Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) v znení redakčných zmien a doplnení z 3. decembra 2002 98/2006 účinný od 22.02.2006


Platnosť od: 22.02.2006
Účinnosť od: 22.02.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) v znení redakčných zmien a doplnení z 3. decembra 2002 98/2006 účinný od 22.02.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 98/2006 s účinnosťou od 22.02.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júna 1986 bol v Darmstadte ...

Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1966 z 9. ...

Vo vzťahu k Slovenskej republike protokol nadobudne platnosť 23. februára 2006 podľa článku 24 ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 98/2006 Z. z.

  (štátny znak Švajčiarskej federácie)

  Prevziať prílohu - Oznámenie - Vzor

  PROTOKOL

  o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) ...

  PREAMBULA

  Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie ...

  želajúc si vymedziť výsady a imunity v súlade s článkom 13 dohovoru,

  potvrdzujúc, že účelom výsad a imunít stanovených v tomto protokole je zabezpečiť efektívne ...

  dohodli sa takto:

  Článok 1 - Použité termíny

  Na účely tohto protokolu:

  a)

  „členský štát“ je členský štát, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru,

  b)

  „archívy“ sú záznamy vrátane korešpondencie, dokumentov, rukopisov, fotografií, filmov, optických ...

  c)

  „úradné činnosti“ EUMETSAT-u sú všetky činnosti, ktoré vykonáva EUMETSAT pri plnení svojich ...

  d)

  „majetok“ je čokoľvek, čo môže byť predmetom vlastníckeho práva, ako aj zmluvných práv, ...

  e)

  „predstavitelia“ členských štátov sú predstavitelia a ich poradcovia,

  f)

  „zamestnanci“ sú generálny riaditeľ a všetky osoby zamestnané EUMETSAT-om, ktoré majú trvalé ...

  g)

  „expert“ je iná osoba než zamestnanec, ktorá je vymenovaná na vykonávanie osobitnej úlohy ...

  Článok 2 - Právna subjektivita

  EUMETSAT má právnu subjektivitu v súlade s článkom 1 dohovoru. Má najmä spôsobilosť uzatvárať ...

  Článok 3 - Nedotknuteľnosť archívov

  Archívy EUMETSAT-u sú nedotknuteľné.

  Článok 4 - Imunita voči súdnej právomoci a výkonu práva

  1.

  V rozsahu svojich úradných činností má EUMETSAT imunitu voči súdnej právomoci a výkonu práva ...

  a)

  keď sa rozhodnutím rady výslovne zriekol tejto imunity v konkrétnom prípade; rada má povinnosť ...

  b)

  v prípade civilnej žaloby tretej strany za škodu vyplývajúcu z nehody spôsobenej vozidlom alebo ...

  c)

  v prípade výkonu arbitrážneho rozhodnutia na základe článkov 21, 22 alebo 23 tohto protokolu ...

  d)

  v prípade pridelenia platov a služobných požitkov vrátane nárokov na dôchodok, ktoré dlhuje ...

  e)

  v prípade protinároku priamo spojeného so súdnymi konaniami iniciovanými EUMETSAT-om,

  f)

  v prípade akejkoľvek komerčnej činnosti, v ktorej by sa EUMETSAT mohol angažovať.

  2.

  Majetok EUMETSAT-u bez ohľadu na miesto, kde sa nachádza, je nedotknuteľný

  a)

  voči akejkoľvek forme zhabania, konfiškácie alebo vyvlastnenia,

  b)

  voči akejkoľvek podobe nútenej správy a správneho alebo predbežného súdneho obmedzenia okrem ...

  Článok 5 - Finančné a colné ustanovenia

  1.

  V rozsahu svojich úradných činností je EUMETSAT, jeho majetok a príjem oslobodený od priamych ...

  2.

  V prípade, ak EUMETSAT realizuje alebo využíva nákupy alebo služby značnej hodnoty, ktoré sú ...

  3.

  Tovary dovezené a vyvezené EUMETSAT-om, ktoré sú potrebné na vykonávanie jeho úradných činností, ...

  4.

  Ustanovenia tohto článku sa neuplatňujú na dane alebo clá, ktoré sú iba poplatkami za verejnoprospešné ...

  5.

  Nadobudnuté alebo dovezené tovary, ktoré sú oslobodené na základe tohto článku, sa nepredávajú, ...

  Článok 6 - Finančné prostriedky, mena a cenné papiere

  EUMETSAT môže prijímať a mať v držbe akékoľvek finančné prostriedky, menu, hotovosť alebo ...

  Článok 7 - Oznamovanie

  1.

  Pre svoje úradné oznámenia a prepravu všetkých svojich dokumentov využíva EUMETSAT podmienky ...

  2.

  Pri prenose dát, ktoré súvisia s jeho úradnými činnosťami, využíva EUMETSAT na území jednotlivých ...

  Článok 8 - Publikácie

  Rozširovanie publikácií a ostatného informačného materiálu, ktorý sa posiela EUMETSAT-u alebo ...

  Článok 9 - Predstavitelia

  1.

  Predstavitelia členských štátov pri vykonávaní svojich úradných funkcií a v priebehu svojich ...

  a)

  imunitu voči zatknutiu a zadržaniu a voči zhabaniu ich osobnej batožiny okrem prípadu závažného ...

  b)

  imunitu voči súdnej právomoci, a to aj po skončení svojej misie, ohľadom skutkov vrátane hovoreného ...

  c)

  nedotknuteľnosť pre všetky ich úradné listiny a dokumenty,

  d)

  oslobodenie od všetkých opatrení, ktoré obmedzujú prisťahovalectvo, a od ohlasovacej povinnosti ...

  e)

  to isté zaobchádzanie v záležitosti menových a devízových predpisov, aké sa udeľuje zástupcom ...

  f)

  to isté zaobchádzanie v záležitostiach colného odbavenia, čo sa týka ich osobnej batožiny, aké ...

  2.

  Výsady a imunity sa udeľujú zástupcom členských štátov nie na ich osobnú výhodu, ale aby sa ...

  3.

  Žiadny členský štát nie je povinný poskytovať výsady a imunity svojim predstaviteľom.

  Článok 10 - Zamestnanci

  Zamestnanci EUMETSAT-u požívajú tieto výsady a imunity:

  a)

  imunity voči súdnej právomoci, dokonca aj keď opustili službu EUMETSAT-u, ohľadom skutkov vrátane ...

  b)

  oslobodenie od všetkých povinností ohľadom brannej povinnosti vrátane vojenskej služby,

  c)

  nedotknuteľnosť pre všetky ich úradné listiny a dokumenty,

  d)

  spolu s členmi svojich rodín, ktorí tvoria súčasť ich domácností, oslobodenie od všetkých ...

  e)

  spolu s členmi svojich rodín, ktorí tvoria súčasť ich domácností, tie isté výhody ohľadom ...

  f)

  to isté zaobchádzanie ohľadom menových a devízových predpisov, ako sa bežne udeľuje zamestnancom ...

  g)

  oslobodenie od všetkých národných daní z platov a služobných požitkov, ktoré im vypláca EUMETSAT, ...

  h)

  právo dovážať bez cla a ostatných dovozných poplatkov svoje vybavenie a osobný hnuteľný majetok ...

  Článok 11 - Generálny riaditeľ

  Okrem výsad a imunít ustanovených pre zamestnancov na základe článku 10 generálny riaditeľ požíva ...

  a)

  imunitu voči zatknutiu a zadržaniu okrem prípadu pristihnutia pri čine, pokuse o spáchanie priestupku ...

  b)

  imunitu voči civilnej a správnej súdnej právomoci a výkonu práva, ktorú požívajú diplomatickí ...

  c)

  plnú imunitu voči trestnej súdnej právomoci okrem prípadu dopravného priestupku spôsobeného ...

  d)

  tie isté výhody pri colnom odbavení jeho osobnej batožiny, aké sa udeľujú diplomatickým zástupcom. ...

  Článok 12 - Sociálne zabezpečenie

  Za podmienky, že na zamestnancov sa vzťahuje program sociálneho zabezpečenia EUMETSAT-u poskytujúci ...

  Článok 13 - Experti

  Experti, iní ako zamestnanci, požívajú pri vykonávaní svojich povinností pre EUMETSAT alebo pri ...

  a)

  imunitu voči súdnej právomoci, dokonca aj po skončení svojej misie, týkajúcu sa činov vrátane ...

  b)

  nedotknuteľnosť pre všetky ich úradné listiny a dokumenty,

  c)

  oslobodenie od všetkých opatrení, ktoré obmedzujú prisťahovalectvo, a od ohlasovacej povinnosti ...

  d)

  to isté zaobchádzanie v záležitosti menových a devízových predpisov, ako sa udeľuje predstaviteľom ...

  Článok 14 - Vzdanie sa

  1.

  Výsady a imunity ustanovené v tomto protokole sa neposkytujú zamestnancom a expertom pre ich osobnú ...

  2.

  Generálny riaditeľ má povinnosť zrušiť imunitu zamestnanca alebo experta vo všetkých prípadoch, ...

  Článok 15 - Oznamovanie zamestnacov a expertov

  Generálny riaditeľ EUMETSAT-u najmenej raz do roka oznamuje členským štátom mená a štátnu príslušnosť ...

  Článok 16 - Vstup, pobyt, odchod

  Členské štáty prijmú všetky príslušné opatrenia na uľahčenie vstupu, pobytu alebo odchodu ...

  Článok 17 - Bezpečnosť

  Ustanovenia tohto protokolu sa nedotýkajú práva jednotlivých členských štátov prijať preventívne ...

  Článok 18 - Spolupráca s členskými štátmi

  EUMETSAT vždy spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov, aby tak uľahčoval náležité ...

  Článok 19 - Doplnkové dohody

  EUMETSAT smie uzatvárať s jedným členským štátom alebo viacerými členskými štátmi doplnkové ...

  Článok 20 - Výsady a imunity pre štátnych príslušníkov a občanov s trvalým pobytom

  Žiadny členský štát nie je povinný udeľovať výsady a imunity uvedené v článku 9, článku ...

  Článok 21 - Arbitrážna klauzula v písomných zmluvách

  Pri uzatváraní písomných zmlúv, ktoré nie sú uzatvorené v súlade so Služobným poriadkom, ...

  Článok 22 - Urovnávanie sporov ohľadom škody, nezmluvnej zodpovednosti alebo zamestnancov a expertov

  Ľubovoľný členský štát môže predkladať na arbitráž v súlade s postupom ustanoveným v článku ...

  a)

  vyplývajúci zo škody spôsobenej EUMETSAT-om,

  b)

  ktorý sa týka akejkoľvek nezmluvnej zodpovednosti EUMETSAT-u,

  c)

  ktorý sa týka zamestnanca alebo experta a v ktorom si dotknutá osoba môže nárokovať imunitu voči ...

  Článok 23 - Urovnávanie sporov ohľadom výkladu alebo uplatňovania tohto protokolu

  Akýkoľvek spor medzi EUMETSAT-om a členským štátom alebo medzi dvoma alebo viacerými štátmi, ...

  Článok 24 - Nadobudnutie platnosti, trvanie a skončenie platnosti

  1.

  Tento protokol je otvorený na podpis alebo na pristúpenie štátom, ktoré sú zmluvnými stranami ...

  2.

  Spomenuté štáty sa stávajú stranami tohto protokolu– buď podpisom, ktorý nepodlieha ratifikácii, ...

  – alebo uložením listiny o ratifikácii, akceptácii alebo schválení u vlády Švajčiarskej konfederácie, ...

  – alebo uložením listiny o pristúpení.

  Švajčiarska vláda oznámi všetkým štátom, ktoré podpísali dohovor alebo k nemu pristúpili, ...

  3.

  Tento protokol nadobúda platnosť tridsať dní po jeho podpise bez výhrady ratifikácie, akceptácie ...

  4.

  Po nadobudnutí platnosti tohto protokolu protokol nadobúda účinnosť voči štátom, ktoré ho podpísali ...

  5.

  Tento protokol zostáva v platnosti do skončenia platnosti dohovoru.

  6.

  Akékoľvek vypovedanie dohovoru zo strany členského štátu v súlade s článkom 19 dohovoru automaticky ...

  Dané v Darmstadte 1. decembra 1986 v anglickom a vo francúzskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie protokolu ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore