Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o statuse misií a predstaviteľov tretích štátov pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy 96/2005 účinný od 23.03.2005

Platnosť od: 23.03.2005
Účinnosť od: 23.03.2005
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Medzinárodné orgány a organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o statuse misií a predstaviteľov tretích štátov pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy 96/2005 účinný od 23.03.2005
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 96/2005 s účinnosťou od 23.03.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. júla 2004 bola v mene Slovenskej ...

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1326 z 28. októbra 2004. ...

Prezident Slovenskej republiky ratifikačnú listinu k dohode podpísal 29. novembra 2004. Ratifikačná ...

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 22. decembra 2004 na základe čl. 3 ods. b.

K oznámeniu č. 96/2005 Z. z.

DOHODA

o statuse misií a predstaviteľov tretích štátov pri Organizácii Severoatlantickej zmluvy

Berúc do úvahy Deklaráciu o mieri a spolupráci vydanú hlavami štátov a vlád, ktoré sa zúčastnili ...

odkazujúc na pozvanie do Partnerstva pre mier vydané a podpísané hlavami štátov a vlád členských ...

uznávajúc potrebu určiť status misií a predstaviteľov tretích štátov pri organizácii,

berúc do úvahy skutočnosť, že zmyslom imunít a výsad obsiahnutých v tejto zmluve nie je prospech ...

sa strany tejto dohody dohodli takto:

Článok 1 - Na účely tejto dohody

„organizácia“ znamená Organizáciu Severoatlantickej zmluvy,

„členský štát“ znamená štát, ktorý je zmluvnou stranou Severoatlantickej zmluvy uzavretej ...

„tretí štát“ znamená štát, ktorý nie je zmluvnou stranou Severoatlantickej zmluvy uzavretej ...

Článok 2

a)

Členský štát, na ktorého území má organizácia svoje ústredie, poskytne misiám tretích štátov ...

b)

Členský štát, na ktorého území má organizácia svoje ústredie, okrem toho poskytne predstaviteľom ...

Článok 3

a)

Táto dohoda bude otvorená na podpis členským štátom a bude podliehať ratifikácii, prijatiu alebo ...

b)

Ihneď potom ako dva alebo viaceré signatárske štáty vrátane členského štátu, na území ktorého ...

Článok 4

a)

Ktorýkoľvek štát môže túto dohodu vypovedať odoslaním písomného oznámenia o výpovedi vláde ...

b)

Výpoveď dohody nadobudne účinnosť jeden rok po prijatí oznámenia vládou Belgického kráľovstva. ...

Na dôkaz toho podpísaní, na to riadne splnomocnení príslušnými vládami podpísali túto dohodu, ...

Dané v Bruseli 14. septembra 1994.

Prevziať prílohu - Anglické znenie dohody

Načítavam znenie...
MENU
Hore