Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1999 a Rozhodnutia č. 2/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou 87/2001 účinný od 17.03.2001

Platnosť od: 17.03.2001
Účinnosť od: 17.03.2001
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/1999 a Rozhodnutia č. 2/1999 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou 87/2001 účinný od 17.03.2001
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 87/2001 s účinnosťou od 17.03.2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. decembra 1999 bolo v Bratislave ...

Prílohy

  ROZHODNUTIE č. 1/1999Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou

  Majúc na zreteli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Litovskou ...

  majúc na zreteli ustanovenia článku 37 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou ...

  vzhľadom na nevyhnutnosť úpravy pojmu „pôvodné výrobky“ v Protokole 4 na zabezpečenie správneho ...

  vzhľadom na to, že by bolo vhodné do 31. decembra 2000 zachovať systém plošných paušálnych ...

  vzhľadom na to, že by bolo primerané rozšíriť systém kumulácie takisto na výrobky pôvodné ...

  vzhľadom na to, že je žiaduce zmeniť znenie článkov 3, 4 a 12 Protokolu 4, aby sa uľahčila a ...

  vzhľadom na dôvod zohľadniť zmeny v spracovateľských postupoch a nedostatok určitých surovín ...

  Spoločný výbor zložený zo zástupcov zúčastnených strán

  rozhodol takto:

  Článok 1

  Protokol 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce ...

  1.

  V článku 1 písm. i) znie:„i) pridanou hodnotou sa rozumie cena zo závodu znížená o colnú ...

  2.

  Článok 3 sa zrušuje.

  3.

  Článok 4 znie:„Článok 4 Kumulácia pôvodu 1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku ...

  4.

  Článok 12 znie:„Článok 12 Územný princíp 1. Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené ...

  5.

  V článku 15 ods. 6 sa dátum „31. december 1998“ nahrádza dátumom „31. december 2000“.

  6.

  V článku 26 ods. 1 sa odkaz „C2/CP3“ nahrádza odkazom „CN22/CN23“.

  7.

  V prílohe I v poznámke 5.2 sa medzi slová „umelé chemické nekonečné vlákna“ a „syntetické ...

  8.

  V prílohe I v poznámke 5.2 sa vypúšťa piaty príklad („Všívaný koberec so slučkami ... hmotnostnú ...

  9.

  V prílohe II sa za pravidlo pre číslo HS 2202 vkladá tento text:„Číslo HS Názov tovaru Opracovanie ...

  10.

  V prílohe II pravidlo pre kapitolu 57 znie:„kapitola 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny: ...

  11.

  V prílohe II pravidlo pre číslo HS 7006 znie:„7006 Sklo čísiel 7003, 7004 alebo 7005 ohýbané, ...

  12.

  V prílohe II pravidlo pre číslo HS 7601 znie:„7601 Surový (neopracovaný) hliník Výroba, v ...

  Článok 2

  Toto rozhodnutie podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

  Podpísaní splnomocnenci, plne oprávnení na tento úkon, podpísali toto rozhodnutie.

  Dané v Bratislave 23. decembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, litovskom ...

  Za Slovenskú republiku:

  ROZHODNUTIE č. 2/1999Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Protokolu 4 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou

  Podpísaní splnomocnenci, oprávnení na tento úkon, podpísali toto rozhodnutie.Dané v Bratislave ...

  Majúc na zreteli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Litovskou ...

  majúc na zreteli ustanovenia článku 37 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou ...

  vzhľadom na nevyhnutnosť úpravy pojmu „pôvodné výrobky“ v Protokole 4 na zabezpečenie správneho ...

  vzhľadom na to, že je žiaduce revidovať znenie článkov 21, 26 a 30 predmetného Protokolu 4 týkajúcich ...

  vzhľadom na dôvod zohľadniť zmeny v spracovateľských postupoch a na nedostatok určitých surovín ...

  Spoločný výbor zložený zo zástupcov zúčastnených strán

  rozhodol takto:

  Článok 1

  Protokol 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce ...

  1.

  V článkoch 21 a 26 sa slovo „ECU“ nahrádza slovom „euro“.

  2.

  Článok 30 znie:„Článok 30 Sumy vyjadrené v eure 1. Sumy v národnej mene vyvážajúcej zmluvnej ...

  3.

  Príloha II sa mení takto:„1904 Výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením (napr. ...

  a)

  pravidlo pre číslo HS 1904 znie:

  b)

  pravidlo pre číslo HS 2207 znie:

  c)

  pravidlo pre kapitolu HS 57 znie:

  d)

  pravidlo pre číslo HS 8401 znie:

  e)

  za pravidlo pre čísla HS 9606 sa vkladá text:

  Článok 2

  1.

  Toto rozhodnutie podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných ...

  2.

  Ak toto rozhodnutie nenadobudne platnosť v súlade s odsekom 1 tohto článku 1. januára 2000, bude ...

Poznámky

 • 1)  Lichtenštajnské kniežatstvo má colnú úniu so Švajčiarskom a je zmluvnou stranou Dohody o Európskom ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore