Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Protokolu vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev 704/2004 účinný od 22.12.2004

Platnosť od: 22.12.2004
Účinnosť od: 22.12.2004
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Protokolu vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev 704/2004 účinný od 22.12.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 704/2004 s účinnosťou od 22.12.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. septembra 1996 bol v Bruseli ...

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej republiky k protokolu 25. augusta ...

Protokol nadobudol platnosť 17. októbra 2002 na základe článku 9 ods. 3 a pre Slovenskú republiku ...

Slovenská republika uplatnila pri uložení listiny o prístupe toto vyhlásenie:

„Slovenská republika vyhlasuje, že nebude uplatňovať pravidlo podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) protokolu.“. ...

K oznámeniu č. 704/2004 Z. z.

PROTOKOL

vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov ...

Vysoké zmluvné strany tohto protokolu, členské štáty Európskej únie,

odkazujúc na Akt Rady Európskej únie z 27. septembra 1996,

želajúc si zabezpečiť, aby ich trestnoprávne normy účinne prispievali k ochrane finančných ...

uznávajúc dôležitosť Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. ...

uvedomujúc si, že finančné záujmy Európskych spoločenstiev môžu poškodiť alebo ohroziť iné ...

vzhľadom na to, že tejto korupcie sa môžu dopúšťať osoby rôznych národností, zamestnané ...

konštatujúc, že trestná legislatíva viacerých členských štátov, ktorá sa týka trestných ...

presvedčené o potrebe upraviť vnútroštátny právny poriadok, ak neustanovuje tresty za korupčné ...

presvedčené aj o tom, že takáto úprava vnútroštátneho právneho poriadku by sa v súvislosti ...

vzhľadom na to, že by sa mali stanoviť aj primerané pravidlá týkajúce sa právomoci a vzájomnej ...

a vzhľadom na to, že príslušné ustanovenia Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych ...

dohodli sa takto:

Článok 1 - Definície

Na účely tohto protokolu sa rozumie:

1.

a)

„činiteľom“ každý činiteľ spoločenstva alebo domáci činiteľ vrátane všetkých činiteľov ...

b)

„činiteľom spoločenstva“

– každý, kto je činiteľom alebo iným zmluvným zamestnancom v zmysle Personálneho poriadku úradníkov ...

– každá osoba, ktorú do Európskych spoločenstiev dočasne vyslali členské štáty alebo ktorýkoľvek ...

K členom orgánov zriadených v súlade so zmluvami o založení Európskych spoločenstiev a pracovníkom ...

c)

výraz „domáci činiteľ“ sa na účely uplatňovania trestného práva členského štátu chápe ...

V prípade konania proti činiteľovi členského štátu, ktoré inicioval druhý členský štát, ...

2.

„Dohovor“ je Dohovor vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných ...

Článok 2 - Pasívna korupcia

1.

Na účely tohto dohovoru úmyselné konanie činiteľa, ktorý priamo alebo cez sprostredkovateľa ...

2.

Každý členský štát prijme potrebné opatrenia zabezpečujúce, aby sa konanie uvedené v odseku ...

Článok 3 - Aktívna korupcia

1.

Na účely tohto dohovoru úmyselné konanie ktorejkoľvek osoby, ktorá prisľúbi alebo poskytne priamo ...

2.

Každý členský štát prijme potrebné opatrenia zabezpečujúce, aby sa konanie uvedené v odseku ...

Článok 4 - Asimilácia

1.

Každý členský štát prijme potrebné opatrenia zabezpečujúce, aby sa znaky trestného činu ustanovené ...

2.

Každý členský štát prijme potrebné opatrenia zabezpečujúce, aby sa znaky trestných činov ...

3.

Ak členský štát prijal osobitné právne predpisy týkajúce sa činov alebo opomenutí, za ktoré ...

4.

Odseky 1, 2 a 3 sa nedotýkajú ustanovení, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch vzťahujú ...

5.

Tento dohovor sa v súvislosti so zbavením imunity uplatňuje v úplnom súlade s príslušnými ustanoveniami ...

Článok 5 - Tresty

1.

Každý členský štát prijme potrebné opatrenia zabezpečujúce, aby sa v prípade konania uvedeného ...

2.

Odsek 1 sa nedotýka vykonávania disciplinárnych právomocí príslušných orgánov vo vzťahu k ...

Článok 6 - Právomoc

1.

Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na založenie svojej právomoci pre trestné činy ...

a)

trestný čin bol spáchaný úplne alebo sčasti na jeho území,

b)

páchateľom je jeho občan alebo niektorý z jeho činiteľov,

c)

trestný čin bol spáchaný proti niektorej z osôb uvedených v článku 1 alebo proti pracovníkovi ...

d)

páchateľom je činiteľ spoločenstva pracujúci pre inštitúciu Európskeho spoločenstva alebo ...

2.

Každý členský štát môže pri predkladaní oznámenia uvedeného v článku 9 ods. 2 vyhlásiť, ...

Článok 7 - Vzťah k dohovoru

1.

Článok 3, článok 5 ods. 1, 2 a 4 a článok 6 dohovoru platia s odkazom na konanie uvedené v článkoch ...

2.

Na tento protokol sa vzťahujú aj tieto ustanovenia dohovoru:

– článok 7 za predpokladu, že ak sa neuvedie inak v čase predkladania oznámenia podľa článku ...

– článok 9,

– článok 10.

Článok 8 - Súdny dvor

1.

Každý spor medzi členskými štátmi týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tohto protokolu musí ...

Ak sa do šiestich mesiacov nedosiahne žiadne riešenie, účastník sporu môže vec postúpiť Súdnemu ...

2.

Každý spor medzi jedným členským štátom alebo viacerými členskými štátmi a Komisiou Európskych ...

Článok 9 - Nadobudnutie platnosti

1.

Tento protokol podlieha prijatiu členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami. ...

2.

Členské štáty oznámia generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie splnenie svojich ústavných ...

3.

Tento protokol nadobudne platnosť 90 dní od predloženia oznámenia podľa odseku 2 štátom, ktorý ...

Článok 10 - Prístup nových členských štátov

1.

Tento protokol je otvorený na pristúpenie každému štátu, ktorý sa stane členským štátom Európskej ...

2.

Znenie tohto protokolu v jazyku pristupujúceho štátu, vyhotovené Radou Európskej únie, je autentické. ...

3.

Listiny o prístupe sa uložia u depozitára.

4.

Tento protokol nadobudne platnosť pre každý štát, ktorý k nemu pristúpi, po uplynutí 90 dní ...

Článok 11 - Výhrady

1.

Nepovoľujú sa žiadne iné výhrady s výnimkou výhrad ustanovených v článku 6 ods. 2.

2.

Každý členský štát, ktorý urobil výhradu, ju môže kedykoľvek úplne alebo sčasti odvolať ...

Článok 12 - Depozitár

1.

Depozitárom tohto protokolu je generálny tajomník Rady Európskej únie.

2.

Depozitár uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev informácie o prijatiach a prístupoch, ...

Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol.

Dané v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom, dánskom, vo fínskom, francúzskom, v holandskom, ...

Prevziať prílohu - anglické znenie

Poznámky

  • 1)  OJ C 316 z 27. novembra 1995, s. 49.
Načítavam znenie...
MENU
Hore