Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Regionálnej dohody o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách 7/2006 účinný od 06.01.2006

Platnosť od: 06.01.2006
Účinnosť od: 06.01.2006
Autor: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Doprava, Právo EÚ, Vodné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Regionálnej dohody o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách 7/2006 účinný od 06.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 7/2006 s účinnosťou od 06.01.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. apríla 2000 bola v Bazileji ...

Dohoda nadobudla platnosť 1. augusta 2000 na základe článku 14 a pre Slovenskú republiku nadobudla ...

Od 1. decembra 2005 uvedená dohoda nahradila Regionálnu dohodu o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských ...

Prílohy

  K oznámeniu č. 7/2006 Z. z.

  REGIONÁLNA DOHODA O RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBE NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH

  OBSAH

  Prevziať prílohu - Tabuľka 01

  REGIONÁLNA DOHODAO RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBE NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH

  uzavretá v Bazileji medzi Správami nasledujúcich krajín:

  Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko, Maďarsko, Luxembursko, Moldavsko, ...

  PREAMBULA

  Dolupodpísaní delegáti Správ krajín uvedených vyššie, želajúc prijať spoločné bezpečnostné ...

  KAPITOLA I

  Článok 1 - Vymedzenie pojmov

  Rádiotelefónna služba na vnútrozemských vodných cestáchMedzinárodná mobilná VHF a UHF rádiotelefónna ...

  Pojmy, ktoré nie sú vymedzené v tejto dohode, budú mať význam, ktorý im bol priradený v Ústave, ...

  Rádiotelefónna služba na vnútrozemských vodných cestách umožňuje zriadenie rádiokomunikácií ...

  Rádiotelefónna služba na vnútrozemských vodných cestách zahŕňa päť kategórií:

  - loď - loď,

  - navigačné informácie,

  - loď - prístavné orgány,

  - komunikácia na palube lode,

  - verejná korešpondencia (nepovinná služba).

  Kategória služby loď - loď

  Rádiová komunikácia medzi lodnými stanicami.

  Kategória služby navigačné informácie

  Rádiokomunikácia medzi lodnými stanicami a stanicami orgánov zodpovedných za operačné služby ...

  Kategória služby loď - prístavné orgány

  Rádiokomunikácia medzi lodnými stanicami a stanicami orgánov zodpovedných za operačné služby ...

  Kategória služby komunikácia na palube lode

  Vnútorná rádiová komunikácia na palube lode alebo rádiová komunikácia v rámci vlečnej zostavy ...

  Kategória služby verejná korešpondencia

  Rádiová komunikácia medzi lodnými stanicami a verejnými národnými a medzinárodnými telekomunikačnými ...

  Lodná stanica

  Mobilná stanica používaná pre rádiotelefónnu službu na vnútrozemských vodných cestách, nachádzajúca ...

  Zmluvné Správy

  Zmluvnými Správami sú

  - Správy krajín, ktoré podpísali a schválili dohodu (článok 6),

  - Správy krajín, ktoré pristúpili k dohode a schválili ju (článok 8).

  KAPITOLA II

  Článok 2 - Administratívne opatrenia pre lodné stanice

  Administratívne opatrenia pre lodné stanice sú uvedené v prílohe 1.

  Článok 3 - Používanie frekvencií

  UHF frekvencie, ktoré budú používané, boli vybrané z článku S5.287 Rádiokomunikačného poriadku.Kanály, ...

  VHF frekvencie, ktoré budú používané, boli vybrané z prílohy S18 Rádiokomunikačného poriadku ...

  Článok 4 - Prevádzkové a technické požiadavky na rádiové zariadenia lodí

  Prevádzkové a technické požiadavky na zariadenia lodí sú uvedené v prílohe 3.

  Typ zariadení bude v súlade s prílohami 2 a 3.

  Článok 5 - Prevádzkové postupy

  Príloha 4 obsahuje ustanovenia týkajúce sa prevádzkových postupov.

  KAPITOLA III

  Článok 6 - Administratívne spracovanie a schválenie dohody

  Belgická Správa je poverená spracovaním všeobecnej korešpondencie týkajúcej sa dohody.Zmluvné ...

  Belgická Správa oznámi toto schválenie ostatným zmluvným Správam.

  Článok 7 - Vykonávanie dohody

  Zmluvné Správy vyhlasujú, že prijali a budú uplatňovať ustanovenia dohody, jej príloh, jej rezolúcií, ...

  Článok 8 - Pristúpenie k dohode

  Každá Správa, ktorá nepodpísala dohodu, môže kedykoľvek uložiť listinu o pristúpení a schválení ...

  Článok 9 - Revízia dohody

  Dohoda bude revidovaná len prostredníctvom konferencie zmluvných Správ. Takáto konferencia bude ...

  Článok 10 - Zmena príloh

  Zmluvné Správy majú právo predkladať belgickej Správe návrhy na zmenu príloh k dohode. Tieto ...

  Článok 11 - Vypovedanie dohody

  Každá zmluvná Správa má právo kedykoľvek vypovedať dohodu oznámením poslaným belgickej Správe, ...

  Článok 12 - Koordinácia prideľovania frekvencií

  Prideľovanie frekvencií a ich koordinácia sa vykonávajú, pokiaľ je to prakticky možné, v súlade ...

  Článok 13 - Oznámenie tejto dohody ITU

  V súlade s článkom 36 Rádiokomunikačného poriadku belgická Správa oznámi generálnemu tajomníkovi ...

  - o každej Správe, ktorá odstúpi od tejto dohody,

  - o zániku dohody.

  KAPITOLA IV

  V Bazileji 6. apríla 2000
  ZMLUVNÉ SPRÁVY

  Článok 14 - Účinnosť

  Táto dohoda nadobudne účinnosť 1. augusta 2000. Od tohto dátumu nahradí Regionálnu dohodu o rádiotelefónnej ...

  PRÍLOHA 1

  ADMINISTRATÍVNE OPATRENIA PRE LODNÉ STANICE

  1. VŠEOBECNE

  1.1 Licencie lodných staníc

  Na zriadenie a prevádzkovanie lodnej stanice sa vyžaduje vlastníctvo licencie lodnej stanice (ďalej ...

  SSL sa musí stále nachádzať na palube lode a bude predložená každému zástupcovi kompetentného ...

  1.2 Osvedčenia operátorov

  Prevádzka lodnej stanice sa vykonáva alebo riadi osobou vlastniacou osvedčenie operátora na prevádzkovanie ...

  Osvedčenia operátorov vydané v súlade s ustanoveniami bývalého článku 55 alebo článku S47 ...

  1.3 Kontrola

  Pred uvedením do prevádzky môže byť lodná stanica podrobená kontrole príslušným orgánom, ...

  V prípade kontroly vydá príslušný orgán osobitné osvedčenie o kontrole, ak SSL neplní tento ...

  Príslušné Správy krajín, ktoré loď navštívi, môžu požiadať o predloženie SSL na preskúmanie. ...

  Ak príslušná Správa považuje za potrebné použiť postup uvedený vyššie, Správa krajiny registrácie ...

  2. VOLACIE ZNAČKY LODNÝCH STANÍC

  2.1 Každá lodná stanica zúčastňujúca sa na rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných ...

  2.2 Lodné stanice zúčastňujúce sa na námornej pohyblivej službe používajú na účely rádiotelefónnej ...

  2.3 V kategóriách služby loď – loď, navigačné informácie a loď – prístavné orgány sa ...

  2.4 Volacia značka sa prideľuje aj prenosnému zariadeniu používanému pre kategóriu služby komunikácia ...

  PRÍLOHA 2

  TABUĽKY KANÁLOV, VYSIELACÍCH FREKVENCIÍ, EFEKTÍVNY VYŽIARENÝ VÝKON (ERP), VÝSTUPNÝ VÝKON (OP) ZARIADENÍ A KATEGÓRIE SLUŽIEB PRE VNÚTROZEMSKÉ VODNÉ CESTY

  1. Tabuľka 1

  Kanál Špecificképoznámkypod čiarou Vysielacie frekvencie (MHz)loď pevnina loď-loď loď - přístav ...

  1.1 Všeobecné poznámky k tabuľke 1

  1.1.1 Kanály pre kategórie služby loď – loď a navigačné informácie môžu používať aj dopravné ...

  1.1.2 V niektorých krajinách sú určité kanály používané pre inú kategóriu služby alebo pre ...

  1.2 Vysvetlenie špecifických poznámok pod čiarou v tabuľke 1

  a) V krajinách uvedených v bode 1.1.2 je prísne zakázané používať tento kanál.

  b) Tento kanál nemôže byť používaný medzi km 150 a km 350 na Rýne.

  c) V Holandsku sa tento kanál používa na komunikáciu na scéne počas operácií na zaistenie bezpečnosti ...

  d) Tento kanál môže byť používaný aj na pilotáž, zakotvenie, vlečenie a na iné navigačné ...

  e) Tento kanál je prvý kanál na komunikáciu loď – loď, ak príslušný orgán neurčil iný ...

  V krajinách uvedených v bode 1.1.2 je dovolené nastaviť výstupný výkon na hodnotu od 6 do 25 ...

  f) V krajinách uvedených v bode 1.1.2 tento kanál je používaný pre kategóriu služby loď – ...

  g) V Holandsku je tento kanál používaný národnou pobrežnou strážou na komunikáciu počas operácií ...

  h) Tento kanál môže byť používaný len pre kategóriu služby komunikácia na palube lode.

  i) Tento kanál môže byť používaný len na komunikáciu medzi námornými plavidlami a zúčastnenými ...

  j) Výstupný výkon sa automaticky znižuje na hodnotu medzi 0,5 a 1 W.

  k) Tento kanál môže byť používaný na komunikáciu spoločenského charakteru.

  l) V Holandsku a Belgicku tento kanál môže byť používaný na prenos správ týkajúcich sa dopĺňania ...

  m) Tento kanál môže byť používaný aj na verejnú korešpondenciu.

  n) Tento kanál bude používaný pre automatický systém identifikácie a sledovania lodí (AIS), ...

  o) Dostupnosť tohto kanálu je dobrovoľná. Všetky existujúce zariadenia budú schopné prevádzky ...

  p) S povolením príslušného orgánu môže byť tento kanál používaný len dočasne a pri zvláštnych ...

  q) V Českej republike sa tento kanál používa pre kategóriu služby navigačné informácie.

  r) V Českej republike sa tento kanál používa pre kategóriu služby loď – prístavné orgány. ...

  s) Na vnútrozemských vodných cestách nie je povolené používanie DSC.

  t) DSC sa môže používať v hraničných oblastiach medzi oblasťami námorných a vnútrozemských ...

  2. Tabuľka 2

  Vysielacie frekvencie (MHz) Poznámky pod čiarou 457.525 a) c) 457.5375 b) c) d) 457.550 a) c) ...

  2.1 Vysvetlenie poznámok pod čiarou k tabuľke 2

  a) Tieto frekvencie môžu byť používané pre kategóriu služby komunikácia na palube lode. Používanie ...

  b) V prípade potreby zariadenia určené na rozostup kanálov 12,5 kHz môžu tiež používať tieto ...

  c) Používanie týchto frekvencií je zakázané v nasledujúcich krajinách: Nemecko, Rakúsko, Belgicko, ...

  d) Len v Holandsku sa smie tento kanál používať tiež na komunikáciu spoločenského charakteru ...

  3. Výkon zariadení

  3.1 Výstupný výkon (OP) pre pevné VHF zariadenia používajúce kanály uvedené v tabuľke 1

  V súlade s prílohou 3 sa výstupný výkon pre pevné VHF zariadenia nastaví na hodnotu medzi 6 a ...

  a) OP pre frekvencie určené pre kategórie služby loď – loď, loď – prístav a komunikácia ...

  b) pre navigačné informácie môžu Správy požiadať o zníženie OP na hodnotu medzi 0,5 a 1 W ...

  c) OP pre AIS nesmie presiahnuť 25 W.

  3.2 Výstupný výkon (OP) pre prenosné VHF zariadenia používajúce kanály uvedené v tabuľke 1

  Výstupný výkon prenosných VHF zariadení sa nastaví na hodnotu medzi 0,5 a 6 W.

  3.3 Efektívny vyžiarený výkon (ERP) pre prenosné UHF zariadenia používajúce frekvencie uvedené ...

  ERP pre prenosné UHF zariadenia sa nastaví na hodnotu medzi 0,2 a 2 W.

  PRÍLOHA 3

  PREVÁDZKOVÉ A TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA

  (pozri aj poznámku v bode 6)

  1. Všeobecne

  a) Lodnú stanicu používanú pre rádiotelefónnu službu na vnútrozemských vodných cestách môže ...

  - loď - loď,

  - navigačné informácie,

  - loď - prístavné orgány,

  - komunikácia na palube lode,

  - verejná korešpondencia (služba na dobrovoľnom základe).

  b) Loď, ktorá je vybavená VHF zariadením a má licenciu na používanie tohto zariadenia v súlade ...

  c) Kategória služby komunikácia na palube lode na malých lodiach definovaných v Code Européen ...

  d) Ak sa lodná stanica používa pre niekoľko kategórií služby a musí byť stále v príjmovej ...

  e) Príjmová pohotovosť na dvoch kanáloch nie je povolená a bude znemožnená.1)

  f) Používanie DSC nie je dovolené na vnútrozemských vodných cestách (pozri tiež poznámku t) ...

  g) Rádiotelefónne zariadenie používané na vnútrozemských vodných cestách na kanáloch uvedených ...

  - ETS 300 698 týkajúca sa pevných VHF zariadení (kanály uvedené v tabuľke 1 prílohy 2),

  - EN 301 178 týkajúca sa prenosných VHF zariadení (kanály uvedené v tabuľke 1 prílohy 2),

  - ETS 300 720 týkajúca sa prenosných UHF zariadení (frekvencie uvedené v tabuľke 2 prílohy 2). ...

  Okrem týchto požiadaviek bude zariadenie spĺňať príslušné časti EN 60945 s názvom Námorné ...

  h) Na uľahčenie vyšetrovania incidentov týkajúcich sa bezpečnosti navigácie je žiaduce zabezpečiť ...

  2. Ďalšie požiadavky na pevné VHF zariadenia

  2.1 Tlačidlo na prepínanie hovoru

  Pre prevádzkovanie vysielača sa na prepínanie hovoru použije tlačidlo s nearetovanou pružinou ...

  2.2 Antény

  Antény budú všesmerové v horizontálnej rovine

  Nie sú povolené antény so ziskom >1,5 alebo < -3 dB vzhľadom na dipól λ/2.

  Antény budú izolované, t. j. musia byť nainštalované aspoň 4 m od všetkých masívnych kovových ...

  Budú prijaté potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo dostatočné odtienenie antén rôznych VHF ...

  3. Ďalšie požiadavky na prenosné VHF zariadenia na palube

  3.1 Všeobecne

  Používanie prenosných VHF zariadení je obmedzené na kanály 15 a/alebo 17.

  3.2 Batérie

  Batérie môžu byť neoddeliteľnou súčasťou zariadenia.

  Môžu sa použiť primárne a/alebo sekundárne batérie.

  Ak je zariadenie vybavené sekundárnymi batériami, výrobca odporučí vhodnú dobíjačku batérií. ...

  3.3 Zariadenia na dobíjanie batérií

  Zariadenia na dobíjanie batérií určené špeciálne na dobíjanie batérií zariadení budú spĺňať ...

  4. Ďalšie požiadavky na prenosné UHF zariadenia

  4.1 Efektívny vyžiarený výkon (ERP) vysielača

  ERP bude nastavený na hodnotu medzi 0,2 a 2 W.

  5. Automatický systém identifikácie vysielača (ATIS)

  ATIS je povinný pre všetky pevné a prenosné zariadenia a musí spĺňať technické požiadavky ...

  Správy môžu povoliť rádiokomunikačné zariadenie pre stanice, ak príjem signálov ATIS na reproduktore ...

  6. Poznámka

  V niektorých krajinách sa používajú zariadenia, ktoré celkom nespĺňajú prevádzkové a technické ...

  Tieto zariadenia môžu byť používané v týchto krajinách do 1. januára 2005. Príslušné krajiny ...

  PRÍLOHA 4

  USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKOVÝCH POSTUPOV

  1. Všeobecné ustanovenia

  Všeobecný rádiotelefónny postup pre námornú pohyblivú službu ustanovený v Rádiokomunikačnom ...

  Príslušné ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku sa nachádzajú v Príručke týkajúcej sa ...

  2. Osobitné ustanovenia

  2.1 Jazyky

  Pri komunikácii medzi lodnými stanicami a pozemnými stanicami sa bude používať jazyk krajiny, ...

  Pri komunikácii medzi lodnými stanicami sa bude používať jazyk krajiny, v ktorej sa plavia príslušné ...

  2.2 Hliadkovanie

  Každá pozemná stanica udržiava nepretržité hliadkovanie počas svojich prevádzkových hodín. ...

  2.3 Lodné stanice

  Lodné stanice musia byť prinajmenšom schopné vysielať a prijímať na kanáloch pre kategórie ...

  2.4 Obsah správ

  V kategóriách služby loď - loď, navigačné informácie a loď - prístavné orgány sú predmetom ...

  2.5 Príjem správ

  Lodné stanice sú povinné potvrdiť prijatie správy, ktorá im bola adresovaná.

  Ak je potrebné hláskovať volacie značky, služobné skratky, slová, čísla alebo značky, použijú ...

  PRÍLOHA 5

  USTANOVENIA O ZÍSKAVANÍ, VYDÁVANÍ A VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ OSVEDČENÍ OPERÁTOROV PRE PREVÁDZKOVANIE LODNÝCH STANÍC

  Prevádzkovanie lodnej stanice pre rádiotelefónnu službu na vnútrozemských vodných cestách môže ...

  Postup na získanie osvedčenia rádiooperátora podlieha nasledujúcim podmienkam:

  1. Na skúške, ktorá sa vykoná v súlade s Odporúčaním č. 4, uchádzač poskytne dôkaz najmenej ...

  - o ustanoveniach týkajúcich sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách (a ...

  - o riadení a prevádzkovaní VHF stanice v rámci rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných ...

  - o rádiokomunikačných postupoch pre bezpečnosť plavby na vnútrozemských vodných cestách,

  - o vysielaní a prijímaní správ v rámci rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných ...

  2. Osvedčenie sa vydáva v súlade s č. 47.10 - 47.17 článku 47 Rádiokomunikačného poriadku; ...

  3. Na účely uľahčenia vzájomného uznávania osvedčenie vydané podľa Odporúčania č. 4 musí ...

  Osvedčenia operátorov vydané v súlade s týmito podmienkami alebo s predchádzajúcim článkom ...

  PRÍLOHA 6

  IDENTIFIKAČNÁ DATABÁZA LODÍ

  1. Všeobecne

  V súčasnosti sa zostavuje identifikačná databáza lodí. Obsahuje všetky kódy ATIS, volacie značky ...

  Pomocou kódu ATIS, volacej značky alebo mena lode je možné získať ďalšie informácie o príslušnej ...

  V niektorých prípadoch použitie mena lode môže viesť k niekoľkým výsledkom, pretože meno lode ...

  2. Prevádzka

  Databáza a vyhľadávací stroj sú uvedené na webovej stránke VÝBORU RAINWAT, vytvorenej špeciálne ...

  Štruktúra databázy musí byť nasledujúca:

  Stĺpec 1: volacia značka zložená maximálne z 10 znakov

  Stĺpec 2: meno lode zložené maximálne z 50 znakov

  Stĺpec 3: kód ATIS zložený maximálne z 10 znakov

  Volacia značka Meno lode Kód ATIS ...

  Všetky zmluvné Správy posielajú svoju najnovšiu databázu vo formáte CSV (hodnota oddelená čiarkami) ...

  Formát CSV musí byť nasledujúci:

  Každý záznam sa skladá z troch polí, a to „volacia značka“; „meno lode“; „kód atis“. ...

  Každé pole musí byť ukončené bodkočiarkou ( ; ) a ohraničené úvodzovkami „….“

  Databáza môže vyzerať napríklad takto:

  (tabuľka sa začína hneď prvou loďou – bez akéhokoľvek názvu)

  „OS2000“;„TWEEDUIZEND“;„9205192000“

  „OS2001“;„INKA“;„9205192001“

  „OS2002“;„IRIS“;„9205192002“

  „OS2003“;„ONDIN 3“;„9205192003“

  ...........

  Bezproblémové používanie tejto identifikačnej databázy lodí závisí od pravidelného posielania ...

  Databáza informácií o lodiach je dostupná len pomocou užívateľského mena a hesla. Správa webovej ...

  REZOLÚCIA č. 1

  PRÍRUČKA TÝKAJÚCA SA RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBY NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH

  Regionálna konferencia o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách (Bazilej 6. ...

  vzhľadom na to,

  že je v najvyššom záujme užívateľov rádiotelefónnej služby, aby mali k dispozícii aktuálnu ...

  uzniesla sa na tom,

  - že Ústredná komisia pre plavbu po Rýne (CCNR) a Dunajská komisia (DC) pripravia Príručku týkajúcu ...

  - že príslušné Správy v čo najkratšom čase predložia CCNR a DC potrebné príspevky a dodatky ...

  - že Správy prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa príručka nachádzala ...

  - že zmluvné Správy vhodnou formou uverejnia informácie dopĺňajúce Príručku týkajúcu sa rádiotelefónnej ...

  REZOLÚCIA č. 2

  VZÁJOMNÉ UZNÁVANIE SCHVÁLENÍ TYPU ALEBO UZNANÍ V RÁMCI SMERNICE 99/5/ES O RÁDIOVÝCH ZARIADENIACH ...

  Regionálna konferencia o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách (Bazilej 6. ...

  vzhľadom na to,

  - že vnútrozemské vodné cesty používajú lode zmluvných Správ a že tieto lode sú obyčajne ...

  - že by bolo výhodné, keby príslušné schválenia typu alebo uznania v rámci smernice 99/5/ES ...

  - že sa zdá rozumné ponechať rádiové zariadenia na palube lodí v prípade zmeny krajiny registrácie, ...

  rozhodla,

  - že Správy budú vzájomne uznávať svoje uznané alebo schválené typy zariadení, ak prevádzkové ...

  ODPORÚČANIE č. 1

  ZNÍŽENIE POČTU NÁRODNÝCH VÝNIMIEK (POZNÁMOK POD ČIAROU)

  Regionálna konferencia o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách (Bazilej 6. ...

  vzhľadom na to,

  a) že dohoda má harmonizovať používanie rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných ...

  b) že nie je možné určiť pevnú časovú lehotu pre rôzne národné výnimky (poznámky pod čiarou), ...

  c) že cieľom je znížiť počet národných výnimiek v rozumnom čase na realizáciu harmonizovaného ...

  berúc na vedomie,

  a) že Regionálna dohoda o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách sa vzťahuje ...

  b) že to vedie k Regionálnej dohode so širokým kompromisom a s veľkým počtom národných výnimiek ...

  odporúča,

  1. aby zmluvné Správy urobili všetko pre to, aby zmenili svoje národné predpisy v súlade so základnými ...

  2. aby zmluvné Správy oznámili zrušenie národných poznámok pod čiarou belgickej Správe, ktorá ...

  ODPORÚČANIE č. 2

  LICENCIA LODNEJ STANICE (SSL)

  Regionálna konferencia o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách (Bazilej 6. ...

  vzhľadom na to,

  a) že licencie lodných staníc sa stále nachádzajú na palube lode,

  b) že licencie lodných staníc sa uchovávajú tak, aby mohli byť na požiadanie predložené na ...

  c) že kontrolu lodnej stanice môže vykonať Správa krajiny, ktorú loď navštívila,

  d) že z dôvodu rôznych jazykov môžu počas tejto kontroly vzniknúť problémy,

  berúc na vedomie,

  a) že Regionálna dohoda pokrýva veľkú oblasť európskych vnútrozemských vodných ciest,

  b) že v prílohe 1 k Regionálnej dohode existuje podmienka, že licenciu lodnej stanice musí vydať ...

  c) že licencie lodných staníc založené na podmienkach Regionálnej dohody sú platné vo všetkých ...

  odporúča,

  aby zmluvné Správy s cieľom v maximálne možnej miere harmonizovať formát a obsah tejto licencie ...

  ODPORÚČANIE č. 3

  DATABÁZA INFORMÁCIÍ O LODIACH OBSAHUJÚCA KÓDY ATIS

  Regionálna konferencia o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách (Bazilej 6. ...

  vzhľadom na to,

  a) že identifikácia pomocou ATIS neposkytuje na účely kontroly na mieste dostatok informácií, ...

  b) že zmluvné Správy musia identifikovať kontaktné miesta, ktoré sú schopné poskytnúť ďalšie ...

  c) že Zoznam ITU lodných staníc, ktorý je dostupný aj prostredníctvom internetu/systému MARS, ...

  berúc na vedomie,

  a) že Regionálna dohoda obsahuje povinné ustanovenia pre identifikáciu vysielaní pomocou ATIS,

  b) že dôvodom zavedenia tohto identifikačného systému je zabezpečiť automatickú identifikáciu ...

  c) že tento identifikačný systém vo väčšine prípadov zabezpečuje priamy preklad kódu na volaciu ...

  d) že v niektorých prípadoch nie je možné preložiť volaciu značku priamo do zodpovedajúceho ...

  odporúča,

  1. aby zmluvné Správy zabezpečili a uľahčili výmenu informácií o lodiach plávajúcich po vnútrozemských ...

  2. aby zmluvné Správy podporovali rozvoj spoločnej on-line databázy pre lode plávajúce po vnútrozemských ...

  ODPORÚČANIE č. 4

  O HARMONIZOVANÝCH SKÚŠOBNÝCH OSNOVÁCH NA ZÍSKANIE OSVEDČENIA O SPÔSOBILOSTI PREVÁDZKOVATEĽA ...

  Projektový tím pre Regionálnu dohodu o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách, ...

  keďže

  a) osvedčenie o spôsobilosti prevádzkovateľa určené na použitie na vnútrozemských vodných ...

  b) základné požiadavky na obsah osvedčenia o spôsobilosti prevádzkovateľa sú určené v prílohe ...

  c) je žiaduce vytvoriť spoločné normy odbornej spôsobilosti pre zamestnancov staníc rádiotelefónnej ...

  d) Správy sú zodpovedné za opatrenia, ktoré považujú za potrebné pre overenie prevádzkovej a ...

  odporúča,

  1. aby Správy vydali osvedčenie o spôsobilosti prevádzkovateľa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských ...

  2. aby toto odporúčanie nadobudlo účinnosť 1. septembra 2004.

  PRÍLOHA K ODPORÚČANIU č. 4

  HARMONIZOVANÉ SKÚŠOBNÉ OSNOVY NA ZÍSKANIE OSVEDČENIA PREVÁDZKOVATEĽA RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBY ...

  Skúška sa musí skladať z teoretickej a praktickej skúšky a zahŕňať aspoň:

  A. ZNALOSTI ZÁKLADNÝCH VLASTNOSTÍ RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBY NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH

  1. Typy kategórií služby

  - loď - loď;

  - navigačné informácie;

  - loď - prístavné orgány;

  - komunikácia na palube lode;

  - verejná korešpondencia.

  2. Typy komunikácie

  - tiesňová, súrna a bezpečnostná komunikácia;

  - bežná komunikácia;

  - DSC.

  3. Typy staníc

  - lodné stanice;

  - pozemné stanice;

  - prenosné rádiotelefónne zariadenia.

  4. Základná znalosť frekvencií a frekvenčných pásem:

  - termín frekvenčný a vysokofrekvenčný kanál; simplex, semi-duplex a duplex;

  - šírenie VHF a UHF frekvencií.

  5. Základné vedomosti o účele a tvorbe kódu ATIS a jeho vzťahu k volacej značke

  6. Prideľovanie kanálov

  - pridelené kanály pre VHF a UHF telefóniu;

  - príjmová pohotovosť na dvoch kanáloch;

  - obmedzenia výkonu.

  7. Základné vedomosti o existujúcich predpisoch a publikáciách

  - zodpovednosť pri používaní rádiového zariadenia;

  - telekomunikačné tajomstvo;

  - povinné dokumenty;

  - Príručka týkajúca sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách;

  - vnútroštátne a medzinárodné predpisy a dohody upravujúce rádiotelefónnu službu;

  - ostatné vnútroštátne publikácie.

  B. PRAKTICKÉ VEDOMOSTI A SCHOPNOSŤ POUŽÍVAŤ ZÁKLADNÉ VYBAVENIE LODNEJ STANICE

  1. Rádiové zariadenie

  - ovládacie prvky;

  - výber kanála;

  - nastavenia výkonu;

  - ostatné nastavenia;

  - rušenie;

  - údržba.

  2. Antény

  - typy;

  - umiestnenie;

  - inštalácia;

  - konektory a napájače;

  - údržba.

  3. Zdroje napätia

  - rôzne druhy zdrojov;

  - charakteristiky;

  - nabíjanie batérií;

  - údržba.

  C. PODROBNÉ ZNALOSTI KOMUNIKAČNÝCH POSTUPOV (PROCEDÚR)

  Komunikačné postupy (procedúry)

  - poradie priorít;

  - tieseň;

  - naliehavosť;

  - bezpečnosť;

  - rutina (bežná komunikácia);

  - metódy volania stanice prostredníctvom rádiotelefónie;

  - potvrdenie prijatia správy;

  - osobitné postupy pre volania;

  - štandardné komunikačné frázy a medzinárodné metódy hláskovania uvedené v Príručke týkajúcej ...

  Prevziať prílohu - Anglické znenie textu ...

Poznámky

 • 1)  S výnimkou nasledujúcich krajín: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko, Rumunsko, ...
 • 2)  Predpokladá sa, že zariadenia spĺňajúce tieto normy spĺňajú aj smernicu 99/5/ES.
Načítavam znenie...
MENU
Hore