Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za predaj elektriny a podporných služieb držiteľmi licencie na výrobu elektriny 688/2002 účinný od 01.01.2004 do 31.12.2006


Platnosť od: 19.12.2002
Účinnosť od: 01.01.2004
Účinnosť do: 31.12.2006
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o rozsahu regulácie cien za predaj elektriny a podporných služieb držiteľmi licencie na výrobu elektriny 688/2002 účinný od 01.01.2004 do 31.12.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Rozhodnutie 688/2002 s účinnosťou od 01.01.2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

o rozsahu regulácie cien za predaj elektriny a podporných služieb držiteľmi licencie na výrobu ...

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad") podľa § 12 ods. 3 zákona č. 276/2001 ...

Článok 1

Na účely tohto rozhodnutia sa rozumie

a)

regulovaným odberateľom koncový odberateľ s výnimkou oprávneného odberateľa,1) ktorý má uzatvorenú ...

b)

jednotkou elektriny 1 MWh elektriny,

c)

podpornými službami služby poskytované držiteľom licencie na výrobu elektriny operátorovi elektrizačnej ...

d)

systémovými službami služby poskytované držiteľom licencie na rozvod elektriny a ktorí prevádzkujú ...

e)

prenosom elektriny preprava elektriny prenosovou sústavou, ktorú prevádzkuje regulovaný subjekt, ...

f)

prenosovou sústavou systém navzájom prepojených vedení a elektrických zariadení 220 kV a vyšších ...

g)

distribúciou elektriny preprava elektriny distribučnou sústavou,

h)

distribučnou sústavou systém navzájom prepojených vedení a elektrických zariadení 110 kV a nižších ...

i)

regulačným rokom obdobie začínajúce sa 1. januára a končiace sa 31. decembra kalendárneho roka, ...

j)

rokom t regulačný rok, na ktorý sa určuje maximálna cena,

k)

rokom t - 1 regulačný rok predchádzajúci roku t,

l)

návrhom cien návrh maximálnej ceny a taríf za vykonávanie regulovanej činnosti uvedenej v článku ...

Článok 2 - (1) Regulácii cien podľa tohto rozhodnutia podliehajú ceny za

a)

predaj elektriny držiteľom licencie na výrobu elektriny držiteľovi licencie na rozvod elektriny, ...

b)

predaj elektriny držiteľom licencie na výrobu elektriny koncovému odberateľovi pripojenému na ...

c)

predaj elektriny držiteľom licencie na výrobu elektriny držiteľovi licencie na rozvod elektriny, ...

d)

predaj podporných služieb držiteľom licencie na výrobu elektriny.

(2)

Regulácia cien podľa tohto rozhodnutia sa vzťahuje na držiteľa licencie na výrobu elektriny, ktorý ...

(3)

Držiteľ licencie na výrobu elektriny, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2, nepodlieha ...

Článok 3

(1)

Tento článok upravuje spôsob regulácie cien za predaj elektriny podľa článku 2 ods. 1 písm. ...

(2)

Regulovaný subjekt navrhne ceny na rok t tak, aby skutočne dosiahnutý priemerný výnos z predaja ...

(3)

Maximálna cena za predaj elektriny podľa článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) PSEt v Sk na jednotku ...

pričom

PSEt - 1 = maximálna cena za predaj elektriny podľa článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) v Sk na jednotku ...

wi = podiely vyjadrujúce váhy indexov v ma- ximálnej cene, pričom w1 + w2 + w3 = 1,

RPIt = aritmetický priemer indexov spotrebiteľských cien, ktorým je položka „indexy spotrebiteľských ...

VKIt = index vyjadrujúci zmenu výmenného kurzu slovenskej koruny voči EUR vypočítaný ako

pričom

VKSept(t - 1) = výmenný kurz v SKK za 1 EUR, priemer za mesiac september roku t - 1, publikovaný ...

VKOkt(t - 2) = výmenný kurz v SKK za 1 EUR, priemer za mesiac október roku t - 2, publikovaný Národnou ...

NPIt = aritmetický priemer indexov vyjadrujúcich zmenu cien paliva, ktorým je položka „indexy ...

KEt = korekčný faktor v Sk na jednotku elektriny v roku t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

pričom

TREt - 1 = celkové výnosy v Sk v roku t - 1 z predaja elektriny podľa článku 2 ods. 1 písm. a), ...

PSEt - 1 = maximálna cena za predaj elektriny podľa článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) v Sk na jednotku ...

QSEt - 1 = celkový objem elektriny predanej podľa článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) v jednotkách ...

QSEt = celkový plánovaný objem elektriny predanej podľa článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) v jednotkách ...

It = úroková sadzba: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január ...

s = koeficient delenia rozdielu medzi skutočnými a povolenými príjmami regulovaného subjektu z ...

(4)

Regulovaný subjekt zároveň účtuje držiteľovi licencie na rozvod elektriny prevádzkujúcemu prenosovú ...

VNSt = NSPLt - KSt,

pričom

NSPLt = plánované náklady systému v Sk v roku t povolené úradom,

KSt = korekčný faktor v Sk v roku t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

pričom

TNSt - 1 = celkový skutočný výnos z poplatkov za náklady systému uhradený regulovanému subjektu ...

NSSKt - 1 = celkové skutočné náklady systému regu- lovaného subjektu v Sk v roku t - 1,

hodnota It v prípade, ak

1.

[TNS t - 1 - NSSKt - 1] > 0, je rovné úrokovej sadzbe: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná ...

2.

[TNS t - 1 - NSSKt - 1] < 0, je rovné úrokovej sadzbe: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná ...

Článok 4

(1)

Tento článok upravuje spôsob regulácie cien za predaj podporných služieb držiteľom licencie ...

(2)

Regulovaný subjekt účtuje držiteľovi licencie na rozvod elektriny prevádzkujúcemu prenosovú ...

pričom

NSPJt = povolené náklady regulovaného subjek- tu spojené s poskytovaním j-teho typu podporných ...

k = počet typov podporných služieb, na ktorých predaj má regulovaný subjekt uzatvorenú v roku ...

KPt = korekčný faktor v Sk v roku t, ktorý sa vypočíta podľa vzorca

pričom

TPSt - 1 = celkový skutočný výnos v Sk v roku t - 1 z predaja podporných služieb,

PPSt - 1 = maximálny povolený výnos z predaja podporných služieb v Sk v roku t - 1,

PNPSt - 1 = penále, pokuty a iné poplatky, ktoré regulovaný subjekt uhradil za neposkytnutie podporných ...

It = úroková sadzba: 12M BRIBOR (predaj), ktorú publikuje Národná banka Slovenska za obdobie január ...

Článok 5

(1)

Návrh cien na rok t sa predkladá najmenej tri mesiace pred koncom roka t - 1.

(2)

Úrad schváli alebo neschváli návrh cien do 30 dní od jeho doručenia. Úrad návrh cien neschváli, ...

(3)

V prípade, že úrad návrh cien neschváli z dôvodov uvedených v odseku 2, vyzve regulovaný subjekt, ...

(4)

Regulovaný subjekt môže predložiť návrh na zmenu cien počas regulačného roka, ak nastanú najmä ...

a)

výrazná zmena objemu predaja alebo výroby elektriny oproti plánovaným objemom,

b)

zmeny daňového systému,

c)

živelné udalosti.

(5)

Maximálne ceny a tarify schválené alebo určené úradom podľa článkov 3 a 4 úrad určí rozhodnutím, ...

(6)

Držiteľ licencie na výrobu elektriny zároveň oznámi úradu a držiteľovi licencie na rozvod elektriny, ...

a)

objem elektriny vyrobený držiteľom licencie na výrobu elektriny vo vlastnom zariadení a dodaný ...

b)

objem elektriny spotrebovaný držiteľom licencie na výrobu elektriny bez použitia prenosovej alebo ...

a to najneskôr tri mesiace pred koncom roka t - 1 pre príslušné plánované objemy v roku t a do ...

(7)

Do 31. marca roku t + 1 regulovaný subjekt predloží úradu doklady o skutočne vynaložených nákladoch ...

(8)

Držiteľ licencie na rozvod elektriny prevádzkujúci distribučnú sústavu oznámi úradu a regulovanému ...

Článok 6

Toto rozhodnutie bude účinné od 1. januára 2003 do 31. decembra 2006 s výnimkou článku 3 ods. ...

Peter Čarakčiev v. r.

Poznámky

  • 1)  § 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 548/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...
  • 2)  § 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 549/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore