Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Dohovoru vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev 703/2004 účinný od 22.12.2004

Platnosť od: 22.12.2004
Účinnosť od: 22.12.2004
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 703/2004 s účinnosťou od 22.12.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. júla 1995 bol v Bruseli otvorený ...

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej republiky k dohovoru 25. augusta ...

Dohovor nadobudol platnosť 17. októbra 2002 na základe článku 11 ods. 3 a pre Slovenskú republiku ...

Slovenská republika uplatnila pri uložení listiny o prístupe toto vyhlásenie:

„Slovenská republika vyhlasuje, že nebude viazaná čl. 7 ods. 1 dohovoru, ak skutky, ktoré boli ...

K oznámeniu č. 703/2004 Z. z.

DOHOVOR

vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych ...

Vysoké zmluvné strany tohto dohovoru, členské štáty Európskej únie,

odkazujúc na Akt Rady Európskej únie z 26. júla 1995,

želajúc si zabezpečiť, aby ich trestnoprávne normy účinne prispievali k ochrane finančných ...

konštatujúc, že podvody, ktoré majú dosah na príjmy a výdavky spoločenstva, sa v mnohých prípadoch ...

presvedčené, že pre ochranu finančných záujmov Európskych spoločenstiev je potrebné trestne ...

presvedčené o nutnosti ukladať účinné, úmerné a odstrašujúce tresty za takéto konanie bez ...

uznávajúc, že v oblastiach financovaných Európskymi spoločenstvami zohrávajú dôležitú úlohu ...

odhodlané spoločne bojovať proti podvodom, ktoré sa dotýkajú finančných záujmov Európskych ...

dohodli sa takto:

Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

1.

Na účely tohto dohovoru je podvodom dotýkajúcim sa finančných záujmov Európskych spoločenstiev ...

a)

v súvislosti s výdavkami každý úmyselný čin alebo opomenutie súvisiace s

– používaním alebo predkladaním nepravých, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokumentov, ...

– nezverejnením informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou, ktoré má rovnaký účinok,

– nesprávnym použitím týchto finančných prostriedkov na iné účely, ako sú tie, na ktoré ...

b)

v súvislosti s príjmami každý úmyselný čin alebo opomenutie súvisiace s

– používaním alebo predkladaním nepravých, nesprávnych alebo neúplných výkazov alebo dokumentov, ...

– nezverejnením informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou, ktoré má rovnaký účinok,

– nesprávnym použitím právoplatne nadobudnutého zisku, ktoré má rovnaký účinok.

2.

S výhradou článku 2 ods. 2 každý členský štát prijme nevyhnutné a náležité opatrenia na ...

3.

S výhradou článku 2 ods. 2 každý členský štát prijme tiež nevyhnutné opatrenia zabezpečujúce, ...

4.

Úmyselnú povahu činu alebo opomenutia uvedeného v odsekoch 1 a 3 možno odvodiť z objektívnych, ...

Článok 2 - Tresty

1.

Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia zabezpečujúce, aby sa za konanie uvedené v ...

2.

V prípadoch drobných podvodov, v ktorých celková suma nepresahuje 4 000 ECU a v ktorých podľa ...

3.

Rada Európskej únie môže jednomyseľným rozhodnutím zmeniť sumu uvedenú v odseku 2.

Článok 3 - Trestná zodpovednosť vedúcich pracovníkov podnikov

Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia umožňujúce ustanoviť trestnú zodpovednosť ...

Článok 4 - Právomoc

1.

Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na založenie svojej právomoci pre trestné činy ...

– podvod, účasť na podvode alebo pokus o podvod dotýkajúci sa finančných záujmov Európskych ...

– osoba nachádzajúca sa na jeho území vedome napomáha alebo navádza na spáchanie takéhoto ...

– páchateľ je občanom dotknutého členského štátu, ak právny poriadok tohto členského štátu ...

2.

Každý členský štát môže pri predkladaní oznámenia uvedeného v článku 11 ods. 2 vyhlásiť, ...

Článok 5 - Vydávanie a trestné stíhanie

1.

Každý členský štát, ktorého právny poriadok neumožňuje vydávať jeho vlastných občanov, ...

2.

Každý členský štát, ktorého občan je obvinený, že na území druhého členského štátu ...

3.

Členský štát nesmie odmietnuť vydanie v prípade podvodu dotýkajúceho sa finančných záujmov ...

4.

Na účely tohto článku sa pojem občania členského štátu vykladá v súlade s vyhláseniami tohto ...

Článok 6 - Spolupráca

1.

Ak je podvod podľa článku 1 trestným činom a dotýka sa aspoň dvoch členských štátov, tieto ...

2.

V prípade, že právomoc a možnosť účinne stíhať trestný čin založený na tých istých okolnostiach ...

Článok 7 - Ne bis in idem (nie dvakrát v tej istej veci)

1.

Členské štáty vo svojich vnútroštátnych trestnoprávnych predpisoch uplatňujú zásadu ne bis ...

2.

Členský štát môže pri predkladaní oznámenia uvedeného v článku 11 ods. 2 vyhlásiť, že ...

a)

ak skutky, ktoré boli predmetom rozsudku vydaného v zahraničí, sa stali úplne alebo sčasti na ...

b)

ak skutky, ktoré boli predmetom rozsudku vydaného v zahraničí, sú trestným činom namiereným ...

c)

ak skutky, ktoré boli predmetom rozsudku vydaného v zahraničí, spáchal činiteľ členského štátu ...

3.

Výnimky, ktoré môžu byť predmetom vyhlásenia podľa odseku 2 sa neuplatnia, ak členský štát, ...

4.

Príslušné dvojstranné alebo mnohostranné dohody uzatvorené medzi členskými štátmi a príslušné ...

Článok 8 - Súdny dvor

1.

Každý spor medzi členskými štátmi týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tohto dohovoru musí ...

Ak sa do šiestich mesiacov nedosiahne žiadne riešenie, účastník sporu môže vec postúpiť Súdnemu ...

2.

Každý spor medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a Komisiou Európskych spoločenstiev ...

Článok 9 - Vnútroštátne právne predpisy

Žiadne ustanovenie tohto dohovoru nebráni členským štátom prijať vnútroštátne právne predpisy, ...

Článok 10 - Odovzdávanie

1.

Členské štáty odovzdajú Komisii Európskych spoločenstiev text ustanovení, ktorými do svojho ...

2.

Na účely uplatňovania tohto dohovoru vysoké zmluvné strany v rámci Rady Európskej únie určia, ...

Článok 11 - Nadobudnutie platnosti

1.

Tento dohovor podlieha prijatiu členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami. ...

2.

Členské štáty oznámia generálnemu tajomníkovi Rady Európskej únie splnenie svojich ústavných ...

3.

Tento dohovor nadobudne platnosť 90 dní odo dňa, keď si formálnu povinnosť predložiť oznámenie ...

Článok 12 - Prístup

1.

Tento dohovor je otvorený na prístup každému štátu, ktorý sa stane členským štátom Európskej ...

2.

Znenie tohto dohovoru v jazyku pristupujúceho štátu vyhotovené Radou Európskej únie je autentické. ...

3.

Listiny o prístupe sa uložia u depozitára.

4.

Tento dohovor nadobudne platnosť pre každý štát, ktorý k nemu pristúpi, po uplynutí 90 dní ...

Článok 13 - Depozitár

1.

Depozitárom tohto dohovoru je generálny tajomník Rady Európskej únie.

2.

Depozitár uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev informácie o prijatiach a pristúpeniach, ...

Dané v Bruseli dvadsiateho šiesteho júla tisícdeväťstodeväťdesiatpäť v jednom pôvodnom vyhotovení ...

Prevziať prílohu - Anglické znenie textu

Načítavam znenie...
MENU
Hore