Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a ostrovmi Turks a Caicos o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií 7/2007 účinný od 06.01.2007

Platnosť od: 06.01.2007
Účinnosť od: 06.01.2007
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a ostrovmi Turks a Caicos o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií 7/2007 účinný od 06.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 7/2007 s účinnosťou od 06.01.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov z 18. februára ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 7/2007 Z. z.

  DOHODA VO FORME VÝMENY LISTOV O ZDAŇOVANÍ PRÍJMU Z ÚSPOR

  A.

  List Slovenskej republiky
  Za vládu Slovenskej republiky:Ivan Mikloš v. r.

  Vážený pane,

  odvolávam sa na navrhovaný model „Dohoda medzi Slovenskou republikou a ostrovmi Turks a Caicos o ...

  Vzhľadom na uvedený text je mi cťou

  Je mi cťou navrhnúť, že ak uvedený návrh je prijateľný pre Vašu vládu, tento list spolu s ...

  Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o našej najhlbšej úcte.

  V Bratislave 18. februára 2005 v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach.

  B.

  List vlády ostrovov Turks a Caicos
  James Poston v. r.

  Vážený pane,

  je mi cťou potvrdiť príjem Vášho listu z 18. februára 2005, ktorý znie:„Vážený pane, odvolávam ...

  Môžem Vám potvrdiť, že vláda ostrovov Turks a Caicos súhlasí s obsahom Vášho listu z 18. februára ...

  Prosím, prijmite, vážený pane, ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

  V Grand Turk 1. apríla 2005 v slovenskom jazyku v troch vyhotoveniach.

  Príloha k listu

  DOHODA medzi Slovenskou republikou a ostrovmi Turks a Caicos o zdaňovaní príjmu z úspor, ktorou sa bude uplatňovať automatická výmena informácií

  Slovenská republika a ostrovy Turks a Caicos (ďalej len „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“), ...

  Keďže:

  1.

  Článok 17 ods. 2 smernice 2003/48/ES (ďalej len „smernica“) Rady Európskej únie (ďalej len ...

  i)

  Švajčiarska konfederácia, Lichtenštajnské kniežatstvo, Sanmarínska republika, Monacké kniežatstvo ...

  ii)

  existujú všetky dohody alebo ostatné úpravy, ktoré stanovujú, že všetky príslušné závislé ...

  2.

  Ostrovy Turks a Caicos berú na vedomie, že v súlade so závermi Rady ECOFIN z 3. júna 2003 počas ...

  3.

  Vzťah ostrovov Turks a Caicos k Európskej únii je stanovený v časti 4 Zmluvy o založení Európskeho ...

  4.

  Ostrovy Turks a Caicos berú na vedomie, že hoci je konečným cieľom členských štátov Európskej ...

  5.

  „Zrážková daň“, na ktorú sa odvoláva smernica, sa bude vo vnútroštátnych právnych predpisoch ...

  6.

  Ostrovy Turks a Caicos súhlasili s uplatňovaním zrážkovej/zadržanej dane s účinnosťou od 1. ...

  7.

  Ostrovy Turks a Caicos súhlasia s uplatňovaním automatickej výmeny informácií na základe zmlúv ...

  8.

  Ostrovy Turks a Caicos majú právne predpisy týkajúce sa podnikov pre kolektívne investovanie, ktorých ...

  Na účely tejto dohody výraz „príslušný orgán“ v prípade zmluvných strán označuje ministra ...

  Článok 1

  Výplaty úroku vymedzené v článku 8 tejto dohody, ktoré vypláca vyplácajúci zástupca so sídlom ...

  Článok 2

  1.

  Ak výplaty úroku vymedzené v článku 8 tejto dohody vypláca vyplácajúci zástupca so sídlom ...

  a)

  totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov ustanovené na základe článku 6 tejto dohody,

  b)

  meno a adresu vyplácajúceho zástupcu,

  c)

  číslo účtu vlastníka požitkov, alebo ak chýba, identifikáciu pohľadávky, ktorá poskytuje ...

  d)

  informácie týkajúce sa výplaty úroku stanovenej v článku 4 ods. 1 tejto dohody. Zmluvné strany ...

  2.

  Do šiestich mesiacov od skončenia ich zdaňovacieho obdobia príslušný orgán Slovenskej republiky ...

  Článok 3

  1.

  Ostrovy Turks a Caicos vyberajúce zrážkovú/zadržanú daň na základe článku 1 tejto dohody zabezpečia ...

  a)

  postup, ktorý dovoľuje vlastníkovi požitkov na základe článku 5 tejto dohody vyhnúť sa zrážkovej/zadržanej ...

  b)

  postup, ktorý zabezpečuje, že zrážková/zadržaná daň sa nevyberá, ak vlastník požitkov predloží ...

  2.

  Na žiadosť vlastníka požitkov príslušný orgán zmluvnej strany štátu bydliska na daňové účely ...

  i)

  meno, adresu a daňové alebo iné identifikačné číslo, alebo ak toto chýba, dátum a miesto narodenia ...

  ii)

  meno a adresu vyplácajúceho zástupcu,

  iii)

  číslo účtu vlastníka požitkov, alebo ak chýba, identifikáciu cenného papiera.

  Takéto osvedčenie je platné počas lehoty nepresahujúcej tri roky. Vydáva sa každému vlastníkovi ...

  3.

  Ak sa uplatňuje odsek 1 písm. a) tohto článku, príslušný orgán ostrovov Turks a Caicos, na ktorých ...

  Článok 4

  1.

  Vyplácajúci zástupca so sídlom na ostrovoch Turks a Caicos vyberá zrážkovú/zadržanú daň na ...

  a)

  v prípade výplaty úroku na základe článku 8 ods. 1 písm. a) tejto dohody: zo sumy vyplateného ...

  b)

  v prípade výplaty úroku na základe článku 8 ods. 1 písm. b) alebo d) tejto dohody: zo sumy úroku ...

  c)

  v prípade výplaty úroku na základe článku 8 ods. 1 písm. c) tejto dohody: zo sumy úroku uvedeného ...

  d)

  v prípade výplaty úroku na základe článku 8 ods. 4 tejto dohody: zo sumy úroku pripísaného ...

  e)

  ak ostrovy Turks a Caicos vykonávajú možnosť voľby na základe článku 8 ods. 5 tejto dohody: ...

  2.

  Na účely odseku 1 písm. a) a b) tohto článku sa zrážková/zadržaná daň odpočíta pomerne ...

  3.

  Uloženie zrážkovej/zadržanej dane ostrovmi Turks a Caicos nebráni druhej zmluvnej strane bydliska ...

  4.

  Počas prechodného obdobia môžu ostrovy Turks a Caicos zabezpečiť, že hospodársky subjekt vyplácajúci ...

  Článok 5

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „vlastník požitkov“ označuje každú fyzickú osobu, ktorá prijíma ...

  a)

  koná ako vyplácajúci zástupca v zmysle článku 7 ods. 1 tejto dohody,

  b)

  koná v mene právnickej osoby, subjektu, ktorý je zdaňovaný zo svojich ziskov na základe všeobecných ...

  c)

  koná v mene inej fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom požitkov, a oznamuje vyplácajúcemu zástupcovi ...

  2.

  Ak vyplácajúci zástupca má informácie, ktoré naznačujú, že fyzická osoba, ktorá prijíma ...

  Článok 6

  1.

  Každá zmluvná strana v rámci svojho územia prijíma a zabezpečuje uplatňovanie postupov potrebných ...

  2.

  Vyplácajúci zástupca stanovuje totožnosť vlastníka požitkov na základe minimálnych štandardov, ...

  a)

  v prípade zmluvných vzťahov, ktoré sa nadviazali pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca ...

  b)

  v prípade nadviazania zmluvných vzťahov alebo transakcií, ktoré sa vykonávali pri neexistencii ...

  3.

  Vyplácajúci zástupca stanovuje bydlisko vlastníka požitkov na základe minimálnych štandardov, ...

  a)

  v prípade zmluvných vzťahov, ktoré sa nadviazali pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca ...

  b)

  v prípade nadviazania zmluvných vzťahov alebo transakcií, ktoré sa vykonávali pri neexistencii ...

  Článok 7

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „vyplácajúci zástupca“ označuje akýkoľvek hospodársky subjekt, ...

  2.

  Akýkoľvek subjekt so sídlom na území zmluvnej strany, ktorému sa vypláca úrok alebo pre ktorého ...

  a)

  je to právnická osoba s výnimkou právnických osôb uvedených v odseku 5 tohto článku alebo

  b)

  jej zisky sa zdaňujú na základe všeobecných úprav na zdaňovanie podnikania, alebo

  c)

  je to UCITS uznávaná na základe smernice Rady 85/611/EHS alebo ekvivalentný podnik pre kolektívne ...

  Hospodársky subjekt vyplácajúci úrok alebo zabezpečujúci úrok takémuto subjektu so sídlom na ...

  3.

  Subjekt uvedený v odseku 2 tohto článku však má možnosť, aby sa k nemu pristupovalo na účely ...

  4.

  Ak hospodársky subjekt a subjekt uvedený v odseku 2 tohto článku majú sídlo na území tej istej ...

  5.

  Právnické osoby vyňaté z pôsobnosti odseku 2 písm. a) tohto článku sú

  a)

  vo Fínsku: avoin yhtio (Ay) a kommandiittiyhtio (Ky)/oppet bolag a kommanditbolag,

  b)

  vo Švédsku: handelsbolag (HB) a kommanditbolag (KB).

  Článok 8

  1.

  Na účely tejto dohody výraz „výplata úroku“ označuje

  a)

  úrok vyplatený alebo pripísaný na účet, ktorý sa týka pohľadávok každého druhu, bez ohľadu ...

  b)

  úrok, ktorý sa nahromadil alebo sa kapitalizoval pri odpredaji, náhrade alebo refundácii pohľadávok ...

  c)

  príjem pochádzajúci z výplat úroku buď priamo, alebo prostredníctvom subjektu uvedeného v článku ...

  i)

  UCITS schválenou v súlade so smernicou Rady ES 85/611/EHS,

  ii)

  ekvivalentným podnikom pre kolektívne investovanie zriadeným na ostrovoch Turks a Caicos,

  iii)

  subjektmi, ktoré majú nárok na základe článku 7 ods. 3 tejto dohody, alebo

  iv)

  podnikmi pre kolektívne investovanie zriadenými mimo územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení ...

  d)

  príjem realizovaný pri odpredaji, náhrade alebo refundácii akcií alebo podielov v týchto podnikoch ...

  i)

  UCITS schválená na základe smernice 85/611/EHS,

  ii)

  ekvivalentné podniky pre kolektívne investovanie zriadené na ostrovoch Turks a Caicos,

  iii)

  subjekty, ktoré majú nárok na základe článku 7 ods. 3 tejto dohody, alebo

  iv)

  podniky pre kolektívne investovanie zriadené mimo územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení ...

  Zmluvné strany však majú možnosť zahrnúť príjem uvedený v odseku 1 písm. d) tohto článku ...

  2.

  Ak ide o odsek 1 písm. c) a d) tohto článku, keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie ...

  3.

  Ak ide o odsek 1 písm. d) tohto článku, keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie o ...

  4.

  Ak je úrok uvedený v odseku 1 tohto článku vyplatený alebo pripísaný na účet subjektu uvedeného ...

  5.

  Ak ide o odsek 1 písm. b) a d) tohto článku, zmluvná strana má možnosť vyžadovať od vyplácajúcich ...

  6.

  Odlišne od odseku 1 písm. c) a d) tohto článku má zmluvná strana právo vylúčiť z definície ...

  Vykonávanie takejto možnosti jednou zmluvnou stranou je záväzné pre druhú zmluvnú stranu.

  7.

  Percentuálny podiel uvedený v odseku 1 písm. d) tohto článku a odseku 3 tohto článku je od 1. ...

  8.

  Percentuálne podiely uvedené v odseku 1 písm. d) tohto článku a v odseku 6 tohto článku sa určujú ...

  Článok 9

  1.

  Ostrovy Turks a Caicos si ponechajú 25 % zrážkovej/zadržanej dane odpočítanej na základe tejto ...

  2.

  Ostrovy Turks a Caicos vyberajúce zrážkovú/zadržanú daň na základe článku 4 ods. 4 tejto dohody ...

  3.

  Tieto prevody sa uskutočňujú každý rok formou jednej splátky najneskôr do šiestich mesiacov ...

  4.

  Ostrovy Turks a Caicos vyberajúce zrážkovú/zadržanú daň prijmú všetky potrebné opatrenia na ...

  Článok 10

  1.

  Zmluvná strana, v ktorej má vlastník požitkov bydlisko na daňové účely, zabezpečí zamedzenie ...

  i)

  ak úrok prijatý vlastníkom požitkov podliehal zrážkovej/zadržanej dani na ostrovoch Turks a Caicos, ...

  ii)

  ak okrem zrážkovej/zadržanej dane uvedenej v článku 4 tejto dohody úrok prijatý vlastníkom požitkov ...

  2.

  Zmluvná strana, ktorá je krajinou bydliska na daňové účely vlastníka požitkov, môže nahradiť ...

  Článok 11

  1.

  Počas prechodného obdobia uvedeného v článku 14 tejto dohody, ale najneskôr do 31. decembra 2010 ...

  Ak sa počínajúc 1. marcom 2002 uskutoční ďalšia emisia uvedeného obchodovateľného dlhového ...

  Ak sa počínajúc 1. marcom 2002 uskutoční ďalšia emisia uvedeného obchodovateľného dlhového ...

  2.

  Nič v tomto článku nebráni zmluvným stranám, aby zdaňovali príjem z obchodovateľných dlhových ...

  Článok 12

  Ak medzi zmluvnými stranami vzniknú ťažkosti alebo pochybnosti týkajúce sa vykonávania alebo ...

  Článok 13

  1.

  Všetky informácie poskytnuté a prijaté príslušným orgánom zmluvnej strany sú dôverné. Princíp ...

  2.

  Informácie poskytnuté príslušnému orgánu zmluvnej strany sa nesmú použiť bez predchádzajúceho ...

  3.

  Poskytnuté informácie sa môžu sprístupniť len osobám alebo orgánom, ktoré sa zaoberajú priamym ...

  4.

  Ak sa príslušný orgán zmluvnej strany domnieva, že informácie, ktoré dostal od príslušného ...

  Článok 14

  Na konci prechodného obdobia, ako je definované v článku 10 ods. 2 smernice, ostrovy Turks a Caicos ...

  Článok 15

  1.

  Táto dohoda nadobúda platnosť v tridsiaty deň odo dňa, keď si všetky vlády navzájom písomne ...

  2.

  Článok 2 tejto dohody nemá účinnosť na území Slovenskej republiky v prípade neexistencie priameho ...

  Článok 16

  1.

  Táto dohoda zostáva v platnosti, kým jej platnosť neskončí jedna zo zmluvných strán.

  2.

  Každá zo zmluvných strán môže skončiť platnosť tejto dohody tak, že to písomne oznámi druhej ...

  Článok 17

  1.

  Uplatňovanie tejto dohody je podmienené prijatím opatrení, ktoré sú v súlade alebo sú rovnocenné ...

  2.

  Na základe postupu pri vzájomnej dohode stanoveného v článku 12 tejto dohody uplatňovanie tejto ...

  3.

  Na základe postupu pri vzájomnej dohode stanoveného v článku 12 tejto dohody každá zo zmluvných ...

  Na dôkaz toho podpísaní, náležite na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

  Dané v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické. V prípade odlišností ...

  Príloha k dohode

  ZOZNAM SÚVISIACICH SUBJEKTOV

  Na účely článku 11 tejto dohody sa za „súvisiaci subjekt, ktorý koná ako správny orgán alebo ...

  SUBJEKTY V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE

  Španielsko

  Grécko

  Francúzsko

  Taliansko

  Lotyšsko

  Poľsko

  Portugalsko

  Slovensko

  MEDZINÁRODNÉ SUBJEKTY

  Ustanovenia článku 11 sa nedotýkajú medzinárodných záväzkov, ktoré zmluvné strany mohli uzavrieť ...

  SUBJEKTY V TRETÍCH KRAJINÁCH

  Subjekty, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

  1.

  Subjekt sa podľa vnútroštátnych kritérií jednoznačne považuje za verejný subjekt.

  2.

  Takýto verejný subjekt je nekomerčným výrobcom, ktorý spravuje a financuje skupinu činností ...

  3.

  Takýto verejný subjekt je veľkým a pravidelným emitentom dlhu.

  4.

  Príslušný štát je schopný garantovať, že takýto verejný subjekt nevykonáva predčasnú úhradu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore