Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným vyšehradským fondom 8/2006 účinný od 11.01.2006

Platnosť od: 11.01.2006
Účinnosť od: 11.01.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným vyšehradským fondom 8/2006 účinný od 11.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 8/2006 s účinnosťou od 11.01.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. januára 2005 bol v Bratislave ...

Národná rada Slovenskej republiky s dodatkom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1843 z 23. septembra ...

Dodatok nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 28. novembra 2005 na základe článku II.

Prílohy

  K oznámeniu č. 8/2006 Z. z.

  Za Slovenskú republiku:
  Eduard Kukan v. r.

  DODATOK k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným vyšehradským fondom

  Medzinárodný vyšehradský fond založený na základe Dohody o zriadení Medzinárodného vyšehradského ...

  a

  Slovenská republika,

  želajúc si zabezpečiť rozšírenie výsad a imunít priznaných výkonnému riaditeľovi Medzinárodného ...

  dohodli sa doplniť zmluvu takto:

  Článok I

  článok 9 bude znieť takto:„1. Výkonnému riaditeľovi a zástupcovi výkonného riaditeľa sa ...

  Článok II

  Tento dodatok nadobudne platnosť dňom oznámenia Slovenskej republiky fondu, že v Slovenskej republike ...

  Tento dodatok sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu oboch zmluvných strán.

  Článok III

  Na dôkaz súhlasu podpísaní s plným oprávnením podpísali tento dodatok k zmluve.Dané v Bratislave ...

  Všetky ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti.

Načítavam znenie...
MENU
Hore