Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a zámorským teritóriom Spojeného kráľovstva Montserrat týkajúcej sa zdaňovania príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií 8/2007 účinný od 06.01.2007

Platnosť od: 06.01.2007
Účinnosť od: 06.01.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a zámorským teritóriom Spojeného kráľovstva Montserrat týkajúcej sa zdaňovania príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií 8/2007 účinný od 06.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 8/2007 s účinnosťou od 06.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 18. februára ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 8/2007 Z. z.

  DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR

  A.

  List Slovenskej republiky
  Za vládu Slovenskej republiky:Ivan Mikloš v. r.

  Vážený pane,

  odvolávam sa na text navrhovaného modelu „Dohoda o zdaňovaní príjmu z úspor medzi Slovenskou ...

  Vzhľadom na uvedený text je mi cťou

  Je mi cťou navrhnúť, že ak je uvedený návrh prijateľný pre Vašu vládu, tento list spolu s ...

  Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.

  V Bratislave 18. februára 2005 v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach.

  B.

  List vlády teritória Montserrat

  Vážený pane,

  je mi cťou potvrdiť príjem Vášho listu z 18. februára 2005, ktorý znie:„Vážený pane, odvolávam ...

  Môžem Vám potvrdiť, že vláda Montserratu súhlasí s obsahom Vášho listu z 18. februára 2005. ...

  Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

  V Montserrate 7. apríla 2005 v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach.

  Príloha k listu

  DOHODA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ZÁMORSKÝM TERITÓRIOM SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA MONTSERRAT TÝKAJÚCA SA ZDAŇOVANIA PRÍJMU Z ÚSPOR, KTOROU SA BUDE UPLATŇOVAŤ AUTOMATICKÁ VÝMENA INFORMÁCIÍ

  Za vládu Slovenskej republiky:Ivan Mikloš v. r.Za vládu Montserratu:John Alfred Osborne v. r.

  Keďže:

  1.

  Článok 17 ods. 2 smernice 2003/48/ES (ďalej len „smernica“) Rady Európskej únie (ďalej len ...

  i)

  Švajčiarska konfederácia, Lichtenštajnské kniežatstvo, Sanmarínska republika, Monacké kniežatstvo ...

  ii)

  existujú všetky dohody alebo ostatné úpravy, ktoré stanovujú, že všetky príslušné závislé ...

  2.

  Vzťah Montserratu k Európskej únii je stanovený v časti 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. ...

  3.

  Montserrat berie na vedomie, že hoci je konečným cieľom členských štátov Európskej únie prostredníctvom ...

  4.

  Montserrat súhlasí s uplatňovaním automatickej výmeny informácií rovnakým spôsobom, ako ustanovuje ...

  5.

  Montserrat má právne predpisy týkajúce sa podnikov pre kolektívne investovanie, ktorých účinky ...

  Slovenská republika a Montserrat, ďalej len „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“, ak ...

  Na účely tejto dohody výraz „príslušný orgán“ v prípade zmluvných strán označuje ministra ...

  Článok 1

  1.

  Ak výplaty úroku vymedzené v článku 5 tejto dohody vypláca vyplácajúci zástupca so sídlom ...

  a)

  totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov ustanovené v súlade s článkom 3 tejto dohody,

  b)

  meno a adresu vyplácajúceho zástupcu,

  c)

  číslo účtu vlastníka požitkov, alebo ak chýba, identifikáciu pohľadávky, ktorá poskytuje ...

  d)

  informácie týkajúce sa výplaty úroku stanovenej v článku 8 ods. 2 smernice. Zmluvné strany však ...

  2.

  Do šiestich mesiacov od skončenia ich zdaňovacieho obdobia príslušný orgán zmluvných strán ...

  Článok 2

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „vlastník požitkov“ označuje každú fyzickú osobu, ktorá prijíma ...

  a)

  koná ako vyplácajúci zástupca na základe článku 4 ods. 1 tejto dohody,

  b)

  koná v mene právnickej osoby, subjektu, ktorý je zdaňovaný zo svojich ziskov na základe všeobecných ...

  c)

  koná v mene inej fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom požitkov, a oznamuje vyplácajúcemu zástupcovi ...

  2.

  Ak má vyplácajúci zástupca informácie, ktoré naznačujú, že fyzická osoba, ktorá prijíma ...

  Článok 3

  1.

  Každá zmluvná strana v rámci svojho územia prijíma a zabezpečuje uplatňovanie postupov potrebných ...

  2.

  Vyplácajúci zástupca stanovuje totožnosť vlastníka požitkov na základe minimálnych štandardov, ...

  a)

  v prípade zmluvných vzťahov, ktoré sa nadviazali pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca ...

  b)

  v prípade nadviazania zmluvných vzťahov alebo transakcií, ktoré sa vykonávali pri neexistencii ...

  3.

  Vyplácajúci zástupca stanovuje bydlisko vlastníka požitkov na základe minimálnych štandardov, ...

  a)

  v prípade zmluvných vzťahov, ktoré sa nadviazali pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca ...

  b)

  v prípade nadviazania zmluvných vzťahov alebo transakcií, ktoré sa vykonávali pri neexistencii ...

  Článok 4

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „vyplácajúci zástupca“ označuje akýkoľvek hospodársky subjekt, ...

  2.

  Akýkoľvek subjekt so sídlom na území zmluvnej strany, ktorému sa vypláca úrok alebo pre ktorý ...

  a)

  je to právnická osoba s výnimkou právnických osôb uvedených v odseku 5 tohto článku alebo

  b)

  jej zisky sa zdaňujú na základe všeobecných úprav na zdaňovanie podnikania, alebo

  c)

  je to UCITS uznávaná v súlade so smernicou Rady 85/611/EHS alebo ekvivalentný podnik pre kolektívne ...

  Hospodársky subjekt vyplácajúci úrok alebo zabezpečujúci úrok takémuto subjektu so sídlom na ...

  3.

  Subjekt uvedený v odseku 2 tohto článku však má možnosť, aby sa k nemu pristupovalo na účely ...

  4.

  Ak hospodársky subjekt a subjekt uvedený v odseku 2 tohto článku majú sídlo na území tej istej ...

  5.

  Právnické osoby vyňaté z pôsobnosti odseku 2 písm. a) tohto článku sú

  a)

  vo Fínsku: avoin yhtio (Ay) a kommandiittiyhtio (Ky)/oppet bolag a kommanditbolag,

  b)

  vo Švédsku: handelsbolag (HB) a kommanditbolag (KB).

  Článok 5

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „výplata úroku“ označuje

  a)

  úrok vyplatený alebo pripísaný na účet, ktorý sa týka pohľadávok každého druhu bez ohľadu ...

  b)

  úrok, ktorý sa nahromadil alebo sa kapitalizoval pri predaji, náhrade alebo refundácii pohľadávok ...

  c)

  príjem pochádzajúci z výplat úroku buď priamo, alebo prostredníctvom subjektu uvedeného v článku ...

  i)

  UCITS – podnikom pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov schváleným v ...

  ii)

  ekvivalentným podnikom pre kolektívne investovanie zriadeným na území Montserratu,

  iii)

  subjektmi, ktoré majú nárok na základe článku 4 ods. 3 tejto dohody, alebo

  iv)

  podnikmi pre kolektívne investovanie zriadenými mimo územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení ...

  d)

  príjem realizovaný pri odpredaji, náhrade alebo refundácii akcií alebo podielov v nasledujúcich ...

  i)

  UCITS schválený v súlade so smernicou 85/611/EHS alebo

  ii)

  ekvivalentný podnik pre kolektívne investovanie zriadený v Montserrate,

  iii)

  subjekty, ktoré majú nárok na základe článku 4 ods. 3 tejto dohody,

  iv)

  podniky pre kolektívne investovanie zriadené mimo územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení ...

  Zmluvné strany však majú možnosť zahrnúť príjem uvedený v odseku 1 písm. d) tohto článku ...

  2.

  Pokiaľ ide o odsek 1 písm. c) a d) tohto článku, keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie ...

  3.

  Pokiaľ ide o odsek 1 písm. d) tohto článku, keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie ...

  4.

  Ak je úrok uvedený v odseku 1 tohto článku vyplatený alebo pripísaný na účet subjektu uvedeného ...

  5.

  Pokiaľ ide o odsek 1 písm. b) a d) tohto článku, zmluvná strana má možnosť vyžadovať od vyplácajúcich ...

  6.

  Odlišne od odseku 1 písm. c) a d) tohto článku má zmluvná strana právo vylúčiť z definície ...

  7.

  Percentuálny podiel uvedený v odseku 1 písm. d) tohto článku a v odseku 3 tohto článku je od ...

  8.

  Percentuálne podiely uvedené v odseku 1 písm. d) tohto článku a v odseku 6 tohto článku sa určujú ...

  Článok 6

  1.

  Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 10 smernice, ale najneskôr do 31. decembra 2010 domáce ...

  Ak sa od 1. marca 2002 uskutoční ďalšia emisia uvedeného obchodovateľného dlhového cenného ...

  Ak sa od 1. marca 2002 uskutoční ďalšia emisia uvedeného obchodovateľného dlhového cenného ...

  2.

  Nič v tomto článku nebráni zmluvným stranám, aby zdaňovali príjem z obchodovateľných dlhových ...

  Článok 7

  Ak medzi zmluvnými stranami vzniknú ťažkosti alebo pochybnosti týkajúce sa vykonávania alebo ...

  Článok 8

  1.

  Všetky informácie poskytnuté a prijaté príslušným orgánom zmluvnej strany sú dôverné.

  2.

  Informácie poskytnuté príslušnému orgánu zmluvnej strany sa nesmú použiť bez predchádzajúceho ...

  3.

  Poskytnuté informácie možno sprístupniť len osobám alebo orgánom, ktoré sa zaoberajú priamym ...

  4.

  Ak sa príslušný orgán zmluvnej strany domnieva, že informácie, ktoré dostal od príslušného ...

  Článok 9

  Táto dohoda nadobúda platnosť v tridsiaty deň odo dňa, keď si príslušné vlády navzájom písomne ...

  Článok 10

  1.

  Táto dohoda zostáva v platnosti, pokým jej platnosť neskončí jedna zo zmluvných strán.

  2.

  Každá zo zmluvných strán môže skončiť platnosť tejto dohody tak, že to písomne oznámi druhej ...

  Článok 11

  1.

  Uplatňovanie tejto dohody je podmienené prijatím opatrení, ktoré sú v súlade alebo sú rovnocenné ...

  2.

  V zmysle postupu pri vzájomnej dohode stanoveného v článku 7 tejto dohody uplatňovanie tejto dohody ...

  3.

  Na základe postupu pri vzájomnej dohode ustanoveného v článku 7 tejto dohody každá zmluvná strana ...

  Na dôkaz toho podpísaní, náležite na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

  Dané v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obidve znenia sú rovnako autentické. V prípade odlišností ...

  Príloha k dohode

  Zoznam súvisiacich subjektov

  Na účely článku 6 tejto dohody sa za „súvisiaci subjekt, ktorý koná ako správny orgán alebo ...

  SUBJEKTY V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE

  Španielsko

  Grécko

  Francúzsko

  Taliansko

  Lotyšsko

  Poľsko

  Portugalsko

  Slovensko

  MEDZINÁRODNÉ SUBJEKTY

  Ustanovenia článku 6 sa nedotýkajú medzinárodných záväzkov, ktoré zmluvné strany mohli uzavrieť ...

  SUBJEKTY V TRETÍCH KRAJINÁCH

  Subjekty, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

  1.

  Subjekt sa podľa vnútroštátnych kritérií jednoznačne považuje za verejný subjekt.

  2.

  Takýto verejný subjekt je nekomerčným výrobcom, ktorý spravuje a financuje skupinu činností ...

  3.

  Takýto verejný subjekt je veľkým a pravidelným emitentom dlhu.

  4.

  Príslušný štát je schopný garantovať, že takýto verejný subjekt nebude vykonávať predčasnú ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore