁLENIE VOZIDLA


1. ŽIADOSŤ O ES TYPOVÉ SCHVÁLENIE

1.1 Žiadosť o ES typové schválenie typu vozidla podľa článku 3 ods. 4 smernice 70/156/EHS, vzhľadom na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách v prípade čelného nárazu, predkladá výrobca.

1.2 Vzor informačného dokumentu je uvedený v doplnku 1.

1.3 Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, sa musí dodať technickej službe zodpovednej za vykonávanie testov typového schválenie.

1.4 Výrobca je oprávnený predložiť akékoľvek údaje a výsledky testov ako dôkaz o tom, že môže byť s dostatočným stupňom spoľahlivosti, dosiahnutá zhoda s požiadavkami.

2. ES TYPOVÉ SCHVÁLENIE

2.1 Ak typ vozidla spĺňa príslušné požiadavky, udelí sa mu ES typové schválenie podľa článku 4 ods. 3, a prípadne článku 4 ods. 4 smernice 70/156/EHS.

2.2 Vzor osvedčenia o ES typovom schválení je uvedený v doplnku 2.

2.3 Každému schválenému typu vozidla sa pridelí typové schvaľovacie číslo v súlade s prílohou VII k smernici 70/156/EHS. Ten istý členský štát nesmie prideliť rovnaké číslo inému typu vozidla.

2.4 V prípade pochybností sa v záujme overenia zhody vozidla s požiadavkami tejto smernice musia brať do úvahy akékoľvek údaje alebo výsledky testov predložené výrobcom, ktoré sa môžu použiť pri stanovení platnosti typovo schvaľovacieho testu vykonávaného typovo schvaľovacím orgánom.

3. MODIFIKÁCIA TYPU A ZMENY A DOPLNKY TYPOVÝCH SCHVÁLENÍ

3.1 V prípade modifikácie typu vozidla schváleného podľa tejto smernice, platia ustanovenia článku 5 smernice 70/156/EHS.

3.2 Akékoľvek modifikácie vozidla ovplyvňujúce celkový tvar konštrukcie vozidla, a/alebo akékoľvek zmeny hmotnosti väčšie než 8%, ktoré by podľa posudku orgánu, mohli mať značný vplyv na výsledky testov, si vyžadujú opakovanie testu opísaného v doplnku 1 prílohy II.

3.3 Ak sa modifikácie týkajú len vnútorného vybavenia, ak sa hmotnosť nelíši o viac než 8% a ak počet predných sedadiel pôvodne montovaných do vozidiel ostáva rovnaký, je potrebné vykonať nasledovné:

3.3.1 zjednodušený test uvedený v doplnku 4 k prílohe II, a/alebo

3.3.2 parciálny test stanovený technickou službou na základe vykonaných modifikácií.

4. ZHODA VÝROBY

4.1 Na zabezpečenie zhody výroby sa musia prijať opatrenia v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 10 smernice 70/156/EHS.

Doplnok 1

Informačný dokument


Doplnok 2

VZOR

OSVEDČENIE O TYPOVOM SCHVÁLENÍ


PRÍLOHA II

TECHNICKÉ POŽIADAVKY


1. ROZSAH PLATNOSTI

Táto smernica platí pre motorové vozidlá kategórie M1 s celkovou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 2, 5 tony, s výnimkou viacstupňovo budovaných vozidiel vyrábaných v množstve, nepresahujúcom hodnoty stanovené pre malé série; ťažké vozidlá a viacstupňovo budované vozidlá môžu byť schválené na žiadosť výrobcu.

2. DEFINÍCIE

Pre účely tejto smernice:

2.1 "ochranný systém" znamená vybavenie alebo zariadenie interiéru, ktoré je určené na zadržanie cestujúcich a ktoré prispieva k zabezpečeniu zhody s požiadavkami uvedenými v bode 3,

2.2 "typ ochranného systému" znamená kategóriu ochranných zariadení, ktoré sa nelíšia v takých podstatných aspektoch ako je:

 • ich technológia,
 • ich geometria, alebo
 • ich materiály;


2.3 "šírka vozidla" znamená vzdialenosť medzi dvoma rovinami rovnobežnými s pozdĺžnou strednou rovinou a dotýkajúcimi sa vozidla na oboch stranách uvedenej roviny, mimo spätných zrkadiel, bočných obrysových svetiel, indikátorov tlaku pneumatík, smerových svetiel, obrysových svetiel, pružných blatníkov a zaťaženej časti steny pneumatiky bezprostredne nad bodom styku s vozovkou;

2.4 "prekrývanie" znamená prednú časť šírky vozidla vyjadrenú v percentách, ktorá sa prekrýva s čelom bariéry, proti ktorej je vozidlo postavené;

2.5 "deformovateľná bariéra" znamená deformovateľnú časť namontovanú na pevný blok;

2.6 "typ vozidla" znamená kategóriu motorových vozidiel, ktoré sa nelíšia v takých podstatných aspektoch ako je:

2.6.1 dĺžka a šírka vozidla, pokiaľ majú negatívny vplyv na výsledky nárazového testu predpísaného v tejto smernici;

2.6.2 konštrukcia, rozmery, obloženie a materiály časti vozidla nachádzajúcej sa vpredu priečnej roviny prechádzajúcej bodom "R" sedadla vodiča, pokiaľ majú negatívny vplyv na výsledky nárazového testu predpísaného v tejto smernici;

2.6.3 obloženie a vnútorné rozmery priestoru pre cestujúcich a typ ochranných systémov, pokiaľ majú negatívny vplyv na výsledky nárazového testu predpísaného v tejto smernici;

2.6.4 umiestnenie (vpredu, vzadu alebo v strede) a orientácia (priečna alebo pozdĺžna) motora;

2.6.5 hmotnosť nenaloženého vozidla, pokiaľ má negatívny vplyv na výsledky nárazového testu predpísaného v tejto smernici;

2.6.6 nepovinné zariadenia alebo vybavenie interiéru dodané výrobcom, pokiaľ má negatívny vplyv na výsledky nárazového testu predpísaného v tejto smernici;

2.7 "priestor pre cestujúcich" znamená priestor pre cestujúceho, ohraničený strechou, podlahou, bočnými stenami, dverami, vonkajším zasklením a prednou priečkou a rovinou zadnej priečky priestoru, alebo rovinou operadla zadného sedadla;

2.8 "bod R" znamená referenčný bod definovaný výrobcom pre každé sedadlo, vo vzťahu ku konštrukcii vozidla;

2.9. "bod H" znamená referenčný bod stanovený pre každé sedadlo technickou službou zodpovednou za schválenie;

2.10 "pohotovostná hmotnosť" znamená hmotnosť vozidla v pohotovostnom stave bez vodiča, cestujúcich alebo nákladu, ale s plnou palivovou nádržou, chladiacou zmesou, mazaním, nástrojmi a náhradným kolesom (ak ich výrobca dodáva ako štandardné vybavenie);

2.11 "airbag" znamená zariadenie montované ako doplnok k bezpečnostným pásom a zadržiavacím systémom v motorových vozidlách, t.z. systému, ktoré v prípade prudkého nárazu vozidla, automaticky rozmiestni pružnú konštrukciu pomocou kompresie plynu nachádzajúceho sa v nej, určenú na obmedzenie gravitačnej sily styku jednej alebo viacerých častí tela cestujúceho vozidla s interiérom priestoru pre cestujúcich.

3. POŽIADAVKY

3.1 Všeobecné špecifikácie platné pre všetky testy

3.1.1 Bod "H" pre každé sedadlo sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v prílohe II k smernici 77/649/EHS.

3.2 Špecifikácie

3.2.1 Kritérium sily, zaznamenané v súlade s doplnkom 5 na figurínach na predných vonkajších sedadlách, musí spĺňať nasledovné podmienky:

3.2.1.1 kritérium sily pôsobiacej na hlavu (HPC) nesmie byť väčšie než 1000 a výsledné zrýchlenie hlavy nesmie presiahnuť 80 g po dobu väčšiu než 3 ms. Tento druhý údaj sa musí počítať kumulatívne, s vylúčením odrazu hlavy;

3.2.1.2 kritérium poranenia krku (NIC) nesmie presiahnuť hodnoty uvedené na obrázkoch 1 a 2(1);

3.2.1.3 ohybový moment krku okolo osi , nesmie presiahnuť 57 Nm pri natiahnutí(1);

3.2.1.4 kritérium kompresie hrudníka (ThCC) nesmie presiahnuť 50 mm(1);

3.2.1.5 kritérium viskozity (V*C) pre hrudník nesmie presiahnuť 1, 0 m/s;

3.2.1.6 kritérium sily pôsobiacej na stehennú kosť (FFC) nesmie presiahnuť kritérium stanovené zo vzťahu sila-čas, a uvedené na obrázku 3 tejto prílohy;

3.2.1.7 kritérium sily ohnutia holennej kosti (TCFC) nesmie presiahnuť 8 kN;

3.2.1.8 index holennej kosti (TI), meraný na vrchu a spodku holene, nesmie presiahnuť 1, 3 v oboch miestach;

3.2.1.9 pohyb kĺzajúcich sa kolenných kĺbov nesmie presiahnuť 15 mm.

3.2.2 Reziduálny posun volantu, meraný v strede náboja volantu, nesmie presiahnuť 80 mm vertikálne smerom hore a 100 mm horizontálne smerom dozadu.

3.2.3 Žiadne dvere nesmú byť počas testov otvorené.

3.2.4 Počas testu nesmie nastať zablokovanie zámkových systémov predných dverí.

3.2.5 Po náraze musí byť bez použitia nástrojov s výnimkou tých, ktoré sú potrebné na podopretie váhy figuríny možné:

3.2.5.1 otvoriť aspoň jedny dvere z dverí pripadajúcich na rad sedadiel, ak také sú, a kde také dvere nie sú, posunúť sedadlá alebo sklopiť ich operadlá tak, aby bolo možné evakuovať všetkých cestujúcich; toto je však možné použiť len u vozidiel s pevnou konštrukciou strechy;

3.2.5.2 uvoľniť figuríny z ich zadržiavacieho systému, ktorý ak je uzamknutý, musí byť schopný sa uvoľniť pôsobením maximálnej sily 60 N v strede ovládača uvoľnenia.

3.2.5.3 vytiahnuť figuríny z vozidla bez prispôsobenia sedadiel.

3.2.6 V prípade vozidiel poháňaných kvapalným palivom, nesmie počas alebo po náraze nastať väčšie unikanie kvapaliny z celého palivového systému. Ak po náraze nastane nepretržité unikanie z ktorejkoľvek časti palivového systému, rýchlosť unikania nesmie presiahnuť 5 x 10-4 kg/s; ak sa kvapalina z palivového systému mieša s kvapalinami z iných systémov a rôzne kvapaliny sa nedajú ľahko oddeliť alebo identifikovať, všetky zachytené kvapaliny sa berú do úvahy pri hodnotení nepretržitého unikania.

Obrázok 1

Kritérium namáhania krku ťahom


Obrázok 2

Kritérium namáhania krku strihom


Obrázok 3

Kritérium sily na stehennú kosť


Doplnok 1

POSTUP TESTU


1. INŠTALÁCIA A PRÍPRAVA VOZIDLA

1.1 Testovacie miesto

Plocha pre testy musí byť dostatočne veľká pre rozbehovú dráhu, bariéru a inštalovanie technického zariadenia potrebného pre test. Posledný úsek dráhy, minimálne 5 m pred bariérou, musí byť horizontálny, rovný a hladký.

1.2 Bariéra

Čelná stena bariéry sa skladá z deformovateľnej konštrukcie definovanej v doplnku 6 tejto prílohy. Čelná stena bariéry je kolmá k smeru dráhy testovaného vozidla, s toleranciou (1o. Bariéra je uchytená k telesu o hmotnosti minimálne 7 x 104 kg, čelná stena telesa je vertikálna s toleranciou ( 1o. Toto teleso je ukotvené na vozovke alebo umiestnené na vozovke s prípadným doplnkovým záchytným zariadením, ktoré obmedzuje jeho pohyb.

1.3 Orientácia bariéry

Orientácia bariéry je taká, aby bol prvý styk vozidla s bariérou na strane stĺpika volantu. Keď exituje voľba medzi testom s vozidlom s pravostranným alebo ľavostranným riadením, musí sa test vykonať s nepriaznivejšou voľbou podľa pokynov technickej služby zodpovednej za vykonanie testu

1.3.1 Nastavenie vozidla voči bariére

Vozidlo musí prekrývať čelnú stenu bariéry na 40% ( 20 mm.

1.4 Stav vozidla

1.4.1 Všeobecné špecifikácie

Testované vozidlo musí byť reprezentantom sériovej výroby, vrátane všetkého bežne montovaného vybavenia a musí byť v bežnom prevádzkovom stave. Niektoré komponenty sa môžu nahradiť tam kde je zrejmé, že táto náhrada nemá podstatný vplyv na výsledky namerané podľa bodu 6.

1.4.2 Hmotnosť vozidla

1.4.2.1 Hmotnosť testovaného vozidla musí zodpovedať pohotovostnej hmotnosti vozidla.

1.4.2.2 Palivová nádrž musí byť naplnená vodou o hmotnosti 90% hmotnosti plnej nádrže paliva, ktorú špecifikuje výrobca, s toleranciou (1%.

1.4.2.3 Všetky ostatné systémy (brzdy, chladenie, atď.) musia byť prázdne; hmotnosť kvapaliny sa musí kompenzovať.

1.4.2.4 Ak hmotnosť meracieho zariadenia vo vozidle presiahne povolenú hodnotu 25 kg, môže sa znížiť tak, aby to nemalo podstatnejší vplyv na výsledky namerané podľa bodu 6.

1.4.2.5 Hmotnosť meracieho zariadenia sa nesmie meniť v žiadnej z osí referenčného zaťaženia o viac než 5%, pričom každá zo zmien nesmie presiahnuť 20 kg.

1.4.2.6 Hmotnosť vozidla vyplývajúca z ustanovení bodu 1.4.2.1 musí byť uvedená v protokole o teste.

1.4.3 Úpravy priestoru pre cestujúcich

1.4.3.1 P o l o h a v o l a n t u

Volant, ak je nastaviteľný, sa musí umiestniť v normálnej polohe určenej výrobcom, alebo ak nie je určená, v strede medzi limitmi jeho rozsahu nastavenia. Na konci svojej posuvnej dráhy musí zostať volant voľný a priečky volantu sú v polohe, ktorá podľa výrobcu, zodpovedá jazde vozidla priamo vpred.

1.4.3.2 Z a s k l e n i e

Pohyblivé sklá vozidla musia byť v uzavrenej polohe. Pre účely merania a po dohode s výrobcom, môžu byť spustené za predpokladu, že poloha ovládacej kľuky zodpovedá uzavrenej polohe.

1.4.3.3 P á k a r a d e n i a p r e v o d o v ý c h s t u p ň o v

Páka radenia prevodových stupňov musí byť v polohe neutrálu.

1.4.3.4 P e d á l e

Pedále musia byť v normálnej nečinnej polohe. Ak sú nastaviteľné, musia byť nastavené v ich strednej polohe, pokiaľ výrobca nestanoví inú polohu.

1.4.3.5 D v e r e

Dvere musia byť uzavreté ale nie zamknuté.

1.4.3.6 O t v á r a c i a s t r e c h a

Ak je vozidlo vybavené otváracou alebo posuvnou strechou, táto musí byť vo svojej uzavrenej polohe. Pre účely merania a po dohode s výrobcom, môže byť otvorená.

1.4.3.7 S l n e č n á c l o n a

Slnečná clona musí byť sklopená vo svojej nefunkčnej polohe.

1.4.3.8 S p ä t n é z r k a d l o

Vnútorné spätné zrkadlo musí byť vo svojej normálnej polohe používania.

1.4.3.9 R u č n é o p e r a d l á

Ručné operadlá vpredu a vzadu, ak sú posuvné, musia byť vo spodnej polohe, pokiaľ tomu nebráni poloha figurín vo vozidle.

1.4.3.10 O p i e r k y h l a v y

Opierky hlavy nastaviteľné na výšku, musia byť vo svojej najhornejšej polohe.

1.4.3.11 S e d a d l á

1.4.3.11.1 Poloha predných sedadiel

Sedadlá nastaviteľné pozdĺžne musia byť umiestnené tak, že ich bod "H" (pozri bod. 3.1.1) je v strednej polohe dráhy, alebo k nej najbližšej blokovanej polohe, vo výške definovanej výrobcom (ak je nezávisle nastaviteľné na výšku).

V prípade lavicového sedadla, je vzťažným bodom bod "H" sedadla vodiča.

1.4.3.11.2 Poloha operadiel predných sedadiel

Ak sú nastaviteľné, musia byť operadlá sedadiel nastavené tak, že výsledný sklon trupu figuríny sa čo možno najviac približuje hodnote odporučenej výrobcom pre bežné používanie, alebo ak takéto odporučenie nie je, je sklon 25o smerom dozadu od vertikály.

1.4.3.11.3 Zadné sedadlá

Ak sú nastaviteľné, musia byť zadné sedadlá alebo lavicové sedadlá umiestnené v najzadnejšej polohe.

2. FIGURÍNY

2.1 Predné sedadlá

2.1.1 Figurína zodpovedajúca špecifikáciám pre Hybrid III(8), vybavená členkom v uhle 45o a spĺňajúca špecifikácie pre jej nastavenie, sa namontuje na každé z vonkajších predných sedadiel v súlade s podmienkami stanovenými v doplnku 3. Figurína je vybavená meracími systémami, zodpovedajúcimi špecifikáciám uvedeným v doplnku 5, ktoré zaznamenávajú údaje potrebné na stanovenie kritéria sily. Členok figuríny sa musí certifikovať v súlade s postupmi uvedenými v doplnku 7 k prílohe II.

2.1.2 Automobil sa bude testovať so zadržiavacími systémami dodanými výrobcom.

3. POHON A SMER VOZIDLA

3.1 Vozidlo musí byť poháňané buď svojím vlastným motorom, alebo akýmkoľvek iným hnacím zariadením

3.2 V okamihu nárazu, nesmie byť vozidlo naďalej vystavené pôsobeniu akéhokoľvek iného riadiaceho alebo hnacieho zariadenia.

3.3 Smer vozidla musí byť taký, aby spĺňal požiadavky bodov 1.2 a 1.3.1.

4. TESTOVACIA RÝCHLOSŤ

Rýchlosť vozidla v okamihu nárazu musí byť 56 -0 + 1 km/h. Ak bol však test vykonaný pri vyššej rýchlosti a vozidlo spĺňa požiadavky, test sa považuje za splnený.

5. MERANIA VYKONANÉ S FIGURÍNOU NA PREDNÝCH SEDADLÁCH

5.1 Všetky merania potrebné na overenie kritéria sily sa musia robiť s údajovými kanálmi, zodpovedajúcimi špecifikáciám uvedeným v doplnku 5.

5.2 Rozdielne parametre sa zaznamenajú nezávislými údajovými kanálmi nasledovnej CFC (Kmitočtová trieda kanálu):

5.2.1 Merania v hlave figuríny

Zrýchlenie (a) vztiahnuté k ťažisku sa vypočíta z trojosových komponentov zrýchlenia nameraných s CFC 1000.

5.2.2 Merania v krku figuríny

5.2.2.1 Axiálna ťažná sila a strižná sila po celej dĺžke v mieste styku krku
a hlavy sa meria s CFC 1000.

5.2.2.2 Ohybový moment okolo laterálnej osi v mieste styku krku a hlavy sa meria s CFC 600.

5.2.3 Merania v hrudníku figuríny

Prehnutie hrude medzi hrudnou kosťou a chrbticou s CFC 180.

5.2.4 Merania v stehennej a holennej časti figuríny

5.2.4.1 Axiálna kompresná sila a ohybový moment sa merajú s CFC 600.

5.2.4.2 Posun holennej kosti vzhľadom na stehennú kosť sa meria v kolennom kĺbe s CFC 180.

6. MERANIA VYKONANÉ NA VOZIDLE

6.1 Aby mohol byť vykonaný zjednodušený test uvedený v doplnku 4, musí sa určiť deceleračná krivka konštrukcie, na základe hodnoty pozdĺžnych akcelerometrov pri základni stĺpika "B" na nárazovej strane vozidla s CFC 180, pomocou údajových kanálov zodpovedajúcich požiadavkám stanoveným v doplnku 5.

6.2 Rýchlostná krivka, ktorá sa použije v postupe testu popísanom v doplnku 4, sa musí získať z pozdĺžnych akcelerometrov pri základni stĺpika "B" na nárazovej strane.

Doplnok 2

STANOVENIE KRITÉRIÍ SILY


Doplnok 3

USPORIADANIE A INŠTALOVANIE FIGURÍNY A NASTAVENIE ZADRŽIAVACÍCH SYSTÉMOV


1. USPORIADANIE FIGURÍN

1.1 Samostatné sedadlá

Rovina symetrie figuríny sa musí zhodovať s vertikálnou strednou rovinou sedadla.

1.2 Predné lavicové sedadlo

1.2.1 Vodič

Rovina symetrie figuríny musí ležať vo vertikálnej rovine prechádzajúcej cez stred volantu a rovnobežnej s pozdĺžnou strednou rovinou vozidla. Ak je poloha sedenia určená tvarom lavice, také sedadlo sa musí považovať za samostatné sedadlo.

1.2.2 Krajný cestujúci

Rovina symetrie figuríny cestujúceho musí byť symetrická s rovinou figuríny vodiča vo vzťahu k pozdĺžnej strednej rovine vozidla. Ak je poloha sedenia určená tvarom lavice, také sedadlo sa musí považovať za samostatné sedadlo.

1.3 Lavicové sedadlo pre cestujúcich vpredu (okrem vodiča)

Roviny symetrie figuríny sa musia zhodovať so strednými rovinami polôh sedenia definovanými výrobcom.

2. INŠTALOVANIE FIGURÍN

2.1 Hlava

Priečna prístrojová doska hlavy musí byť horizontálna s toleranciou 2, 5(. Aby sa vyrovnala hlava testovacej figuríny vo vozidlách so zvislými sedadlami bez nastaviteľných operadiel, musí sa postupovať nasledovne. Najprv sa nastaví poloha bodu "H" v rámci limitov stanovených v bode 2.4.3.1 tohto doplnku, aby sa vyrovnala priečna prístrojová doska hlavy testovacej figuríny. Ak nie je ešte priečna prístrojová doska hlavy vyrovnaná, potom sa nastaví uhol panvy testovacej figuríny v rámci limitov stanovených v bode 2.4.3.2 tohto doplnku. Ak nie je ešte priečna prístrojová doska hlavy ani potom vyrovnaná, nastaví sa krčná konzola testovacej figuríny na minimálnu hodnotu potrebnú na zabezpečenie horizontálnej polohy priečnej prístrojovej dosky hlavy s toleranciou 2, 5(.

2.2 Ramená

2.2.1 Horná časť ramien testovacej figuríny predstavujúcej vodiča, musí byť voči trupu nastavená tak, aby ich osi boli čo možno najbližšie k vertikálnej rovine.

2.2.2 Horná časť ramien testovacej figuríny predstavujúcej cestujúceho sa musí dotýkať operadla sedadla a bokov trupu.

2.3 Ruky

2.3.1 Dlane testovacej figuríny predstavujúcej vodiča sa musia dotýkať vonkajšej časti venca volantu v jeho horizontálnej osi. Palce musia byť položené na venci volantu a musia byť ľahko páskou uchytené na venci volantu tak, že keď je ruka testovacej figuríny tlačená smerom hore silou minimálne 9 N a maximálne 22 N, uvoľní sa páska uchytávajúca ruku na venci volantu.

2.3.2 Dlane testovacej figuríny predstavujúcej cestujúceho sa musia dotýkať vonkajšej strany stehien. Malíček sa musí dotýkať čalúnenia sedadla.

2.4 Trup

2.4.1 Vo vozidlách vybavených lavicovými sedadlami, musí sa horná časť trupu testovacích figurín predstavujúcich vodiča a cestujúceho, dotýkať operadla sedadla. Stredná sagitálna rovina figuríny predstavujúcej vodiča, musí byť vertikálna a rovnobežná s pozdĺžnou osou vozidla, a musí prechádzať stredom venca volantu. Stredná sagitálna rovina figuríny predstavujúcej cestujúceho, musí byť vertikálna a rovnobežná s pozdĺžnou osou vozidla, a musí byť od pozdĺžnej osi vozidla rovnako vzdialená ako stredná sagitálna rovina figuríny predstavujúcej vodiča.

2.4.2 Vo vozidlách vybavených jednotlivými sedadlami, musí sa horná časť trupu testovacích figurín predstavujúcich vodiča a cestujúceho, dotýkať operadla sedadla. Stredná sagitálna rovina figuríny predstavujúcej vodiča a cestujúceho musí byť vertikálna a musí sa zhodovať s pozdĺžnou osou jednotlivého sedadla.

2.4.3 Dolná časť trupu

2.4.3.1 B o d "H"

Bod "H" testovacích figurín predstavujúcich vodiča a cestujúceho sa musí zhodovať v rozmedzí 13 mm u vertikálnych rozmerov a 13 mm u horizontálnych rozmerov, s bodom nachádzajúcim sa 6 mm pod polohou bodu "H" mechanizmu s tým, že dĺžky segmentov stehna a holene používaných na výpočet bodu "H", sa musia nastaviť na 414 a 401 mm, namiesto 432 resp. 417 mm.

2.4.3.2 U h o l p a n v y

S použitím meradiel(9) uhlu panvy vložených do meracieho otvoru bodu "H" figuríny, uhol nameraný od horizontály na 76, 2 mm plochom povrchu meradla, musí byť 22, 5( ( 2, 5(.

2.5 Nohy

2.5.1 Horné časti nôh testovacej figuríny predstavujúcej vodiča a cestujúceho musia spočívať na čalúnení sedadla takou plochou, akú umožňuje umiestnenie nohy. Počiatočná vzdialenosť medzi vonkajšími plochami ramien kolennej vidlice musí byť 270 mm ( 10 mm.

2.5.2 V rozumnom rozsahu musí byť ľavá noha figuríny predstavujúcej vodiča a obe nohy figuríny predstavujúcej cestujúceho vo vertikálnych pozdĺžnych rovinách. V rozumnom rozsahu musí byť pravá noha figuríny predstavujúcej vodiča vo vertikálnej pozdĺžnej rovine. V súlade s bodom 2.6 je prípustné konečné nastavenie umiestnenia chodidiel, pre rôzne konfigurácie priestoru pre cestujúcich.

2.6 Chodidlá

2.6.1 Pravé chodidlo testovacej figuríny predstavujúcej vodiča, musí spočívať na nestlačenom akcelerátore, pričom je päta na najzadnejšom mieste povrchu podlahy v rovine pedálu. Ak chodidlo nemôže byť umiestnené na akceleračnom pedále, musí sa umiestniť kolmo k holennej kosti a čo možno najviac dopredu v smere osi pedála, pričom je päta na najzadnejšom mieste povrchu podlahy. Päta ľavého chodidla musí byť umiestnená čo možno najviac vpredu a musí spočívať na podlahe. Ľavé chodidlo musí byť umiestnené čo možno najrovnejšie na doske pre nožné ovládače. Pozdĺžna os ľavého chodidla musí byť umiestnená čo možno najviac rovnobežne s pozdĺžnou osou vozidla.

2.6.2 Päty oboch chodidiel testovacej figuríny predstavujúcej cestujúceho musia byť umiestnené čo možno najviac vpredu a musia spočívať na podlahe. Obe chodidlá musia byť umiestnené čo možno najrovnejšie na doske pre nožné ovládače. Pozdĺžna os chodidiel musí byť umiestnená čo možno najviac rovnobežne s pozdĺžnou osou vozidla.

2.7 Inštalované meracie prístroje nesmú v žiadnom prípade ovplyvňovať pohyb figuríny počas nárazu.

2.8 Teplota figurín a systému meracích prístrojov sa musí ustáliť pred testom a musí sa udržiavať pokiaľ možno v rozsahu medzi 19 oC a 22 oC.

2.9 Odev figuríny

2.9.1 Figuríny vybavené prístrojmi sa oblečú do tvarovo prispôsobeného bavlneného naťahovacieho prádla s krátkymi rukávmi a nohavicami siahajúcimi do pol lýtok, špecifikovaného v FMVSS 208, výkresy 78051-292 a 293 alebo ich ekvivalentu.

2.9.2 Obuv veľkosti 11EE, špecifikovaná v FMVSS 208, výkresy 78051-294 (ľavá) a 78051-295 (pravá) alebo ich ekvivalent, sa na obuje na každé chodidlo testovacích figurín.

3. NASTAVENIE ZADRŽIAVACEHO SYSTÉMU

S testovacou figurínou v jej určenej polohe sedenia, ako je špecifikované príslušnými požiadavkami bodov 2.1 až 2.6, umiestni sa pás okolo testovacej figuríny a zapne sa v západke. Odstránia sa všetky uvoľnenia brušného pásu. Potiahne sa horná časť trupu pričom sa odvíja popruh z navíjača a znovu sa navinie; táto činnosť sa opakuje štyrikrát. Na brušný pás sa použije sa ťahové zaťaženie od 9 do 18 N. Ak je pásový systém vybavený napínacím a uvoľňovacím zariadením, ramenný pás na hornej časti trupu sa maximálne uvoľní tak, ako to odporúča výrobca pre normálne požitie vozidla v príručke majiteľa. Ak pásový systém nie je vybavený napínacím a uvoľňovacím zariadením, nadbytočná časť popruhu v ramennom páse sa navinie navíjacou silou navíjača.

Doplnok 4

POSTUP TESTU S VOZÍKOM


1. INŠTALÁCIA A POSTUP TESTU

1.1 Vozík

Vozík musí byť konštruovaný tak, aby nevykazoval žiadnu trvalú deformáciu po teste. Musí byť vedený tak, aby počas nárazovej fázy nepresiahla odchýlka 5o vo vertikálnej rovine a 2o v horizontálnej rovine.

1.2 Stav konštrukcie

1.2.1 Všeobecne

Testovaná konštrukcia musí reprezentovať sériovú výrobu príslušného vozidla. Niektoré komponenty sa môžu nahradiť alebo odstrániť tam, kde takáto náhrada alebo odstránenie nemá zjavný vplyv na výsledky testu.

1.2.2 Nastavenie

Nastavenie musí zodpovedať nastaveniu uvedenému v bode 1.4.3 doplnku k tejto Prílohe, berúc do úvahy bod 1.2.1 vyššie.

1.3 Pripevnenie konštrukcie

1.3.1 Konštrukcia sa musí pevne pripevniť na vozík tak, aby počas testu nenastal žiadny posun.

1.3.2 Metóda použitá na upútanie konštrukcie k vozíku nesmie mať vplyv na
pevnosť kotvových úchytiek sedadiel alebo zadržiavacích systémov a nesmie spôsobiť akékoľvek abnormálne deformácie konštrukcie.

1.3.3 Odporučené pripevňovacie zariadenie je také, pri ktorom konštrukcia spočíva na podperách umiestnených približne v osiach kolies alebo, ak je to možné, je konštrukcia s vozíkom spojená závesným systémom.

1.3.4 Uhol medzi pozdĺžnou osou vozidla a smerom pohybu vozíka musí byť 0( ( 2(.

1.4 Figuríny

Figuríny a ich umiestnenie musí spĺňať špecifikácie uvedené v bode 2 doplnku 3.

1.5 Meracie prístroje

1.5.1 Spomalenie konštrukcie

Poloha snímačov merajúcich spomalenie konštrukcie počas nárazu, musí byť rovnobežná s pozdĺžnou osou vozíka podľa špecifikácií Doplnku 5 (CFC 180).

1.5.2 Merania vykonané na figurínach

Všetky merania potrebné na kontrolu určených kritérií sú stanovené v bode 5 prílohy I.

1.6 Deceleračná krivka konštrukcie

Deceleračná krivka konštrukcie počas fázy nárazu má byť taká, aby sa krivka znázorňujúca "zmenu rýchlosti v závislosti na čase" získaná integráciou, v žiadnom bode nelíšila o viac než ( 1 m/s, od referenčnej krivky príslušného vozidla, znázorňujúcej "zmenu rýchlosti v závislosti na čase", ako je definované na obrázku 1 tohto doplnku. Posun vzhľadom na časovú os referenčnej krivky sa môže použiť na získanie štruktúry rýchlosti vo vnútri koridoru.

1.7 Referenčná krivka delta V = f(t) príslušného vozidla

Táto referenčná krivka sa získa integráciou deceleračnej krivky príslušného vozidla pri teste čelného nárazu proti bariére, ako je uvedené v bode 6 doplnku 1 k tejto prílohe.

1.8. Ekvivalentná metóda

Test sa môže vykonať niektorou inou metódou než je spomaľovanie vozíka za predpokladu, že taká metóda spĺňa požiadavky týkajúce sa rozsahu zmeny rýchlosti popísanej v bode 1.6

Obrázok 1

Ekvivalentná krivka - tolerančné pásmo krivky V = f(t)


Doplnok 5

TECHNIKA MERANIA PRI TESTOCH: PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE


1. DEFINÍCIE

1.1 Údajový kanál

Údajový kanál obsahuje celé prístrojové vybavenie od snímača (alebo viacnásobných snímačov, ktorých výstupy sú zlúčené niektorým špecifikovaným spôsobom), až po akékoľvek analytické postupy, ktoré môžu meniť kmitočtový obsah alebo amplitúdová obsah údajov.

1.2. Snímač

Prvé zariadenie v údajovom kanáli na zmenu fyzickej veličiny na merateľnú druhotnú veličinu (ako je elektrické napätie), ktorú môže spracovávať zvyšná časť kanálu.

1.3 Amplitúdová trieda kanálu: CAC

Označenie údajového kanála, ktoré znamená, že kanál spĺňa určité amplitúdové charakteristiky špecifikované v doplnku. Číslo CAC je numericky rovné hornému limitu meracieho rozsahu.

1.4. Charakteristické kmitočty FH, FL, FN

Tieto frekvencie sú definované na obrázku 1

1.5. Kmitočtová trieda kanálu: CFC

Kmitočtová trieda kanálu je určená číslom, ktoré vyjadruje, že odozva kmitočtu kanálu leží v rámci limitov špecifikovaných na obrázku 1. Toto číslo a hodnota kmitočtu FH v Hz sa numericky rovnajú.

1.6. Koeficient citlivosti

Strmosť priamky reprezentujúcej najväčšie prispôsobenie sa kalibračným hodnotám, stanoveným metódou najmenších štvorcov v rámci amplitúdovej triedy kanálu.

1.7. Kalibračný faktor údajového kanálu

Stredná hodnota koeficientov citlivosti vyčíslená pre kmitočty, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené na logaritmickej stupnici medzi FL a 0, 4 FH.

1.8. Chyba lineárnosti

Pomer maximálneho rozdielu, vyjadrený v percentách, medzi kalibračnými hodnotami a zodpovedajúcimi hodnotami odčítanými z priamky definovanej v bode 1.6 pri hornom limite amplitúdovej triedy kanálu.

1.9. Citlivosť prechodu

Pomer výstupného signálu k vstupnému signálu, keď sa snímač budí kolmo k meracej osi. Je vyjadrená ako percento citlivosti pozdĺž meracej osi.

1.10. Fázové časové oneskorenie

Fázové časové oneskorenie údajového kanálu sa rovná fázovému oneskoreniu (v radiánoch) sínusového signálu, delenému uhlovým kmitočtom toho signálu (v radiánoch/s).

1.11. Prostredie

V danom momente súhrn všetkých vonkajších podmienok a vplyvov, ktorým je vystavený údajový kanál.

2. POŽIADAVKY NA VÝKON

2.1. Chyba lineárnosti

Absolútna hodnota chyby lineárnosti údajového kanálu pri akejkoľvek frekvencii v CFC, sa musí rovnať alebo musí byť menšia než 2, 5% hodnoty CAC v celom meracom rozsahu.

2.2. Amplitúda vo vzťahu ku kmitočtu

Kmitočtová odozva údajového kanálu musí ležať v rámci limitujúcich kriviek uvedených na Obrázku 1. Nula čiary dB je stanovená kalibračným faktorom.

2.3. Fázové časové oneskorenie

Musí byť stanovené fázové časové oneskorenie medzi vstupným a výstupným signálom údajového kanálu, a nesmie sa meniť o viac než 0, 1 FH medzi 0, 03 FH a FH.

2.4. Časová základňa

2.4.1. Musí sa zaznamenať časová základňa a musí byť aspoň 10 ms s presnosťou 1%.

2.4.2. Relatívne časové oneskorenie

Relatívne časové oneskorenie medzi signálom dvoch alebo viacerých údajových kanálov, bez ohľadu na ich kmitočtovú triedu, nesmie presiahnuť 1 ms s vylúčením oneskorenia spôsobeného fázovým posuvom.

Dva alebo viaceré kanále, ktorých signály sú zlúčené, musia mať rovnakú kmitočtovú triedu a nesmú mať relatívne časové oneskorenie väčšie než 0, 1 FHs.

Táto požiadavka platí pre analógové signály ako aj pre synchronizované impulzy a digitálne signály.

2.5. Prechodová citlivosť snímača

Prechodová citlivosť snímača musí byť menšia než 5 % v každom smere.

2.6. Kalibrácia

2.6.1. Všeobecne

Údajový kanál by sa mal kalibrovať aspoň raz za rok podľa referenčného vybavenia na základe známych noriem. Použitá metóda porovnávania s referenčným vybavením nesmie spôsobiť chybu väčšiu než 1 % CAC. Použitie referenčného vybavenia je limitované kmitočtovým rozsahom, na ktorý bolo kalibrované. Subsystémy údajového kanála sa môžu vyhodnocovať jednotlivo a výsledky môžu byť premietnuté v presnosti celkového údajového kanála. Toto sa môže napríklad vykonať elektrickým signálom známej amplitúdy, simulujúcim výstupný signál snímača, ktorý umožňuje vykonanie kontroly koeficientu zosilnenia údajového kanálu, bez snímača.

2.6.2. Presnosť referenčného vybavenia pre kalibráciu

Presnosť referenčného vybavenia pre kalibráciu musí certifikovať alebo potvrdiť oficiálny metrologický orgán.

2.6.2.1 S t a t i c k á k a l i b r á c i a

2.6.2.1.1 Zrýchlenia

Odchýlky musia byť menšie než ( 1, 5% CAC.

2.6.2.1.2 Sily

Odchýlky musia byť menšie než ( 1% CAC.

2.6.2.1.3 Posuvy

Odchýlky musia byť menšie než ( 1% CAC.

2.6.2.2 D y m a n i c k á k a l i b r á c i a

2.6.2.2.1 Zrýchlenia

Odchýlka v referenčných zrýchleniach vyjadrená ako percento CAC, musí byť menšia než ( 1, 5% CAC do 400 Hz, ( 2% CAC medzi 400 Hz a 900 Hz a ( 2, 5% CAC nad 900 Hz.

2.6.2.3 Č a s

Relatívna odchýlka v referenčnom čase musí byť menšia než 10-5.

2.6.3 Koeficient citlivosti a odchýlka lineárnosti

Koeficient citlivosti a odchýlka lineárnosti sa musia stanoviť na základe merania výstupného signálu údajového kanála, vo vzťahu k známemu vstupnému signálu pre rôzne hodnoty tohto signálu. Kalibrovanie informačného kanála musí pokrývať celý rozsah amplitúdovej triedy.

Pre dvojsmerné kanále sa musia použiť kladné aj záporné hodnoty.

Ak kalibračné zariadenie nemôže vyprodukovať požadovaný vstupný signál kvôli nadmerne vysokým kvantitatívnym meraným hodnotám, kalibrovanie sa musí vykonať v rámci limitov kalibračných noriem a tieto limity sa musia zaznamenať v testovom protokole.

Úplný údajový kanál sa musí kalibrovať pri kmitočte alebo pri škále kmitočtov s charakteristickými hodnotami medzi FL a 0, 4 FH.

2.6.4 Kalibrovanie kmitočtovej odozvy

Fázové a amplitúdové krivky odozvy v závislosti na kmitočte sa stanovia na základe merania fázy a amplitúdy výstupných signálov údajového kanála, vo vzťahu k známemu vstupnému signálu pre rôzne hodnoty tohto signálu meniace sa od FL do 10 násobku CFC alebo 3000 Hz podľa toho, ktorá hodnota je nižšia.

2.7 Vplyvy prostredia

Na identifikáciu vplyvov prostredia (ako sú elektrické alebo magnetické toky, prenosové charakteristiky kábla, atď.) by sa mala vykonávať pravidelná kontrola. Toto sa môže napríklad robiť tak, že sa zaznamenajú výstupy náhradných kanálov, vybavených snímačmi figuríny. Ak sa získajú výrazné výstupné signály, je potrebné vykonať korekciu napríklad výmenou káblov.

2.8 Výber a určenie údajového kanálu

CAC a CFC definujú údajový kanál.

CAC musí byť 1., 2. alebo 5. mocninou čísla desať.

3. MONTÁŽ SNÍMAČOV

Snímače musia byť uchytené pevne tak, aby ich záznamy boli čo možno najmenej ovplyvniteľné vibráciami. Akákoľvek montáž, ktorá má najnižšiu kmitočtovú odozvu rovnajúcu sa aspoň 5 násobku kmitočtu FH uvažovaného údajového kanála, sa bude považovať za platnú. Najmä akceleračné snímače by sa mali montovať tak, že počiatočný uhol skutočnej osi merania a zodpovedajúcej osi referenčného osového systému nie je väčší než 5o, pokiaľ sa nevykoná analytické alebo experimentálne hodnotenie vplyvu montáže na zberané údaje. Keď sa majú merať viacosové zrýchlenia v bode, každá os snímača by mala prechádzať vo vzdialenosti do 10 mm od tohto bodu, a ťažisko seizmickej hmotnosti každého akcelerometra, by malo ležať do 30 mm od tohto bodu.

4. ZAZNAMENÁVANIE

4.1 Analógový magnetický registračný prístroj

Rýchlosť pásky by mala byť stabilná a mala by sa líšiť maximálne 0, 5% od použitej rýchlosti pásky. Pomer užitočného signálu k šumu nemá byť menší než 42 dB pri maximálnej rýchlosti pásky. Celkové harmonické skreslenie má byť menšie než 3% a chyba lineárnosti má byť menšia než 1% meracieho rozsahu.

4.2 Digitálny magnetický registračný prístroj

Rýchlosť pásky by mala byť stabilná a mala by sa líšiť maximálne 10% od použitej rýchlosti pásky.

4.3 Registračný prístroj s papierovou páskou

V prípade priameho zapisovania údajov by rýchlosť papiera mala byť aspoň jeden a pol násobkom čísla vyjadrujúceho FH v Hz. V ostatných prípadoch by rýchlosť papiera mala byť taká, aby sa dosiahol ekvivalentný výsledok.

5. SPRACOVANIE ÚDAJOV

5.1 Filtrovanie

Filtrovanie zodpovedajúce kmitočtom údajového kanálu sa môže vykonať buď počas zaznamenávania alebo spracovávanie údajov. Pred záznamom by sa však malo vykonať analogické filtrovanie pri vyššej úrovni než CFC, aby sa využilo aspoň 50% dynamického rozsahu registračného prístroja a aby sa znížilo riziko vysokých kmitočtov zasycujúcich registračný prístroj alebo spôsobujúcich iné chyby v digitalizačnom procese.

5.2 Digitalizácia

5.2.1 Vzorkovací kmitočet by mal byť rovný aspoň 8 FH. V prípade analógového registračného prístroja, keď sú záznamové a odčítavacie rýchlosti rôzne, sa vzorkovací kmitočet delí pomerom rýchlostí.

5.2.2 Amplitúdová rozlíšiteľnosť

Veľkosť digitálnych slov by mala byť aspoň 7 bitov a paritný bit.

6. PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV

Výsledky by sa mali prezentovať na papieri rozmeru A4 (210 x 297). Výsledky prezentované ako diagramy by mali mať stupnicu osí v takých meracích jednotkách, ktoré by zodpovedali násobku zvolenej jednotky (napr. 1, 2, 5, 10, 20 mm). Mali by sa použiť jednotky SI s výnimkou rýchlosti vozidiel, kde sa môže použiť km/h a zrýchlenia kde sa, vzhľadom k nárazu, môže použiť g, pričom g = 9, 81 m/s2.

Obrázok 1

Krivka kmitočtovej odozvy


Doplnok 6

URČENIE DEFORMOVATEĽNEJ BARIÉRY


Doplnok 7

CERTIFIKAČNÝ POSTUP PRE DOLNÚ ČASŤ NOHY A CHODIDLO FIGURÍNY


1. TEST NÁRAZOM NA HOLEŇ

1.1 Cieľom tohto testu je meranie reakcie pokožky holene Hybridu III na správne určené nárazy kyvadla s tvrdou čelnou plochou.

1.2 Použije sa ľavá a pravá zostava nôh Hybridu III od závesu kolenných kĺbov smerom nadol. Každá sa pevne uchytí na upínacom prípravku.

1.3 Postup testu

1.3.1 Každá zostava nohy sa má pred testom udržiavať (namočená) 4 hodiny pri teplote 22 ( 3 oC a relatívnej vlhkosti 40 ( 30%. Doba namáčania nezahŕňa čas potrebný na dosiahnutie stabilných podmienok.

1.3.2 Akcelerometer nárazovej hlavice sa vyrovná tak, aby jeho osi citlivosti boli rovnobežné s pozdĺžnou osou nárazovej hlavice.

1.3.3 Pred testom sa nárazová plocha pokožky očistí izopropylalkoholom alebo ekvivalentným prípravkom a súčasne sa očistí čelo nárazovej hlavice.

1.3.4 Namontuje sa zostava nohy na upínací prípravok v závese kolenného kĺbu ako je znázornené na obrázku 1. Upínací prípravok sa pevne zabezpečí tak, aby zabránil posuvu počas testu. Testovací upínací prípravok je konštruovaný tak, aby počas testu nenastal žiadny styk s ktoroukoľvek časťou zostavy nohy, inou než je časť v bode upnutia. Čiara medzi závesom kolenného kĺbu a stredom členkového kĺbu má byť vertikálna v rozmedzí ( 5o. Pred každým testom sa nastaví kolenný a členkový kĺb na rozsah 1, 5 ( 0, 5 g.

1.3.5 Tuhá nárazová hlavica má mať hmotnosť 5, 0 ( 0, 2 kg vrátane prístrojového vybavenia. Čelo nárazovej hlavice má mať polguľový tvar s hlavnou osou horizontálnou ( 1o a kolmou na smer nárazu. Polomer nárazovej plochy má byť 40 ( 2 mm a šírka nárazovej plochy aspoň 80 mm. Nárazová hlavica udrie na holeň v strede medzi závesom kolenného kĺbu a čapom členku pozdĺž osi holene. Nárazová hlavica udrie na holeň tak, aby horizontálna os nárazovej hlavice ležala v rozmedzí 5o od horizontály rovnobežnej so stehenným dynamometrickým simulátorom v čase nula. Nárazová hlavica sa vedie tak, aby sa vylúčil znateľnejší bočný, vertikálny alebo rotačný pohyb v čase nula.

1.3.6 Povoľuje sa doba aspoň 30-tich minút medzi následnými testami na tej istej nohe.

1.3.7 Systém získavania údajov vrátane snímačov, má byť zhodný so špecifikáciami pre CFC 600, ako je uvedené v doplnku 5 k tejto prílohe.

1.4 Špecifikácia sily

1.4.1 Keď sa na každú holeň narazí rýchlosťou 2, 1 ( 0, 3 m/s v súlade s bodom 1.3, nárazová sila, ktorá je výsledkom hmotnosti kyvadla a zrýchlenia, má byť 2, 3 ( 0, 3 kN.

2. TEST NÁRAZOM NA HORNÚ ČASŤ CHODIDLA

2.1 Cieľom tohto testu je meranie reakcie chodidla a členku Hybridu III na správne určené nárazy kyvadla s tvrdou čelnou plochou.

2.2 Použije sa ľavá (86-5001-001) a pravá (86-5001-002) zostava dolnej časti nôh Hybridu III, vybavená chodidlom a členkom, ľavým (78051-614) a pravým (78051-615), vrátane zostavy kolien. Na pripevnenie zostavy kolenného kĺbu (78051-16 Rev B) k testovaciemu upínaciemu prípravku sa použije dynamometrický simulátor (78051-319 Rev A).

2.3 Postup testu

2.3.1 Každá zostava nohy sa má pred testom udržiavať (namočená) 4 hodiny pri teplote 22 ( 3 oC a relatívnej vlhkosti 40 ( 30%. Doba namáčania nezahŕňa čas potrebný na dosiahnutie stabilných podmienok.

2.3.2 Pred testom sa nárazová plocha pokožky očistí izopropylalkoholom alebo ekvivalentným prípravkom a súčasne sa očistí čelo nárazovej hlavice.

2.3.2a Akcelerometer nárazovej hlavice sa vyrovná tak, aby jeho osi citlivosti boli rovnobežné so smerom nárazu pri kontakte s chodidlom.

2.3.3 Namontuje sa zostava nohy na upínací prípravok tak, ako je znázornené na obrázku 1a. Upínací prípravok sa pevne zabezpečí tak, aby zabránil posuvu počas testu. Os stehenného dynamometrického simulátora (78051-319) má byť vertikálna v rozmedzí ( 0, 5o. Stojan sa nastaví tak, aby čiara spájajúca záves kolenného kĺbu a pripevňovaciu skrutku členku bola horizontálna ( 3o s pätou spočívajúcou na dvoch vrstvách materiálu s nízkym koeficientom trenia (PTFE). Zabezpečí sa, aby bolo "mäso" holennej časti umiestnené v blízkosti kolenového konca holene. Členok sa nastaví tak, aby bola rovina spodnej strany chodidla vertikálna v rozmedzí ( 3o. Pred každým testom sa nastaví kolenný a členkový kĺb na rozsah 1, 5 ( 0, 5 g.

2.3.4 Tuhá nárazová hlavica sa skladá z gule o priemere 50 ( 2 mm a ramena stojanu kyvadla o priemere 19 ( 1 mm (pozri obrázok 3a). Hmotnosť gule je 1, 25 ( 0, 02 kg vrátane prístrojového vybavenia a ktorejkoľvek časti ramena stojanu, ktorá je v guli. Hmotnosť ramena kyvadla je 285 ( 5 g. Hmotnosť akejkoľvek rotujúcej časti osi, ku ktorej je rameno stojanu pripevnené, nesmie byť väčšia než 100 g. Vzdialenosť medzi hlavnou horizontálnou osou nárazovej gule a osou rotácie celého kyvadla má byť 1250 ( 1 mm. Nárazová guľa sa montuje s horizontálnou pozdĺžnou osou, ktorá je kolmá na smer nárazu. Kyvadlo udrie na spodnú časť chodidla vo vzdialenosti 185 ( 2 mm od spodku päty spočívajúcej na tuhej horizontálnej plošine tak, aby sa horizontálna pozdĺžna os ramena kyvadla neodchýlila pri náraze o viac než 1o od vertikály. Nárazová hlavica sa má viesť tak, aby sa vylúčil znateľnejší bočný, vertikálny alebo rotačný pohyb v čase nula.

2.3.5 Povoľuje sa doba aspoň 30-tich minút medzi následnými testami na tej istej nohe.

2.3.6 Systém získavania údajov vrátane snímačov, má byť zhodný so špecifikáciami pre CFC 600, ako je popísané v doplnku 5 k tejto prílohe.

2.4 Špecifikácia sily

2.4.1 Keď sa na každé chodidlo narazí rýchlosťou 6, 7 ( 0, 2 m/s v súlade s bodom 2.3, maximálny ohybový moment holene okolo osi y (My), má byť v rozmedzí od 100 Nm do 140 Nm.

3. TEST NÁRAZOM NA DOLNÚ ČASŤ CHODIDLA

3.1 Cieľom tohto testu je meranie reakcie pokožky chodidla Hybridu III na správne určené nárazy kyvadla s tvrdou čelnou plochou.

3.2 Použije sa ľavá (86-5001-001) a pravá (86-5001-002) zostava dolnej časti nôh Hybridu III, vybavená chodidlom a členkom, ľavým (78051-614) a pravým (78051-615), vrátane zostavy kolien. Na pripevnenie zostavy kolenného kĺbu (78051-16 Rev B) k testovaciemu upínaciemu prípravku sa použije dynamometrický simulátor (78051-319 Rev A).

3.3 Postup testu

3.3.1 Každá zostava nohy sa má pred testom udržiavať (namočená) 4 hodiny pri teplote 22 ( 3 oC a relatívnej vlhkosti 40 ( 30%. Doba namáčania nezahŕňa čas potrebný na dosiahnutie stabilných podmienok.

3.3.2 Akcelerometer nárazovej hlavice sa vyrovná tak, aby jeho osi citlivosti boli rovnobežné s pozdĺžnou osou nárazovej hlavice.

3.3.3 Pred testom sa nárazová plocha pokožky očistí izopropylalkoholom alebo ekvivalentným prípravkom a súčasne sa očistí čelo nárazovej hlavice.

3.3.4 Namontuje sa zostava nohy na upínací prípravok tak, ako je znázornené na obrázku 1b. Upínací prípravok sa pevne zabezpečí tak, aby zabránil posuvu počas testu. Os stehenného dynamometrického simulátora (78051-319) má byť vertikálna v rozmedzí ( 0, 5o. Stojan sa nastaví tak, aby čiara spájajúca záves kolenného kĺbu a pripevňovaciu skrutku členku bola horizontálna ( 3o s pätou spočívajúcou na dvoch vrstvách materiálu s nízkym koeficientom trenia (PTFE). Zabezpečí sa, aby bolo "mäso" holennej časti umiestnené v blízkosti kolenového konca holene. Členok sa nastaví tak, aby bola rovina spodnej strany chodidla vertikálna v rozmedzí ( 3o. Pred každým testom sa nastaví kolenný a členkový kĺb na rozsah 1, 5 ( 0, 5 g.

3.3.5 Tuhá nárazová hlavica sa skladá z gule o priemere 50 ( 2 mm a ramena stojanu kyvadla o priemere 19 ( 1 mm (pozri obrázok 3a). Hmotnosť gule je 1, 25 ( 0, 02 kg vrátane prístrojového vybavenia a ktorejkoľvek časti ramena stojanu, ktorá je v guli. Hmotnosť ramena kyvadla je 285 ( 5 g. Hmotnosť akejkoľvek rotujúcej časti osi, ku ktorej je rameno stojanu pripevnené, nesmie byť väčšia než 100 g. Vzdialenosť medzi hlavnou horizontálnou osou nárazovej gule a osou rotácie celého kyvadla má byť 1250 ( 1 mm. Nárazová guľa sa montuje s horizontálnou pozdĺžnou osou, ktorá je kolmá na smer nárazu. Kyvadlo udrie na spodnú časť chodidla vo vzdialenosti 62 ( 2 mm od spodku päty spočívajúcej na tuhej horizontálnej plošine tak, aby sa horizontálna pozdĺžna os ramena kyvadla neodchýlila pri náraze o viac než 1o od vertikály. Nárazová hlavica sa má viesť tak, aby sa vylúčil znateľnejší bočný, vertikálny alebo rotačný pohyb v čase nula.

3.3.6 Povoľuje sa doba aspoň 30-tich minút medzi následnými testami na tej istej nohe.

3.3.7 Systém získavania údajov vrátane snímačov, má byť zhodný so špecifikáciami pre CFC 600, ako je uvedené v doplnku 5 k tejto prílohe.

3.4 Špecifikácia sily

3.4.1 Keď sa na pätu každého chodidla narazí rýchlosťou 4, 4 ( 0, 2 m/s v súlade s bodom 3.3, maximálne zrýchlenie nárazovej hlavice má byť 340 ( 50 g.

Obrázok 1

Test nárazom na holeň - špecifikácie nastavenia pri teste

Obrázok 1a

Test nárazom na hornú časť chodidla - špecifikácie nastavenia pri teste

Obrázok 1b

Test nárazom na dolnú časť chodidla - špecifikácie nastavenia pri teste

Obrázok 2

Test nárazom na hornú časť chodidla - špecifikácie nastavenia pri teste

Obrázok 3

Test nárazom na dolnú časť chodidla - špecifikácie nastavenia pri teste

Obrázok 3a

Kyvadlová nárazová hlavica
1 Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 95/54/ES (Ú. v. ES L 266, 8.11.1995, s. 1.)
2 Ú. v. ES C 396, 31.12.1994, s. 34.
3 Ú. v.ES C 256, 2.10.1995, s.21.
4 Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. júla 1995 (Ú. v. ES C 249, 25.9.1995, s. 50.), spoločná pozícia Rady z 28. mája 1996 (Ú. v. ES C 219, 27.7.1996, s. 22) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. septembra 1996 (Ú. v. ES C 320, 28.10.1996, s. 149). Rozhodnutie Rady z 25. októbra 1996.
5 Ú. v. ES L 267, 19.10.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 90/630/EHS (Ú. v. ES L 341, 6.12.1990, s. 20).
6 Ú. v. ES L 165, 20.6.1974, s. 16. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/662/EHS (Ú. v. ES L 366, 31.12.1991, s. 1).
7 Kódex federálnych nariadení Spojených štátov amernických, Titul 49 Kapitola V, Časť 572.
1 Do dátumu uvedeného v článku 2 ods.2, hodnoty dosiahnuté pre krk, neplatia ako kritérium splnenia alebo nesplnenia požiadaviek pre udelenie typového schválenia. Výsledky sa musia zaznamenať v protokole o teste a musí si ich vyžiadať schvaľovací orgán. Po tomto dátume hodnota(y) špecifikovaná(é) v tomto bode platia ako kritérium splnenia alebo nesplnenia požiadaviek, pokiaľ sa neprijmú alternatívne hodnoty v súlade s ustanoveniami článku 4 písm. c).
8Technické špecifikácie a podrobné výkresy Hybridu III, zodpovedajú základných rozmerom štatisticky priemerného muža Spojených štátov amerických a špecifikácie pre jeho nastavenie pre tento test sú uložené Generálnym sekretárom Organizácie spojených národov a môžu byť na žiadosť poskytnuté sekretariátom Európskej hospodárskej komisie, Palác národov , Ženeva, Švajčiarsko.
9Pokiaľ sa pre túto položku neprijmú medzinárodné normy, musia sa použiť meradlá zhodné s GM výkres 78051-532, referenčná časť 572.

Načítavam znenie...
MENU
Hore