Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70719
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o leteckých dopravných službách 75/1999 účinný od 21.04.1999


Platnosť od: 21.04.1999
Účinnosť od: 21.04.1999
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Vzdušná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 75/1999 s účinnosťou od 21.04.1999

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. apríla 1998 bola v Rige podpísaná ...

Dohoda nadobudla platnosť 27. októbra 1998 na základe článku 23.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republikyo leteckých dopravných službách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Lotyšskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného 7. decembra 1944 v Chicagu, ...

želajúc si uzavrieť dohodu ako dodatok k uvedenému dohovoru a v súlade s ním na účely zriadenia ...

dohodli sa takto:

Článok 1 - Pojmy

1.

Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak:

a)

pojem „Chicagský dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve podpísaný 7. decembra ...

b)

pojem „vládne orgány civilného letectva“ v prípade Slovenskej republiky znamená Ministerstvo ...

c)

pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorá bola určená a splnomocnená ...

d)

pojmy „územie“, „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, ...

e)

pojem „príloha“ znamená prílohu k tejto dohode alebo jej zmeny v súlade s ustanoveniami článku ...

f)

pojem „dohodnuté služby“ znamená pravidelné letecké dopravné služby na trasách určených ...

g)

pojem „tarifa“ znamená cenu účtovanú za prepravu cestujúcich, batožiny alebo nákladu (s výnimkou ...

2.

Príloha tvorí integrovanú časť tejto dohody a všetko to, čo sa týka dohody, sa vzťahuje aj ...

3.

Názvy článkov tejto dohody majú iba orientačný význam.

Článok 2 - Udelenie prepravných práv

1.

Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane na účely poskytovania medzinárodných leteckých ...

a)

prelietať nad územím štátu druhej zmluvnej strany bez pristátia,

b)

pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany nie na účely leteckej dopravnej služby.

2.

Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane práva určené touto dohodou na účely prevádzkovania ...

3.

Ustanovenia odseku 2 sa nevykladajú tak, že sa tým udeľuje určenej leteckej spoločnosti štátu ...

Článok 3 - Uznanie osvedčení a licencií

1.

Osvedčenie o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenie o spôsobilosti a licencie, ktoré vydala ...

2.

Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo v prípade preletu nad územím jej štátu odmietnuť ...

Článok 4 - Určenie leteckých spoločností a prevádzkové povolenie

1.

Každá zmluvná strana má právo písomne oznámiť druhej zmluvnej strane určenie jednej leteckej ...

2.

Každá zmluvná strana má právo zrušiť takéto určenie alebo určiť inú leteckú spoločnosť. ...

3.

Po prijatí takého písomného oznámenia vládne orgány civilného letectva bezodkladne vydajú v ...

4.

Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany môžu požadovať od určenej leteckej spoločnosti ...

5.

Letecká spoločnosť, ktorá bola určená a dostala prevádzkové povolenie v súlade s ustanoveniami ...

Článok 5 - Odmietnutie, zrušenie alebo pozastavenie prevádzkového povolenia

1.

Vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany majú právo odmietnuť udelenie alebo zrušenie ...

a)

vo všetkých prípadoch, keď určená letecká spoločnosť nemôže dokázať, že prevažná časť ...

b)

v prípade, keď daná letecká spoločnosť nedodržiava zákony a iné právne predpisy štátu zmluvnej ...

c)

v prípade, keď určená letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s ustanoveniami ...

2.

Ak okamžité zrušenie, pozastavenie práv alebo uloženie podmienok uvedených v odseku 1 nie je nevyhnutné ...

Článok 6 - Poplatky za leteckú prevádzku

Poplatky za používanie letísk a zariadení na leteckú navigáciu, stanovené príslušnými orgánmi ...

Článok 7 - Oslobodenie od cla, daní a iných platieb

1.

Lietadlo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany prevádzkované v medzinárodných ...

2.

Oslobodené od cla, daní a poplatkov uvedených v odseku 1 s výnimkou platieb za služby sú

a)

zásoby lietadla naložené na palubu na území štátu jednej zmluvnej strany, ktoré sú v stanovených ...

b)

náhradné dielce vrátane motorov dovezené na územie štátu jednej zmluvnej strany na účely údržby ...

c)

pohonné látky, mazivá a spotrebné technické zásoby dovezené alebo dodané na územie štátu ...

3.

Materiál uvedený v odseku 2 podlieha colnému dohľadu a môže byť podrobený colnej kontrole.

4.

Obvyklé vybavenie lietadla, ako aj materiály, zásoby a náhradné dielce, ktoré zostávajú na palube ...

5.

Nevyhnutné dokumenty leteckej spoločnosti, ako sú letové poriadky, letenky alebo prepravné doklady ...

6.

Batožina alebo náklad prepravovaný v priamom tranzite cez územie štátu zmluvnej strany bude oslobodený ...

Článok 8 - Kapacita

1.

Určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán budú mať spravodlivé a rovnaké podmienky ...

2.

Pri poskytovaní dohodnutých služieb budú určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných ...

3.

Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán z územia ...

4.

Právo začať alebo prestať poskytovať dohodnuté služby v medzinárodnej leteckej doprave do tretích ...

a)

požiadavkám na prepravu medzi štátom, ktorý určil leteckú spoločnosť, a cieľovými štátmi ...

b)

požiadavkám na prepravu cez územia štátov, ktoré letecká spoločnosť zabezpečuje, a

c)

požiadavkám na prepravu v regiónoch, cez ktoré letecká spoločnosť prelieta, berúc do úvahy ...

Článok 9 - Schválenie prevádzkových plánov

1.

Letecká spoločnosť alebo letecké spoločnosti určené štátom jednej zmluvnej strany požiadajú ...

2.

Každú zmenu prevádzkového plánu, ako aj požiadavku na vydanie povolenia vykonávať dodatkové ...

Článok 10 - Informácie a štatistické údaje

Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany na požiadanie poskytnú vládnym orgánom ...

Článok 11 - Tarify

1.

Tarify na akékoľvek dohodnuté služby sa určia na primeranej úrovni vzhľadom na všetky relevantné ...

2.

Tarify uvedené v odseku 1 si môžu dohodnúť dotknuté určené letecké spoločnosti pre každú ...

3.

Každá tarifa sa predloží na schválenie vládnym orgánom civilného letectva oboch zmluvných strán ...

4.

Každú navrhovanú tarifu môžu schváliť vládne orgány civilného letectva každej zmluvnej strany ...

5.

Ak vládne orgány civilného letectva nemôžu tarifu určiť v súlade s ustanoveniami odseku 4, môžu ...

6.

Každá tarifa určená v súlade s ustanoveniami tohto článku ostáva v platnosti dovtedy, kým sa ...

Článok 12 - Spravodlivé podmienky konkurencie

1.

Určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán zabezpečujúce medzinárodnú leteckú ...

2.

V prípade potreby každá zmluvná strana v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijme ...

Článok 13 - Obchodná činnosť

1.

Určená letecká spoločnosť alebo letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany majú právo ...

2.

Určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany majú právo voľne predávať služby ...

3.

Každá zmluvná strana na základe reciprocity umožní na území svojho štátu určenej leteckej ...

Článok 14 - Prevod peňažných prostriedkov

1.

Určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán môžu voľne previesť prebytky príjmov ...

2.

Tieto prevody sa budú uskutočňovať vo voľne vymeniteľnej mene v oficiálnom výmennom kurze a ...

Článok 15 - Bezpečnosť leteckej dopravy

1.

V súlade s právami a povinnosťami medzinárodného práva zmluvné strany týmto opätovne potvrdzujú, ...

2.

Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú nevyhnutnú pomoc, aby zabránili zmocneniu sa ...

3.

Zmluvné strany budú konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti letectva a s technickými požiadavkami, ...

4.

Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od týchto prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať ...

5.

Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iný nezákonný ...

Článok 16 - Aplikácia zákonov a právnych predpisov

1.

Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany upravujúce prílet, pobyt alebo odlet ...

2.

Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany týkajúce sa príletu, pobytu alebo ...

3.

Cestujúci, batožina a náklad v priamom tranzite cez územie štátu každej zmluvnej strany neopúšťajúce ...

4.

V prípade, že osoba prepravovaná určenou leteckou spoločnosťou jednej zmluvnej strany nebude spĺňať ...

Článok 17 - Konzultácie

Vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán budú priebežne v duchu úzkej spolupráce ...

Článok 18 - Riešenie sporov

1.

Ak medzi zmluvnými stranami vznikne akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto ...

2.

Ak zmluvné strany nedosiahnu urovnanie sporu rokovaním, môžu sa dohodnúť na prenesení rozhodnutia ...

3.

Zmluvné strany budú rešpektovať akékoľvek rozhodnutie prijaté v súlade s ustanoveniami odseku ...

4.

Výdavky na rozhodcovský súd budú znášať rovnakým dielom obidve zmluvné strany.

Článok 19 - Zmeny

1.

Ak jedna zo zmluvných strán považuje za potrebné zmeniť akékoľvek ustanovenie tejto dohody, môže ...

2.

Napriek ustanoveniu odseku 1 dodatky týkajúce sa iba prílohy môžu dohodnúť vládne orgány civilného ...

Článok 20 - Vypovedanie dohody

1.

Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.

2.

Každá zmluvná strana môže dohodu kedykoľvek písomne vypovedať. Toto oznámenie sa súčasne ...

3.

V takom prípade sa platnosť dohody skončí po dvanástich (12) mesiacoch odo dňa prijatia oznámenia ...

Článok 21 - Dohovory

Ak v štátoch obidvoch zmluvných strán nadobudne platnosť mnohostranný dohovor, potom ustanovenia ...

Článok 22 - Registrácia v ICAO

Táto dohoda a všetky jej zmeny podliehajú registrácii v Medzinárodnej organizácii pre civilné ...

Článok 23 - Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán ...

Dané v Rige 9. apríla 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obidva texty ...

Za vláduSlovenskej republiky:

Ján Jasovský v. r.

Za vláduLotyšskej republiky:

Valdis Birkaus v. r.

Prevziať prílohu - Příloha 01

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore